<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 4 01, 2005

No. 0214
Ngôi chùa trên một hòn đảo chính Christian đã được xử dụng như là nhà xác.

GUNUNG SITOLI, Indonesia, March 31, 2005

Chính phủ Indonesia đã cho biết ngày hôm thứ năm rằng việc cứu trợ thực phẩm và nước uống cho các nạn nhân động đất đã chậm, nhiều nhóm cứu trợ đã đem được những người co`n sống sót và những tử thi ra khỏi những nơi đổ vỡ trên hai ho`n đảo bị ảnh hưởng của động đất xảy ra đêm thứ hai ngày 21 tháng 03 năm 2005. Chính phủ Indonesia đã cho biết con số tử vong vào khoảng 400 cho đến 500 người, mà trước kia đã ướt tính con số là 1,000 người tử vong. Tuy nhiên cho đến nay thi` con số được United Nations cho biết con số tử vong là 624 người. Cơn động đất xảy ra đêm thứ hai với cường độ là 8.7. Hiện tại nơi xảy ra động đất đã bị mất điện và thiếu nước uống. Rất nhiều cư dân phải dùng đèn cầy, và hầu hết những cư dân rất sợ hãi khi phải ngủ trong nhà, họ sợ rằng sau cơn chấn động có thể sẽ co`n những cơn chấn động nhỏ tiếp theo, có thể ảnh hưởng đến những toà nhà, cho nên họ đã chọn ngủ tại các lều ngoài sân. Ngôi chùa trên đảo chính Christian đã được dùng để chứa những xác nạn nhân bị tử vong vi` trận động đất này. "Tại một địa điểm, khi chúng tôi đi ngang qua, chúng tôi thấy những phụ nữ nhau trên vỉa hè và khóc rất lớn, chúng tôi hiểu ngay rằng tại sao họ lại quá đau thương. Họ đang đứng trước một ngôi chùa, và trong đó có để những xác của nạn nhân bị tử vong vi` trận động đất, người mẹ của người phụ nữ này đã bị tử vong trong trận động đất này, và không ai có thể làm họ ngừng khóc được" lời của vị ky' giả đã nói như vậy. Tại ngôi chùa này có khoảng 20 tử thi được để nằm tại đây trong cái nóng của vùng nhiệt đới.
Minh Hạnh dịch

Buddhist temple on the predominantly Christian island were being used as morgues

GUNUNG SITOLI, Indonesia, March 31, 2005

(CBS/AP) Indonesia's government acknowledged Thursday it has been slow in delivering food and water to victims of the nation's latest massive earthquake, as rescuers pulled survivors and bodies out of rubble on two islands.

The government lowered its estimated death toll to between 400 and 500 people from an earlier estimate of 1,000; the United Nations, meanwhile, raised its toll to 624.

"There's still no electricity available, and lanterns are in short supply. So many residents are relying on candles for light," says CBS News Reporter Celia Hatton, who visited the island of Nias Thursday, hard hit by Monday night's 8.7-magnitude quake. "Most people are also terrified of sleeping indoors, for fear that aftershocks might topple more buildings, so they're choosing to sleep in makeshift tents."

Buddhist temple on the predominantly Christian island were being used as morgues.

"At one point, while walking on the island, we came across some women who were crying loudly and hugging each other in the street," she reports. "We quickly understood why they were so upset: They were standing in front of a Buddhist temple, where the bodies of the earthquake victims were being gathered. The women had lost their mother, and no one could stop their tears."

At a Buddhist temple, about 20 bodies were laid out in the tropical heat.