<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 5 30, 2006

No. 0966( Hạt Cát dịch)

Tổ chức Phật Giáo Từ Tế gửi 500 tấn gạo cứu trợ đến Nam Dương.

ReliefWeb (Source: Taiwan Buddhist Tzu Chi Foundation), May 28, 2006

Jogjakarta, Indonesia -- Tổ chức Thiện Nguyện Cứu Trợ Phật Giáo Từ Tế đang gửi 100 tấn gạo đầu tiên trong số 500 tấn gạo cứu trợ đến nạn nhân động đất ở Nam Dươngvào ngày 29 tháng 05, 2006. Hiện nay toán nhân viên y tế Từ Tế đang cung cấp phương tiện cứu trợ y khoa tại nhiều địa điểm khác nhau ở Bantul cũng như lượng định tình hình cho việc phân phối cứu trợ.

Sau khi tới Yogyakarta vào trưa hôm 28 tháng 05, toáncứu trợ và toán y tế đã họp mặt quận trưởng quận hạt Bantul để bàn bạc về những chương trình cứu trợ có thể thực hiện. Toán y tế gồm có 5 bác sĩ, 6 y tá, 1 dược sĩ và 39 tình nguyện viên.

Ðể phẩm vật cứu trợ kịp thời đến nơi đáp ứng cho nhu cầu khẩn cấp, Từ Tế đã gửi phẩm vật qua cả hai đường hàng không và đường bộ gồm có các thứ như chăn, lều, túi tử thi, túi vệ sinh, thuốc men, quần áo v.v...Thêm vào đó là 17 tấn gạo đã được gửi tới nhà bếp trung ương. Ðợt 100 tấn gạo đầu tiên sẽ lên đường vào ngày 29 tháng 05, 2006.

Một toán tình nguyện viên bổ sung có 60 người cũng được sắp xếp tham gia vào các toán đã đến trước đó vào ngày 29 tháng 05 .

Nhà chức trách địa phương quận hạt Bantul đã yêu cầu Từ Tế cung cấp cứu trợ tại Bệnh Viện RS Baru và 6 địa phương khác.

Rất nhiều cư dân đã rời bỏ khu vực thiên tai Bantul, để lại những người không thể bỏ đi vì nhiều lý do. Với mưa liên tục, mặt đất bùn lầy đã gây trở ngại không ít trong việc cứu tế kể cả việc cứu cấp các nạn nhân đang còn bị chôn vùi đâu đó cũng như việc dựng lên lều trại tạm cư.

Từ Tế hy vọng rằng sự cung ứng phẩm vật cứu trợ nhanh chóng đến khu vực động đất có thể giúp nạn nhân hồi phục từ cơn thiên tai tàn hại càng sớm càng tốt.

Tzu Chi to ship 500 tons of rice to Earthquake disaster area
ReliefWeb (Source: Taiwan Buddhist Tzu Chi Foundation), May 28, 2006

Jogjakarta, Indonesia -- Taiwan Buddhist Compassion Relief Tzu Chi Foundation (Tzu Chi) is to send first 100 tons of the 500 tons of rice aids to the Indonesian Earthquake disaster area on 29 May. Currently, the Tzu Chi relief and medical teams are providing medical assistances at various Bantul locations as well as assessing the conditions.

After arriving at Yogyakarta at noon 28 May, the relief and medical team have met with the head of the Bantul County to discuss possible aid programs. The team consists of volunteers and medical specialists as shown in Table 1.

To relief the needs of the disaster areas, Tzu Chi have shipped relief goods via air and land on 27 and 28 May, as shown in Table 1. In addition, 17 tons of rice has been provided to the central kitchen. The first of the five 100 tons rice batches is departing on 29 May for the disaster area.

Additional 60 local Tzu Chi volunteers are schedule to join in the relief and medical team on 29 May.

The Bantul local authorities have requested Tzu Chi to provide medical assistances at RS Baru TNI hospital and six locations: Gandong, Gumuh, Batur Patalan, Dukuh Sukun, Srihardono, Kiringan and Sekolah Dasar.

Many residents have left Bantul disaster area, leaving those unable to leave for various reasons remaining. With the continuous rain, the muddy grounds have hindered relief works including rescuing those still buried as well as the construction of tents.

Tzu Chi hopes by providing rapid relief aids to the disaster area, the residents can recover from the devastating disaster as soon as possible.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2762,0,0,1,0