<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 6 04, 2006

No. 0970 (Hạt Cát dịch)
Ấn Ðộ : Ðại Học Ða Khoa kể cả Phật Học sẽ được xây dựng gần Nalanda trứ danh

by ASHISH SINHA, The Telegraph (India), May 30, 2006
Patna, India --Tổng thống Ấn Ðộ APJ Abdul Kalam mệnh danh đó là sự phục hưng như một phần trong dự án “đặc nhiệm cho sự thịnh vượng của Bihar” của ông, và Nitish Kumar dường như đã tiếp thu ý tưởng đó một cách nghiêm túc. Nếu sự việc đi đúng theo kế hoạch, tiến trình sơ khởi do ông thủ hiến trách nhiệm sẽ mang đến cho Bihar một đại học đa khoa quốc tế gần Nalanda.

Ngày hôm nay chính phủ đã đưa ra bản dự thảo căn bản trong kế hoạch xây dựng học viện Ấn Ðộ - Á Châu gần Nalanda. Phê chuẩn này được đưa ra trong phiên họp với một phái đoàn 9 thành viên, kể cả Hirohide Uozumi, một thành viên quốc hội Nhật Bản.

Ðoàn đại biểu đã tới Patna từ Delhi sau khi gặp gỡ TổngThống, người đã tỏ ra rất nhiệt tâm trong đề án.

Trong một bài diễn văn trước phiên họp của cơ quan lập pháp tỉnh Bihar hôm 28 tháng 03, Tổng thống Kalam đã phát biểu rằng “ Học viện sẽ có tầm cỡ của một trường đại học và có tính cách đặc biệt riêng duy nhất trên thế giới.

Thêm vào các ngành giảng dạy và nghiên cứu các lãnh vực khoa học, kỹ thuật công nghệ, y dược, nhân văn, khoa học xã hội, ngôn ngữ và quản trị v.v…theo truyền thống, một bộ phận nghiên cứu Phật Giáo tầm cỡ sẽ được giới thiệu không chỉ là một bộ phân riêng biệt mà là một phần công việc trong tất cả các lãnh vực khác.

Một số nhiều các ngành đa khoa nghiên cứu trên những lãnh vực như giải tỏa xung đột, hòa bình, vững bền và hệ thống sinh thái cũng sẽ là thành phần thuộc trường quy của học viện. Mục đích của học viện có thể là sự tiến hóa của một thế giới không có tội phạm, khủng bố và chiến tranh. Ông Tổng thống thêm rằng "Ðại học nên làm công việc đào tạo những công dân giác ngộ ".

India: University to rise near famed Nalanda


by ASHISH SINHA, The Telegraph (India), May 30, 2006
Patna, India -- President of India A.P.J. Abdul Kalam called it renaissance as part of his “mission for Bihar’s prosperity” and Nitish Kumar seems to have taken the idea seriously. If things go according to plan, then the process initiated by the chief minister will bear fruit to give Bihar an international, multi-discipline university near Nalanda.

The government today gave in-principle approval to the opening of an Indo-Asian institute of learning near Nalanda. The nod came during a meeting with a nine-member delegation, which included Hirohide Uozumi, a member of the Japanese parliament.

The delegation arrived in Patna from Delhi after meeting the President, who has shown keen interest in the proposal. It later left for a tour of the spot.

Addressing a joint session of the Bihar legislature on March 28, Kalam had said, “The institute, which will have the status of university, will be… unique in the world. In addition to teaching and research in (the) traditional areas of sciences, engineering, medicine, technology, humanities, social sciences, linguistics and management studies, a strong component of Buddhist studies will be introduced not merely as a separate department but also as part of work for all faculties.”

“A number of multi-disciplinary studies on conflict resolution, peace, sustainability and eco-systems will also be part of the institute’s agenda. The focus of this university can be the evolution of a world free from crime, terrorism and war. The university should work for the creation of enlightened citizens,” the President had suggested.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2781,0,0,1,0