<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 10 08, 2005

No. 0555 (Hạt Cát dịch)
Ðạo luật đối với chó mèo vô chủ từ thời thuộc địa trở thành đề tài bàn cãi trong mùa tranh cử ở Tích Lan.
Associated Press, October 4, 2005
Bản tin do hãng thông tấn AP loan báo ngày 04 tháng 10, 2005.
Colombo, Sri Lanka -- Ðạo luật kiểm soát chó mèo từ thời còn là thuộc địa Anh trở thành chiến dịch bàn cãi trong đợt tranh cử tổng thống tại Tích Lan sắp tới đây, nơi mà đa số Phật tử đặt trọng tâm từ bi đối với tất cả mọi chúng sinh.

Các hoạt động bảo vệ thú vật hôm thứ Ba yêu cầu ứng cử viên tổng thống hứa hẹn rằng, nếu đắc cử, họ phải thay thế đạo luật cũ kỹ hơn trăm năm nay bằng đạo luật mới với chính sách nhân bản hơn.

Tích Lan dành được độc lập năm 1948.
Có khoảng 2 triệu con chó và hàng trăm ngàn con mèo trên quần đảo 19 triệu dân Tích Lan. Ða số là chó mèo vô chủ.

Sagarica Rajakarunanayake, người lãnh đạo nhóm Thân Hữu của Ðộng Vật nói thú vô chủ thường bị đưa vào trại tập trung chật cứng, nơi mà nghe nói chúng bị bỏ mặc cho đến chết mà không dùng phương pháp không gây đau đớn.

Nhóm này đưa ra lời tuyên bố “Mặc dù quốc gia chúng ta thiên trọng về nền văn hóa Phật Giáo và Ấn Giáo là chủ trương bất bạo hành đối với tất cả chúng sinh nhưng sự đối đãi với động vật tại quốc gia này thật đáng ghê tởm”. “Ðạo luật kiểm soát thú vật hiện nay phản ảnh tư tưởng thực dân trong thời kỳ thuộc địa, đạo luật mà nền văn hóa của chúng ta đã không được quan tâm trong đó ”.

Nhóm này đòi hỏi ứng cử viên trong đợt bầu cử ngày 17 tháng 11 tới đây nên hứa hẹn họ sẽ phê chuẩn một đặc quyền cho tất cả các cuộc tranh cãi về vấn đề thú vật và bảo vệ chúng bằng cách ban hành pháp chế mới cho phù hợp với kiến thức khoa học hiện đại và thực sự quan tâm đến xã hội.

Không một ai trong cả hai ứng cử viên chính - Thủ Tướng Mahinda Rajapakse và ứng cử viên đối lập Ranil Wickremesinghe - lập tức hồi đáp cho lời tuyên bố này.

British colonial laws on stray dogs, cats becomes election issue in Sri Lanka
Associated Press, October 4, 2005

Colombo, Sri Lanka -- Leftover British colonial laws regarding stray dogs and cats have become a campaign issue in the coming presidential election in Sri Lanka, whose majority Buddhists promote compassion toward all beings.

Animal rights activists on Tuesday asked candidates to promise that, if elected, they'd replace the century-old colonial animal control laws with more humane policies.

Sri Lanka gained independence in 1948.

There are an estimated 2 million dogs and hundreds of thousands of cats in the island country of 19 million people. Most of the animals are strays.

Sagarica Rajakarunanayake, who heads the group Friends of Animals, said strays are often placed in overcrowded pounds where they are allegedly neglected and left to die without euthanasia.

``Despite the strong Buddhist and Hindu culture of our country that is essentially based on nonviolence to all beings, the treatment of animals in this country is abhorrent,'' the group said in a statement.

Current animal control laws ``reflect the colonial thinking of the day which had no regard for our culture,'' the statement said.

It asked candidates for the Nov. 17 poll to promise they'd ``establish a special authority for all issues regarding animals and the protection of their rights by enacting new legislation in keeping with modern scientific knowledge and actual concerns of society.''

Neither of the two main presidential candidates - Prime Minister Mahinda Rajapakse and opposition candidate Ranil Wickremesinghe - immediately responded to the activists' statement.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,1792,0,0,1,0