<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 1 16, 2006

No. 0743 (HạtCát dịch)
Tu sĩ tham dự lễ hội quán đảnh Kalachakra khổ sở vì những chứng bệnh do chói nước.
Posted on 14 Jan 2006 # ANI Post your comment

By Narendra,
Bản tin đăng tải trên trang Web Newkerala.com ngày 14 tháng 01, 2006
Amravati (Andhra Pradesh) : Chư Tăng tham dự lễ hội quán đảnh thế giới tại Amravati gần thị trấn Guntur, Andhra Pradesh bị khổ sở vì những chứng bệnh do chói nước gây nên.

Một bác sĩ người Tây Tạng tham gia lễ hội cho biết “Hằng trăm tu sĩ đã được chữa trị tại một bệnh viện dã chiến trong vùng. Chúng tôi gặp những chứng bệnh chói nước như tiêu chảy, kiết lỵ, cũng có một vài trường hợp dịch tả, sau đó là đường hô hấp, sốt rét, bị côn trùng đốt, chích v.v...”

Khoảng 100,000 người gồm tu sĩ, lãnh đạo tôn giáo và du khách trên khắp thế giới đã đến dựng trại để tham dự lễ hội kéo dài 10 ngày tại Amaravati.

Lễ hội Kalachakra do Ðức Ðạt Lai Lạt Ma chủ trì, nghi lễ được xem như là chúc lành cho tất cả những người tham dự.

Mỗi năm, một địa điểm mới sẽ được chọn lựa làm nơi hành lễ và sự kiện năm nay, Amaravati, một địa phương gần lưu vực sông Krishna ở Andhra Pradesh Guntur đã được chọn. Amaravati được chọn cho lần lễ hội quán đảnh thứ 30 bởi vì ảnh hưởng của Phật Giáo tại đây và bởi vì nghe nói rằng Ðức Phật đã giảng dạy về nghi thức quán đảnh Kalachakra lần đầu tiên tại đây.


Buddhist monks at Andhra conclave suffering from water-borne diseases

Posted on 14 Jan 2006 # ANI Post your comment

By Narendra, Amravati (Andhra Pradesh) : Buddhist monks attending a global conclave in Amravati near Andhra Pradesh’s Guntur town are suffering from water-borne diseases.

Hundreds of them are reportedly being treated at a makeshift hospital in the area.

“Water-borne diseases like diarrhoea, dysentery. Then we have one or two cases of cholera also. Then we have upper respiratory track infection, we have few cases of malaria also. Then insects bites etc,” said Sering, a Tibetan doctor attending to the monks.

Around 100,000 monks, spiritual leaders and tourists from across the world are camping for the 10-day long ceremony in Amaravati, which means “Deathless Realm” in the Buddhist scriptural language.

The Kalchakra initiation is being conferred by Tibetan spiritual leader the Dalai Lama to promote peace and tolerance. The initiation is considered a blessing for all participants.

The Kalchakra (wheel of time) ceremony is a profound system of teachings and practice of the Buddhist faith. The ritual was first performed by Lord Buddha over 2,500 years ago at the request of King Shambhala, who ruled a mythical or historical kingdom located beyond the Himalayas.

The ceremony has three aspects, the Outer Kalchakra pertaining to the external environment, the Inner Kalchakra pertaining to sentient beings living in the universe and the cycles of time, life and death.

And the Alternative Kalchakra, which is the third stage, consists of the practice of purification undertaken by an individual. Its importance also lies in the fact that the faithful believe that the initiation helps in promoting world peace, harmony and brotherhood.

Every year a new place is chosen for the event and this year, Amravati, which is located near the river Krishna in Andhra Pradesh’s Guntur district has been picked. Amravati has been chosen due to its Buddhist influence and because Buddha is said to have taught the Kalchakra here for the first time.

http://www.newkerala.com/news.php?action=fullnews&id=86368
No. 0741 (Thiện Ngữ dịch)

Hội đồng tổ chức Lễ Phật Đản đang soạn thảo kế hoạch chi tiết tại Ấn Ðộ

Bản tin được đăng tải trên trang Web Newkerala.com ngày 14 tháng 01, 2006.
Itanagar, Ấn Ðộ :Hội đồng tổ chức Lễ Phật Đản cấp quốc gia đang thảo luận kế hoạch và chương trình tổ chức Khánh Ðản lần thứ 2550 của Đức Phật trên khắp quốc gia. Cuộc hội họp tại thành phố Dehli do ngài Thủ tướng Manmohan Singh đứng ra làm chủ tọa đã quyết định thành lập các hội đồng nhỏ hơn gồm những thành viên tích cực chuẩn bị cho một buổi lễ Phật Đản long trọng, ngài Phó Chủ Tịch Hội đồng Tăng Già tỉnh bang Arunachal Pradesh, ÐÐ Bhikkhu Bimalananda cho biết vào hôm nay.

Chúng tôi quyết định tổ chức một hội nghị mang tầm cỡ quốc gia tại Bihar vào giữa tháng 2. Thủ hiến bang Bihar Nitish Kumar, người tổ chức cuộc họp đã mời ngài thủ tướng tham gia hội nghị. Việc phát triển các tu viện kể cả học viện Phật học Nalanda cũng được đưa ra thảo luận trong cuộc họp.
Tham dự cuộc họp còn có nhà lập pháp T G Rimpoche đại diện cho bang Gegong Apang, ông thúc dục chính phủ trung ương thực hiện những bước cần thiết cho việc thừa nhận ngôn ngữ của những Phật tử sống ở những tỉnh bang dưới chân dãy Hymã lạp sơn.

Kinh phí được cung cấp bởi Bộ Liên Minh các Bộ Lạc không đủ cho chương trình Vidyapeeth dành cho giáo dục tiếng Pali tại bang Arunachal, ông Rev Bimalananda đề nghị xin cung cấp chi phí đầy đủ cho trung tâm để phát triển cộng đồng các Phật tử kể cả tiêu điểm du lịch ở phía đông của bang, nơi mà số phật tử chiếm hơn 30 % dân số .

Thành viên của hội đồng và thủ hiến bang Arunachal Pradesh, ngài Kiren Rijiju cùng tán thành công bố năm 2006 là năm của hòa bình.
Tuy nhiên bộ trưởng bộ Du lịch liên bang Renuka Choudhury tin rằng việc có một ngân quỹ cho việc phát triển cộng đồng Phật giáo như là một tiêu điểm du lịch của quốc gia là điều không thể thực hiện . Ông ta cho biết thêm là trong cuộc họp còn có sự tham gia của phó chủ tịch hội đồng kiêm bộ trưởng bộ văn hóa Jaipal Reddy.

Buddha jayanti celebration committee chalks out detail plans meet
Posted on 14 Jan 2006 # UNI

Itanagar: The national level Buddha Jayanti Celebration Committee has discussed various plan and programme for celebration of the 2550 birth anniversary of Lord Buddha across the country.

The meeting, held under the chairmanship of Prime Minister Manmohan Singh at Delhi on Wednesday, has decided to constitute a sub-committee with executive members for grand celebration of this year's Buddha jayanti, according to Arunachal Pradesh Bhikkhu Sangh vice president Rev Bhikkhu Bimalananda today.

It was also decided to hold a national level seminar in Bihar in mid February.

Bihar Chief Minister Nitish Kumar, who was also present in the meeting, has invited the Prime Minister to attend the seminar.

Development of monasteries all over the country including Nalanda-Buddhagaya road project was also recommended in the meeting.

Participating in the meeting state legislator T G Rimpoche, who represented the Chief Minister Gegong Apang, had urged the Central government to take necessary steps for recognition of Buti language of the Buddhists residing in Himalayan states.

Pointing out that fund provided by union tribal affairs ministry for running Arunachal Pali Vidyapeeth was not sufficient, Rev Bimalananda appealed to the Centre for sufficient fund for the development for the Buddhist community including tourist spots in eastern part of the state which comprises 30 per cent Buddhist population.

The committee member and Arunachal Pradesh MP Kiren Rijiju advocated for declaration of 2006 as a year of peace.

However, union Tourism Minister Renuka Choudhury assured the members that there would be no fund constraint for development of Buddhist circuits as tourism spots in the country.

Among others, vice president of the committee and union Culture Minister Jaipal Reddy attended the meeting, he added.

http://www.newkerala.com/news.php?action=fullnews&id=86126