<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 1 13, 2006

No. 0735 (Nhị Ðộ Mai dịch)

Ngôi sao quần vợt Thái Lan trình bày sự lợi lạc sau một tuần lễ sống đời tu sĩ.
SYDNEY,Australia--- Xa cách thế giới của tiếng động sầm sập trên đầu, của đám đông ồn ào và sinh hoạt tốc độ phản lực, Paradorn Srichaphan trở về đời sống bình dị: 4giờ sáng thức dậy và dành thời gian dài cho việc nhịn ăn cùng hành thiền.

Cầu thủ quần vợt hàng đầu Á Châu Paradorn đã trải qua thời gian sống như một tu sĩ trong tháng vừa qua . Anh đã nhận pháp danh Mahaviro, có nghĩa là “cao thượng và dũng cảm” cho thời gian sống 7 ngày trong một ngôi chùa ngoại ô Bangkok. Ðầu tóc của anh đã được cạo sạch trong buổi lễ qui y trước khi khoác áo tu sĩ.

“Rất thú vị cho tôi trong tuần lễ đó, thời gian rời bỏ quần vợt của tôi,” Paradorn nói, tóc anh vẫn còn ngắn. “Tuần qua thật là tĩnh lặng. Tất cả những gì tôi có, như - Điện thoại, gia đình, tôi vừa cắt đứt, để lại đằng sau , đi vào chùa và đã trở thành một tu sĩ.”

Đó là tục lệ cho đàn ông Thái nhằm phụng sự như là tu sĩ ít nhứt một lần trong đời của họ như một cách bày tỏ tín tâm đối với đạo pháp.

Paradorn quyết định thời gian của anh trong tháng 12. Anh cảm thấy bản thân anh bị mờ nhạt dưới sức ép của quần chúng mong chờ sau thời điểm cao độ cuối năm 2002 và 2003, khi anh đứng hàng thứ 9 trong lãnh vực tennis thế giới. Tay cầu thủ 26 tuổi đã tụt xuống số 42 và thất bại đã thêm vào 5 tước hiệu của anh trong năm 2005.

Anh nói anh tin rằng tuần lễ hành thiền như là một tu sĩ trong chùa sẽ giúp anh đương đầu với những cuộc tranh tài gắt gao trên thế giới. Kinh nghiệm đã giúp anh lật ngược thế cờ chuyển bại thành thắng truớc đối thủ Radek Stepanek của Cộng Hòa Tiệp Khắc

Hôm thứ ba, Paradorn đã thắng đối thủ số 7 Radek Stepanek 6-3,6-4 để lọt vào hiệp 2 của trận đấu Quốc tế Sydney.. Paradorn là ngôi sao sáng sau Ivo Karlovic thuộc Croatia.
“Đó là tất cả khởi đầu nhanh chóng với tôi, vào năm 2002, và tiếp tục cho đến 2 năm rưỡi, và tôi đã bắt đầu rời bỏ địa vị của tôi”.Anh nói. “Tôi đã tham gia nhiều trận đấu, kể cả luôn luôn có những tay vợt mới xuất hiện.

“ Cũng có nhiều kỳ vọng từ gia đình, anh nói thêm. “ Luôn luôn có nhiều việc xảy đến bất ngờ trong sân chơi khiến đôi lúc bạn phải suy nghĩ làm cho bạn cảm thấy áp lực

Chế độ ăn uống nghiêm khắc mỗi ngày cũng đã cho anh triển vọng mới

“Tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, tôi sẽ vẫn tiếp tục chơi thêm 4,5 năm nữa và mục đích của tôi là cố gắng lấy lại phong độ cũ ở thứ 20. Nhưng tôi cũng cảm thấy chuyện gì xảy ra hãy để nó xảy ra. Nếu bạn ra sân chơi và cố gắng hết sức thì đó mới là điều đáng kể”.

Anh nói thời gian hành thiền sẽ giúp anh tập trung trên sân chơi.

Anh thêm “Bạn phải phối hợp những gì bạn học hỏi từ trong chùa để áp dụng trên sân chơi, tôi đã có thể sử dụng thời gian một tuần lễ ở trong chùa đó, tôi thực sự rất bình tĩnh”.

Thai tennis star benefits from meditating as monk

AP, Jan 11, 2006
SYDNEY, Australia -- Far removed from the world of overhead slams, whistling crowds and jet travel, Paradorn Srichaphan turned to a simpler life: 4 a.m. wake-ups and long hours of fasting and meditation.

Asia's top tennis player spent time as a Buddhist monk last month. He adopted the Buddhist name Mahaviro, meaning "great and brave," for his seven days in a temple outside Bangkok. His head was shaved in a traditional ceremony before donning the monk's saffron-colored robes.

"It was pretty interesting for me that week, my time away from tennis," said Paradorn, his hair still short. "It was a really calm week. Everything I have — the phone, the family — I just cut it, left it behind, walked into the temple and became a monk."

It is customary for Thai men to serve as a monk for at least one period in their lives as a way of showing religious devotion.

Paradorn decided it was his time in December. He felt himself fading under the pressure of public expectations after the highs of late 2002 and 2003, when he reached a career-high No. 9 in the rankings. The 26-year-old player slipped to No. 42 and failed to add to his five career titles in 2005.

On Tuesday, Paradorn beat seventh-seeded Radek Stepanek 6-3, 6-4 to reach the second round of the Sydney International, the main tuneup for next week's Australian Open. Paradorn next faces Ivo Karlovic of Croatia.

"It all started so quickly for me, in 2002, and it continued for 2 1/2 years, then I started to drop my ranking," he said. "I'd been playing a lot of tennis, plus there's always new players coming up."

"There was also a lot more expectations from home," he added. "There's always more happening off the court that you have to think about that sometimes makes you feel under pressure."

The strict daily regimen gave him new perspective.

"I feel like I'm more relaxed," he said. "I'm still going to play another four of five years and my goal is to try and make it back into the top 20. But I feel like whatever is going to happen, let it happen. If you go out there and if you try your best, that's what counts."

He says the time meditating will help his concentration while playing.

"You have to mix what you learn from the temple to be on the court," he said. "I can use that one week I spent in the temple. I can be really calm."
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=9,2179,0,0,1,0
No. 0738 (Hạt Cát dịch)
Phật Giáo Tô Cách Lan cung cấp cứu trợ cho nạn nhân tsunami .

Bản tin được đăng tải trên tờ Asiantribune.com ngày 13 tháng 01, 2006.
Colombo, 13 January, (Asiantribune.com): Một tổ chức Phật Giáo trú xứ Tô Cách Lan đã thành lập nhiều dự án phát triển sau tsunami để cứu trợ cho nạn nhân trong nhiều khu vực khác nhau của Tích Lan với sự trợ giúp của chính phủ và các cơ quan tài trợ quốc tế khác nhau.

Sư Cả chùa Scotland Buddhist, ÐÐ Kaburawala Revatha, trong chuyến viếng thăm Tích Lan mới đây đã nói với giới truyền thông rằng Chùa đã sẵn sàng trao tặng học bổng cho học sinh ở các trường thuộc vùng ảnh hưởng tsunami ở Tích Lan.

Sư nói “Họ sẽ nhận được 1000 Rupees (khoảng $10 Mỹ Kim) mỗi tháng trong dự án học bổng. Chúng tôi dành ưu tiên cho các em nhỏ trước. Chúng tôi dự định thành lập một cô nhi viện cho trẻ em đã mất hết cha mẹ. Tuy nhiên, đa số các em mất cha mẹ hiện đang sống với họ hàng thân thích. Nếu họ cần đến sự trợ giúp của chúng tôi trong nhu cầu thực phẩm của các em thì chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ.

Sư nói thêm “Chúng tôi có thể cung ứng các phương tiện cho khu chung cư, giáo dục, tài chánh và những nhu cầu khác cho chúng. Chúng tôi sẽ giám sát chúng cho đến khi chúng 18 tuổi.

Ngôi chùa cũng thành lập một chương trình yểm trợ các quả phụ, những phụ nữ bị mất chồng trong trận tsunami.
Sư nói “Chúng tôi có thể giúp họ phương tiện tự làm việc để sống”.

Trao đổi với báo chí tại Colombo, Sư nói rằng qua chương trình này, chùa có thể tài trợ hơn 200 quả phụ. Sư nói “Chúng tôi muốn biết tài năng và nhu cầu của họ”.

Sư tiếp tục “Chúng tôi sẽ thành lập một trung tâm hướng dẫn để phục vụ cho nhu cầu của các quả phụ tại Galle, Matara và Hambantotta. Các trung tâm này sẽ mở cửa không lâu. Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ giữ trẻ cho họ. Phục vụ của chúng tôi hoàn toàn miễn phí.

Sư xót xa thêm :“Cộng đồng Quốc tế rất quan tâm đến chương trình cứu trợ tsunami. Họ nêu lên nhiều câu hỏi trên việc phân phối hàng cứu trợ. Vì vậy chúng tôi cần phải giữ gìn sự trong sáng trên việc làm của chúng tôi. Tôi vẫn còn đang làm việc với nhà cầm quyền địa phương để tìm hiểu về nhu cầu của trẻ em thuộc vùng ảnh hưởng, những ai cần chăm sóc sức khỏe và cần yểm trợ tài chánh. Hầu hết các hoạt động liên hệ đến tsunami tại Tích Lan đang ở trong tình trạng trì trệ”.

Sư nói rằng hầu hết nạn nhân vẫn còn nói họ không nhận được bất cứ giúp đỡ nào từ chính phủ hay các tổ chức khác. Sư nói rằng họ nhận được một số video tape cho thấy nạn nhân tsunami tranh giành vật phẩm cứu trợ từ các tổ chức ở các vùng bị tàn phá. Sư nhấn mạnh rằng các loại phim ảnh tài liệu như vậy có thể làm cho các cơ quan thiện nguyện quốc tế nản lòng trong việc gửi vật phẩm cứu trợ đến Tích Lan.

Sư thêm “Bản thân tôi đã có kinh nghiệm trong vấn đề phân phối vật phẩm cứu trợ. Sau tsunami, tôi đi phân phối chăn mùng cho nạn nhân ở một trại tạm cư. Tuy nhiên, Cảnh Sát và viên chức Quân Ðội đang thừa hành nhiệm vụ tại địa phương cũng đã đòi hỏi chăn mùng cho bản thân của họ. Họ là những viên chức chính phủ. Ðây là một tình trạng đáng tội trong những vùng bị tàn phá”.

Sư cho là “ Một số nạn nhân tsunami đang làm công việc rửa tiền. Ða số nạn nhân dùng vật phẩm cứu trợ để mua bán kiếm lời”.
Sư kết luận “Sóng thần đã mang dịch vụ mua bán đến cho họ. Cộng đồng quốc tế nói rằng Tích Lan có thể là thiên đàng nếu nhà cầm quyền sử dụng vật phẩm cứu trợ một cách đúng đắn”.

Scotland Buddhist Temple provides relief for tsunami victims
Sunil C.Perera - Reporting from Colombo
Date : 2006-01-13

Colombo, 13 January, (Asiantribune.com): A Scotland based Buddhist Temple has launched number of tsunami development projects for the affected people in various parts of Sri Lanka with the assistance of the government and various international donors.

Chief incumbent of Scotland Buddhist Temple Rev.Kaburawala Revatha thera told media that the Temple has already began presenting scholarships for the tsunami affected school children in Sri Lanka.

"They will receive Rupees 1000 [US$10] per month under the scholarship project," the monk said.

"We give priority to small children. We have plans to setup an orphanage for the affected children who lost their parents. However, most of the affected children are now with their family members or relatives. If they need our assistance to feed their affected children we like to help them," Rev.Revatha said.

"We can provide hostel facilities, education, finance and other needs for them. We will look after them till they reach 18 years," the priest said.

The Scotland Buddhist temple has also launched a program to assist widows who lost their husbands during the tsunami.

"We can provide self employment for them," said visiting Rev.Revatha.

Speaking to media in Colombo, the monk said that through that project they wishes to assist over 200 widows.

"We want to know their skills and needs," said the Reverend.

"We will setup a guidance centre to cater needs of widows in Galle, Matara and Hambantotta. We will open these centers soon. We will provide daycare facilities for their children. Our service is free of charge," said the Bikhku.

The International community is very concerned of the tsunami aid programme. They ask number of questions on aid distribution. So we need to adopt transparency in our work. I am still working with the local authorities to find out the requirements of the affected children who need medical care and financial assistance. Most of tsunami related activities are in a slow progress in Sri Lanka," the monk lamented.

He said that most of the tsunami affected people still say that they did not receive any thing from the government or other organizations. The monk said that they received some video tapes and the tapes showed that tsunami affected people have snatched goods from the organizations which operate in the devastated areas. He cautioned that this type of video documentaries would discourage international donors from coming to Sri Lanka.

Rev.Revatha added, "I have personal experience in the aid distribution. After the tsunami, I went to distribute mosquito nets for the tsunami victims in a camp. However Police and Army officials who were deployed in that location asked mosquito nets for themselves. They are government officials. This is the pitiable situation in the devastated areas."

He alleged, "Some of the tsunami victims are doing money laundering services. Most affected people are doing lucrative business using the tsunami aid."

"The tsunami has brought businesses for them. The international community said Sri Lanka may be a heaven if the authorities correctly used the aid," said Rev. Revatha.

- Asian Tribune –

http://www.asiantribune.com/show_news.php?id=16724