<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 3 28, 2006

No. 0837(Hạt Cát dịch)
Pete Doherty, ca nhạc sĩ nổi tiếng Anh Quốc quy ngưỡng Phật giáo.

Anh Quốc- 27/03/06- Pete Doherty, 27 tuổi, một ca sĩ nổi tiếng người Anh, đang quay về với Phật pháp để tìm lại thăng bằng trong giai đoạn đời sống bị rối loạn vì nghiện ngập.

Và viên chỉ đạo ban nhạc The Babyshambles đã nói với bạn bè niềm tin tâm linh mới của anh là điều duy nhất - không kể Kate Moss- chính là điều đã cứu vãn anh.

Sự bừng tỉnh đến với anh chỉ một ngày sau khi anh bước ra khỏi buổi dạ yến suốt đêm với người mẫu thượng thặng Kate Moss.

Một người trong cuộc nói “ Anh ta bị lôi cuốn bởi Phật pháp và muốn cố gắng hành thiền nhiều hơn- anh đã tham dự một vài lớp thiền và cảm thấy an bình nhiều hơn sau đó.
Anh xem như họ sẽ giúp đỡ anh trên con đường phục hồi. Và anh thực sự bước trọn vào chất liệu tâm linh này.

Nhưng cũng không phải chỉ niềm tin mà anh mới tìm thấy bao bọc cho anh, Kate cũng giúp đỡ anh giữ vững sự lạc quan.

Pete đã phải ra hầu tòa lần thứ nhì tuần vừa qua sau khi nhìn nhận đã sử dụng ma túy.


Pete now feeling a whole lot Bhudda

27/03/06

PETE Doherty is turning to Buddhism to help him through his turbulent times.

And the Babyshambles frontman has told pals his spiritual new beginning is the only thing – apart from Kate Moss – which is saving him.

The revelations come just a day after the 27-year-old was pictured leaving an all-night party with catwalk queen Kate, 32.

An insider said: "He is fascinated by Buddhism and wants to try more meditation – he has been to a couple of classes and felt so much calmer afterwards.

"He reckons they will help him on the road to recovery. And he’s really into the whole spiritual side of stuff."

But it’s not just his new-found religion that’s keeping him ticking – Kate is also helping him keep his pecker up.

We’re told: "Pete and Kate have been in close contact for the past four weeks but have tried to keep things low-key.

"There will always be love between them. He can’t imagine life without her and she wants to be there for him."

Pete was in court a second time last week after admitting possession of crack and heroin and he lashed out out at fans and reporters as he left.

Close pals of Kate say she should steer clear of him for good.

"His lifestyle’s erratic," we’re told. "He is making inroads into dealing with his addictions, but there’s a long way to go."

For Pete’s sake petals, just sort things out.
As Blondie would say... One Way Or Another.

http://www.dailysnack.co.uk/celebrity_news_article.html?fSKU=2715
No 0835 (Hạt Cát dịch)
Richard Gere muốn tu bổ tuyến đường dẫn đến trú xứ Ðức Ðạt Lai Lạt Ma
IANS, March 24, 2006

Shimla, India -- Diễn viên điện ảnh Hollywood Richard Gere đang dự trù sửa chữa một con đường nhỏ hẹp đầy ổ gà trên núi dẫn đến trú xứ của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma ở thị trấn Dharamsala. Nghị Sĩ Vijay Singh Mankotia cho biết như trên trong một phiên họp hôm thứ Sáu.

Dharamsala, cách nơi đây 280 km, là chỗ ngồi của chính phủ lưu vong Tây Tạng. Richard Gere, một tín đồ thân cận với Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, thường xuyên thăm viếng nơi này.

Gere đã hứa hẹn yểm trợ tài chánh để sửa chữa con đường dẫn đến trú xứ Ðức Ðạt Lai Lạt Ma ở Dharamsala. Trước đó, Mankotia đã hỏi chuyện với Thủ Hiến Virbhadra về những bước tiến trong kế hoạch sửa chữa.

“Trong khung cảnh tình trạng tồi tệ của con đường, điều gây nên nạn ùn tắt giao thông và bất tiện cho du khách quốc nội cũng như quốc ngoại, kể cả các nhân vật cao cấp của tỉnh bang, những người đến thăm viếng Dharamsala để gặp gỡ Ðức Ðạt Lai, chính phủ có những bước tiến nào để mở rộng và sửa sang tuyến đường này chăng ?

Ông Singh đáp “Quả thật điều đó đã gây khó khăn cho hành khách và những người khác, vì vậy cơ quan công chánh đã chuẩn bị một kế hoạch đồ sộ để cải thiện, nâng cấp và bảo trì tuyến đường này cũng như những tuyến đường khác trong thị trấn”.

Trong quá khứ, chính phủ lưu vong Tây Tạng cũng đã đóng góp giúp đỡ tu bổ các con đường ở vùng thượng du Dharamsala. Ðức Ðạt Lai Lạt Ma và hàng ngàn tín đồ đã sống lưu vong tại thị trấn này kể từ khi chạy khỏi Tây Tạng năm 1959.Richard Gere wants to repair road to Dalai Lama's house
IANS, March 24, 2006

Shimla, India -- Hollywood star Richard Gere is keen to repair a narrow potholed mountain road leading to the house of Buddhist spiritual leader the Dalai Lama in Dharamsala town. Legislator Vijay Singh Mankotia said this in the Himachal Pradesh assembly Friday.

Dharamsala, 280 km from here, is the seat of the Tibetan government in exile. Gere, a follower and friend of the Dalai Lama, is a frequent visitor there.

"Gere has promised to provide funds to repair a road leading to the house of the Dalai Lama in the town of Dharamsala, provided the money is properly spent," Mankotia told the house.

Earlier, Mankotia had asked Chief Minister Virbhadra Singh about the steps being taken to repair the road.

"In view of the dismal condition of the road which is causing frequent traffic jams and inconvenience to domestic and foreign tourists, including heads of state, who visit the town to meet the Dalai Lama, is the government taking any steps to widen and repair this road?"

Singh replied: "It is true that this is causing hardships to pedestrians and others, so the public works department has prepared a master plan to improve, upgrade and maintain this and other roads in the town."

In the past, the Tibetan government in exile has also offered to help in the upkeep of roads in upper Dharamsala.

The Dalai Lama and thousands of his followers have been living in exile in the town since 1959 when he fled Tibet.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2485,0,0,1,0