<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 7 19, 2005

No. 0421 ( Hạt Cát dịch)

Thêm một Ðại Học Phật Giáo tại Thái Lan

BY IAN MCINTRYE, The Star, July 18, 2005

Image hosted by Photobucket.comSADAO, Thailand – Ðại học Phật giáo tư nhân duy nhất toàn vùng Asean Ðông Nam Á đã chính thức khai trương để đáp ứng nhu cầu giáo dục Phật Giáo cơ bản đang gia tăng. Ðại Học Phật Giáo Quốc Tế tọa lạc tại Khu Thung Mo ở Amphoe Sadao, tỉnh Songkhla, cách 37 km từ biên giới Bukit Kayu Hitam.

Bộ Phó Bộ Giáo Dục Piyabutr khai mạc trước sự hiện diện của chư tăng và các nhà ngoại giao kể cả quan khách được mời từ Tích Lan và Ấn Ðộ.

Dự án thành lập học viện tư nhân cao cấp mới mẻ này được đưa ra thảo luận vào năm 1999, được sáng lập bởi ÐÐ Duy Ngộ (Wei Wu) trụ trì chùa Ðàn Hương (Than Hsiang) tại Penang cùng với vài tu sĩ Phật giáo khác trên thế giới. ÐÐ Duy Ngộ (Wei Wu) hiện nay là giám đốc hội đồng điều hành.

Ðại học giảng dạy, hướng dẫn bằng Anh Ngữ, bắt đầu thu nhận sinh viên hồi khoảng giữa năm vừa rồi. Trường thu nhận học viên bất kể giới tính, sắc tộc, quốc tịch và tôn giáo nào.

Ngân khoản tài trợ do thành viên của Hiệp hội chùa Ðàn Hương và Phật tử khắp nơi trên thế giới đóng góp. Viện trưởng , Dr Somboom nói rằng hiện thời có khoảng 100 sinh viên quốc tế từ các nước như Thái Lan, Ấn Ðộ, Tích Lan, Ðài Loan và Ðại Hàn Trường sẽ cấp văn bằng tốt nghiệp căn bản trong Nghệ Thuật Tự Do, Nghiên Cứu Phật Giáo, Nghiên Cứu Ðiện Não và Anh Văn.

Có một số phái đoàn đại biểu từ các tổ chức Phật Giáo Mã Lai như Hiệp Hội Phật Giáo Sitiawan, Học Viện Phật Giáo Malaysian, Hiệp Hội Phật Giáo Kedah và Ðàm Hoa Uyển Tự tham dự buổi lễ khai mạc.


Buddhist college opens

BY IAN MCINTRYE, The Star, July 18, 2005

SADAO, Thailand -- The Asean region’s sole private Buddhist college was officially opened to meet the growing needs for quality Buddhism-based education. The International Buddhist College (IBC) is located at Thung Mo District in Amphoe Sadao, Songkhla province, 37km from the Bukit Kayu Hitam border.

Thailand Vice-Minister for Education Piyabutr Cholvijarn opened the college in the presence of monks and diplomats, including invited guests from Sri Lanka and India.

The new private institution of higher learning, mooted in 1999, was founded by the Penang-based Than Hsiang Temple Abbot Venerable Wei Wu and several Buddhist monks worldwide. Ven Wei Wu is currently the IBC council acting chairman.

The college, which conducts courses in English, took its first intake in the middle of last year. It admits students, regardless of their gender, ethnicity, nationality and religion.

It is funded by Than Hsiang Temple Association members and Buddhists worldwide. .

College rector Dr Somboom Duangsamosorn said the college currently had around 100 international students from countries like Thailand, India, Sri Lanka, Malaysia, Taiwan and South Korea.

It offers diploma to basic degrees in Liberal Arts, Buddhism Studies, Computer Studies and English language, he said, adding that it inculcated Buddhist spiritual values via academic studies.

Dr Somboom said among the objectives were to train youths as effective “Dharma” (Buddhist) teachers and provide them with comprehensive knowledge of Buddhism.

Sadao was selected as the venue because of its strategic location.

Several delegations from Malaysian Buddhist organisations like Sitiawan Buddhist Association, Malaysian Buddhist Institute, Kedah Buddhist Association and Than Wah Wan Temple attended the opening ceremony.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=00000000001,00000001448,0,0,1,0
No. 0420

Hiroshima-sparked atomic flame on way out
by CICERO A. ESTRELLA, New York Times, July 17, 2005

Nobel Peace Prize winners, celebrities cheer Buddhist monks on 1,600 mile peace march

San Francisco, USA -- Nobel Peace Prize winners, politicians, community leaders and celebrities joined 15 Buddhist monks from Japan at San Francisco’s Piers 39 and 35 on Saturday to launch the monks’ 1,600-mile peace march to the site in New Mexico where the atomic bomb was first tested.

Daijo Ohta, a Buddhist monk from Nagasaki, Japan, leads other monks and peace activists at the start of their 1,600-mile journey. SF Chronicle photo by Paul Chinn

The monks are carrying the ‘‘Atomic Flame’’ ignited 60 years ago from the burning ruins of Hiroshima. They plan to extinguish the flame upon arrival at the Trinity Test Site in Alamogordo, a symbolic gesture meant to inspire the end of nuclear weapons.

‘‘The monks believe that good and bad happen in circles,’’ said Matt Taylor, spokesman for the Global Nuclear Disarmament Fund, the nonprofit group sponsoring the walk. ‘‘By bringing the flame back to its source, they’re closing the circle of destruction while opening a new circle of peace.’’

Taylor said monks have continually walked between Hiroshima and Nagasaki for 60 years. San Francisco was the port from which the Indianapolis sailed on July 16, 1945, carrying parts for the first atomic bomb to Tinian, where a B-29 later took off on the mission that destroyed Hiroshima.

Dignitaries invited to the event included Nobel laureates Joseph Rotblat, Gunnar Westberg, Michael Christ, actor Steven Seagal and Takahashi Tanemori, a survivor of the Hiroshima bomb.
The walk is being filmed as a TV special that Seagal will narrate. Organisers are hoping to raise donations, to be used to eliminate nuclear weapons in Russia.

The Nuclear Weapons Abolition Alliance has been negotiating with Russia to sponsor the dismantling of nuclear warheads at a cost of $100,000 each.

The alliance plans to melt the scrap metal from the weapons into bracelets, to be sold around the world, with proceeds to go towards the elimination of nuclear weapons. Seagal has pledged to pay for the first nuclear weapon dismantled. - NYT
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=00000000002,00000001445,0,0,1,0
No. 0423 (Chánh Hạnh dịch)

Người Mẫu Nepal, Kohinoor, trở thành tu nữ Phật giáo

Kantipur Online, July 19, 2005

Kohinoor (BeImage hosted by Photobucket.comfore)

KATHMANDU, Nepal -- Người mẫu Nepal nổi tiếng Kohinoor Singh đã quyết định xuất gia trở thành tu nữ Phật giáo. Cô nổi tiếng nhờ vào các video ca nhạc thực hiện bởi trung tâm âm nhạc Nepal cách đây vài năm. Cô nói cô muốn xuất gia từ hồi thưở bé.

Ani Losang Dolma 25 tuổi không kiêu hãnh cũng không hối tiếc về quá khứ của mình . Cô nói trên đài truyền hình Kantipur hôm thứ ba “Hôm qua tôi như thế nào thì tôi vẫn như vậy trong tương lai. Chỉ những người thấy và biết tôi với diện mạo bên ngoài mới ngạc nhiên với sự thay đổi của tôi. Kohinoor bây giờ là Ani Losang”
Kohinor nói cô quyết định trở thành tu nữ bởi ảnh hưởng cuả một vị trưởng lão.Kohinoor (After, now known as Ani Losang)
Image hosted by Photobucket.comCô được biết đến với cái tên Deepa Singh trước khi trở thành người mẫu nổi tiếng Kohinoor. Cha cô đến từ Ấn Độ và quyết định ở lại Nepal luôn sau khi kết hôn với một người Nepal
Cô bắt đầu vươn lên ở tuổi 15 và từ đó cô củng cố địa vị của mình với nghệ danh Kohinoor.
Sau đó cô trở thành xướng ngôn viên đài truyền hình và nổi tiếng nhờ video ca nhạc được sản xuất bởi trung tâm ca nhạc Nepal Music. Sống gần Swayambhu, cô luôn chứng kiến đời sống của các tu sĩ . Hiện cô đang sống tại gia nhưng cô sẽ vào tu viện khi cô được Viện Trưởng gọi vào tháng tới.Model Kohinoor becomes Buddhist nun

Kantipur Online, July 19, 2005

KATHMANDU, Nepal -- Famous Nepali model Kohinoor Singh has decided to become a Buddhist nun. She gained prominence through music video made by Music Nepal a few years ago. She said she had wanted to become a nun ever since her childhood days.

25-year-old Ani Losang Dolma neither has any pride of her past nor any regret. She said, “I am what I was yesterday and will remain the same in the future. People who saw my outside appearance are the only people who are surprised by the change. Kohinoor, who is now known as Ani Losang,” said this to Kantipur Television Tuesday.

Kohinor said she decided to become a nun due to an influence of an old monk.

She was known as Deepa Singh before she became famous as model Kohinoor. Her father came from India and decided to stay in Nepal permanently after he married a Nepali.

She appeared on the ramp at the age of 15 and since then she established herself as Kohinoor.
She then became a television presenter and gained prominence through a music video produced by Music Nepal.

Living near Swayambhu, she had always seen the lives of monks.

She is currently living at her house but says she will go and live in monastery when she is called by her Guru next month.


http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=00000000009,00000001452,0,0,1,0


No. 0422 ( Khánh Văn dịch)

Một phương pháp diệt ngã

Viết bởi Kelly Hawes, The Galveston County Daily News, July 18, 2005

Galveston, TX (USA)—Một giảng sư thuộc hệ phái Phật Giáo Tây Tạng, ông Tenzin Chophak, đã trình bày với một nhóm hơn 40 người tụ họp trong nhà thờ Galveston tuần trước làm thế nào để tận dụng sức mạnh của lòng từ.

“Bản ngã là căn gốc tạo ra nhiều vấn đề”, ông nói “Thiền là phương pháp để diệt ngã.”
Tonglen, tiếng Tây Tạng có nghĩa là "Cho và Nhận" là tên gọi một phương pháp thiền mà ông ta so sánh như là làn sóng biển.

Từng dợn sóng lùa vào bờ, và trở ra. Tư tưởng của chúng ta cũng vậy, nó đi vào tâm và lại trở ra.

Từng đợt, từng đợt sóng, ra vào nhưng không chồng chất lên nhau. Ý tưởng của ta cũng vậy. Trước và sau không chồng chất lẫn nhau.

Ở giữa hai luồng tư tưởng, ta thấy có 1 khoảng trống, rất ngắn có thể là 1 giây. Thiền là khoảng trống giữa hai ý tưởng đó, và chìa khóa để đi vào thiền là kéo dài khoảng trống đó.

Có một sức mạnh huyền diệu trong lời cầu nguyện, ông nói, và Tonglen là cách thức để gom tụ sức mạnh đó.

“Bạn có thể tập trung vào một người hoặc cả thế giới. Cho những bạn vừa bắt đầu, tôi đề nghị là nên chỉ tập trung vào một người.”

Ông hướng dẫn học viên của ông rằng lúc hít hơi vào mũi, hãy tưởng tượng là đang hít vào những làn khói đen đau khổ, buồn phiền và thở ra bằng miệng những luồn khói trắng hoặc là ánh sáng trắng. Những làn khói đen được thanh lọc, ông nói, qua lòng từ thiêng liêng được tìm thấy trong mỗi chúng ta.

Ông Chophak còn nói Tonglen là một phương pháp rất dễ luyện tập và có thể luyện tập bất cứ nơi nào và giờ phút nào luôn cả trong lúc bạn đang lái xe.
Tonglen rất có công hiệu đối với những tài xế cẩu thả, bạn sẽ kinh ngạc nhận ra nổi sân hận trong lòng bạn biến mất một cách nhanh chóng.

Và khi bạn thuần thành với Tonglen, thì hầu như nó trở thành một thói quen tự động. Khi lái xe ngang qua bệnh viện, ông nói ông thường thấy mình đang luyện tập Tonglen cho những bệnh nhân trong bệnh viện.

Tenzin Chophak có tên cha mẹ đặt cho là Michael P. McManus, lúc còn bé ông đã từng học truờng Cơ đốc giáo. Những bà xơ thường xem ông như kẻ phá rối vì ông hay đặt ra những câu hỏi khó trả lời và thường nêu lên những điểm mâu thuẩn trong thánh kinh.
Ông bắt đầu học kinh Phật vào đầu thập niên 80 khi vẫn còn là học sinh trung học, và từ đó, ông du học ở Ấn-Độ và Thái-Lan. Ông ta chính thức thọ giới với Dat-Lai Lat-Ma vào năm 1996.
Tuy nhiên, ông vẫn không phủ nhận ông xuất thân từ Cơ đốc giáo.
Ông nói;” Thục ra, có nhiều điểm tương đồng hơn là điểm bất đồng giữa Thiên chua giáo và Phật giáo.
Và bạn cũng không cần thiết phải là Phật tử để tập Tonglen. Tonglen cho tất cả mọi người, cho tín đồ Phật giáo cũng như Cơ đốc giáo, cho người theo đạo cũng như người theo chủ nghĩa vô thần.

‘A method of getting the ego out of the way’

By Kelly Hawes, The Galveston County Daily News, July 18, 2005

Galveston, TX (USA) -- A Buddhist teacher told more than 40 people gathered in a Galveston church last week how to use the healing power of compassion.

Tenzin Chophak, a monk in the Tibeten tradition of Buddhism, offered instruction in tonglen, the ancient practice of exchanging self for others.

“Our sense of ego is the root cause of many of our problems,” he said. “Meditation is a method of getting the ego out of the way.”

Tonglen, he said, is a form of meditation, a process he compared to the waves in the sea.

“The waves come into the shore, and then they go back out,” he said. “Thoughts are the same way. They come into your mind, and they go back out.”

But just like the waves, he said, the thoughts don’t come one on top of the other.

“There is a gap,” he said. “Even if it’s just a second. Meditation is that gap between thoughts.”

And the key to meditation, he said, is to expand that gap.

There is power in prayer, he said, and tonglen is a way of focusing that power.

“You can focus on one person, or you can focus on the whole world,” he said, “but for the beginner, I’d recommend starting with a single person.”

He urged his students to breathe in through their noses, imagining that they were drawing in the black smoke of pain or illness, trauma or grief. They should exhale through their mouths, he said, breathing out white smoke or white light. The black smoke is purified, he said, by the divine to be found inside every human being.

Tenzin Chophak called tonglen a simple exercise that could be practiced any time, even while driving down the road.

“If you do that, though, I’d recommend you keep your eyes open,” he said.

Tonglen is an excellent response, he said, to reckless drivers.

“You’ll be amazed at how quickly your anger disappears,” he said.

And as individuals become more practiced, he said, the exercise will be virtually automatic. Driving past a hospital, he said, he often finds himself practicing tonglen for the patients inside.

Tenzin Chophak was born Michael P. McManus, and he grew up attending Catholic schools. The nuns viewed him as a troublemaker, he said, because he was constantly asking difficult questions and pointing out inconsistencies he found in the Bible.

He began studying Buddhism in the 1980s while still in high school, and he has since studied in both India and Thailand. He was formally ordained by the Dali Lama in 1996.

He has not, however, rejected his Christian roots.

“Actually, there are more similarities than differences between Buddhism and Christianity,” he said.

And you don’t have to be a Buddhist to practice tonglen.

“It’ll work for anyone,” he said. “Buddhist or Christian, agnostic or atheist.”
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=00000000002,00000001454,0,0,1,0