<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 4 18, 2005

No. 0261 (Khanh Van dich)

Hãy tìm Đức Phật trong gia đình ta.


18 tháng 4, năm 2005. KST

Image hosted by Photobucket.comChùa chiền không phải là nơi duy nhất mà chúng ta tìm thấy Đức Phật, mà là ở nhà, trong gia đình. Vị sư đức hạnh người Đại hàn Pubjeong đã nói “ Bởi vì đối những gia đình tan nát, ngôi nhà chỉ là cái vỏ lạnh giá, ông nói hôm chủ nhật vừa qua. "Đừng tìm Đức Phật hay Bồ Tát nơi chùa chiền, chúng ta phải suy nghĩ thông suốt, phải chất vấn thật kỹ trái tim nình, và đem tình thương đó sưởi ấm mái nhà mình".
Nhà sư đã nhấn mạnh điểm này trong buổi thuyết giảng Phật pháp thường lệ vào mùa xuân tại chùa Gilsang ở Seoul’s Seongbuk-dong, đã thu hút hơn 1500 tu sĩ và Phật tử.
Nhà sư kể một câu chuyện, “ Một người đàn ông dọn đến ở với con trai mình sau khi vợ ông chết. Một ngày nọ, tình cờ ông nhặt được quyển sổ ghi chép chi phí trong gia đình, trong đó có đoạn ghi rằng tiêu phí 20 đô cho người đần độn.” Người đàn ông hiểu người đần độn là ám chỉ mình và lập tức rời nhà. Nhà sư nói “ Một gia đình không có tình thương chẳng khác nào con người chúng ta chỉ có thân mà không có tâm”. Ông cho rằng sự đổ vỡ của gia đình là do lòng ích kỷ và chủ nghĩa cá nhân được xem quá trọng.
Ngày nay chúng ta không ra sinh ra ở trong nhà, chúng ta đón mừng sinh nhật lần thứ nhất, thứ mười, thứ 60, 70, và luôn cả cái chết cũng chưa hẳn là xảy ra trong nhà. Những trường hợp như vậy, chúng ta hãy nhìn lại một cách nghiêm túc, ý nghĩa của mái ấm gia đình là gì.


Nhà sư nhấn mạnh, nhìn lại trái tim mình một cách kỹ lưỡng là điều vô cùng cần thiết khi chúng ta muốn hiểu tại sao có sự đổ vỡ trong gia đình. “ Ngày nay, vợ chồng rất dễ ly dị, nhưng nếu chúng ta không chuyển được nghiệp thì dù có ly dị, chúng ta vẫn không tháo gỡ được những gút mắc xáo trộn.

“ Bởi thế gian đen tối, dơ bẩn, tham muốn, và đầy đau khổ.” ông nói thêm cho dù mục đích có khác nhau đi nữa, những gì ta có trong tim rất quan trọng, cuộc sống chúng ta tùy thuộc vào sự lựa chọn phương cách để giải quyết những trỏ ngại. Nếu chúng ta xem gia đình và láng giềng như một phần của chính mình, và sống với trái tim mình nhiều hơn trong từng giây phút, thì thay vì ta nói “ Ông chồng đáng ghét của tôi đang đến,” ta có thể nói, “ Đức Phật đang đến.” Ta có thể sưởi ấm mái nhà bằng tình thương nơi trái tim ta, và ta sẽ cảm nhận đây mới là hạnh phúc.
Nhà sư kết thúc buổi diễn thuyết : "Tìm hiểu con tim mình là điều vô cùng cần thiết. Thay vì ta có thể nói tiêu phí 20 đô cho người đần độn, ta nói 20 đô tiêu phí cho đức Phật".

Khánh văn lược dịch

Find Buddha in the Family, Revered Monk Urges

Updated Apr.18,2005 14:32 KST

It is not in the temples that we must look for the Buddha, says the revered monk Pubjeong. It is in the home, in the family. “Because of broken homes, there are many cold houses that are just shells, while the warmth of families has disappeared," he said Sunday. "Don’t look for the Buddha or bodhisattvas in temples. We must gather our thoughts and through studying our hearts bring them inside ourselves and into our families.”
He made the remarks during his regular spring dharma talk at Gilsang Temple in Seoul’s Seongbuk-dong, which drew some 1,500 Buddhist to a scene resplendent with the colors azaleas, forsythias and cherry blossoms.

The monk picked a telling example. “A 70-year-old grandfather moved in with his son after his wife died. One day, he went into his son and daughter-in-law’s room and by chance caught a glimpse of the housekeeping book. In it he read the words, ‘Spending money for the country bumpkin ? W20,000 (US$20).’” The father recognized that the bumpkin was him and left the house forthwith, Pubjeong said. “A family without warmth is like a body without a soul," he said. He attributed family breakup to a growing tendency to selfishness and egoism. “These days, we’re born outside the home, and we mark our first, sixtieth and seventieth birthdays and even deaths outside our homes. In such circumstance we need seriously to look back at what the home and family are to us.”

Pubjeong stressed that study of our own hearts is needed when we want to understand the breakup of the family. “It’s easy to get divorced these days, but if we cannot correct our karma, even if we divorce, we cannot untie the tangled knot," he said, quoting Buddhist teachings. “Because the world is darkness, filth, want and pain, regardless of our personal intention, what we have in our hearts is important, and how our lives are depends on how we resolve to live.” He said if we think of our families and neighbors as our reflections, "and correct our hearts moment to moment so that we think, ‘The Buddha has come’ rather than ‘The husband I hate has come,’ we can change our cold homes in ones full of joy and thankfulness.”

Pubjeong ended his talk with a quip. “We must study our hearts so that in the future, instead of ‘spending money for the country bumpkin - W20,000.’ we can write ‘spending money for the Buddha ? W200,000.'"

(Kim Han-su, hansu@chosun.com )

http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=ea55a3cdaccf683b&cat=f97ff7b11934dbb6
No. 0260 (NPV dich)

Trung Tâm Phật Giáo được chấp thuận cho kiến tạo cơ sở mới.

Article Published: Wednesday, April 13, 2005 - 9:16:02 PM PST
By Ivy Dai , Staff Writer

Image hosted by Photobucket.com LOS ANGELES- Sau một cuộc tranh chấp dai dẳng giữa hai nhóm chống đối nhau, Hội Ðồng Kế Họach Khu Vực hôm thứ tư đã phê chuẩn khu đất tám mẫu dành kiến tạo một ngôi chùa tại Rowland Heights. Một thành viên của trung tâm nói rằng "Tôi thích chí lắm, anh có thể tin không ? Chúng tôi đã chờ đợi bảy năm"

Năm 1998, Trung Tâm Phật Giáo Yuan Yung California ở Los Angeles đệ đơn xin kiến tạo trung tâm mới tại đường Fullerton và Pathfinder ở Rowland Heights, nhưng phải chờ đợi bãi bỏ lệnh đình hoãn hoạt động của ngôi nhà thờ mà họ đã mua trong sáu năm.

Không lâu nữa thành viên của ngôi chùa sẽ có một trung tâm tôn nghiêm mới gồm 15 tòa nhà chiếm khoảng 60 ngàn square feet, tịnh thất cho 32 tu nữ và phòng ốc cho 30 đồ chúng đến tu học mỗi ba tháng trong năm.

Quản tự viên hy vọng rằng họ có thể bắt đầu công trình vào năm 2006. Họ đang thương lượng với hiệp hội gia chủ lân cận để mở một con đường xuyên qua đường Pathfinder từ công viên Pathfinder.
Tổ chức cộng đồng muốn cắm một ngọn đèn giao thông tại Fullerton and Pathfinder vì nó sẽ làm giảm bớt lưu lượng xe cộ qua lại công viên và ngôi chùa cũng như làm giảm bớt con số tai nạn chết người tại ngã tư.


Căn cứ theo ông Mike Popovec, chủ tịch Hội đồng Ðiều hành Ðịa hạt, lúc đầu Hội đồng dự định phản đối, nhưng sau đó đã đi vào thương lượng với ban quản trị nhà chùa.

Cư dân Simon Lu, người dẫn đầu một nhóm khoảng hơn chục nhân số phản đối công trình kể trên, muốn hạ tòa nhà chính của trung tâm xuống và cấm chỉ khách viếng thăm ngôi chùa đến từ ngoại ô.
( NPV lược dịch)
Buddhist temple gets OK to build new worship site

Article Published: Wednesday, April 13, 2005 - 9:16:02 PM PST
Officials negotiating with community

By Ivy Dai , Staff Writer
LOS ANGELES -- After a contentious battle that spawned shoving matches between hundreds of protesters last year, the county Regional Planning Commission on Wednesday approved an eight-acre Buddhist temple in Rowland Heights.
"I felt excited,' temple member Vera Yeh said. "Can you believe it? We have been waiting for this for seven years.'

In 1998, The California Yuan Yung Buddhism Center in Los Angeles applied to relocate and build a new worship site at Fullerton and Pathfinder roads in Rowland Heights, but had to wait until a six-year moratorium on church-building was lifted.

Temple members will soon have a new sanctuary that includes 15 buildings with nearly 60,000 square feet, housing for 32 nuns and rooms for 30 quarterly-retreat visitors each year.

Temple officials hope to start construction in 2006. The temple is negotiating with nearby homeowners' associations to build another driveway on Pathfinder Road across from Pathfinder Park.

Community organizations want a stoplight installed at Fullerton and Pathfinder roads because it will alleviate park and temple traffic, as well as decrease the high number of fatal accidents at the intersection.

The Rowland Heights Community Coordinating Council initially planned to appeal the project, but later decided to enter negotiations with the temple instead, according to council President Mike Popovec.

Resident Simon Lu, who heads a group of about a dozen opponents to the projects, wants the main sanctuary building lowered and restrictions placed on out-of-town visitors to the temple.

"It's very unfortunate that this happened,' Lu said. "Because most of the residents are against it. The 50-foot building impacts a lot of visibility and cosmetics in the area.'

The deadline to file an appeal through the county Board of Supervisors is 15 days after temple officials receive notification of the decision, county Senior Planner Kevin Johnson said.

Commissioner Pat Modugno abstained from voting because he didn't attend one of the public hearings. Wednesday's vote was 4-0.

Ivy Dai can be reached at (626) 962-8811, Ext. 2730, or by e-mail at ivy.dai@sgvn.com .
http://www.pasadenastarnews.com/Stories/0,1413,206~22097~2815379,00.html#


No. 0263 (Hạt Cát dịch)

Trang nhà Anh Ngữ cung cấp thông tin phong phú về Phật Giáo Ðại Hàn

Tuesday, April 19, 2005

Image hosted by Photobucket.comNằm trong những địa điểm được ưa chuộng đối với du khách ngoại quốc là những tự viện Phật Giáo. Phong cảnh, không khí thiên nhiên đông phương và sự phong phú của nghệ phẩm văn hóa luôn là điều thú vị thu hút du khách. Tuy nhiên, một trở ngại lớn lao là thông tin về những ngôi tự viện bằng Anh Ngữ đã hầu như không còn tồn tại cho đến bây giờ.

Ðể giúp đỡ tín chúng ngoại quốc và người mộ đạo hiểu rõ Phật Giáo và tự viện Ðại Hàn, Tổ chức Jogye Order của Phật Giáo Ðại Hàn, một tổ chức Phật Gíao lớn nhất trong nước, đã thiết lập một trang nhà trên mạng lưới toàn cầu tại(eng.koreatemple.net)

"Văn hóa truyền thống Ðại Hàn đã từ lâu đã gắn liền với Phật Giáo, và chúng tôi muốn nhiều du khách ngoại quốc thưởng thức phần nào truyền thống văn hóa chúng tôi qua Phật Giáo", Thượng Tọa Hyun Jin, Vụ trưởng Vụ Văn Hóa Phật Gíao Ðại Hàn đã nói như trên.

“Con số du khách hứng thú với văn hóa Ðại Hàn đang tăng dần, chúng tôi muốn họ có một khái niệm văn hóa Ðại hàn thực sự là gì qua dự án của chúng tôi” . Ông nói như thế trong cuộc phỏng vấn của tờ Kores Herald.

Tổ chức Yogye Order hiện thời đang thiết lập một kho dữ liệu dung lượng lớn với thông tin về văn hóa và nghệ thuật Phật Giáo Ðại Hàn. Ông nói: “Chúng tôi dự định áp dụng kỹ thuật thông tin để biến đổi con số khổng lồ tác phẩm nghệ thuật Phật Giáo, tài liệu và kho tàng văn hóa trở thành dữ liệu điện tử”.

Trong một hoạt động liên hệ, tổ chức Jogye Order đang tiến hành dự án xây dựng một trung tâm văn hóa Phật Giáo tốn kém khoảng16 tỷ đồng won. “ Nếu Trung Tâm Văn Hóa xây dựng thành công, sẽ là một cải tiến lớn lao về phương tiện học hỏi văn hóa, nghệ thuật và Phật Giáo". Ông nói thêm.

Mở trang web Tự Viện Ðại hàn là bước đầu thực hiện mục tiêu rộng rãi trong việc phát triển Phật Giáo giữa những cảm hứng ngoại lai trong văn hóa, lịch sử và nghệ thuật Ðại Hàn.

Trang nhà sẽ chuyên chở một danh mục chủ đề rộng rãi là cốt lõi để nhận thức Phật Giáo Ðại Hàn. Thí dụ chương mục Lịch Sử Phật Giáo Ðại Hàn cho biết rõ ngày tháng chính thức Phật Giáo được du nhập tới Ðại Hàn từ Trung Quốc là vào năm 372 sau Tây Lịch.

Vào thời kỳ khởi thủy, sự lan truyền của Phật Giáo có một ảnh hưởng to tát trong sự phát triển trên nhiều lãnh vực của nên văn hóa quốc gia và đồng thời là nguồn cảm hứng trong sự phát triển nghệ thuật: Chuông, tháp, kiến trúc, hội họa .

Vào năm 668 sau Tây Lịch, vương quốc Silla thu phục hai vương quốc khác. Xuyên qua thời kỳ Thống Nhất Sillia, Phật Giáo tiếp tục hưng vượng trên cả hai lãnh vực học thuật và văn hóa. Cho đến cuối thời kỳ, Thiền Tông Phật Giáo được du nhập từ Trung Quốc đã thêm một chiều hướng mới cho Phật Giáo Ðại Hàn.

Triều đại Goryeo thu tóm quyền lực trong thế kỷ thứ 10 và Phật Giáo tiếp tục là quốc giáo với tiêu điểm chính nhắm vào lễ nghi. Nhưng Phật Giáo dần dần bị suy thoái khi luật lệ mới được ban hành bởi triều đại Joseon với sự tiếp nhận Khổng giáo dẫn đến đàn áp và cấm đoán Phật Giáo.

Trong khi chính quyền Joseon chính thức khủng bố Phật Giáo, quần chúng vẫn tiếp tục tin tưởng PG. Vắn tắt, Phật Giáo Ðại Hàn đã truyền bá và kéo dài khoảng 1600 năm.

Trong chương mục Văn Hóa Phật Giáo trên trang nhà, độc giả online có thể truy tìm thông tin về đa số các sinh hoạt trong Phật Giáo như âm nhạc, khiêu vũ, ẩm thực và trà thú.

Oh Jin-young, chủ nhiệm trang nhà Tự Viện Ðại Hàn nói “Du khách ngoại quốc rất hứng khởi với ẩm thực và trà thú, đặc biệt là với chương trình trú ngụ qua đêm”.
(Hạt Cát lược dịch)


Web site offers rich information in English on Korean Buddhism

Tuesday, April 19, 2005

Rev. Hyun Jin [Yang Sung-jin/The Korea]
Among favorite spots for foreign tourists are Buddhist temples. Their serene, nature-oriented atmosphere and rich selection of cultural artifacts are always a great tourist attraction.
One major problem, however, is that information about these temples in English has been almost non-existent - until now.

To help foreign believers and laypeople understand Korean Buddhism and temples, the Jogye Order of Korean Buddhism, the country's biggest Buddhist organization, has set up a Web portal (eng.koreatemple.net).

"Korea's traditional culture has long advanced with Buddhism, and we want more foreign tourists to appreciate part of our cultural heritage through Buddhism," said Rev. Hyun Jin, director of Cultural Project Corps for Korea Buddhism.

"A growing number of foreign people are interested in the Korean culture, and we want them to get a glimpse of what the Korean culture really is through our project," he said in an interview with The Korea Herald

In addition to the new Web portal, the Jogye Order is currently working on setting up a large database with information about Korea's Buddhist culture and art. "We plan to apply information technology to turn a huge amount of Buddhist artworks, documents and cultural assets into a database," he said.

In a related move, the Jogye Order is undertaking a Buddhist culture center project costing about 16 billion won. "The culture center, if successfully built, will greatly improve the conditions for those who want to learn about Korean culture, art and Buddhism," Rev. Hyun-jin said.

The Korea Temple Web portal is the first step to achieve the broad objective of promoting Buddhism among foreigners interested in Korean culture, history and art, he said.

The portal site covers a wide range of subjects that are essential to understanding Korean Buddhism. The History of Korean Buddhism section, for instance, shows the official date for the introduction of Buddhism to Korea from China as 372 A.D.

In the early period, the spread of Buddhism had a significant effect on the development of many aspects of national culture and also inspired the development of art: bells, pagodas, architecture, and paintings.

In 668 A.D., the kingdom of Silla conquered the other two kingdoms. Throughout the Unified Silla period, Buddhism continued to prosper, and grew both academically and culturally. Toward the end of the period, Zen Buddhism was introduced from China and this added a new dimension to Korean Buddhism.

The Goryeo Dynasty assumed power in the 10th century and Buddhism continued to be a national religion, with the main focus placed on rituals. But Buddhism slowly declined as the new rulers of the Joseon Dynasty adopted neo-Confucianism, leading to the oppression and restriction of Buddhism.

While the Joseon government officially persecuted Buddhism, the common people continued to believe in it. In short, Korean Buddhism has been spreading and advancing for some 1,600 years.

In the Buddhist Culture section of the site, online visitors can browse information about temple etiquette, major events in Buddhism, Buddhist music and dance, temple food and tea.

"Foreign tourists show keen interest about temple food and tea, especially when they sign up for temple-stay programs," said Oh Jin-young, Web producer of the Korea Temple site.

"Our portal site also provides multimedia content, and what's popular is Dharma Talk Video," she said. The video clips include two lectures by the late Zen Master Seung Sahn, a legendary figure who has promoted Korean Buddhism in the world, and a series of English-language lectures by Rev. Dae Bong.

In the Festivals and Ceremonies section, visitors can read historical background and ritual details about the Lotus Lantern Festival, Scroll Painting Ceremony and Young-san-jae, a well-known Buddhist ceremony.

And, the Major Temple & Travel section is filled with detailed information about 30 temples in Korea, targeting foreign tourists. The section offers each temple's historical background, tour guide information, cultural treasure details and a virtual map.

"Each temple has a route through which outside visitors are allowed to move, and through graphics we show the right direction and how to move around a temple without disturbing monks who are training there," Oh said.

Oh said the Web portal will provide Buddhist scripture passages translated into English on a regular basis, and foreign believers, or those who are interested in Korean religion, are welcome to join message boards to express their opinions and ask questions.

(insight@heraldm.com)

By Yang Sung-jin


http://www.koreaherald.co.kr/SITE/data/html_dir/2005/04/18/200504180013.asp
No.0259
Ấn Độ sẽ xây một ngôi chùa Phật giáo ở Trung Quốc

Một ngôi chùa theo phong cách Ấn Độ sẽ được xây dựng ở tỉnh Hà nam, Trung quốc như là một nỗ lự của hai nước này để củng cố mối quan hệ văn hoá Phật giáo. Trong chuyến viếng thăm Ấn Độ của thủ tướng Ôn Gia Bảo từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 4, hai chính phủ đã ký quyết điịh xây dựng ngôi chùa. Ngôi chùa này sẽ được xây về phía tây của ngôi chùa Bạch Mã ở huyện Lô Dương, tỉnh Hà nam.
Theo thoả thuận được ký kết giữa thủ tướng Ôn Gia Bảo va thủ tướng manmohan Singh, Ân Độ sẽ chịu mọi phí tổn xây dựng, đè án thiết kế ngôi chùa, bản vẽ, vật liệu cũng như việc quy hoạc môi trường cảnh quan xung quanh ngôi chùa. Khi xây dựng xong, Ấn Độ cũng sẽ chở qua tượng Phật và những vật dụng cần thiết khác.
Trung quốc sẽ cung cấp 2667 mét vuông đất để xay dựng ngôi chùa, cũng như giúp đỡ và cố vấn trong việc xây cất. Nằm trên thung lũng màu mở của dòng sông Hoàng Hà, tỉnh Hà Nam ngày nay là một trong những tỉnh đông dân nhất của Trung quốc vơi số dân cư lên đến 95 triệu người.
Một nhân viên của Đại Sứ quán Ấn Độ o Bắc Kinh cho biết là nhân viên của hai chính phủ sẽ bàn thảo chi tiết về đề án này.
Chùa Bạch Mã là một chứng nhân lịch sử quan trọng cho mối quan hệ giữ Trung Quốc và Ấn Độ. Chùa đã có tư hơn 1900 năm trước, và là ngôi chùa Phật giáo đầu tiên ở Trung quốc. Những vị sư đầu tiên sống ở ngôi chùa này là Ca-Diếp-Ma-Đằng (Kasyapa Matanga) và Trúc Pháp Lan (Dharmaranya). Đại đức Thích Nghiêm Lệ (Shi Yinle), trụ trì chùa Bạc Mã nói rằng việc xây dựng một ngôi chùa mới ở trong khuôn viên chùa Bạch Mã là một sự kiện quan trọng và vui mừng vì Phật giáo đã được truyền từ Ấn Độ đến Trung Quốc từ ngôi chùa này.
Ông Mã Kim Dung, Giám Đốc Cục Tôn Giáo nói rằng Trung Quốc và Ấn Độ đã từng có mối quan hệ lâu dài trong lĩnh vực văn hoá Phật giáo, và ngôi chùa này sẽ là biểu tượng quan trọng cho việc nâng cao môi quan hệ vốn có sẵn của hai nước.
(Liễu Pháp lược dịch)


India to build Buddhist temple in China

Kerala Next, April 15, 2005

Zhengzhou, China -- An Indian style Buddhist temple will come up in central China's Henan province as part of efforts by two countries to carry forward their Buddhist cultural links. The two governments signed an agreement on construction of the temple during Chinese Prime Minister Wen Jiabao's April 9-12 visit to India. The temple will come up on the western side of the White Horse Temple in Luoyang, Henan province, Xinhua said.
<<>
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,1054,0,0,1,0
(Lieu Phap se dich)
No.0258 (Lieu Phap se dich)
New Book on Buddhist Activism launched
The Buddhist Channel, April 15, 2005
Colombo, Sri Lanka - A Book entitled ' The Buddha Sasana Commission and the Duties and Responsibilities of Buddhist Organisations' (in Sinhala) published by the German Dharmaduta Society was launched on April 11, 2005 at a public meeting here in Colombo.
<<>

Ratnasiri Wickramanayake, the Minister of Buddha Sasana and Deputy Minister of Defence was the chief guest at the function. In his speech, the Minister warned that certain elements were sending `feelers’ on the possibility of resuming fighting in the North. Abducting soldiers, shooting at them and other ceasefire violations were an indication of this dangerous trend.
He said that as a government elected by the people, the UPFA regime had a right to keep the country’s armed forces on the alert to meet any eventuality in this context, while being fully committed to peace.
“We can neither allow the country to be bisected nor destroyed,” he emphasized. “We cannot fight terrorism alone. We need the goodwill of the governments that assist us. We must protect our friends”
Wickremanayake identified terrorists and aggressive religious proselytizers as the main forces inimical to social stability and harmony. He pledged his full backing to Buddhists in the struggle to protect their interests against unscrupulous evangelists. He noted that the poor rural Buddhists were the most vulnerable religious community.
The Minister stressed that the anti-conversion bill’s objective was to protect the people’s right to believe any religion of their choice. Those engaged in unethical conversions were defining the Bill on their own terms to mislead the world, whereas the bill was meant to protect the interests of not only Buddhists but also those of all other religious faiths. He regretted that local Buddhists leaders were slow in taking action to prevent the wrong message on the proposed bill from reaching people in Sri Lanka and abroad.
Wickremanayake’s tone however indicated that he and other concerned Buddhists were struggling against overwhelming odds to get Parliamentary approval for the Bill. He said that the Bill envisaged in establishing an inter-religious council where all religions would be represented.
He added that in this organization, a Supreme Buddhist Sangha Council will represent the Buddhists.
Once the inter-religious body is set up no one will be permitted to set up new prayer houses or other religious centers without the council’s prior permission, according to the minister.
He said that he was visiting the provinces to study ways and means of building stronger ties between lay Buddhists and the Sangha on the religious, educational and economic levels.
One objective was for Buddhist temples to establish as many as possible nursery schools, which for past several decades had been virtually the sole monopoly of non-Buddhists, he declared.
The evangelist aim was to `catch them young,’ the minister said. The Venerable Medagama Dhammananda Mahanayake of the Asgiriya Chapter, Kandy said that the state-controlled press was giving hardly any assistance to publicize and promote Buddhist causes.
Many of those present at the book launch expressed concerns over possible attempts at the highest levels to sabotage moves to present the anti-conversion bill in Parliament, next month.
Buddha Sasana Presidential Commission Member Dr. Anula Wijesundere, Dr. Jayadeva Tilakasiri, Vice President, German Dharmaduta Society, Senaka Weeraratna, Secretary of the Society and Attorney Prasantha Lal De Alwis were among the others who spoke at the book launch.
The book comprises transcripts of speeches given at a public meeting held on June 26, 2002 to commemorate the Third Death Anniversary of the founder of the German Dharmaduta Society, Asoka Weeraratna ( later known as Ven. Mitirigala Dhammanisanthi Thera ).
The Book contains the speeches of :
Ven. Bellana Gnanawimala Maha Nayake Thera ( Chairman of the Presidential Commission on the Buddha Sasana, 2001 )
Ven. Rathmale Punnaratana Thera ( Chief Resident monk of the Berlin Vihara )
Dr. Granville Dharmawardena ( President of the German Dharmaduta Society )
Dr. Anula Wijesundere ( Member of the Presidential Commission on the Buddha Sasana, 2001). She delivered the keynote speech.
Dr. H.B. Jayasinghe ( Vice - President of SUCCESS )
Mr. Gamini Perera ( ( President, SUCCESS, Colombo Branch )
Mr. D. Ananda de Silva ( Meditation Instructor and Committee Member of the GDS )
Mrs. Saumya Kodagoda, and
Dr. Manel Lakdivdas ( Vice- President of the GDS )
The book explores the scope of the work of the Buddha Sasana Commission, identifies the challenges confronting Buddhism particularly in the area of unethical conversions and the measures that should be adopted by Buddhist organisations to meet these challenges.
With new legislation prohibiting unethical conversion due to be introduced in Parliament in April, 2005 in accordance with the recommendations of the Buddha Sasana Commission, the meeting at the book lauch provided a platform for leading Buddhist monks and laity to discuss the issues relating to the need for such legislation and the wrongs intended to be remedied by the proposed Act.
The meeting was sponsored by the Colombo based German Dharmaduta Society.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=10,1048,0,0,1,0