<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 3 23, 2005

No. 0186

“Xin trả kim miện bị đánh cắp lại cho chúng tôi” Trộm đạo Thái Lan nài nỉ phòng triển lãm Hoa Kỳ

By Sebastien Berger in Ayutthaya (Filed: 13/03/2005)


Một đạo tặc sau 50 năm dằn dặt, đã nhìn nhận tội trạng trộm cướp bảo vật vô giá tại một ngôi chùa Thái, với hy vọng sự thú tội của y sẽ đảm bảo việc trả lại kim miện từ một viện bảo tàng Hoa Kỳ là không sai.

Li Kasemsang, 78, đã tiết lộ rằng ông ta là một trong những tên đạo tặc đã vơ vét 300 lb kim miện, bảo kiếm, nữ trang và tôn tượng - một số được chế tạo vào thế kỷ 15 - từ một trong các ngôi tự viện lớn nhất kinh đô cổ Ayutthaya, Thái Lan .

Sau đợt trộm đạo vào năm 1957, chỉ có 20 % số bảo vật được thu hồi. Nhà chức trách Thái Lan không có ý kiến gì về chiếc kim miện lộng lẫy ở Hoa Kỳ mà họ tin tưởng rằng đã bị mất cắp, cho đến khi nó xuất hiện tháng vừa qua trong một cuộc triển lãm tại Sanfrancisco. Thủ Tướng Thái Thaksin Shinawatra hiện đang thương lượng để thu hồi báu vật này, ông đã khiến cuộc triển lãm biến thành tranh cãi và chiếc kim miện là đề tài của cuộc tranh chấp nghệ thuật cao đẳng mới mẻ nhất.

Chiếc kim miện thuộc sở hữu của Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Philadelphia, được liệt kê trong sổ danh mục của cuộc triển lãm “Vương triều Xiêm La (Siam)” với ghi chú “Có thể là từ dưới hầm của ngôi tháp chính tại chùa Ratchaburana, Ayutthaya”. Ngôi tự viện này bị dọn sạch bởi Ông Li và 20 đồng bọn. Viện Bảo Tàng đã trả $18,700.00 để mua chiếc kim miện tại một buổi đấu giá năm 1982. Trước đó nó là vật sở hữu của một nhà sưu tầm ở Pennsylvania, người đã mua nó từ một tay mối lái đồ cổ tại New York năm 1965.

Nó được cất giữ ở những đâu từ năm 1957 và sau đó thì người ta không biết được. Giám Đốc của Viện Bảo Tàng nói “Chúng tôi rất cẩn trọng về nguồn gốc của nó, dĩ nhiên chúng tôi sẵn sàng nghiên cứu bất cứ nghi vấn thích đáng nào về lịch sử của nó từ các viên chức chính quyền Thái Lan.

Ayutthaya từng là kinh đô của vương triều Xiêm La từ năm 1351 cho đến khi nó bị san bằng bởi quân binh Miến Điện 400 sau. Đó cũng là quê quán của ông Li, người sinh sống bằng nghề buôn bán linh phù, tế vật từ tàn tích cố đô .

Ngôi chùa được xây dựng để kỷ niệm một quân vương và hai hoàng tử, nó trở thành một nơi tích chứa cả ngàn báu vật bằng vàng. Với sự giúp đỡ của một bảo an quân, nhóm đạo tặc xâm nhập vào ngôi chùa và trải qua ba đêm đào xới lớp gạch đá cho tới khi bắt gặp tàng thất sâu 30 ft dưới lòng đất.

Của cải tàng trữ nơi đó vượt quá sự mong đợi của nhóm đạo tặc. Họ vây quanh một vũ khí bằng vàng lộng lạc, về sau người ta nhận ra đó là thanh bảo kiếm Cát Thắng và một kim miện. Năm mươi năm sau, ông Li nhìn nhận rằng ông cảm thấy tội lỗi về đợt trộm đạo ấy. Ông nói:“ Tôi cảm thấy xấu xa bởi vì những bảo vật ấy thuộc về hoàng cung và tôi không muốn xâm phạm tới vua chúa”. Bạn bè tôi không nghĩ như thế, họ vui mừng vì tìm thấy quá nhiều vàng. Nhóm đạo tặc đã bị thanh kiếm làm cho khiếp đảm “ Chúng tôi thấy ánh sáng loé ra từ thanh kiếm, ai nấy đều sợ hãi vì nó chính là vũ khí của một ông vua”. Ông ta bắt đầu rút nó ra khỏi vỏ nhưng dừng lại “ Tôi biết đó là loại vũ khí mà một khi ra khỏi vỏ sẽ có đổ máu”.


Nhiều túi châu báu đã được đưa lên từ nơi tàng trữ dưới lòng đất và chúng được chia ra cho đám đạo tặc , ông ta đem đi một số nhỏ linh phù và tế vật , cái mà ông ta bán với số tiền đủ xây một căn nhà.

Phần còn lại bị họ hàng ông lấy đi và ông ta cũng không biết họ kiếm được bao nhiêu trong chuyến làm ăn đó. Tám người trong bọn họ bị bắt, tuy nhiên không có ai điểm chỉ ông ta trong đợt đó. Cảnh sát Thái bất lực trong việc truy tố ông ta vì sự việc xảy ra quá lâu. Ông nói :“ Xin lượng thứ cho tôi, tôi cảm thấy ân hận cho đến bây giờ, nếu tôi có thể trở lại quá khứ đó tôi sẽ không làm như thế”.

Số bảo vật được thu hồi và trưng bày là một sự hãnh diện của viện bảo tàng Chao Sam Phraya ở Ayutthaya, khoảng 60 mile phía bắc Bangkok. Subongkot Thongtongthip, giám đốc Viện Bảo Tàng nói sự nhất trí chiếc kim miện có xuất xứ từ ngôi chùa ngày càng gia tăng và sự thú tội của ông Li khiến niềm tin này vững vàng hơn. “ Dân chúng Thái muốn thu hồi chiếc kim miện nhưng vấn đề phải được kết thúc bằng một đường hướng mà mọi người đều hài lòng”.

Người ta không biết chiếc kim miện được đưa tới Hoa Kỳ bằng cách nào. Weigman, phó chủ tịch lão thành của tổ chức Sotheby's tại NY nói: Sotheby's không buôn bán hàng hóa bi trộm cắp hay bị coi là trộm cắp. Nếu Sotheby's cảnh giác với bọn trộm cắp vào thời điểm đó thì tài sản kia đã không được mời chào mua bán.

Cuộc triển lãm “ Vương triều Xiêm La” là hoạt động cao nhất trong 6 năm làm việc của Forrest McGill, trưởng quản viện bảo tàng Nghệ Thuật Á Châu tại San Fransisco, người đã nói “ Tôi rất đau buồn vì sự việc này, chúng tôi không biết được vật nào là vật bị đánh cắp hay không bị đánh cắp, mục đích chúng tôi là đem di sản văn hoá và mỹ thuật của Vương Triều Xiêm La đến sự chú ý của thế giới .
(Hạt Cát dịch)

Return our 'stolen' crown, Thai thief begs US gallery
By Sebastien Berger in Ayutthaya
(Filed: 13/03/2005)

A temple raider struggling with 50 years of guilt has admitted looting priceless Thai treasures in the hope that his confession will secure the return of a gold crown from an American museum.

Li Kasemsang, 78, has revealed that he was part of a gang that stripped 300lb of gold crowns, swords, jewellery and statues - some dating back to the 15th century - from one of the biggest temples in Ayutthaya, Thailand's ancient capital.


Li Kasemsang makes a gesture of apology
After the raid in 1957, only 20 per cent of the haul was recovered. The Thai authorities had no idea that an ornate gold crown which they believe could have been stolen was in the United States until it emerged last month at an exhibition in San Francisco. The Thai prime minister, Thaksin Shinawatra, is now fighting to get it back, plunging the exhibition into controversy and putting the crown at the heart of the latest fine art "custody battle".

The crown, which is owned by the Philadelphia Museum of Art, was listed in a catalogue for The Kingdom of Siam exhibition as "probably from the crypt of the main tower of Wat Ratchaburana, Ayutthaya" - the temple emptied by Mr Li and 20 accomplices.

The museum paid $18,700 (£9,700) for the crown at a Sotheby's auction in 1982. It had previously been owned by a collector from Pennsylvania, who bought it from a New York antiquities dealer in 1965.

Its whereabouts between 1957 and then are unknown. "We take issues of provenance very seriously," said Anne d'Harnoncourt, the director of the museum. "We would of course be ready to explore any questions about the history of the object with the appropriate Thai officials."

Ayutthaya was the capital of the kingdom of Siam from 1351 until it was razed by the Burmese army 400 years later. It was also home to Mr Li, who made a living selling amulets scavenged from the ruins.

When officials from Thailand's fine arts department started to pore over one of the city's finest temples, built in 1424, the interest of Mr Li and fellow "collectors" was piqued.

"I was poor; I had no job," said Mr Li, one of only two gang members who are still alive. "Many people did the same things as me."

The temple, built to commemorate a king and two princes, turned out to hold thousands of golden objects.

With the help of a policeman guarding the site, the gang broke into the temple and spent three nights digging through the brickwork until they reached a chamber hidden 30ft underground.

The contents surpassed their wildest dreams. The gang seized an ornate gold weapon, later recovered and identified as the Sword of Auspicious Victory, and a crown. Fifty years later, Mr Li claimed that he felt guilty about the raid. "I felt bad because those treasures belonged to the king and I don't want to violate the monarchy," he said.

"My other friends didn't think like that. They were happy to find a lot of gold." He said the raiders had been intimidated by the sword. "We saw light flashing from it. Everyone was scared that this was a weapon of the king." He began to pull it from its scabbard, but stopped. "I knew it was the kind of weapon that if you pull it out, it must take blood," he said.

Although many bags of treasure were passed up to Mr Li from the underground cache, he said that the loot was divided between the gang. He went away with only small items - amulets and votive tablets - some of which he sold for about £1,000, enough to build a house.

The rest, he claimed, was stolen by a relative when he was on the run, and he does not know how much the other thieves made from their spoils. Eight of the gang were captured, although none implicated him in the raid.

The Thai police are powerless to act against Mr Li so long after the raid. "I ask to apologise," said Mr Li. "I feel sorry until now. If I could go back to the past I wouldn't do it."

The treasures that were recovered have pride of place in the Chao Sam Phraya museum in Ayutthaya, about 60 miles north of Bangkok. Subongkot Thongtongthip, its director, said that there was a growing consensus that the crown was from the site - a belief bolstered by Mr Li's confession.

"The Thai people want the crown back but it should be done in a way that makes everybody happy," she said.

It is not known how the crown was taken to the United States. Matthew Weigman, a senior vice-president of Sotheby's in New York, said: "Sotheby's does not sell stolen or allegedly stolen property. If Sotheby's had been aware of the theft at the time, the property would not have been offered for sale."

The Kingdom of Siam exhibition is the culmination of six years' work by Forrest McGill, the chief curator of the Asian Art Museum in San Francisco, who says he is "personally heartbroken" about the row.

"We don't know that any of the objects were or were not stolen," he said. "The point is to bring to world attention the artistic and cultural heritage of the kingdom of Siam."
http://www.bbc.co.uk/religion/news/newsbuddhist.shtml

(Hat Cat se dich)
No.0185
Bà Bộ trưởng bộ ngoại giao Rice yêu cầu các lãnh tụ Trung quốc trao đổi với các đại diện của Đức Đạt Lai La Ma về vấn đề hoà bình tại Tây Tạng.

Bắc Kinh , 22-3-2005 bỡi phóng viên Anil K Joseph hãng thông tấn PTI.


Hoa Kỳ yêu cầu nhà cầm quyền Trung quốc nên thảo luận với các đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma về vấn đề tự do tôn giáo tín ngưỡng và chính trị tại Tây Tạng với dân số 1.3 tỉ người, bao gồm người dân Tây Tạng.
“Hoa kỳ hy vọng rằng sẽ có sự cải thiện tốt đẹp mối quan hệ giữa những nhà thờ Thiên chúa giáo La Mã, và những người đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma với chính quyền Trung Quốc, để người dân Tây tạng có thể chính thức rõ ràng thờ phụng và bảo vệ nền Văn hóa của họ.” theo lời phát biểu của bà bộ trưởng ngoại giao Rice với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, bao gồm tổng bí thư Hu Jintao.
Trung quốc đã loại trừ khả năng họ sẽ tiếp kiến và nói chuyện với Đức Đạt Lai Lạt Ma, trừ khi ngài tuyên bố rằng Tây Tạng và Đài Loan thuộc lãnh thổ Trung Quốc.
“Nếu Đức Đạt Lai Lạt Ma hy vọng cải thiện mối quan hệ với Trung Quốc, ngài phải từ bỏ ý định đòi Tây tạng phải trở lại là môt quốc gia độc lập dù chỉ là sự độc lập dưới sự bảo trợ của chính quyền Trung quốc, và ngưng lại tất cả các hành động phản bác lại Trung Quốc. Hơn thế nữa, Đức Đạt Lai Lạt Ma cần phải tuyên bố chính thức và thừa nhận Tây Tạng và Đài Loan là thuộc về Trung Quốc và phải chịu sự điều khiển của chính quyền trung ương nước cộng hoà Trung Hoa.” Theo lời thủ tướng Trung Quốc khẳng định vào ngày 15 tháng 3 năm 2005.
“Chính quyền Trung ương Trung Quốc sẽ lắng nghe những gì Đức Đạt Lai Lạt Ma nói và quan trọng hơn nữa, họ sẽ nhận thức và quan sát những gì Đức Đạt Lai Lạt Ma làm.”
Đức Đạt Lai Lạt Ma tỵ nạn tại Ấn Độ vào năm 1959 sau khi Tây Tạng bị Trung Hoa xâm chiếm cho tới nay.
DươngTiêu Lược Dịch.


Rice asks Chinese leaders to talk to Dalai Lama's envoys

By Anil K Joseph Beijing, March 21,2005

The United States today asked China's ruling Communist Party leadership to talk to the Dalai Lama's representatives on the vexed Tibet issue and allow religious and political freedoms for its 1.3 billion people, including Tibetans."The United States hopes that there will be improved relations with the Catholic Church, with the Dalai Lama's representatives so that Tibetans can clearly pursue their cultural interests," Secretary of State Condoleezza Rice told reporters at the end of her talks with China's top leadership, including President Hu Jintao since yesterday.China has ruled out talks with the exiled Tibetan spiritual leader, Dalai Lama unless he renounces his quest for Tibetan independence and publicly states that Tibet and Taiwan are inalienable part of Chinese territory."If Dalai sincerely hopes to improve the relations with the Central Government, he should face up to the reality in a comprehensive and objective way, truly give up his proposition of 'Tibet independence', and stop all actions of secession. He should also publicly declare that Tibet is an inalienable part of China, and admit that Taiwan is an inalienable part of China and the Government of the People's Republic of China is only legal government that represents China," the Chinese Foreign Ministry had said in a statement on March 15."The Central Government will listen to what he says and more importantly observe what he does," the statement had said in response to the Dalai's latest conciliatory statements on March 10.The Dalai Lama fled into exile in India in 1959 after a failed uprising.


http://www.phayul.com/news/article.aspx?id=9370
No.0184
Temple raiders of Angkor work for the benefit of Western collectors

Iranian Cultural Heritage News Agency, March 22, 2005

Phnom Penh, Cambodia -- Seen in the half-light, the crumbling towers of Ta Prohm temple are a vision from another world. The massive walls, locked in the muscular embrace of vast tree-root systems, offer a sense of the exhilaration that would have been felt by the French explorer Henri Mouhot when he stumbled upon the Angkor temples more than 140 years ago. He didn't hesitate to rate his discovery as "grander than anything of Greece or Rome".
The ancient capital of the Khmer empire is one of the archaeological masterpieces of the world and the spiritual and cultural heart of Cambodia. It is also the victim of a slow and painstaking rape, an assault mounted with chisels and drills by impoverished locals for the benefit of wealthy collectors in the West.
Hidden by the bamboo shoots on the approach to the little-used northern gate, an intricately carved bas-relief of sandstone lotus leaves decorates a section of the wall bordering the path. Lying in front of it yesterday were a cluster of motorcycles hastily thrown down by a gang of five men who vaulted the wall and disappeared on hearing the approach of footsteps.
In each of the more than 50 niches beautifully carved into the stone there was nothing left but scarred rock. The tell-tale signs of chiselling were all that remained where once a cross-legged Buddha would have sat. Elsewhere, carved panels had tumbled onto the jungle floor, heads had been clumsily hacked off and only amputated legs were visible where the torso of a goddess had been hauled away.
The Khmer buddhas are by now on their way to the antique shops of Bangkok, or the auction houses of the West. They are bound ultimately for secret collections of Angkorian art in an illicit and thriving trade that is consigning one of the wonders of the world to a slow death.
"It is tragic. And criminal," said Anabel Ford, a Californian archaeologist on a project to photograph the spring equinox at Angkor. "There is no way to know if it happened 20 years ago or 20 minutes ago, but there is no mistake that beautiful pieces are missing."
The temples of Angkor were built between the 9th and 14th centuries, when Khmer civilisation was at its height and the empire stretched north to Yunnan in China and from Vietnam westwards to the Bay of Bengal. Unparalleled in south-east Asia, they are a living testament to the extraordinary creativity of the Khmer.
The writer and broadcaster Dan Cruikshank became increasingly concerned at the situation in Angkor during the filming of Around the World in 80 Treasures. He said he was immediately struck by the vulnerability of the more than 100 temples stretched over 77 square miles of dense jungle.
"Most of it is not guarded or policed. Even at Angkor Wat itself it is very easy to pick something up. There is a lot still unexcavated and you can just pick it up. It's a gigantic problem. It would be easy if one were determined to knock off the odd head. There's no one around but the occasional tourist."
Cruickshank says the Western collectors are as much to blame for the looting as the gangs that bring the stone saws to bear on the priceless carvings. The Khmer treasures are, he says, a victim of their own beauty.
"The quality of the 12th-century workmanship is outstanding. There is a tremendous fusion of Hindu and Buddhist art with Indonesian sensibility. There's nothing else like it and it's a loss to mankind at large."
The rape of Angkor is not strictly a modern phenomenon and looting has been under way since the complex was abandoned in the 16th century and the court moved to Phnom Penh.
The destruction increased with the rise of the Khmer Rouge. In 1971 Pol Pot's guerrillas moved into Angkor Wat, lit fires in the galleries, installed rocket launchers and started slicing the heads off sculptures. They sold their bounty across the border into Thailand to help finance the war effort. But it was after the fall of the Khmer Rouge that the pace of looting really picked up. Without the guerrillas to ward off potential thieves, the rape began in earnest.
An attempt to move up to 7,000 of the most valuable pieces to the conservation office in the nearby town of Siem Reap in the early 1990s merely exacerbated the conflict. In February 1993 thieves wielding machine-guns and rocket launchers attacked, killing one guard; they left with 11 of the most valuable statues.
Cambodian officials say they are doing all they can. They claim that the presence of squads of monument rangers clutching walkie-talkies and checking all visitors for their $20 per day photo passes has helped to dampen the looting spree. But conservation officials admit they are fighting an uphill battle.
"Vandalism has multiplied at a phenomenal rate," the conservation agency said in a recent statement, with thieves "employing local populations to carry out the actual thefts. Heavily armed intermediaries transport objects, often in tanks or armoured personnel carriers."
Today Angkorian antiquities can be browsed in air-conditioned comfort in Bangkok's River City complex or Singapore's Tanglin shopping centre. There are even persistent rumours of the existence of a catalogue containing detailed photographs of Angkorian statues and bas-reliefs, allowing wealthy Westerners to order items still in-situ.
Three countries still allow antiquities to be purchased without documentation: Australia, Japan and Switzerland. On the black market, a life-sized Buddha from Angkor can fetch at least $250,000.
Roland Eng, a former US ambassador to Cambodia who recently returned, said two severe factors ensured that the looting continued: the parlous state of the economy and the exorbitant prices that Angkorian art fetched on the international market. "The country remains very poor. The army is very poor," he told The New York Times. "We have to encourage people not to buy antiques when they cannot trace the source."
Growing cultural awareness and tighter controls - such as the American ban on trade in illicit Cambodian artefacts passed in 2003 - hold out some hope that future generations will see the wonders left in the jungle by the Khmer kings. But the overwhelming sentiment is one of sadness at the irreparable damage which Cambodians have been driven by poverty and the greed of foreigners to inflict on their own heritage.
King Norodom Sihanouk, who abdicated in favour of his son last year, contrasts the ancient glory with the modern theft of anything that might have a market: "It is very sad the Cambodian people were so masterful and skilful but now they plunder their own history."

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=5,921,0,0,1,0

(Hat Cat se dich)