<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 8 24, 2005

No. 0487 ( Hạt Cát dịch)
Phật tử Ấn Ðộ “Chúng tôi sẽ không để xảy ra một trường hợp thứ hai như Ayodhya: biến chùa Phật Giáo thành chùa Ấn Giáo”.

Web posted at: 8/23/2005 1:27:4
Source ::: IANS

Bản tin đăng trên tờ IANS số ra ngày 23 tháng 08, 2005
Patna, Ấn Ðộ - Với sự bất bình, Chư Tăng Phật Giáo đã khuyến cáo rằng sẽ vạch trần mưu đồ của đảng Bharatiya Janat trong sự việc xảy ra tại chùa Ðại Bồ Ðề. Chư Tăng tuyên bố sẽ không để xảy ra sự kiện khác giống như trường hợp Ayodhya là biến chùa Phật Giáo thành chùa Ấn Giáo.

Nhắc lại sự kiện này xin nói rõ thêm một chút vài chi tiết nằm trong một bản tin ngắn khác được đăng trên website The Buddhist Channel, số ra ngày 19 tháng 08, 2005, một nhóm 10 lãnh đạo đảng Bharatiya Janata Party's viết tắt là BJP và một cựu nghị viên, đã toan xâm nhập vào ngôi chùa Ðại Bồ Ðề nổi tiếng của Phật Giáo ở Bồ Ðề Ðạo Tràng với mưu đồ được nói rằng họ muốn dâng cúng nước thánh theo nghi thức Ấn Giáo vì họ cho rằng Ðức Phật là một vị thần của Ấn Giáo tái sanh nên ngôi chùa cũng thuộc về Ấn Giáo, nhóm người này đã bị cảnh sát bắt giữ về tội phá rối an ninh.

Bhante Anand, chủ tịch giáo hội Phật giáo có uy tín ABBM ngày hôm qua, 22 tháng 08, 2005 đã tuyên bố “Chúng tôi sẽ phát động một chiến dịch phơi bày âm mưu biến Ðại Bồ Ðề tự thiêng liêng Phật Giáo thành chùa Ấn Giáo của đảng BJP và sẽ vận động toàn quốc cùng hải ngoại phản đối vấn đề này.”

Tăng sĩ Phật Giáo đã vô cùng kinh ngạc bởi mưu toan xâm nhập của đảng BJP và công nhân, kể cả cựu nghị viên Prem Kumar, đã dùng vũ lực toan xâm nhập ngôi chùa để thực hiện nghi thức dâng nước thánh tại bệ thờ bị hư hỏng.

Phật tử tin tưởng rằng bệ thờ là một bộ phận của một tôn tượng Ðức Phật bị vỡ, vật mà nhóm Ấn giáo cho rằng đó là “linga” của thần Shiva.

Họ nói “Ðức Phật là hậu thân của thần Vishnu thuộc Ấn giáo thì tháp Ðại Bồ Ðề cũng thuộc về Ấn giáo và họ muốn vào dâng nước thánh nhưng đã không được phép”. Ông Kumar nói “Ðó là điều bất công đối với Ấn Giáo và chúng tôi sẽ còn đến nữa để dâng nước thánh”.

Ngài Anand nói đảng BJP toan dùng bạo lực để xâm nhập chùa Ðại Bồ Ðề đã làm tổn thương Phật tử trên thế giới và đó là một hành động có tính tóan của đảng phái này.

Các đảng phái khác như Vishwa Hindu Parishad (VHP), Bajrang Dal và BJP đã từng mạo nhận Ðức Phật như là hậu thân của thần Vishnu nhưng đây là lần đầu tiên một mưu toan xâm nhập được thực hiện khiến có thể xảy ra việc tranh cãi giống như trường hợp Ayodhya.

Ngài Anand cảnh cáo đảng BJP rằng Phật tử sẽ hy sinh mạng sống vì ngôi chùa 1,500 tuổi Ðại Bồ Ðề.

Bhadant Nagarjun Surai Sasai, chủ tịch của Hội Ðồng Toàn Ấn Ðộ Ðại Bồ Ðề Tự Tự Do Hành Ðộng cũng diễn tả sự kinh ngạc của ông và lên án thái độ của đảng BJP.

Mưu toan dâng lễ vật của họ(BJP) là một phần trong âm mưu với phương pháp cũ rích mà họ đã áp dụng để thực hiện việc chiếm hữu ngôi chùa trong danh nghĩa. Ông Roy PC, một lãnh đạo Phật giáo tại Bồ Ðề Ðạo Tràng nói như trên.

Ông Roy nói thêm, tuy nhiên, phải ca ngợi nỗ lực của cảnh sát và chính quyền khu vực đã kịp thời ngăn chận sự toan tính xâm nhập ngôi chùa.

Nhóm lãnh đạo đảng BJP đã bị giam giữ vì tội vi phạm lệnh cấm phá rối an ninh công cộng.

Chủ quyền của ngôi chùa thuộc về chính phủ trong khi được điều hành bởi một hội đồng gồm chín thành viên được chính phủ chỉ định với một vị thẩm phán thuộc Ấn giáo ngồi ghế chủ tịch. Tăng sĩ Phật giáo đã từng đòi hỏi rằng toàn bộ quyền điều hành ngôi chùa nên trao lại cho Phật tử thay vì được một người thuộc Ấn giáo đứng đầu. Theo Ðiều Khoản Hiến Pháp về quyền Ðiều Hành Tự Viện, một Phật tử không thể trở thành chủ tịch của hội đồng, vì nó đã được để dành cho một người Ấn Giáo. Nếu vị thẩm phán khu vực không phải là một người Ấn giáo thì chính phủ sẽ chỉ định một người Ấn giáo khác.

We won’t let BJP turn Gaya into another Ayodhya: Buddhists
Web posted at: 8/23/2005 1:27:4
Source ::: IANS
Patna: Angry Buddhist monks have threatened to expose the Bharatiya Janata Party's (BJP) motive behind its claim over a temple in Bihar's Bodh Gaya, saying that they would not allow another Ayodhya-like incident to recur.

"We would launch a campaign to expose the BJP's attempt to convert the holy Mahabodhi temple into a Hindu temple and mobilise opinion across the country and abroad against the evil design," Bhante Anand, president of the influential monk body Akhil Bharatiya Bhikkhu Mahasangh (ABBM) said yesterday.

Buddhist monks were stunned by the attempt by BJP leaders and workers, including a former legislator Prem Kumar, to forcefully enter the Mahabodhi temple to offer "jalabhisekh" (holy water) at the disputed pedestal.

Buddhists believe the pedestal to be the part of a broken Buddha statue, whereas the Hindus claim it to be a Shiva 'linga'.

"Buddha is a reincarnation of Hindu god Vishnu and the shrine equally belongs to the Hindus, so we wanted to offer holy water but were not allowed," Kumar said. "It is an injustice to Hindus and so we would again come to offer holy water," he said.

Anand said BJP's attempt to forcibly enter the temple had hurt religious sentiments of Buddhists worldwide but it was a calculated move by the party.

"The Vishwa Hindu Parishad (VHP), Bajrang Dal and BJP have been trying to project Buddha as reincarnation of Vishnu but this was first time that such an attempt was made that can turn the dispute into an Ayodhya-like situation," Anand said.

He warned the BJP that Buddhists would sacrifice their lives for the sake of the 1,500-year-old Mahabodhi temple.

Bhadant Nagarjun Surai Sasai, president of the All India Mahabodhi Temple Liberation Action Committee (AIMTLAC), has also expressed his shock and condemned the BJP leaders' claim.

"Their (BJP's) attempt to offer prayers was a part of their age-old conspiracy to establish claim over the temple," said P.C. Roy, a Buddhist leader in Bodh Gaya.

Roy, however, lauded the timely intervention of the district administration and efforts of the police that foiled BJP's attempt to enter the temple.

The BJP leaders were taken into custody for violation of prohibitory orders promulgated in view of disturbance of communal peace.

The temple ownership is vested with the state government while its management comprises a committee of nine members nominated by the government, with a Hindu district magistrate as its chairman.

Buddhist monks have been demanding that its entire management be handed over to them instead of being headed by a Hindu. As per the 1949 Temple Management Act, a Buddhist cannot become chairman of the committee as the post is reserved for a Hindu. If the district magistrate happens to be a non-Hindu, the state government has to nominate a Hindu.

http://www.thepeninsulaqatar.com/Display_news.asp?
section=World_News&subsection=India&month=August2005&file=
World_News200508231274.xml
No. 0486

Museum, Temple Go to Court Over Stolen Artifact

By Han Eun-jung
Staff Reporter

Image hosted by Photobucket.comThe sarira reliquary

The Hoam Art Museum is being accused by a Buddhist temple that an artifact currently on display is a piece that was stolen from its grounds.


Hyundung-sa Temple on Monday lodged a civil petition with the Seoul District Court asking for mediation of the dispute over the ownership of the sarira reliquary.

The reliquary, which had been enshrined in the temple’s three-story pagoda, was discovered to be missing in 2003. A year later, temple officials found it in the possession of the Hoam Art Museum.

``Because the sarira is a registered cultural property and human remains are not subject to trade, it should be returned immediately,'' Hyundung-sa Temple officials insisted.

The museum, which was founded by the late Samsung Group founder Lee Byung-chull, released a statement Monday that Lee purchased the piece in 1981 from the late Kim Dong-hyun, a metal arts collector and expert.

``Purchased from a respected collector, the museum has never had reason to question the piece’s acquisition,’’ the museum said.

The museum said it will decide on how it will go about this issue after it is officially notified by the court.

http://times.hankooki.com/lpage/200508/kt2005082318043268040.htm