<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 10 25, 2005

No. 0590 ( Tinh Tấn dịch)
Trung tâm Phật giáo Mã Lai giúp đỡ nạn nhân động đất

Được viết bởi Parveen Gill, The Star, ngày 21 tháng 10 năm 2005
Bản tin đăng trên tờ The Star ngày 21 tháng 10, 2005.
Kuala Lumpur, Mã Lai – Tu viện Phật giáo Maha Vihara tại Brickfields, Kuala Lumpur, đã bắt đầu một nỗ lực cứu trợ giúp đỡ các nạn nhân bị động đất vào ngày 8 tháng 10, 2005 ở Pakistan, Afghanistan và Ấn Độ.
Ðể bắt đầu, vị Tăng Trưởng ở Mã Lai và Singapore, Đại Đức Tiến sĩ K. Dhammananda chuyển giao 1,800 tấm chăn mới cho Đệ Nhất Thư Ký của Cao Ủy Pakistan là Ông Ameer Khurram Rathore vào thứ Ba.

Đại Đức cũng trao tặng một ngân phiếu 10,000 RM (1 US dollar = 3,8 Ringgit Malaysia tức vào khoảng $2.632 US đô la) đến viên chức cao cấp của Hội Từ tế Mã Lai phụ trách về ngân sách và quản lý từ thiện là Ông Sharida Suhaila Abdul Shukor.
Trước đó, suốt cuộc thảo luận vắn tắt với Ông Ameer và Ông Sharida tại trung tâm, Đại Đức Dhammananda nói: “Ðây chính là thời điểm tốt đẹp cho cả hai nước (Pakistan và Ấn Độ) cải thiện lại mối quan hệ sau 47 năm chiến tranh.”

Trong khoảng đầu năm nay, Tu viện Phật giáo Maha Vihara đã quyên góp 3,1 triệu RM ($815.790 US đô la) hiện kim và gửi đi 46 kiện hàng chất đầy quần áo, thực phẩm, nước, và thuốc men cho các nạn nhân sóng thần tsunami vào ngày 26 tháng 12 ở Nam Dương, Ấn Độ, Tích Lan, và Thái Lan năm qua.
Tuy nhiên, phó chủ tịch trung tâm, Ông Sirisena Perera đã nói các nỗ lực cứu trợ không giống như trước, dự án cứu trợ động đất này đang được tiến hành thích đáng để phục vụ nhu cầu cấp bách cho nạn nhân.

“Sự cung ứng cứu trợ này chậm hơn mong muốn ngoài ý định của chúng tôi do những vấn đề phức tạp và không đến được các vùng bị ảnh hưởng. Sau khi thảo luận với Tòa Đại Sứ Pakistan, chúng tôi quyết định chỉ thu góp tiền mặt, lều trại, chăn mền, nước tinh khiết theo dạng viên thuốc, thuốc men và các máy phát điện 350KVA. Những người quan tâm trong việc cứu trợ có thể gia nhập trung tâm vào ngày thứ Hai đến thứ Sáu trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 10 giờ sáng,” Ông Sirisena Perera nói, thêm vào đó trung tâm cũng đã liên lạc với tổ chức Global Sikhs.

(tinhtan dich)

Buddhist centre to quake victims’ aid
By PARVEEN GILL, The Star, October 21, 2005
Kuala Lumpur, Malaysia -- The Buddist Maha Vihara in Brickfields, Kuala Lumpur, has launched a disaster relief effort in aid of victims of the Oct 8 earthquake in Pakistan, Afghanistan and India.

For a start, its Chief Venerable of Malaysia and Singapore Ven Dr K. Dhammananda handed over 1,800 new blankets to High Commission of Pakistan First Secretary Ameer Khurram Rathore on Tuesday.

He also handed over a RM10,000 cheque to Mercy Malaysia's senior officer in charge of fundraising and donor management Sharida Suhaila Abdul Shukor.

Earlier, during a brief discussion with Ameer and Sharida at the centre, Dhammananda said: “Now is a good time for both countries (Pakistan and India) to improve their relationship after 47 years (in) battle.”

The Buddhist Maha Vihara had early this year collected some RM3.1mil in cash and dispatched 46 containers laden with clothing, food, water and medicine to survivors of the Dec 26 tsunami that hit Indonesia, India, Sri Lanka and Thailand last year.

However, the centre’s vice-president Sirisena Perera said unlike previous relief efforts, this ongoing aid project was being properly planned to cater for the immediate needs of the victims.

“Our unintended slower-than- expected response to this catastrophe is due to logistical issues and inaccessibility to the affected areas.

“After discussing with the Pakistani Embassy, we have decided only to collect cash, heavy-duty tents, blankets, water purifying tablets, medicine and 350KVA generators.

“Those interested in helping can do so at the centre on Monday to Friday between 9am and 10am,” he said, adding that the centre was also liaising with the Global Sikhs organisation.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,1857,0,0,1,0