<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 10 22, 2005

No. 0582 (Hạt Cát dịch)
Tổ chức Phật Giáo Pháp Cổ Sơn khai mạc Trung Tâm Giáo Dục Phật Giáo Thế Giới.
By To Lee, The China Post, Oct 21, 2005
Bản tin đăng tải trên trang Web The China Post ngày 21 tháng 10, 2005.
Taipei, Taiwan -- Ðài Bắc, Ðài Loan – Sau 16 năm thu thập tài lực và xây dựng, Trung Tâm Giáo Dục Phật Giáo Pháp Cổ Sơn tại Thành Phố Ðài Bắc đã làm lễ khai mạc ngày hôm nay, 21 tháng 10, 2005.

Ðược nhìn nhận là một sự kiện quan trọng trong lãnh vực tôn giáo, buổi lễ khai mạc trung tâm giáo dục Phật Giáo đã được Tổng Thống Ðài Loan Trần Thủy Biển đến tham dự cùng sự góp mặt của Thị Trưởng Thành Phố Ðài Bắc cũng là chủ tịch Trung Quốc Quốc Dân đảng Mã Anh Cửu và bốn lãnh đạo tôn giáo từ hải ngoại.
Hòa Thượng Thánh Nghiêm, gần đây phải vào bệnh viện vì lý do sức khỏe, đã có mặt trong buổi lễ hôm nay. Hòa Thượng Thánh Nghiêm, người sáng lập tổ chức Phật Giáo Pháp Cổ Sơn năm 1989 và cống hiến tâm huyết trong việc nâng đỡ và truyền bá giáo lý chân chính Phật Giáo.

Trong những năm qua, HT Thánh Nghiêm đã giảng dạy giáo pháp khắp cả Á Châu, Âu Châu và Bắc Mỹ. Bởi vì sự dung hòa của Ngài đối với những tôn giáo khác nên HT Thánh Nghiêm đã được thỉnh mời tham dự vô số hội nghị tôn giáo thế giới, kể cả Hội Nghị Hòa Bình Các Lãnh Ðạo Tôn Giáo Thế Giới lần thứ 11 năm 1997.

Chọn lựa nếp sống tăng bảo trong thế giới Phật Giáo, HT Thánh Nghiêm cũng đã tạo được uy tín trong việc phục hưng Phật Giáo Trung Quốc cả hai lãnh vực địa phương và quốc tế.

Sự thành lập trung tâm phản ảnh mục đích của Pháp Cổ Sơn là đẩy mạnh sự phát triển Phật giáo xuyên qua giảng dạy có tính cách chính quy, quảng bá đến quần chúng và phục vụ chu đáo. Căn cứ theo tổ chức, Pháp Cổ Sơn còn cống hiến nhiều chương trình khác nhau để đáp ứng nhu cầu tâm linh và giáo dục của nhiều tầng lớp quần chúng. Một số trong những chương trình này có cả hội nghị Phật Giáo quốc tế, chuyên đề sinh thái và diễn giảng, chương trình phúc lợi xã hội và các khóa tu học.

Buổi lễ khai mạc tập trung vào bốn tiết mục - mặc niệm, đọc kinh, tẩy trần và khai quang tượng đài. Trong suốt thời gian tiến hành buổi lễ, tất cả quan khách được đòi hỏi giữ yên lặng để tỏ lòng tôn trọng sự kiện thiêng liêng này. Sau phần tụng kinh là lễ tẩy trần và khai quang sáu tôn tượng tại trung tâm.

Trung tâm Giáo dục Phật Giáo tổng hợp bao gồm nhiều lãnh vực như nghiên cứu học thuật, thực hành thiền định và giáo dục. Có một sảnh đường hội nghị quốc tế để đón tiếp các lãnh đạo tôn giáo hải ngoại.

Trong tương lai, trung tâm sẽ tổ chức một loạt các hoạt động đặc trưng về giải trí gia đình và giáo hóa tinh thần. Xuyên qua và quá trình thực hành thiền định cùng các cuộc triển lãm, Pháp Cổ Sơn hy vọng rằng quần chúng sẽ am hiểu và tán thán Phật Giáo hơn.

Dharma Drum Mountain opens World Center for Buddhist Education
By To Lee, The China Post, Oct 21, 2005
Taipei, Taiwan -- After 16 years of resource gathering and construction, the Dharma Drum Mountain (DDM) World Center for Buddhist Education in Taipei County will be inaugurated today.

left<<>
Considered an important event in the realm of religion, the opening ceremony of the education center would be attended by President Chen Shui-bian, KMT Chairman Ma Ying-jeou and four religious leaders from abroad.

Master Sheng Yen, recently hospitalized for health problems, would be present at the ceremony. Master Sheng Yen founded DDM in 1989 and dedicated himself in the promotion and spread of authentic Buddhist teachings.

For the past years, Master Sheng Yen has taught the Dharma throughout Asia, Europe and North America. Because of his tolerance to other religions, Master Sheng Yen has been invited to numerous international religious conferences and meetings, including the Eleventh International Religious Leaders Peace Conference in 1997.

Referred to as a living gem in the Buddhist world, Master Sheng Yen is also credited with the renaissance of Chinese Buddhism both locally and internationally.

The establishment of the education center reflects DDM's wish to advance the religion through academic teaching, public outreach, and caring services. According to the organization, "DDM also offers various programs to meet the spiritual and educational needs of people at all stages of their lives. Some of these programs include international Buddhist conferences, ecological seminars and lectures, social welfare programs and meditation retreats."

The inauguration ceremony would center upon four themes -- silence, scripture reading, cleansing and statue revealing. During the proceeding, all of the participants would be required to refrain from conversation in order to demonstrate their deference for the sacred event. Recitation of scriptures would be followed by cleansing of the grounds and the revealing of the six statues at the center.

The Buddhist educational complex would encompass functions such as academic research, meditation practice and education. There is also an international conference hall for welcoming foreign religious leaders.

In the future, the educational center would host a series of activities that would feature family fun and spiritual teachings. Through various simple and practical meditation processes and exhibitions, DDM hopes the public would gain a better understanding and appreciation of the religion.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,1844,0,0,1,0

No. 0583

Buddhist Statues Return Home

2005-10-22 20:50:45
CRIENGLISH.com

After wandering abroad for almost a hundred years, the severed heads of two 1,000-year-old Buddhist statues from the Longmen Grottoes of Luoyang, in Central China's Henan Province, finally have the chance to rest on their own shoulders again.

Together with them are five other items that have returned where they used to be.

Wang Zhenguo, a researcher into the Longmen Grottoes of Luoyang, says the two heads were removed from the Grottoes in the 1920s by illegal cultural relic dealers."Experts took many photographs of the two statues before their heads were removed. On the evidence of these pictures, I think the two heads were removed in the 1920s."

In addition, another three heads from Buddhist statues and a further two entire statues have also been sent back to the grottoes.

A US resident of Chinese origin bought all these items and donated them to China.

The Longmen Grottoes, a World Cultural Heritage site, contain one of the largest and most impressive collections of Buddhist sculpture of the Northern Wei and Tang dynasties, to be found in the country.

Experts say these works mark the zenith of stone carving in China.

http://en.chinabroadcast.cn/2238/2005-10-22/114@278106.htm