<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 5 14, 2006

No. 0939 (Hạt Cát dịch)
Diễn Ðàn Thiểu Số Ấn Ðộ và Phật tử yêu cầu chính phủ công nhận Lễ Phật Ðản

Kolkata, Ấn Ðộ, May 13 (UNI) -Diễn Ðàn Thiểu Số Toàn Ấn Ðộ và vài tổ chức Phật giáo trong thành phố ngày hôm nay đã lên tiếng thúc hối chính phủ tuyên bố Lễ Phật Ðản, kỷ niệm ngày Ðức Bồ Tát đản sanh, như là một ngày quốc lễ để cho việc chào mừng được thích đáng hơn.

Một phần của ngày dài lễ hội là một hội nghị chuyên đề về Thống Nhất Quốc Gia được Diễn Ðàn Thiểu Số Toàn Ấn Ðộ tổ chức. Một số nhân vật trong chính phủ đã đọc tham luận trong hội nghị như Cựu Chủ Tịch Quốc Hội tỉnh bang , chủ tịch Diễn Ðàn Thiểu Số, lãnh đạo cộng đồng người Sikh v.v…

Phát biểu trong dịp này, các diễn giả nhấn mạnh đến nhu cầu thực hành con đường hòa bình và thân thiện trong huấn từ của Ðức Phật và điều này đã trở nên phù hợp với tính chất bạo động ngày càng tăng gia của kỷ nguyên hiện đại.

Lặp đi lặp lại lời yêu cầu tuyên bố lễ Phật Ðản là một quốc lễ theo điều khoản hiến pháp như một vài tỉnh bang khác đã thực hiện, Diễn Ðàn Thiểu Số cũng đã đòi hỏi chính quyền cũng nên nỗ lực hết sức để thu hồi pho tượng quý giá của Ðức Phật đã bị đánh cắp từ Viện BảoTàng Ấn Ðộ vài năm trước.

Một vài tổ chức Phật Giáo, kể cả Hội Ðại Bồ Ðề, cũng đã tổ chức Lễ Phật Ðản một cách trọng thể với sự tham dự của hàng ngàn Phật tử sống trong thành phố và những vùng phụ cận “

AIMF demands National holiday on Buddha Jayanti
Kolkata, May 13 (UNI) All India Minority Forum(AIMF) and several Buddhist organisations in the city today urged the government to declare Buddha Jayanti, the birth anniversary of Gautam Buddha, as a National holiday while celebrating the day in a befitting manner.

As part of the day long celebration to mark the occasion, a seminar on National Unity was orgnaised by AIMF which was addressed among others by former Pradesh Congress President Somen Mitra, AIMF Chief Idris Ali and senior leader from the Sikh community Sukhnandan Singh.

Speaking on the occasion all speakers underscored the need to follow the path of peace and amity as shown by Lord Buddha and said this had become relevant in the present era of unabated violence.

Reiterating their demand to declare Buddha Jayanti a national holiday under the N.I act as had been done in several other states, the AIMF aslo urged the state government to make sincere efforts to recover the precious idol of Lord Buddha which had been stolen from the Indian Museum gallery in the city a couple of years ago.

Several other Buddhist organisations, including the Mahabodhi Society, here also celebrated the day through mass prayer other befitting manners which were participated by thousands of Buddhists living in the city and the neighbouring areas.

http://www.deepikaglobal.com/ENG3_sub.asp?ccode=ENG3&newscode=139332
No. 0938 (Hạt Cát dịch)
Mã Lai:2,550 ngọn nến tỏa sáng ngôi chùa đón mừng Vesak.

Kuala Lumpur- May 13, 2006 - Ánh sáng lung linh của 2,550 ngọn hoàng lạp liên hoa thắp sáng ngôi chùa Mahindarama trên đường Kampar, Penang, trong chương trình đón mừng lễ hội Wesak.

Không màng đến mưa phùn gió bấc đêm thâu, hàng trăm tín đồ viếng thăm ngôi chùa trong đêm trước ngày lễ Wesak để tạo phước và cầu phước.

Họ đã tụ họp nhau trong đêm trước, đêm thực sự đánh dấu đản sinh, giác ngộ và nhập Niết Bàn của Ðức Phật.

Ðể đón mừng kỷ niệm lần thứ 2,250 Phật Lịch, ngôi chùa đã chuẩn bị2,550 ngọn nến dành cho việc được thắp sáng và trang trí pho tượng Phật cao 10 m bằng 2,55o bóng đèn điện. Trước khi thắp sáng 2,550 hoàng lạp liên hoa này, một số Phật tử mang những khay lễ vật từ tinh thất chư Tăng đến điện thờ. Lễ vật được sắp xếp tỉ mẫn trên khay gồm có hoa, hương, đăng, và vài cốc nước, tượng trưng cho vô thuờng, trí tuệ, an bình và thanh tịnh.

Trong khi một số Phật tử trên đường mang lễ vật đến điện thờ thì số khác đứng dọc theo bên đường kính cẩn chạm tay vào những mâm lễ vật và nói Sadhu để ca ngợi thiện sự.
Ðại Lão HT E. Inaratana, trụ trì chùa Mahindarama, giải thích rằng những ai đã đến chùa đều được khuyến khích tham dự bằng cách chạm tay vào khay lễ vật và chia sẻ lời chúc phúc.
Sau khi chấm dứt phần dâng hoa đến điện thờ, Ðại Lão Indaratana hướng dẫn chư Tăng và Phật tử bắt đầu nghi thức thắp nến.

Ngài nói, “Ngọn nến tượng trưng cho Giáo Pháp của Ðức Phật, còn ánh sáng là chân lý xua tan bóng tối của vô minh".

Lighting up temple with 2,550 candles

Saturday May 13, 2006

By ONG YEE TING

THE flickering 2,550 yellow lotus candles lit up the Mahindarama Buddhist Temple on Kampar Road, Penang, in conjunction with the Wesak Day celebration.

Despite the evening drizzle, hundreds of devotees visited the temple on the eve of Wesak Day to offer prayers and seek blessings.

They gathered a night before the actual celebration that marked Buddha's birth, enlightenment and attainment of Nirvana.

To commemorate the 2,550th anniversary of the celebration, the temple had arranged for 2,550 candles to be lit up and had decorated the 10m-tall Buddha plywood effigy with 2,550 bulbs.

Before the lighting of the lotus candles, some devotees were seen bringing trays of offerings from the monks’ quarters to the main shrine.

Arranged neatly on the trays were a plate of flowers, a small lotus candle, incense and a few glasses of water that symbolised changes, wisdom, peace and purity.

While the devotees with the trays made their way to the main shrine, others gathered along the side to touch the tray and said “Saddhu” (excellent) to compliment them for doing good.

The temple’s chief monk, Ven E. Indaratana Maha Thera said the devotees who had gathered at the temple were encouraged to participate in the ceremony by touching the trays and share the blessings.

After the prayer session in the main shrine, Ven Indaratana led the monks, followed by the devotees to light up the candles.

“The candles symbolise the Buddha's teachings - the ‘light’ of truth that dispels the darkness of ignorance,” he said.

Young devotee, Gwynneth Tan Sze Ern, eight, might be too young to understand the true meaning behind the lighting of candles but enjoyed herself very much during the celebration.

“This is my first time celebrating Wesak Day here. I prayed but I made no special wishes,” she said after helping to light up some of the candles arranged neatly on the table in the temple’s compound.

http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2006/5/13/north/14226787&sec=North