<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 9 14, 2005

No. 0528 (Hạt Cát lược dịch)

Chùa Việt Nam tại vùng bão tố nỗ lực cứu trợ.
Ngư phủ Việt Nam tại Biloxi đối diện khó khăn lâu dài trong việc phục hồi đời sống.

By Todd C. Frankel
ST. LOUIS POST-DISPATCH 09/13/2005

Bản tin đăng trên tờ St. Louis Today.com số ra ngày 13 tháng 09, 2005.
BILOXI, MISS - Chương Phan trông giống như tất cả các thuyền trưởng tàu đánh tôm nơi đây. Anh ta là người Việt Nam. Ðôi tay anh thô nhám bởi công việc đánh lưới. Anh ta đang lo âu.

“Giá dầu quá cao, giá tôm quá thấp”, một tay chỉ lên một tay chỉ xuống trong khi phát biểu, anh Chương nói tiếp “Rồi thì bão tố, tất cả các ngư phủ phải suy nghĩ rất nhiều về công việc của họ”.

Bão lốc cuốn tàu đánh tôm lên đất liền giống như món đồ chơi. Một số khác chìm mất. Thành phố biến chế hải sản tôm cá bị tàn phá, để lại 40 triệu pounds tôm hư hỏng dưới ánh nắng mặt trời. Ngư phủ hiện nay không có chỗ tiêu thụ hải sản đánh bắt hoặc để mua dầu ra khơi.

Ðã bị o ép bởi kinh tế, bây giờ trong tình cảnh này, Phan và những ngư phủ khác đâm ra nghi ngờ về tương lai của họ tại Biloxi, một thành phố đã từng tự hào được mệnh danh “Thủ Ðô Hải Sản của Thế Giới”. Như là một kết quả đương nhiên, thắc mắc về tương lai của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại thị trấn Biloxi - một thành phố đã thịnh vượng lên trong hai thập niên vừa qua khi người tỵ nạn Á Châu đến thống trị kỹ nghệ ngư nghiệp địa phương - cũng được đặt ra.

Ông Ngoc Em Le, chủ tịch ngôi chùa Phật Giáo Việt Nam mới kiến tạo của thành phố nói “Họ mất hết tất cả. Ði đâu lấy tiền? Ði đâu lấy thực phẩm? Rất nhiều người đang cố gắng rời bỏ thành phố. Tất cả mọi người đều bị tổn thất, mất mát”.

Tị nạn Việt Nam đổ về Biloxi vào hồi cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80 sau chiến tranh Việt Nam. Họ chấp nhận nghề đóng gói tôm mà cư dân bản xứ người Mỹ lảng tránh. Cuối cùng, dân tị nạn bắt đầu mua tàu và tự hành nghề đánh bắt, một số ngư phủ Mỹ bất mãn sự cạnh tranh mới, tàu của người tị nạn bị đốt, một trận xung đột có nổ súng đã làm thiệt mạng hai ngư phủ Mỹ, nhưng đa số những vụ oán thù cũng đã lắng dịu sau đó.

Nhắc đến những xung đột này, cư dân Việt Nam Tony Tài nói “Bất kể là dân tộc nào, tất cả mọi người đều bình đẳng, tất cả mọi người đều bị tổn thương trong sự tranh chấp.”

Ngôi chùa Phật Giáo mới kiến tạo vừa khánh thành một ngày trước khi cơn bão kéo tới, ngôi chùa nằm trên đường Oak, một con đường mà một số dân địa phương gọi là đường mòn Hồ Chí Minh. Có một tiệm thực phẩm tạp hóa, một văn phòng du lịch, tiệm quần áo thời trang, m ột tiệm Video và một ngôi nhà thờ Ki Tô Giáo cùng với hằng trăm gia đình Việt Nam khác.


Ngôi chùa và ngôi nhà thờ còn sống sót. Ông Lê cùng 50 người khác tránh né cơn bão trên căn gác tầng hai, nơi nước dâng cao đến chân của họ. Nhưng đa số nhà cửa và cơ sở thương mại đều bị tàn phá hết.

Hai tuần sau cơn bão, tình nguyện viên tại chùa đã trao tặng các nạn nhân gạo và nước mắm để thêm khẩu phần ngòai nước uống và thức ăn quân đội làm sẵn ăn liền đã được cấp phát. Thông dịch viên giúp các bác sĩ chẩn đoán cho bệnh nhân và cấp phát thuốc xịt muỗi cùng keo tẫy rửa.

“Tương lai của họ thật là mờ mịt”, Thầy Thích Hằng Ðạt, một tu sĩ Phật Giáo viếng thăm từ Indiana nói như vậy khi Thầy nhìn vào nhóm cư dân đang tụ tập với nhau.

Vietnamese shrimpers face long, rough recovery

By Todd C. Frankel
ST. LOUIS POST-DISPATCH
09/13/2005


Thich Hang Dat, (left) a Buddhist monk from Indiana, overseas the distribution of supplies to Biloxi's Vietnamese community where he came to help.
( Andrew Cutraro/P-D)

BILOXI, MISS. Chuong Phan looks like many shrimp boat captains here. He is Vietnamese. His hands are thick from working the nets. And he is worried.

"The price of diesel is too high. The price of shrimp is too low," Phan said, raising one hand while dropping the other. "Then, hurricane. All the fishermen have to think very hard about their jobs."

The hurricane tossed shrimp trawlers onto land like toy boats. Others sank. The city's shrimp processing plants were destroyed, leaving 40 million pounds of shrimp to rot in the sun. Fishermen now have no place to drop their catches or buy diesel to go out.

Already squeezed by economics, Phan and other shrimpers are doubtful about their future in Biloxi, a city that once called itself the Seafood Capital of the World. As a result, questions also arise about the future of the city's Vietnamese-American community, which has flourished here over the past two decades as south Asian refugees came to dominate the local shrimping industry.

"They have nothing," said Em Ngol Le, president of the city's new Vietnamese Buddhist temple. "Where to get money? Where to get food? A lot of people are trying to leave."

"Everybody is hurting"

Vietnamese refugees flocked to Biloxi in the late 1970s and early 1980s after the Vietnam War. They took the shrimp-packing jobs that American residents shunned. Eventually, the refugees started buying their own boats. Some American fishermen resented the new competition. Refugee boats were burned. A gunbattle killed two American fishermen. But much of the animosity has subsided.

"It doesn't matter the nationality, everybody is even," said Vietnamese resident Tony Tai. "Everybody is hurting."

The new Buddhist temple opened just one day before the hurricane struck. It is on Oak Street - a road some locals call Ho Chi Minh Trail. There's a Vietnamese grocery, travel agent, clothing store, video shop and Vietnamese Catholic church - along with hundreds of Vietnamese families.

The temple and church survived. Le rode out the storm with 50 others in the temple's second-floor attic, where water rose to their feet. But most of the homes and businesses were lost.

Two weeks after the storm, volunteers at the temple handed out bags of rice and bottles of fish sauce, in addition to the rations of water and military meals-ready-to-eat. Translators helped doctors examine patients and distribute mosquito spray and hand-washing gel.

"Their future is not clear," said Rev. Thich Hang Dat, a Buddhist monk visiting from Indiana, as he looked at a gathering of Vietnamese residents.

Fisheries failure

Tam Cu, 30, was trying to decide what to do. A second-generation fisherman, he and his family own three shrimp trawlers. Already, they were fighting against a rise in cheaper, imported shrimp. Now they must wait for the processors and gas dealers to rebuild.

"They might not even come back," Cu said. "If there's nowhere to process, it's no use. We'd probably find a land-based job."

But, he said, it would be a tougher transition for his mother, who does not speak English very well.

David Luke owns St. Michael's Fuel and Ice, what was once a 40-foot-tall building dotted with flags. The hurricane wrecked his facility. It was Biloxi's only place for trawlers to find fuel and ice -- the latter needed to keep the shrimp cold.

"It'd be a sin if I don't build back," said Luke, who drives a pickup with the bumper sticker "Friends don't let friends eat imported shrimp."

Another concern of the fishermen is all the hurricane debris deposited on the Gulf's floor. They said it would likely shred their shrimp nets. With all these worries, the U.S. Chamber of Commerce declared the Gulf Coast a complete fisheries failure. Even the optimistic fishermen say they won't hit the water again until the shrimp season begins next June.

During the hurricane, dozens of the trawlers were parked along the Back Bay of Biloxi, which runs parallel to the Gulf on the opposite side of town. It was supposed to be safer there. Many captains, such as Phan, rode out the storm aboard their boats, to protect their investment. But at least five people went down with their ships.

Vincent Nguyen stood looking at his family's trawler on the Back Bay. The boat sat sickly on its side beneath a bridge. Thankfully, no one was aboard when it sank. His parents named the boat "Four Boys NM" after their four sons. Nguyen was the oldest. He was never allowed to work on the trawler. His parents, immigrants from Vietnam, wanted better for him. They stressed his education. Today, Nguyen, 30, is a doctor in Baton Rouge.

But his parents still work the waters.

"I don't think they know what they're going to do," Nguyen said. "They're still going to need the seafood industry here. But it'll take a long, long time to recover."

http://www.stltoday.com/stltoday/news/stories.nsf/nation/story
/7C558F9FDC43E8598625707C0018700F?OpenDocument
No. 0527 (Khánh Văn dịch)

Nhà làm phim Shekhar Kapur miêu tả Đức Bồ Tát như một con người bình thường, không phải thần thoại.

KOLKATA, India – Cuốn phim Buddha mà ông Shekhar Kapur, nhà sản xuất phim đã quảng cáo rầm rộ trong thời gian qua mà hiện giờ vẫn chưa được quay, là một cuốn phim mà tác giả sẽ không ngần ngại mô tả cuộc đời niên thiếu cùng với những hưởng thụ vật chất của Đức Phật trước khi ngài thành đạo.

Nhà sản xuất phim ảnh của hãng Mcorp Global (ModiCorp), ông Shekhar Kapur, đã nói một cách rất rõ ràng là cũng như những cuốn phim mà ông đã sản xuất, phim Buddha sẽ dựa trên cuộc sống thật của Sĩ Đạt Ta, vị thái tử đã từng tắm gội trong khoái lạc của trần gian mà bất cứ một ai cũng mơ ước, và Đức Phật, đấng giác ngộ, đã từng là người chứng kiến những thống khổ cùng cực của nhân loại mà chúng ta không ai tưởng tượng nổi.

“Đây là câu chuyện của một người, đối diện với thử thách để chọn lựa giữa hai cực đoan. Và cuối cùng, Ngài đã chọn con đường đạo hạnh, từ bỏ những dục cảm khoái lạc. Như vậy, Đức Phật đã từng là người như tất cả chúng ta, nhưng đạt được giác ngộ giải thoát nhờ vào con đường đạo hạnh mà ngài đã chọn lựa với sự can đảm.” ông giám đốc của Mcorp đã nói như trên.

Bên cạnh những đoạn trong cuốn phim như giác ngộ giải thoát, cuộc chiến nội tâm, đi tìm chính mình, và nỗi thống khổ, sẽ có những đoạn như “khoái lạc”, “tình yêu” và “yêu ma ” là những diễn tiến không kém phần quan trọng khi nhắc đến cuộc đời của Đức Phật.

Được hỏi là với cuốn phim diễn tả cuộc đời Đức Phật như vậy có thể làm mất lòng Phật tử trên thế giới không? Ông Modi nói rằng: “Phật giáo là tôn giáo duy nhất không tin vào đấng tạo hóa. Đức Phật đã từng là thái tử, sống trong nhung lụa vàng son, đã lập gia đình, và đã có luôn một đứa con trai. Tất cả những điều này đã được xác nhận là những dự kiện đã xảy ra. Hoàn toàn là sự thật.”

“Cuốn phim này nhắm vào khán giả trên toàn thế giới, không chỉ dành riêng cho Phật tử, và cũng vì thế mà trình bày sự thật về cuộc đời Đức Phật là một điều rất quan trọng, nhất là cho những ai chưa từng biết đến Phật giáo”, ông Modi đã nói như trên.
Ông nói thêm “ Nếu như quốc gia nào không thích về cốt truyện này, chính quyền có thể cấm chiếu trong quốc gia ấy. Nhưng những diễn biến trong bộ phim phải được dựa trên sự thật để mọi người có thể tìm hiểu và nghiên cứu, nếu cần họ có thể kiểm chứng với những tư liệu lịch sử. Chúng tôi đã được khuyến khích để trình bày những dự kiện thật sự của lịch sử”.

Cuốn phim cũng sẽ đề cập đến điều mà ít người biết đến như võ thuật của thái tử Sĩ Đạt Đa thời niên thiếu, và lời tuyên truyền của ngài về việc sử dụng đàn voi để tăng cường sự phòng thủ trong những trận chiến.

Công cuộc nghiên cứu dữ liệu để dựng phim đã hoàn tất, trong thời gian tới ông sẽ hoàn thành việc thảo luận với chuyên viên kỹ thuật, và một vài cộng viên khác. Thành phần đóng phim sẽ bao gồm nhiều diễn viên trên thế giới. Ông Modi nói tiếp, hiện giờ còn quá sớm để nêu danh tài tử chính.

Richard Gere, một tài tử lừng danh và cũng là người giúp ích rất nhiều trong việc nghiên cứu tư liệu, sẽ đóng một vai quan trọng trong cuốn phim.
Công cuộc quay phim sẽ được bắt đầu vào cuối năm tới, ông Modi nói thêm. Ông dự trù sẽ tốn 60 triệu đô la để dựng lên cuốn phim và 70 triệu khác để chi phí cho việc quảng cáo trên toàn cầu.

Shekhar Kapur to portray the Buddha as human
PTI, September 12 2005
KOLKATA, India -- Shekhar Kapur's much-hyped and yet-to-be-shot movie Buddha would not shy away from showing incidents from the life of the founder of Buddhism who also had his 'fair share of pleasures' before attaining enlightenment.
Producers of the movie MCorp Global have made it clear that like any other Shekhar Kapur movie, Buddha would be based on the real life story of Siddharth, the prince who bathed in all the pleasures that man could ever dream of and Buddha, the enlightened, who experienced pains that no one could ever dream of.

"This is the story about a middle path in the life of a human who, like all of us, was faced with a challenge to make a choice between two extremes. And he chose an exemplary path forsaking all pleasures. So Buddha was human, after all, but attained the status that he did by making the right choice with courage," MCorp chief and president of the Maha Bodhi Society of India Dr Bhupendra Modi told PTI.

An audio-visual promotion of the movie done up by Kapur himself and set to music by A R Rehman sums up the essence of the movie in vivid graphics and sketches.

Alongside The Enlightenment, The Battle Within, Search For Self, The Inner Realm and The Torment the promotional video also talks of 'pleasure', 'love' and 'the demon' as important facets of Buddha's life to be depicted in the 60 million dollar Hollywood co-production.

Asked if Buddhists would not be offended with the depiction, Modi said "Buddhism is the only religious philosophy not based on god. It is based on a level of spirituality not relating to god alone. Buddha was a prince enjoying the best of royal luxury, he was married and had a son. All these are established facts."

The movie had been envisaged for a global audience and hence showing the reality of Buddha's life to people who did not have very clear knowledge about it would be an essential requirement, Modi said.

"If some country does not like it, it might ban the movie. But the truth is there for everyone to read and research in thousands of historical records. We have to be courageous enough to show the facts," he added.

The movie would also talk about lesser-known nuggets from Buddha's life like his panache for the martial arts in his early days or his propagating the use of elephants as a prince who wanted to strengthen his line of defence alongside that of offence in wars.

The research for the film is over and legal agreements with technicians, co-producers and researchers would take some more time to be finalised. The cast would be global, Modi said adding it was too early to name the lead stars.

Richard Gere, who is also helping the producers with research, would have a major role in the film.

"The shooting will begin around end of next year but that is a fair enough time to give to an epic of such nature," he added.

The producers would spend another 70 million dollars in marketing the movie across the world, Modi added.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=12,1684,0,0,1,0
No. 0526 (Nhị Ðộ Mai dịch)
Phật tử tại West Bengal yêu cầu chính phủ công nhận Phật Đản là lễ công cộng.
UNI, September 10, 2005

Siliguri: West Bengal (India) Ngày 10 tháng 09, 2005 - Phật Tử trong vùng này đã yêu cầu chính phủ West Bengal tuyên bố Lễ Phật Đản là ngày lễ công cộng

Rất nhiều đoàn thể Phật tử khác nhau, bao gồm đoàn thể Phật tử Ấn Độ Tammang và Hội Ðồng Nghi Lễ kỷ niệm Khánh Đản lần thứ 2550 đã đệ trình lên Bộ truởng, ông Buddhadeb Bhattacharjee một bức thư trực tiếp, yêu cầu lễ Phật Đản năm tới được trả lương.

Hôm qua, 09 tháng 09, 2005 tại Darjeeling, Siligury và Jalpaiguri hàng ngàn Phật tử đã biểu tình hỗ trợ yêu cầu này.
Họ nói rằng Trung Ương đã công nhận Phật Đản là lễ công cộng từ lâu nhưng nó đã không được coi là lễ công cộng tại West Bengal.
Họ nói con số Phật tử trong vùng vào khỏang 100,000 (Một trăm ngàn) với nguồn sinh hoạt chính là những vườn trà và đồn điền cao su.

Buddhists demand gazetted holiday on Buddha jayanti in West Bengal
UNI, September 10, 2005
Siliguri, West Bengal (India) ── Buddhists in this region have demanded that the West Bengal government declare a gazetted holiday on Buddha Jayanti day.

Various associations of the Buddishts, including All India Tamang Buddhist Association and All Buddhists' Celebration Committee of 2550 Birth Anniversay of Lord Buddha of Darjeeling and Jalpaiguri have submitted a memorandum to Chief Minister Buddhadeb Bhattacharjee, through the district heads, demanding paid holiday on Buddha Jayanti next year.

Thousands of Buddhists took out rallies in support of the demand yesterday at Darjeeling, Siliguri and Jalpaiguri.

They said the Centre had long since declared Buddha Jyanti as a central holiday but it was still not a gazetted holiday in West Bengal.

They said the number of Buddhists in the region was about ten lakh with the main concentration in the tea gardens and cinchona plantations.

source: http://www.newkerala.com/news.php?action=fullnews&id=21445