<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 10 31, 2005

No. 0592 (Hạt Cát dịch)

Bọn trộm đạo bị tóm cổ sau khi đã làm ăn trót lọt 145 trường hợp trong các chùa chiền đó đây ở Nhật Bản

Bản tin đăng tải trên trang Web Mainichi. Japan ngày 27 tháng 10, 2005

OSAKA -- Hai người đàn ông thất nghiệp đã bị bắt giam về tội trộm cắp khoảng 10 triệu đồng Yen từ các chùa Phật Giáo khắp nơi trong nước Nhật, các thẩm tra viên đã cho biết như trên hôm thứ Năm 27, tháng 10, 2005.

Hifumi Iriguchi, 59 và Takashi Ota, 52, cả hai đều cư ngụ tại Osaka, đã thú nhận rằng họ đã tham dự vào 145 trường hợp trộm cắp mục tiêu là các chùa chiền trong 17 quận ở vùng Tohoku phía bắc từ Honshu tới Kyushu.

“Trước kia khi đi công tác môi giới thương mãi đó đây trong nước, tôi phát hiện ra chùa chiền ở miền quê thường không khóa cửa, và tôi đã nghĩ rằng lẽn vào trộm cắp tiền bạc nơi chắc là sẽ dễ dàng” Ota dẫn chứng khi khai báo với viên chức thẩm tra như trên.

Cả hai thú nhận đã dùng số tiền trộm cắp đó vào việc đi du lịch đến Nam Hàn.

Một tu sĩ Phật Giáo đã lấy làm giận dữ với hai tên trộm này. Ông nói “ Chùa chiền đa số thường mở cửa suốt ngày cho quan khách. Chùa chiền cũng là nơi phục vụ cộng đồng và không phòng bị đối với khách ác tâm, những gì bọn thủ phạm đã làm thật là tệ hại quá đáng”.

Cả hai đã bị bắt trong trường hợp khi đánh vỡ cửa sổ một ngôi chùa ở Tokushima hôm 3 tháng 3, 2005, và lẻn vào trong để lấy trộm số tiền 250,000 D0ồng Yen và một số hiện vật khác.
Tuy nhiên, đây chỉ là điểm bắt đầu. Cả hai thú nhận đã tóm gọn khoảng 38 triệu Yen trong 145 trường hợp ở 17 tỉnh.

Sau khi được thả ra từ lao tù hồi tháng Giêng, Iruguchi và Ota bắt đầu đi du lịch đó đây trong nước và chọn lựa các ngôi chùa trong danh sách sổ niên giám điện thoại. Khi họ tới thăm một ngôi chùa nào, họ thường vận âu phục đen của nhà thương mại để trông giống như khách viếng mộ.


Thieves nabbed after 145 rich raids on temples across Japan

October 27, 2005

OSAKA -- Two jobless men arrested for theft have admitted to stealing tens of millions of yen from Buddhist temples across the country, investigators said Thursday.

Hifumi Iriguchi, 59, and Takashi Ota, 52, both residents of Osaka, have confessed that they were involved in 145 cases of theft targeting temples in 17 prefectures from the Tohoku region in northeastern Honshu to Kyushu.

"When I previously traveled around the country for sales activities, I found that temples in the countryside often remain unlocked, and I thought it would be easy to sneak into them to steal money," Ota was quoted as telling investigators.

The two admitted that they spent part of the money they stole to travel to South Korea.

A Buddhist priest from Niigata Prefecture is furious at the two thieves.

"Temples are almost constantly unlocked during the daytime for visitors. Temples also serve as community centers, and are defenseless to malicious visitors," he said. "What the suspects did was outrageous."

In the specific case for which they were arrested, Iriguchi and Ota broke a window at a temple in Tokushima on March 3, sneaked into the building and stole about 250,000 yen and a clock among other items, police said.

However, this seems to be just the tip of the iceberg. The two admitted having netted about 38 million yen in 145 cases in 17 prefectures, investigators said.

After being released from prison in January, Iriguchi and Ota began to travel across the country and selected temples from those listed in telephone directories.

When they visited a temple, they always wore black business suits to make themselves look as if they were visiting graves. (Mainichi)

http://mdn.mainichi-msn.co.jp/national/news/20051027p2a00m0na015000c.html