<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 3 18, 2005

No. 0171
Dấu vết dao khắc làm hư hỏng vườn trúc nổi tiếng của thiền môn

IHT/Asahi, March 15,2005

KAMAKURA, Kanagawa Prefecture (Japan)- Tâm tình hời hợt của thế nhân hiện đại đang để lại những dấu vết khó phai nhạt trên vườn trúc nổi tiếng hằng bao thế kỷ tại chùa Báo Quốc, Nhật Bản. (Hokokuji Temlpe).

Viên quản tự nói : “Vườn trúc thiêng liêng đang bị hư hoại dần dần bởi dấu vết dao khắc. Tệ hại hơn, sự phá hoại này còn có thể làm cho cây trúc bị chết đi. Đa phần , khách vãng cảnh khắc danh tánh hoặc ngạn ngữ để ghi dấu sự có mặt của họ. Nhưng một khi dấu khắc thành sẹo, thân trúc có thể bị hư hỏng và chết”.

Ông Motohiro Ujihara, một công nhân làm việc ở chùa nói: “Những hành động này báng bổ Đức Phật, tôi xót xa vì không thể tìm ra ngôn từ nào khác hơn tiếng ‘đáng tiếc’ để diễn tả nỗi thương tâm của tôi”. Trong số 1000 cây trúc trong vườn, có khoảng 100 cây đã bị hư hỏng.
Theo lời viên quản tự, những dấu vết này là dấu hiệu báo động “ sự suy đồi đạo đức nơi người Nhật Bản”.

Báo Quốc Tự thuộc hệ phái thiền Lâm Tế, được xây dựng từ năm 1334 bởi Ietoki Ashikaga(1305-1358), nội tổ của Takauji Ashikaga tức là Túc Lợi Cao Thị. TLCT là người khai sáng thời đại Muromachi Shogun (1336-1573), tức thời đại sứ quân Thất Đinh Tướng Quân.

Trong hậu viên của chùa thuộc khu vực Kamakura's Jomyoji, một loài trúc mang tên mosochiku (Mạnh Tông Trúc) vượt lên sừng sững. Mạnh Tông là một chủng loại trúc to lớn, nó có thể phát triển cao đến 10 met, đường kính thân cây trung bình to khoảng 20 centimeters tức 2 tấc.

Dấu khắc thường là một đường nhỏ nằm nơi đốt cây khó thấy được từ phía khác. Nhiều đôi nam nữ khắc tên họ nằm trong khung hình trái tim và ngày tháng, đa số bằng chữ Nhật nhưng Anh và Hán ngữ cũng được tìm thấy.

Viên quản nhiệm chăm sóc vườn trúc phàn nàn “ Vấn đề dấu vết được khắc lên thân cây không phải mới mẻ gì nhưng các dấu vết này ngày càng tăng trong những năm gần đây”. Kể từ khi loại lưỡi dao có mực được dùng vào việc này, sự hư hỏng của nó không thể nào sửa chữa được.

Rất nhiều khách vãng cảnh cổ sát ta thán về những dấu vết này. Một người đã nói “ Tôi nhìn thấy có kẻ đang khắc cái gì đó lên cây trúc, nhưng tôi không dám bảo họ dừng lại vì họ có con dao trong tay”. Những người hữu trách của Báo Quốc tự hiện đang tìm cách chận đứng việc khắc dấu này, kể cả việc tăng cường nhân lực kiểm soát vườn trúc hoặc là dựng lên những tấm bảng cảnh cáo. Một nhân viên làm việc trong chùa nói rằng “ Nếu chúng tôi bắt gặp ai đó đang làm việc này, chúng tôi có thể bảo họ đừng làm như thế, nhưng thật là khó lòng mà canh chừng suốt cả ngày” .
(Hạt Cát dịch)


Graffiti mars temple's famed bamboo garden

IHT/Asahi, March 15,2005

KAMAKURA, Kanagawa Prefecture (Japan) -- Modern worldly carelessness is leaving an indelible mark on the famed centuries-old bamboo garden at the Hokokuji Temple here.
The sacred stems increasingly are being defaced with graffiti. Even worse, the damage can kill the trees. Mostly, visitors carve their names or phrases to record their visits. But once the bamboo is scarred, the stems can rot and die, temple gardeners say.
"These acts blaspheme the Buddha,'' says temple worker Motohiro Ujihara. ``I am so sad that I can find no other word than `regrettable' to express my sorrow.''
Of the more than 1,000 bamboo trees in the garden, about 100 have been defaced.
In the words of a temple official, the rampant graffiti is a sign of ``the moral degeneration of Japanese people.''
The temple, which belongs to the Rinzai Sect of Buddhism, was constructed in 1334 by Ietoki Ashikaga, the grandfather of Takauji Ashikaga (1305-1358), the founder of the Muromachi Shogunate (1336-1573).
In the rear garden of the main temple hall, in Kamakura's Jomyoji district, mosochiku bamboo trees tower majestically. Mosochiku is a giant species that can grow more than 10 meters. Stems typically measures 20 centimeters in diameter.
The graffiti is mainly carved on bamboo trunks that line a small path and cannot be seen from other areas. Many couples carve their names in a heart-shaped silhouette with dates. Mostly, the language used is Japanese but phrases in English and hangul also appear.
While graffiti is not a new problem, temple officials complain that it has increased markedly in recent years.
Gardener Izumi Tokumitsu, 53, is responsible for the garden. Since penknives are often used to carve the graffiti, the damage is often irreparable.
Many temple visitors complain about the graffiti.
One said: ``I saw someone carving something on the bamboo. But I was too afraid to ask him to stop because the man had a penknife in his hand.''
The temple is now considering steps to crack down on the graffiti, including increasing garden patrols or using stronger wording in warning signs.
``If we find that someone is writing on them (the bamboo), we can warn him or her not to do so,'' said Noboru Yui, 74, a temple employee. ``But it is impossible to watch out all day long.''
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,894,0,0,1,0