<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 8 01, 2005

Bản tin ngày 31 tháng 07 năm 2005
TT Giác Đẳng thông tin về tin tức Phật giáo
Minh Hạnh ghi chép

TT Giác Đẳng: Từ chùa Pháp Luân thành phố Houston, Texas Hoa Ky`, chúng tôi xin gửi đến qúi Ngài và qúi vị bản tin trong ngày.

Trước khi nói về tin Phật giáo thi` phải nói rằng ngày hôm qua là một ngày lịch sử đối với ngành Thiên Văn và có thể nói rằng sẽ làm thay đổi rất nhiều, nhất là những sách giáo khoa ở tại học đường hiện nay. Các nhà Thiên Văn vừa ti`m ra một hành tinh thứ 10 ở trong Thái Dương Hệ, đó là một hành tinh có qũy đạo chung quanh mặt trời. Chúng ta được biết rằng hành tinh này lớn hơn Diêm Vương Tinh về kích thước đó là theo sự xét đoán của nhiều nhà Thiên Văn. Có một điều rất là thú vị cho đến hôm nay mặc dù đã có những khám phá tiến bộ rất lớn lao trên phương diện kỹ thuật của ngành Thiên Văn là bao nhiêu phi thuyền không gian được phóng đi người ta vẫn ti`m ra một Thiên Thể, và Thiên Thể đó là một hành tinh xoay chung quanh Thái Dương Hệ tức là mặt trời của chúng ta.

Trở lại với phần tin tức Phật Giáo.

Ấn Độ

Trong một bản tin ngày hôm nay được gửi đi từ Ấn Độ, tại Kandrapara ngày xưa được biết đến là Kalinga một địa danh gắng liền với Vua A Dục, dĩ nhiên nó có ảnh hưởng lớn đến lịch sử Phật Giáo. Chính tại nơi này Vua Asoka tức là Vua A Dục đã đánh trận đánh cuối cùng ở trong suốt cuộc hành tri`nh viễn chinh vạn dặm của mi`nh để mở mang bờ cõi Ấn Độ và chính cuộc kết thúc đẫm máu của cuộc chiến Kalinga đã thay đổi hoàn toàn cái nhi`n của nhà vua về chiến tranh, về hoà bi`nh và về tôn giáo. Ngày nay Kalinga hầu như chi`m vào quên lãng bởi vi` ở đó không mang bất cứ một dấu ấn nào của một thánh tích lớn, thế nhưng người ta cũng phải nhắc lại rằng trong ký sự của Ngài Huyền Trang tức là tập Đại Đường Tây Vực Ky' cũng đã có nhiều đoạn, nhiều trang đề cập đến địa danh này. Ngày hôm nay trở lại Kalinga chúng ta sẽ thấy ở đó có một đại tháp của Phật giáo và nhiều hi`nh tượng của Phật giáo, nhưng điều quan trọng nhất là chính quyền ở địa phương đã nghĩ rất nhiều làm thế nào để có thể đầu tư thêm và thu hút được những khách hành hương hay là du khách đến đây để thăm viếng một nơi mà vốn đã chi`m vào trong quên lãng. Phật Giáo đã tồn tại trong lịch sử Ấn suốt 1700 năm. Một ngàn bảy trăm năm có thể nói rằng ở thời ky` vàng son đó đã khiến cho cả nước Ấn từ bắc đến nam, từ đông sang tây in đậm nhiều những di tích đền tháp quan trọng. Thế nhưng nhiều nhà quan sát không lạc quan về nỗ lực này, bởi vi` họ cho rằng ngay cả Elephanta và Ellora là những động thạch khắc quan trọng gần Bombay, nhưng vi` không tiện đường và vi` không liên hệ trực tiếp đến cuộc đời của Đức Phật và thường khi hai động thạch khắc này bị bỏ xót ở trong lịch tri`nh hành hương của các phái đoàn thăm viếng.
No. 0445 (Hạt Cát dịch)

Phát hiện tượng Quan Âm bằng đồng cổ xưa

Latest Updated by 2005-08-03 14:10:06
By: Source:chinanews.cn

Gần đây sự phát hiện pho tượng Quan Âm bằng đồng hiếm có ở Biển Chết, Tân Cương, việc đã được một số cơ quan truyền thông trong và ngoài nước loan báo, đã khơi dậy mạnh mẽ ảnh hưởng xã hội và sự quan tâm rộng rãi của giới chuyên môn từ trong và ngoài nước.

Các chuyên gia và học giả tin tưởng một cách tổng quát rằng sự phát hiện đầy ý nghĩa này của khoa khảo cổ có thể giúp cho việc nghiên cứu thời điểm Phật giáo được giới thiệu sang tây phương và nghiên cứu nghệ thuật điêu khắc cổ xưa. Ðồng thời cùng lúc rất nhiều hình ảnh của pho tượng Quan Âm được trình bày lần thứ nhất.

Tượng Phật Quan Âm này được phát hiện ở huyện Khố Xa, miền Bắc sa mạc Taklimakan, được biết đến với danh xưng Biển Chết . Chính xác là được đúc bằng đồng, pho tượng cao 18.3 cm, 10.2 đường kính và nặng 0.83 gram. Pho tượng Quan Âm trong tư thế ngồi trên đài sen dáng vẻ dịu dàng và sống động, đặc biệt với trang sức nhu nhã, điều nói lên một hình ảnh đặc sắc biểu trưng cho từ bi và thanh khiết. Pho tượng được đúc với kiểu mẫu nguyên thủy theo phong cách Ðức Phật. Các nhà khảo cổ nhấn mạnh rằng pho tượng Quan Âm này là một chứng cứ của sự truyền bá Phật Giáo vào Trung Quốc trong thời kỳ sơ khởi.

Bản tin đến đây đã chấm dứt. Dưới đây là bản tin

------------
Tượng Phật bằng đá thời nhà Minh được phát hiện ở Trùng Khánh- Trung Quốc

Xinhuanet, July 25, 2005

Trùng Khánh- Trung Quốc: Khảo cổ Trung Quốc đã phát hiện 400 pho tượng Phật bằng đá được khắc tạc vào triều đại nhà Minh (1368-1644) tại một công trường nghiên cứu tàn tích một ngôi chùa cổ ở huyện Lương Bình thuộc Thành Phố Tự Trị Trùng Khánh miền tây nam Trung Quốc.

Ðược xếp loại từ 2 tấc đến 2 thước chiều cao, những pho tượng đá này đã bị hư hoại trầm trọng, nhưng dấu vết khắc chạm riêng biệt của tác phẩm vẫn còn được nhận thấy rõ ràng.

Phát hiện này là một sự kiện lớn lao đầy ý nghĩa trong việc nghiên cứu phong tục, tôn giáo và nông nghiệp thời đại Minh Triều, một di tích văn hóa chính thức tại huyện Lương Bình. Hiện những pho tượng này đang được bảo toàn bởi cơ quan hữu trách huyện Lương Bình.


Ancient bronze Guan-yin statue unveiled
Latest Updated by 2005-08-03 14:10:06
By: Source:chinanews.cn

Recently, the discovery of a rare bronze Guan-yin (goddess of mercy) statue in Xinjiang's Sea of Death, which has been reported by a number of media from home and abroad, aroused strong reverberation in the society and wide attention from the domestic and overseas academia. Experts and scholars generally believe that this discovery is of great archeological significance in researching the time when Buddhism was introduced to the western regions and studying the ancient sculpture art. At the same time, many photos of the Guan-yin statue were unveiled for the first time.

This ancient Guan-yin statue is said to be discovered in Kuqa County on the north of the Taklimakan Desert, known as the "Sea of Death." Precisely cast with bronze, the statue is 18.3 cm in height, 10.2 cm in diameter and 0.83 kg in weight. The statue shows Guan-yin sitting on a lotus throne with her palms together, looking elegant and kind. The whole statue is fluent and vivid, especially in the fluttering apparel, which incisively and graphically portrays Guan-yin's civility, personality and kindness. The original modeling style complements the Buddha's appearance. Archeologists point out that this Guan-yin statue witnessed the introduction of Buddhism to China in early times.

Editor: Wing

http://www.newsgd.com/culture/culturenews/200508030036.htm


Ming Dynasty stone Buddha statues discovered in Chongqing

Xinhuanet, July 25, 2005

CHONGQING, China -- Chinese archaeologists have found400 stone Buddha statues during a field survey at a ruined temple dating back to the Ming Dynasty (1368-1644) in Liangping County of Chongqing Municipality in southwest China.
Ranging from 20 centimeters to 2 meters in height, the stone Buddha statues had sustained severe damage, but traces of distinct features of carving are visible.

The finding is of great significance to research on the customs,religion and architecture in the Ming Dynasty, a cultural relics official with the Liangping County.

The stone Buddha statues are now being protected by relevant department of the county.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=00000000004,00000001504,0,0,1,0
No. 0447 (Trường Giang dịch)

Một Tổ Chức Phật Giáo của người Việt bị từ chối tái phân vùng

Jul 28, 2005
theo sourceajc.com

Cali Today New- Một hội đoàn Phật tử ở trung tâm Georgia đã không được sự đồng ý của Quận hạt Gwinnett về chuyện tái phân vùng (rezoning) của cơ sở hội đoàn.
Trung Van Le, đại diện của Hội đoàn Phật tử này, đã được thông báo một đơn xin tái thiết trung tâm của hội ở trong một vùng dân cư gần đường Ingram gần thị trấn Duluth đã bị từ chối.

Ủy viên Bert Nasuti nói: “Thường thì ai mà không quan tâm đến luật phân vùng trong nhiều năm thì khó lòng thuận theo các điều kiện.”

Ray Smith, một luật sư của chủ đất, nói mặc dù các cơ sở tu hành thì nên ở trong các vùng đông dân, nhưng nếu không rành luật lệ đất đai thuê mướn hay bất cứ khoản nào khác thì dù hoạt động bất vụ lợi cũng không được phép.

Cư dân trong vùng đã than phiền là các con đường chật cứng xe đậu quanh chùa vào ngày lễ lạc, họ trưng ảnh cho thấy như thế. Theo họ chuyện này dễ gây ra tai nạn.

Debra Vaughn, một chủ căn nhà gần chùa, nói: “Ingram là con đường nhỏ, khu vực này đã không còn an toàn cho xe, bây giờ xây cho rộng ra thì còn rắc rối tới đâu!”

Jill wade, một cư dân gần đó, nêu ra một loạt lý do khiến cho việc tái phân cho chùa là bất khả thi, trong đó có việc ánh sáng chiếu cho đường xá và nạn cướp giật hay tội ác nữa.

http://www.calitoday.com/news/view_article.html?article_id=d79a78d11d62319a8e76b7decbd6f4a3

No. 0446 (Hạt Cát dịch)

Tòa án: Phật tử có thể bắt đầu hành thiền trở lại

Hàng xóm than phiền vi phạm luật giao thông, bãi đậu xe.
San Diego, CA (USA) -- NBC San Diego, Aug 3, 2005.Viên chức quận hạt San Diego, Cali và một nhóm tăng sĩ Việt Nam đã đi đến một thỏa hiệp cho phép chư tăng bắt đầu hoạt động Phật sự trở lại tại tu viện gần khu vực Bonsall, phía Bắc quận hạt San Diego. Phòng kế hoạch của quận hạt đã ban hành một lệnh truyền đình chỉ chư tăng hành thiền và tất cả hoạt động Phật sự khác sau khi cư dân địa phương than phiền rằng một số lớn Phật tử tham dự các buổi thiền tập đã vi phạm luật lệ giao thông và đậu xe.

Trong bản thỏa hiệp, quận hạt cũng đồng thời tiến hành duyệt xét đơn xin phép hoạt động từ Hội đoàn Thiền Tông Phật Giáo Viet Nam, được biết là Thiền Viện Ðại Ðăng, với mục đích khếch trương khuôn viên.

Thỏa hiệp này cũng kết thúc vụ thưa kiện quận hạt đã kỳ thị đơn từ xin phép hồi tháng Sáu bởi chư Tăng. Chư Tăng đã thành lập một tu viện trên khuôn viên 9 mẫu đất trong năm 2001 cho tín chúng thuộc hệ phái Ðại thừa Thiền Tông có nơi tu tập. Chư Tăng đang muốn xây dựng thêm thêm ba tòa nhà và 72 chỗ đậu xe trong khuôn viên tu viện, nơi hiện nay là một căn nhà ba phòng.

Judge: Buddhists Can Resume Meditating
NBC San Diego, Aug 3, 2005

Neighbors Complained About Traffic, Parking Violations

San Diego, CA (USA) -- Vietnamese Buddhist monks and San Diego County officials have reached a settlement that allows the monks to resume meditating on their monastery site near Bonsall, in northern San Diego County.

County planners had issued a cease-and-desist order against the monks for meditating and all other activities after residents complained that the large number of people participating in the meditations were violating traffic and parking laws.

Under the settlement, the county must also continue processing a 2004 permit application from the Vietnamese Buddhist Meditation Congregation to expand on the property, Senior Deputy County Counsel Judy McDonough said Tuesday.

The settlement also ends a lawsuit filed in June by the monks, alleging that the county discriminated against their application.

The monks established a monastery on the nine-acre property in 2001 for the followers of the Mayahana school of Zen Buddhism.

They want to add three buildings and a 72-space parking lot to the property.

It now contains a three-bedroom house

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=00000000002,00000001536,0,0,1,0
No. 0448 ( Như Hạnh dịch)
CÁC TĂNG SĨ ĐẨY MẠNH YÊU CÂU ÐƯỢC QUYỀN KIỂM SOÁT NGÔI CHUÀ MAHABODHI.

Bản tin được đăng trên tờ báo điện tử IANS số ra ngày 2 tháng 8, 2005

Patna - Ấn Ðộ- Các Tăng Sĩ Phật Giáo loan báo là sẽ phát động nhiều cuộc biểu tình mới để đòi hỏi chính quyền Trung Ương trao trả lại công việc điều hành ngôi chùa cổ 1500 năm Mahabodhi thuộc thành phô' Bihar's Bodh.

Cơ quan ABBM, một bộ phận có thế lực của các tăng sĩ PG đã thúc giục chính quyền New Delhi trao trả quyền kiểm soát ngôi chuà Mahabodhi, một trong những nơi thờ phượng thiêng liêng của PG- theo Ðiều luật Ðiều hành ngôi chùa đã được tu chỉnh năm 1949.

Ngài Anand cho biết việc này đã được quyết định trong một cuộc họp hai ngày của cơ quan ABBM, trong đó có nhiều tăng sĩ PG cả nước tham dự và kết thúc vào hôm chủ nhật, nhưng cuộc phản kháng mới đó nên được phát động để yêu cầu trao trả việc điều hành ngôi chùa cho các Phật tử.

Ngài nói với IANS rằng ABBM nên tổ chức một “cuộc diễn hành Delhi - Bodh Gaya” nếu bản tu chính về điều hành trong hiến pháp như đã hứa hẹn không sớm được thực thi .

Ngài nói rằng từ 1949, Phật tử đã được giao cho vai trò rất nhỏ trong sự điều hành các công việc của ngôi chùa.

Đây là địa điểm đầy ý nghĩa quan trọng vì Đức Phật đã giác ngộ từ 2500 năm trước dưới cội cây, được gọi là bồ đề tại đây. Ngôi chùa này đã được cơ quan liên hiệp quốc Unesco công nhận là di sản thế giới từ tháng 6/2002.Ngôi chùa thu hút hàng trăm du khách mỗi ngày./.

Monks to intensify demand for Mahabodhi temple control

IANS, August 2 2005

PATNA, India -- Buddhist monks have threatened to launch fresh protests to make the central government hand over the management of the 1,500-year-old Mahabodhi Temple in Bihar's Bodh Gaya town to them.

The Akhil Bharatiya Bhikkhu Mahasangh (ABBM), an influential body of Buddhist monks, has urged New Delhi to hand over control of the Mahabodhi temple - one of the holiest shrines of Buddhism - by amending the Mahabodhi Temple Management Act, 1949.

Bhante Anand of ABBM said it was decided at the two-day meeting of the body, which was attended by Buddhist monks across the country and concluded Sunday, that fresh protests would be launched to demand the handover of the temple management to Buddhists.

Anand told IANS that ABBM would launch a "Delhi-Bodh Gaya march" if the promised amendment in the act was not implemented soon.

Bhante said Buddhists had been given very little role in managing the affairs of the temple since 1949.

The site is significant because Buddha attained enlightenment 2,500 years ago under a banyan tree there, called the Bodhi tree. The temple was declared a World Heritage Site by UNESCO in June 2002. It attracts hundreds of tourists every day.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=00000000001,00000001532,0,0,1,0
No. 0449 ( Tinh Tấn dịch)

Thiền định: Hãy dành một ngày để buông xả

Được viết bởi David Chircop, Ngày 5 tháng 8, 2008

Image hosted by Photobucket.com Bà Tiến Sĩ Jule Biesiada, một nhà tâm lý học tại Merced, tổ chức một “Ngày Chánh Niệm” ở một trung tâm thực tập hành thiền và an tịnh tâm.

Nhà tâm lý học tại Merced, Bà Tiến Sĩ Jule Biesiada tin tưởng phần nhiều sự đau khổ của thế giới đến từ sự dính mắc. Trong khi khái niệm này tư tưởng Tây Phương có lẽ khó thông hiểu, Bà Biesada nói rằng có rất nhiều điều tốt đẹp trong việc buông xả.


Vào thứ Bảy, Bà Biesiada sẽ tổ chức một ngày chánh niệm do Bhante Walpola Piyananda, một tác giả và là vị Tăng Tích Lan đáng kính theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy ngụ tại Los Angeles.
Bà nói: “Tôi muốn mọi người đến và học làm thế nào để sống thật hơn trong giây phút hiện tại cho chính họ và những người khác.”
Sự kiện này được phổ biến cho công chúng và sẽ giới thiệu mọi người về pháp thiền của truyền thống Phật Giáo.

Gần đây, vị Sư Tích Lan đã trở lại Mỹ Quốc sau hoạt động về các dự án nhà cửa tại Tích Lan và Thái Lan vì cơn sóng thần tsunami tàn phá vào tháng Mười Hai.

Sư là tác giả quyển sách, “ Những ngày đắp y vàng ở tiểu bang Los Angeles” trong năm 2001 và Sư được mời làm khách thuyết giảng tại đại học UCLA (University of California, Los Angeles).
Đây là năm thứ nhì mà Bà Biesiada tổ chức “ Ngày Chánh Niệm” và bà hy vọng ngày hành thiền này sẽ giúp ích những người khác thông hiểu hơn về triết lý Phật Giáo.

Bà nói: “Thật sự là một ngày cho hội chúng.” Ngày chánh niệm này sẽ được phân chia thành những buổi thuyết pháp khác nhau và các lớp thực tập ngồi, thư giản, và hành thiền. Chương trình kéo dài trọn ngày từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Người nào thích tham dự thì nên mặc y phục thoải mái và mang giày có thể cởi ra dễ dàng, và mang theo thức ăn trưa.

Bà Tiến sĩ Biesiada nói rằng tìm hiểu các yếu tố Phật Giáo có thể mở rộng những ý tưởng về từ bi và “hành động chân chánh.”

(tinhtan dich)

Meditation: Let Go for a Day

By David Chircop
DCHIRCOP@MERCEDSUN-STAR.COM

Last Updated: August 5, 2005, 06:15:29 AM PDT

Dr. Jule Biesiada, a Merced psychologist, is hosting a "Day of Mindfulness," a workshop centered on meditation and relaxation.

Merced psychologist Dr. Jule Biesiada believes much of the world's suffering comes from grasping.
While that concept might be difficult for Western minds to wrap around, Biesiada says there's a lot of good in letting go.

On Saturday, she'll host a day of mindfulness with Bhante Walpola Piyananda, an author and acclaimed Sri Lankan Theravadan monk based in Los Angeles.

"I want people to come and learn how to be more in the moment with themselves and others," she said.

The event, which is open to the public, will introduce people to Buddhist traditions of meditation.

The Sri Lankan monk recently returned to the United States from working on housing projects in Sri Lanka and Thailand following December's devastating tsunami.

He authored a book, "Saffron Days in LA" in 2001 and has been a guest lecturer at UCLA.

This is the second year Biesiada has held the "Day of Mindfulness" and she hopes it will help others better understand the philosophy of Buddhism.

"It truly is a day for the community," she said.

The day will be divided into various teachings and sitting practices, stretching and meditation. It lasts all day from 8 a.m. to 5 p.m.

Those interested in attending should wear comfortable clothes and shoes that can be easily removed, and bring a bag lunch.

While Merced ain't no Shangri La, Biesiada, who also goes by Pema Rinchen, said tapping into elements of Buddhism can spread ideas of compassion and "right action."

Reporter David Chircop can be reached at 385-2453 or dchircop@mercedsun-star.com.

http://www.mercedsun-star.com/local/story/11036914p-11797764c.html

No. 0450 ( Khánh Văn dịch)
Vận động viên hòa bình Phật giáo tham gia ngày tưởng niệm Hiroshima/Nagasaki ở nhiều nơi trên Hoa Kỳ và Úc Châu

Common Dreams, August 3, 2005

BERKELEY, California—Ngày 3 tháng 8, 2005- Hội Ái Hữu Phật Tử QuốcTế - International Buddhist Peace Fellowship - viết tắt BPF, tham gia lễ tưởng niệm Hiroshima/Nagasaki, là nơi mà 2 quả bom nguyên tử được thả xuống trong đệ nhị thế chiến, đuợc tổ chức ở 14 địa điểm tại Hoa-kỳ và Úc-châu, bao gồm những sự kiện lớn ở những phòng thí nghiệm và nơi thử vũ khí nguyên tử ở Los Alamos, New Mexico; Las Vegas, Nevada; and Livermore, California.

Susan Moon, tác giả và chủ bút của tạp chí BPF’s journal Turning Wheel giải thích : “Là một Phật tử trong xã hội, tôi chủ trương không lẫn tránh những đau khổ của nhân loại. Rất quan trọng để nhớ bom nguyên tử đã nổ và giết chết trên 300.000 người tại Nhật-bản. Chúng ta không thể để chuyện này tái diễn. Mặc dù, chuyện đã xảy ra hơn 60 năm về trước, nhưng sự tàn phá khốc liệt vẫn có thể xảy ra trong xã hội ngày nay. Chính phủ Hoa-kỳ vẫn thí nghiệm và sản xuất vũ khí nguyên tử này. Là con của Đức Phật, chúng ta phải lên tiếng và nhắc nhở lẫn nhau rằng mỗi chúng ta đều liên quan mật thiết với nhau.”

Hôm thứ 6, ngày 5 tháng 8 vừa qua, bà giám đốc hội BPF, Maia Duerr, sẽ cùng với hibakusha, (danh từ Nhật-bản, có nghĩa là những người sống sót sau bom nguyên tử), Roshi Joan Halifax, và nhiều người khác ở Santa Fe, New Mexico, đã đánh tiếng chuông tưởng niệm cùng giờ với trái bom nguyên tử được thả xuống thành phố Hiroshima vào thứ bảy, ngày 6 tháng 8, ngoài ra, nhóm người này còn tổ chức buổi hành thiền gần phòng thí nghiệm vũ khí nguyên tử Los Alamos, nơi mà bom nguyên tử được sản xuất. Gần Las Vegas, cựu giám đốc hội BPF sẽ hiện diện ở vùng sa mạc Nevada, nơi mà hơn 900 vũ khí nguyên tử được đem ra thí nghiệm kể từ ngày cuộc chiến tranh lạnh được kết thúc. Và ở California, hội San Francisco BPF sẽ tổ chức lễ thắp nến mặc niệm và hành thiền nơi cổng của phòng thí nghiệm vũ khí nguyên tử Livermore.
Ngoài ra, hội BPF còn tổ chức ngày tưởng niệm này ở những tiểu bang khác như: Vermont, Connecticut, Michigan, và Florida.

Buddhist Peace Activists Join Hiroshima/Nagasaki Commemorations Across the U.S. and Australia
Common Dreams, August 3, 2005


BERKELEY, California ── Eleven chapters of the international Buddhist Peace Fellowship (BPF) are taking part in Hiroshima/Nagasaki commemorations in 14 locations in the U.S. and Australia, including major events at the sites of nuclear labs and testing grounds in Los Alamos, New Mexico; Las Vegas, Nevada; and Livermore, California.

Susan Moon, author and editor of BPF’s journal Turning Wheel, explained why BPF is involved: “As a socially engaged Buddhist, I attempt to not turn away from suffering. It’s important to remember the atomic fire that burned and eventually killed more than 300,000 people in Japan. We can’t ever let that happen again. Even though the horrific destruction of these two cities happened 60 years ago, the same kind of violence has the potential to happen today. Our government is still testing and manufacturing these bombs. As Buddhists, we need to speak out and help people remember that we’re all connected to each other.”

On Friday, August 5, BPF executive director Maia Duerr will join hibakusha (Japanese survivors of the bombing), Roshi Joan Halifax, and others in Santa Fe, New Mexico, for a bell-ringing ceremony at the same time that the bomb was dropped in Hiroshima. On Saturday, August 6, the group will hold a day-long meditation vigil near the Los Alamos Nuclear Lab (where the atomic bomb was created). Near Las Vegas, former BPF director Alan Senauke will be present at a retreat and teach-in at the Nevada Desert Test Site, location of over 900 nuclear weapons tests since the Cold War. And in California, the San Francisco BPF chapter will offer a silent candlelight vigil and meditation witness at the gates of Livermore Nuclear Weapons Lab.

Some of the other events that BPF members have helped to plan include: a meditative peace walk in Montpelier, Vermont; a silent vigil on the Green in New Haven, Connecticut; a candlelight vigil and interfaith ceremony in Ann Arbor, Michigan; and a “Contemplative Commemoration” in St. Petersburg, Florida, which will include launching peace lanterns. For a complete listing of BPF-endorsed events, please see www.bpf.org.

ABOUT THE BUDDHIST PEACE FELLOWSHIP
The mission of the Buddhist Peace Fellowship (BPF), founded in 1978, is to serve as a catalyst for socially engaged Buddhism. BPF's programs, publications, and practice groups link Buddhist teachings of wisdom and compassion with progressive social change. BPF is an affiliate of the Fellowship of Reconciliation and the International Network of Engaged Buddhists.

source: http://www.commondreams.org/news2005/0804-02.htm
Bản tin ngày 30 tháng 07 năm 2005
TT Giác Đẳng thông tin về tin tức Phật Giáo thế giới.
Minh Hạnh ghi chép

TT Giác Đẳng: Từ chùa Pháp Luân, thành phố Houston, Texas Hoa Ky`, chúng tôi xin gửi đến qúi Ngài và qúi vị bản tin Phật giáo trong ngày.

Hoa Ky`

Trong một bài tường tri`nh ngày hôm qua của tờ Arizona Republic một tờ báo của tiểu bang Arizona nói về một Tăng sĩ người Nhật tên là Kazuo Miyazaki đã làm một cuộc hành tri`nh từ Nhật Bản đi sang Trinity Site với mục đích đánh động dư luật về thảm trạng chiến tranh nguyên tử. Trong thế chiến thứ hai Nhật Bản đã bị hai trái bom nguyên tử, một ở Hiroshima và Nagasaki, và Nhật Bản là nước trên thế giới bị thảm trạng của cuộc chiến bom nguyên tử kể từ khi vũ khí nguyên tử được xử dụng ở trên chiến trường. Những nhà Sư Nhật Bản đặc biệt là những nhà Sư thuộc phái Liên Tông có nhiều cố gắng trong suốt thời gian mấy mươi năm năm qua đi khắp nơi trên trái đất này để kêu gọi nhân loại y' thức về thảm họa nguyên tử. Thật ra thi` thế giới đang đặc biệt lo ngại về điểm này, càng ngày càng có nhiều quốc gia thủ đắc vũ khí nguyên tử, ở trong đó phải kể đến Bắc Hàn và Irans, mặc dầu hai nước này vẫn co`n ở trong ti`nh trạng có những tuyên bố hoặc những dấu hiệu chứ chưa có gi` chứng minh rõ ràng họ có khả năng thủ đắc vũ khí nguyên tử như những nước Ấn Độ, Pakistan v.v...Thế nhưng sự lan tràn của vũ khí nguyên tử đã và đang chắc chắn là một cơn ác mộng của cả nhân loại. Người ta tạo ra vũ khí nguyên tử cho mục đích giải quyết chiến tranh, nhưng rồi nhân loại cũng phải học một bài học rất lớn là giải pháp đó nó chỉ đem đến một giải pháp khác là chiến tranh tiếp tục, chỉ là đe dọa này hoặc đe dọa khác, không có dấu hiệu gi` để cho thấy rằng những điều đó có khả năng giảm thiểu được, và sự vận động của các nhà Sư Nhật Bản, nhất là các nhà Sư trong phái Liên Tông thường được các báo chí Hoa Ky` lưu y' là bởi vi` những nhà sư này là những nhà sư Phật giáo, một tôn giáo vốn mang nhiều dấu hiệu hoà bi`nh và đồng thời những nhà sư này cũng là những người đến từ một quốc gia vốn là nạn nhân của chương tri`nh vũ khí nguyên tử.

Indonesia


Ngày hôm qua tại Indonesia những người Phật tử Indonesia đã đến ngôi chùa danh tiếng nhất của Indonesia và cũng là một ky` quan của thế giới đó là ngôi chùa cổ Borobudur. Tại đây người ta đã thắp nên một triệu ngọn nến để cầu nguyện cho thế giới được hoà bi`nh, cầu nguyện cho những nạn nhân của khủng bố, và cầu nguyện cho nạn khủng bố sớm chấm dứt chiến tranh. Theo một ghi nhận của tờ báo điạ phương thi` có hơn 5,000 Phật tử đã qùy chung quanh ngôi đền tháp khổng lồ của chùa Borobudur, một ngôi chùa đã được xây cất vào thế kỷ thứ 9 tức là cách nay 1100 năm. Đa số người Indonesia là đạo Hồi, Indonesia thật ra là một quốc gia Hồi giáo đông nhất trên thế giới với số dân hơn 200 triệu tín đồ Hồi giáo, và một nỗ lực mới gần đây của chính phủ Indonesia là làm thế nào để những sắc dân thiểu số và những người không phải Hồi giáo có thể có một tiếng nói khả dĩ để tạo một hi`nh ảnh hoà dịu hơn của xứ sở mà vốn đã có những nạn khủng bố xảy ra, ví dụ như vụ khủng bố tại thành phố Bali làm chết nhiều người trong thời gian qua.

Bộ tử điển bách khoa

Wikipedia.com

Trong một cống hiến đặc biệt của internet ngày hôm nay có thể nói rằng đó là sự ra đời của một bộ tự điển bách khoa được biên soạn không giống như bất cứ một quyển tử điển bách khoa nào khác, chúng ta có thể gọi bộ tự điển bách khoa này là bộ tự điển bách khoa mở rộng, và bất cứ ai cũng có thể vào trong tự điển bách khoa này mà không phải đóng một thứ lệ phí như là một vài quyển bách khoa khác. Chúng tôi muốn nói đến quyển bách khoa tự điển có tên là Wikipedia, và ngày nay quyển tự điển bách khoa này được biên soạn bởi nhiều người, chẳng những nhiều người mà nó co`n đang đó nhận nhiều bài viết về mọi lãnh vực. Có lẽ người đầu tiên lập ra quyển tự điển bách khoa này không có nghĩ về sự thành công do quyển tự điển bách khoa mang lại. Thế nhưng dần dà nó đã trở thành một quyển tự điển bách khoa ngày nay được viết với 200 ngôn ngữ khác nhau và có hơn 100 ngôn ngữ đang trở thành ngôn ngữ chủ lực chính của quyển tự điển bách khoa này. Riêng trong phần tự điển bằng Anh ngữ có trên 600 ngàn bài viết, đó là một số lượng khổng lồ , chúng ta biết những con số khác như trong phần Đức ngữ có hơn 250 ngàn bài viết, và trong phần viết bằng tiếng Nhật có hơn 100 ngàn. Những con số như vậy quả thật là đáng kể với một quyển tự điển bách khoa.

Quyển tự điển bách khoa này cho phép người đọc được viết và được đóng góp, và sau khi đóng góp sẽ được tuyển chọn. Thật ra để tham dự, để viết bài vào bộ tự điển này không phải là điều khó mà rất dễ dàng, thậm chí chúng ta có thể download nguyên cả quyển tự điển xuống, nếu qúi vị không ngại rằng ở trong hard disk bị mất nhiều chỗ. Riêng về phần tiếng Việt thi` quyển tự điển bách khoa này tương đối đã có một trữ lượng tuy rằng không nhiều so với những ngôn ngữ khác, nhưng tới nay thi` đã có được một số các bài viết. Chỉ có một điều đáng tiếc trong phần viết về Phật giáo có lẽ người chủ biên Wikipedia có vẻ là một người không phải là Phật tử, hay là một người rất xa lạ với Phật giáo nên chi bài mở đầu ông đã viết với một ngôn ngữ không được nhã nhặn hợp với tinh thần của đạo Phật, nhưng những bài viết bằng tiếng Việt kèm theo đó thi` chúng ta thấy rằng nó hứa hẹn là một ti`m lực lớn và nó hứa hẹn là một nguồn Phật học đáng kể về sau này.

Hiện tại riêng phần tiếng Việt chỉ có được gần 2000 bài, và trong gần 2000 bài này đa số những bài viết về khoa học, có thể nói rằng chiếm phần lớn những bài viết về văn hoá, về tôn giáo tương đối là phần phụ. Chúng tôi nghĩ rằng tất cả qúi Phật tử, những người lưu tâm đến kho tàng Phật học nên để y' đến quyển tự điển bách khoa mở rộng này, hoặc giả là qúy vị có thể tham dự như một cây viết và có thể tham dự như là một người trong ban điều hành. Quyển tự điển bách khoa này chắc chắn ở trong tương lai sẽ là một quyển bách khoa cho tất cả những người sống trên hành tinh này, bởi vi` nó không có mục đích tư lợi và nó cũng không có cái giới hạn, luôn luôn được cải thiện, dĩ nhiên chúng ta phải rất là cẩn thận, bởi vi` nó được viết với rất nhiều người khác nhau trên thế giới, mà không phân biệt rõ và phân biệt kỹ là những người đó đến từ nơi nào.

Tuy nhiên bằng một chút cẩn thận và với một kiến văn trung bi`nh thi` chúng ta có thể lượm lặt ở trong đó có vô số những bài viết đem lại giá trị, và nếu qúi vị có thể đọc được tiếng Anh thi` chúng tôi tin rằng bộ tự điển bách khoa này sẽ là một nguồn tài liệu hết sức dồi dào phong phú. Riêng về qúi Phật tử, một lần nữa chúng tôi xin kêu gọi qúi vị nếu có thể được, hãy tham gia vào những bài viết liên quan đến Phật giáo, bởi vi` cách tri`nh bày sáng sủa của quyển bách khoa này nó sẽ cung ứng tài liệu vô giá cho những người muốn học Phật./.
No. 0444 (Hạt Cát dịch)

Tâm Kinh Giản Lâm, một khung cảnh tĩnh lặng di dưỡng tinh thần
July 31, 2005

Khi đời sống trở nên quá căng thẳng, bạn cần lánh xa đời sống thành phố một ngày và thư giản trong một môi trường thiên nhiên, nơi mà bạn có thể tận hưởng sự tĩnh lặng và di dưỡng tinh thần qua thiền định.

Wisdom Path, tạm dịch là Tuệ Ðạo, danh xưng Hán Việt “Tâm Kinh Giản Lâm心經簡林"tọa lạc gần khu thiết trí pho tượng Thiên Ðàn Ðại Phật trên Ðỉnh Lạn Ðầu (Lantau), Hồng Kông là một chọn lựa hay ho. Ðây là một khu vực thiên nhiên trên núi được thiết kế 38 trụ gỗ khắc 260 chữ trong Bát Nhã Tâm Kinh.

Kiến trúc sư Cảnh Quốc Tường nói với phóng viên mạng lưới thông tấn xã Hồng Kông rằng nếu bạn đi dọc theo đường mòn cạnh Bửu Liên Tu Viện khỏang 10 phút thì sẽ gặp Tâm Kinh Giản Lâm, nơi có 38 trụ gỗ khắc bài Bát Nhã Tâm Kinh với thư pháp của Giáo Sư Quốc Học Nhiêu Tông Di.

Giải thích thiết kế bài trí đặc biệt của Tâm Kinh Giản Lâm, Ông Cảnh Quốc Tường, kiến trúc sư của công trình nói chiều cao và vị trí của mỗi trụ gỗ tương xứng với độ trắc địa cuộc đất. Cột trụ đặt tại đỉnh đồi khơi gợi khái niệm không tánh, chủ đạo của công trình.

Dự án thành hình với sự hợp tác của Bộ Du Lịch, Bộ Kiến Trúc và Ðại học Hồng Kông.

Viếng thăm Hoa Lục năm 1980, Giáo Sư Quốc Học Nhiêu Tông Di được dịp nhìn thấy Kinh Kim Cang khắc trên một pho tượng Phật bằng đá tại núi Thái Sơn tỉnh Sơn Ðông, điều đó khơi gợi cho ông ý tưởng thực hiện tác phẩm nghệ thuật thư pháp với bài Bát Nhã Tâm Kinh, một bài kinh quý báu được cả ba tôn giáo Phật, Khổng, Lão tôn sùng, tác phẩm này đã hòan tất và được trình làng với công chúng Hồng Kông năm 2002.

Trường Ðại Học Bảo Tàng Nghệ Thuật Hồng Kông thoạt đầu dự định sẽ khắc bài kinh trên đá nhưng sau đó đã thay thế bằng gỗ để tưởng nhớ đến Trúc Giản, một loại thẻ bằng trúc ngày xưa dùng để ghi chép kinh thư trước khi phát minh giấy viết ở Trung Quốc.

Các trụ gỗ này được nhập cảng từ Phi Châu, là một loại gỗ cứng, thẳng và bền bĩ nhưng cũng đủ độ mềm để có thể chạm trổ. Công trình chạm khắc do ba nhà điêu khắc đầy kinh nghiệm Ðường Tích Thánh, Lý Quốc Tuyền, Trương Cảnh Hùng đảm trách dựa trên thư pháp của Giáo Sư Nhiêu Tông Di.

Công trình bắt đầu hồi tháng 10 năm ngóai, kéo dài trong 6 tháng và tốn kém khoảng 9.5 triệu tiền Hồng Kông. Dự án gặp rất nhiều thử thách vì phương tiện vận chuyển khó khăn do chưa có hệ thống xa lộ trực đạt đầy đủ tiêu chuẩn.

Ðồng thời đó còn là một khu vực có môi trường sinh thái nhạy cảm, các công trình xây dựng được kêu gọi cần phải hết sức thận trọng. Nhóm bảo vệ thực vật đã cố vấn một cách rộng rãi xuyên qua tiến trình thực hiện công tác và điều chỉnh kế hoạch làm việc để tránh né làm xâm hại đến sinh thái thiên nhiên.

Các trụ gỗ này đã được bao phủ một lớp hóa chất gọi là Nano để chống nấm và mốc, viên chức Bộ Kiến Trúc sẽ thanh tra và bảo quản khu vực này. Du khách được yêu cầu nên tôn trọng các trụ gỗ, tránh khắc chữ và bày biện vật liệu dẫn hỏa trong khu vực.

Ông Cảnh Quốc Tường nói rằng ông đã thể nhập nghĩa lý Tâm Kinh, cái đã giúp con người giải tỏa bế tắc của tâm thức và liễu đạt hạnh phúc hài hòa. Ông hy vọng mọi người sẽ tận hưởng được khí vị của Tuệ Ðạo và khởi sinh cảm hứng từ Bát Nhã Tâm Kinh.

Take a tranquil path to wisdom

July 31, 2005
Mountain masterpiece: Government architect KC King says Wisdom Path features 38 timber columns carved with Professor Jao Tsung-i's Prajna-paramita Heart Sutra.


When life gets too hectic you need to escape city life for a day and relax in a natural environment where you can enjoy tranquillity and refresh your spirit through meditation.

Wisdom Path on Lantau Peak near the Big Buddha is a good choice, housing Professor Jao Tsung-i's Heart Sutra woodcarving. But how was such a monumental work of calligraphy transformed into a huge outdoor display?

Government architect KC King told news.gov.hk. that if you walk along the trail next to the Po Lin Monastery entrance for about 10 minutes, you will arrive at Wisdom Path where 38 timber columns carved with Professor Jao's 260-word Prajna-paramita Heart Sutra are erected.

Empty theme

Explaining the special design layout of Wisdom Path, Mr King said the height and positioning of each column corresponds to the topography. The column located at the hill peak suggests the concept of "emptiness" (Sunyata), a key theme in the display.

The project is a collaboration between the Tourism Board, Tourism Commission, Architectural Services Department and the University of Hong Kong.

Visiting the Mainland in 1980, Professor Jao saw the Buddhist stone carvings of the Vajracchedika Prajnaparamita Sutra on Mount Taishan in Shandong, which inspired him to create the Heart Sutra, a treasured text revered by Confucians, Buddhists and Taoists. Professor Jao completed the calligraphy in 2002 and dedicated it to Hong Kong people.

The University of Hong Kong Art Museum initially considered presenting it in stone, but decided on wood instead, reminiscent of the bamboo tiles (zhujian) used for writing long ago.

The timber columns are imported from Africa, and are a solid hardwood robust enough for exterior installation, yet soft enough for carving. Experienced sculptors Tong Chik-shing, Cheung Sing-hung and Lee Kwok-chuen did the chiselwork.

Ecological caution

Construction started last October, spanning six months and costing $9.5 million. Mr King said as the site is remote with little direct access for vehicles, the project encountered many challenges.

The site is also in an environmentally-sensitive area, which called for extra care in its construction. Green groups were widely consulted throughout the process and work plans adjusted to avoid disturbing the natural ecology.

The columns have been treated with nano coating to protect them against fungi and mould, and Architectural Services Department staff will regularly inspect and maintain them. Visitors should respect the columns, avoid littering and lighting hillfires.

Mr King said he has been enlightened by the Heart Sutra, which can help people free themselves from mental obstructions to attain harmony and bliss. He hopes people will enjoy Wisdom Path and get inspiration from the Heart Sutra.
050729en04004.htm
No. 0443 (Bình Anson )

Ấn tống Tạng Luật
Perth, Western Australia
26-07-2005
Bình Anson

Đại cương
Tạng Luật (Vinayapitaka) thuộc về Tam Tạng (Tipitaka) là những lời dạy và quy định của đức Phật về các vấn đề có liên quan đến cuộc sống và sự sinh hoạt của các thành viên cũng như các công việc của hội chúng, trong đó chủ yếu đề cập đến các tỳ khưu, một phần dành cho tỳ khưu ni, đồng thời một số vấn đề có thể áp dụng cho hàng tại gia cư sĩ cũng được tìm thấy.
Tạng Luật được chia làm 3 phần chính: Suttavibhanga (Phân Tích Giới Bổn), Khandhaka (Hợp Phần), và Parivara (Tập Yếu).
Theo truyền thống đang được áp dụng ở Miến Điện và Tích Lan, Suttavibhanga được phân làm hai: Parajika (Pali) và Pacittiya (Pali). Cách phân chia này có thể do việc chia hai số lượng sách của Suttavibhanga. Truyền thống Thái Lan cũng phân Suttavibhanga làm hai, căn cứ theo nội dung: Bhikkhuvibhanga (Phân Tích Giới Tỳ Khưu) và Bhikkhunivibhanga (Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni).
Khandhaka được chia làm hai: Mahavagga (Đại Phẩm) và Cullavagga (Tiểu Phẩm).
Vào cuối năm 2004, Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên đã dịch toàn bộ Tạng Luật sang Việt ngữ. Dựa theo hình thức trình bày của Tam Tạng Thái Lan, bản Việt dịch Luật Tạng được sắp xếp thành 5 bộ:
1. Phân Tích Giới Tỳ Khưu, gồm 227 điều học của các tỳ khưu.
2. Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni, gồm 311 điều học của các tỳ khưu ni.
3. Đại Phẩm, gồm 10 chương, trình bày các vấn đề có liên quan đến đời sống Tăng đoàn.
4. Tiểu Phẩm, gồm 12 chương, trình bày các vấn đề có liên quan đến việc áp dụng giới luật.
5. Tập Yếu, gồm các điều chính yếu chọn lọc và sắp xếp, trình bày qua những góc nhìn khác biệt.
Nhìn chung, nội dung của Tạng Luật tuy có chủ đề là các điều học đã được đức Phật quy định cho các tỳ khưu và tỳ khưu ni, nhưng còn được lồng vào những câu chuyện dẫn nhập trình bày bối cảnh xã hội của Ấn Độ vào thời đức Phật. Nếu nghiên cứu kỹ, người đọc có thể chọn lọc ra những tư liệu giá trị về lịch sử, y khoa, tâm lý, v.v... và rút ra được những bài học có thể ứng dụng trong đời tu tập sống hàng ngày của hàng xuất gia lẫn tại gia cư sĩ.
Ấn tống Tạng Luật
Hiện nay, chúng tôi đang xúc tiến xin giấy phép in ấn tống Tạng Luật tại Việt Nam. Tạng Luật gồm 5 bộ, sẽ được in thành 9 tập:
1. Phân Tích Giới Tỳ Khưu (2 tập)
2. Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni (1 tập)
3. Đại Phẩm (2 tập)
4. Tiểu Phẩm (2 tập)
5. Tập Yếu (2 tập)
Đây là một công trình lớn, mỗi tập dày khoảng 500-800 trang. Theo ước tính sơ khởi, tổng cộng chi phí in ấn có thể lên đến 15,000 USD, tùy theo số lượng in và chất lượng giấy in. Tùy duyên và tùy theo khả năng tài chính, chúng tôi sẽ lần lượt ấn tống các tập này theo từng giai đoạn.
Chúng tôi thành tâm kêu gọi thiện tâm hỗ trợ và đóng góp của chư tôn đức Tăng Ni và quý anh chị Cư sĩ Phật tử để giúp chúng tôi chóng hoàn tất công trình ấn tống Tạng Luật.
Bình Anson
Perth, Western Australia
26-07-2005
email: binh_anson@yahoo.com
*