<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 9 05, 2005

No. 0514 (Hạt Cát dịch)
Chư Tôn Ðức và nhóm hành hương Biloxi kẹt trong cơn bão đã về đến nhà bình an.

The Buddhist Channel, Sept 6, 2005

Bản tin đăng tải trên trang Web The Buddhist Channel ngày 06 tháng 09, 2005
Santa Ana, California- Hoa Kỳ- Trang Tin Tức Phật Giáo The Buddhist Channel đã được xác nhận rằng HT Thích Ðạo Quang và nhóm Phật tử hành hương Biloxi, Mississippi lúc cơn bão Katrina kéo tới như tin đã loan trong tuần vừa qua, cho đến hôm nay thì họ đã về đến nhà tại Nam Cali bình an.

Như tin đã loan trong room DP ngày 31 tháng 8, Thầy Ðạo Quang, Thầy Nguyên Trí và nhóm Phật tử đã đến Biloxi để tham dự lễ Vu Lan và khánh thành chùa Vạn Ðức vào ngày 26 tháng 08, 2005, sau mấy ngày không liên lạc được khiến mọi người lo ngại cho đến hôm 31 tháng 08 thì nhận được tin họ được bình an.

Theo lời nhóm hành hương, căn gác của ngôi chùa tại Biloxi đã trở thành chỗ tạm trú an toàn cho vài chục người Việt Nam lẫn dân bản xứ người Mỹ.

Diễn tả sự sống sót như là một phép lạ, Thầy Ðạo Quang chia xẻ câu chuyện về niềm tin và sự cầu nguyện liên tục bởi nhóm hành hương gồm đa số những người già cả trong suốt thời gian cơn bão hoành hành với những đợt sóng cao đánh ập vào ngôi chùa suốt đêm.

Trong khi đa số các tòa nhà khác và các sòng bài chung quanh ngôi chùa bị tróc nóc, pho tượng Quan Âm và ngôi chùa vẫn an toàn.

Khi được hỏi về sự khổ đau bởi chết chóc, thương tật, cướp bóc đã đang trải qua trong vùng vịnh Gulf, Thầy Ðạo Quang khuyên rằng tất cả hãy bình tĩnh và cầu nguyện với một lời đơn giản “Nguyện từ bi vượt thắng hận thù”

Revered Venerable caught in Katrina's path returns safely

The Buddhist Channel, Sept 6, 2005

Santa Ana, CA (USA) -- The Buddhist Channel has been informed that Venerable Thich Dao Quang and the pilgrimage group caught in hurricane Katrina's path in Biloxi, Mississippi have arrived safely back to their home in southern California.

Venerable Thich Dao Quang and the group was in Biloxi to celebrate Vu lan, a festival of Vietnamese origin which combines Mother's Day and All Souls Day on August 26, 2005. It was reported that when Katrina stuck in Biloxi, devotees in California were not able to make contact neither with the temple there or the group.

According to the pilgrims, the temple's attic in Biloxi, was turned into a shelter where several dozen Vietnamese and American lives were saved.

Describing the survival as a miracle, Venerable Thich Dao Quang shared the story of faith and and non-stop prayers by the pilgrimage group, consisting mostly of the elderly, during the storm with had high waves attacking the temple all night.

While most of the buildings and casinos surrounding the temple were uprooted, the statue to Quan Am (Guan Yin or Avaloketesvara, the Goddess of Mercy) and the temple did not collapse.

When asked about the mayhem, looting and suffering that is being experienced in the Gulf coast area, Venerable Thich Dao Quang advised all to be calm and simply wished that "May compassion conquer all hatred".

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=2,1638,0,0,1,0