<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 11 26, 2005

No. 0642 (Hạt Cát dịch)
Một góc riêng trong trung tâm thương mại để chư Tăng truyền bá Phật Pháp
Published on November 26, 2005
Bản tin đăng tải trên trang Web The Nation, Thái Lan ngày 26 tháng 11, 2005.
Bangkok - Một góc dành riêng cho chư Tăng trong trung tâm thương mại. Ðiều này nghe chừng như là một chuyện nghịch lý. Nhưng tuyệt đối là không nghịch lý chút nào, và căn cứ theo kế hoạch của bộ Văn Hóa, chư tăng hiện diện nơi đó không có liên can gì đến chuyện mua sắm. Trong nỗ lực mang tôn giáo đến gần quần chúng, bộ văn hóa đang quan tâm tới một dự án cung cấp “khu vực tu sĩ ” trong các trung tâm thương mại, nơi mà khách hàng mua sắm có thể gặp gỡ chư tăng.

Dự án được mệnh danh “Gặp gỡ chư Tăng trong một Góc Tĩnh Lặng”, Bộ Trưởng bộ Văn Hóa Uraiwan Thienthong nói như trên.

Bộ sẽ thuê một vị trí khoảng 200 mét vuông trong mỗi trung tâm thương mại tại các tỉnh thành lớn để hoạt động như là một phòng hội họp. Công chúng có thể tham gia vào các hoạt động tôn giáo như học hỏi và thảo luận giáo pháp. Chư Tăng sẽ giảng dạy giáo pháp cho bất cứ ai hứng thú.

Tu sĩ nổi tiếng, Sư Phayom Kalayano từ chùa Suan Kaew, Nonthaburi đã khởi xướng ý tưởng này. Sư nói có một chỗ yên tĩnh trong mỗi trung tâm thương mại để trưng bày các họat động tôn giáo và trình chiếu phim ảnh hoặc hoạt hình thú vị về giáo pháp để lôi cuốn giới trẻ và công chúng là một điều rất tốt. Sư cũng đề nghị rằng bộ nên thỉnh ít nhất ba tu sĩ, những vị có khả năng thuyết giảng thu hút quần chúng đến nơi đó mỗi ngày.

Bà Bộ Trưởng nói “ Thời buổi này người ta không có thời giờ đi chùa nữa, họ chỉ đến các trung tâm thương mại, vì vậy nếu chúng ta tạo cơ hội thì họ có thể đến gần tôn giáo hơn. Bà cũng nói thêm rằng bà không có ý định mang chùa chiền vào trung tâm thương mại như vài người đã nghĩ sai, bà muốn công chúng hiểu rằng “ Sự tốt lành có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi”.

Bộ trưởng bộ Phát Triển Xã Hội Wattana Muangsook nói ông đồng ý với ý tưởng này, rằng không cần thiết phải mang chùa chiền vào trong trung tâm thương mại. “Chúng ta có thể cổ xúy tín ngưỡng ở những nơi mà công chúng và thanh thiếu niên tụ tập, cũng tốt như cải tiến phương thức truyền bá giáo pháp”.

Ministry mulling monk zones in malls
Published on November 26, 2005

An exclusive corner for Buddhist monks in department stores. Sound like a mismatch?. Absolutely not, and according to the Culture Ministry’s plan, the presence of monks has nothing at all to do with shopping. In an attempt to bring people closer to religion, the ministry is considering a plan to provide “monk zones” in department stores where shoppers can meet monks.

“The project will be called ‘Meet the Monks in a Quiet Corner’,” said Culture Minister Uraiwan Thienthong.

The ministry will rent an area of 200 square metres in each department store in major provinces to act as meeting rooms. People will be able participate in religious activities such as study and dharma discussion. Monks will teach dharma to anyone interested.

Popular monk Phra Phayom Kalayano from Nonthaburi’s Wat Suan Kaew supports the idea. He said it would be good to have a quiet zone in each shopping mall to provide people with religious exhibitions and interesting dharma films or cartoons to attract especially teenagers. He also suggested that the ministry invite at least three monks who were good preachers to the venues each day.

The minister said the idea had come from the private sector. “Nowadays people have no time to go to temples, only shopping malls, so if we provide the opportunity they can get closer to religion,” she said. Uraiwan said her intention was not to “bring temples into malls” as some might think it wrong for monks to frequent department stores; she wanted people to understand that “goodness can be found everywhere”.

Social Development and Hu-man Security Minister Wattana Muangsook said he agreed with the idea, though it was not necessary to bring temples into department stores. “We could campaign for religion in places where people and teenagers gather, as well as improving the way Buddhists spread the word,” he said.

http://nationmultimedia.com/2005/11/26/headlines/index.php?news=headlines_19263228.html