<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 3 30, 2005

No.0212
City to celebrate Buddha's birthday


IANS, MARCH 29, 2005

KOLKATA, India -- International seminars, spiritual discourses and religious festivities will be part of a yearlong celebration planned in the city to mark the 2,550th birth anniversary of the Buddha next year.
The Mahabodhi Society, an umbrella organisation of Buddhists, has planned the celebrations that would kick off with a three-day international seminar in January.

Society president B.K. Modi, the chief organiser of the birth anniversary celebrations, has already extended invitations to Buddhist groups in Japan, Sri Lanka, Singapore, Bhutan, South Korea, Thailand and Myanmar.

The city had led the 2,500th birth anniversary celebrations of the Buddha as well in 1956. Then Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru had inaugurated the festivities.

Besides marking the occasion with a plethora of functions, 2006 would witness the launch of a film on the Buddha to be directed by Indian filmmaker Shekhar Kapur.

Modi, who will produce the English language film, is hoping to rope in Hollywood stars Richard Gere, a practising Buddhist, Sharon Stone and Goldie Hawn for the project.

Sources in the society said besides seminars and spiritual discourses in the city, several festivities have been planned in monasteries and Buddhist establishments around the country, including in northern West Bengal, Bihar, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh.

"The details of the programmes would be finalised by September," the sources said.

Plans are to open centres for practising and learning the religion in Bodh Gaya and a cultural centre in Kushinagar in Uttar Pradesh.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,953,0,0,1,0
(ban cua DQ se dich)
No. 0211

Những ngôi chùa Phật Giáo tại Korea.

By Ellie Kuykendall

Những ngôi chùa cực ky` sinh động của Đại Hàn tọa lạc trên đỉnh núi, trong một trung tâm thành phố, và trong những thung lũng tuyệt đẹp. Mặc dù tọa lạc tại các địa điểm khác nhau và có những tầm vóc to nhỏ khác nhau, những ngôi chùa này đều duy trì được những nét căn bản giống nhau.
Những ngôi chùa của Đại Hàn thông thường gồm có nhiều toà nhà. Mỗi ngôi chùa đều có một đền chánh và nhiều đền nhỏ hơn. Mỗi ngôi chùa đều có những chỗ tăng trai và tĩnh dưỡng riêng biệt dành cho những vị Tăng hoặc ni. Tăng ni sống trong chùa đều mặc tăng bào dài hoặc ngắn màu xám nhạt, và hầu như mọi người đều xuống tóc.


Tôi nói "hầu như" bởi vi` lần đầu tiên tôi tiếp xúc với một vị tu sĩ là ngay ngày thứ hai sau khi tôi tới Ulsan. Melanie, một người mà tôi sẽ thay thế công việc tại Hyundai, đã đưa tôi xuống phố Ulsan. Chúng tôi vào một tiệm bánh Đại hàn, trước khi chúng tôi thăm cửa hàng khác. Khi chúng tôi quay ra, thi` một vị Tăng sĩ tiến tới chúng tôi. Trong thâm tâm, tôi biết ông ta đã là một vị Tăng sĩ . Tôi xin phép được chụp một tấm hình của ông.

Ông đã trả lời bằng tiếng Anh rất sành sõi: "Thưa được, nhưng hãy đến đây ."
Tôi đã thật sự ngạc nhiên! Chúng tôi đi vào một cửa tiệm rồi ông ngồi trên một băng ghế trong tư thế sẳn sang để chụp hình.
Rồi sau đó ông đã đứng dậy và tiến tới tôi. Ông nhi`n tôi chăm chú và nói, "Hãy biết tâm của bạn, và bạn sẽ cảm thấy thân thể bạn thóat khỏi tất cả đau đớn.”

Ngày cuối tuần sau ngày tôi tới Ulsan, vị giám đốc của "Hakwon" (học viện dạy tư) mời tôi tới Kyongu, một thành phố mà trước kia là kinh đô của triều đại Shilla Dynasty trong gần 1,000 năm. Sau đó nơi này cũng đã là kinh đô của bán đảo Đại Hàn gần 300 năm kế tiếp. Tại đây, tôi đã đến Pulguk-sa, đó là một ngôi chùa nổi tiếng của Đại Hàn. Ngôi chùa này được xây trên những thềm đá cao. Khi tôi tới thăm viếng chùa Pulguk-sa, hoa đào nơi đây vẫn co`n nở rộ. Những bụi hoa azaleas cũng rất là lộng lẫy.

Lần đầu tiên được trông thấy một ngôi chùa Phật Giáo đã làm tôi kinh ngạc. Tôi đã nghĩ rằng, "Đúng rồi, đây là ly' do tại sao tôi tới Đại Hàn."
Mỗi một ngôi chùa có cổng vào. Cổng chùa là một công trình xây cất được trang trí bằng những tượng gỗ với những màu sắc lộng lẫy và những hình thù đặc biệt tiêu biểu cho các vị thần linh. Đây là cổng chùa Pulguk-sa, với hình ảnh kế tiếp là những con rồng thiêng hộ pháp.
Người hướng dẫn của tôi trong ngày cuối tuần đầu tiên đó đã dẫn tôi đến Kyongu và đứa con gái dễ thương 5 tuổi của ông ta đã dẫn tôi đến làng thủ công gần Kyongu. Đây là những toà nhà đã được tân trang, và một vài nơi để làm việc cho dân chúng. Một số tượng tráng men của những danh nhân Đại Hàn thi` được làm tại đây.

Ngay trước ngày lễ Phật Đản, tất cả những ngôi chùa trong toàn quốc Đại Hàn được trang trí với rất nhiều đèn lồng làm bằng plastic và giấy. Những ngôi chùa cũng được trang trí nhiều đèn lồng trong những ngày lễ đặc biệt khác.
Minh Hạnh dịch


Buddhist Temples in Korea

By Ellie Kuykendall

The picturesque temples of Korea are on mountaintops, in the middle of cities, and set in beautiful valleys. While size and location vary, there are certain characteristics that remain common.

The temples of Korea usually consist of several buildings. There is a main temple and one to many smaller temples. There are eating and sleeping quarters for the monks or nuns, who wear long or short light gray garments and nearly always have shaved heads.

I say 'nearly always' because my first encounter with a Buddhist monk occurred the second day after I arrived in Ulsan. Melanie, the gal I replaced at Hyundai, took me to downtown Ulsan. We stopped to have a Korean pancake (called "pajon" - a yummy confection of batter, onions and other vegetables) before entering a new pottery shop that she had spied. When we turned around, there was a monk coming toward us. In my mind I think I knew he was a monk. I asked him if I could take his picture. In perfect English he replied, "Yes, but let's go in here." I was really surprised! We entered the pottery shop where he sat down on a bench and posed.
Then he got up and came over to me. He peered at me intently and said, "Know your mind, and you will free your body of all pain." Such wisdom.

The weekend after I arrived in Ulsan, a director of a "hakwon" (private teaching institute) offered to take me to Kyongu, the city that was the capital of the Shilla Dynasty for nearly 1,000 years. It was the capital of the Korean peninsula for almost 300 years after that. Pulguk-sa is one of the most famous temples in Korea. It was built on stone terraces. When I visited Pulguk-sa, the cherry blossoms were still in bloom. The azaleas were also lovely.

My first view of a Buddhist temple took my breath away. I thought, "Yes, this is why I came to Korea."

Each temple has a gate. The gates are covered structures with colorful wooden various images of protective spirits . Here's the gate to Pulguk-sa, followed by the dragon spirit guard.
My guide for that first weekend trip to Kyongu and his darling five-year old daughter took me to the pottery village close to Kyongu. Here the buildings are all restored, and some potters work in public. Some of the famous Korean celadon is made here.
Just before Buddha's birthday, the temples all over Korea are decorated with lanterns made of plastic and paper. They are also decorated with these lanterns on other special days. The faithful come and pay a fee which allows them to purchase a lantern in a relative or friend's name. Cards are placed on the bottom of the lanterns. On Buddha's birthday in 1997, I went to a small temple (Dong Chuk-sa) near my home in Dong-Ku. with some friends from Canada. That day, the monks were serving lunch to hundreds of people. The lanterns were gorgeous!

No. 0210

Bạn có thể giải nghĩa về thời gian bạn tu tịnh khẩu và tại sao bạn lại làm như vậy?

Monday, March 14, 2005

Bài viết bởi một thiền sư người Đại Hàn Haeng Sunim, hiện đang tu tại Mu Sang Sa, Đại Hàn, trong một trung tâm thiền Zen quốc tế

By Catherine Joanna Cơoke.

Bản dịch của Minh Hạnh.

Tôi đã có lời nguyện là sẽ bắt đầu tu tịnh khẩu một năm kể từ thứ Sáu này, ngày 12 tháng 11, 2004 (Lá thư này đã được viết vào ngày 6 tháng 11, 2004). Y' nghĩa của sự tu tịnh khẩu của tôi là trong thời gian một năm tới, mặc dầu tôi sống trong một cộng đồng có nhiều chủng tộc khác nhau với số người từ 10 cho đến 30 người, nhưng thật ra trong căn bản thì tôi chỉ sống có một mình tôi thôi. Tôi vẫn viết lách để liên lạc nhưng hạn chế đến mức tối đa, co`n việc nói chuyện thì tuyệt đối là phải tịnh khẩu. Thêm vào đó trong khoảng thời gian này tôi sẽ ở lại trong chùa, làm việc và tu tập, thay vi` đi du ngoạn vào mùa thu và mùa xuân như chúng tôi vẫn thường đi.

Sự tu tập này tạo được một số lợi ích rất có giá trị. Trước nhất, sống trong xã hội và ngay cả sống trong chùa, chúng ta phải mất rất nhiều thời giờ và công sức để tạo dựng và duy trì mối tương quan với mọi người chung quanh. Việc này tự nó không là một việc tốt mà cũng không là một việc xấu, nhưng đôi khi sự giao thiệp của chúng ta chỉ là một cách để lẩn trốn những buồn phiền trong nội tâm, để khỏa lấp những cảm giác cô đơn, chán chường, hay là để quay lưng chối bỏ một thứ gi` đó mà chúng ta không muốn đối diện. Sự tịnh khẩu là một đường lối tốt nhất để đơn giản hóa đời sống của con người trong một khoảng thời gian nào đó để tất cả những gì xuất hiện và tan biến trong tâm tư sẽ được nhìn thấy rõ ràng, tường tận.

Tâm của bạn sẽ không nhất thiết tĩnh lặng hơn, nhưng bạn có thể nghiền ngẫm sâu xa những gì bạn đã trãi qua. Mặc dù xã hội của chúng ta không quảng bá hệ thống giá tri này, nhưng thật sự thi` một trong những việc đáng quí nhứt trong đời sống của chúng ta là chúng ta có thể hiểu chúng ta toàn diện. Không phải một vài y' kiến của chúng ta mà người khác muốn chúng ta tin tưởng, cái căn bản dựa trên sự suy nghĩ. Nhưng một vài kinh nghiệm về “sự thật” thi` vô cùng quan trọng, cái mà trước khi có sự suy nghĩ khởi lên, kể cả trước khi phát ra lời nói, chúng ta có thể gọi là "tuyệt đối"

Tôi đã tu tịnh khẩu một thời gian là 3 tháng, nhưng nó luôn luôn có những trường hợp bắt buộc tôi phải lên tiếng vì một lý do này hay một lý do khác. Nhưng lần này tôi hy vọng là sẽ không nói suốt thời gian một năm và chờ xem kết quả mang tới sẽ như thế nào. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng đường lối tu tập này thi` có nhiều lợi lạc cho chúng ta, bởi vi` trong khoảng thời gian ngắn ngủi tôi đã thử thực tập trước kia đã cho tôi một kinh nghiệm rõ ràng trong đời sống của tôi. Nếu bạn chưa bao giờ thử đường lối tu tập này, tôi có một lời đề nghị là bạn nên thử tịnh khẩu dù chỉ một ngày để coi bạn sẽ gặt hái được kinh nghiệm gi`.


Could you explain also what excatly your silence period is and why you're doing it?

Monday, March 14, 2005

By Catherine Joanna Cơoke,
Bản dịch của Minh Hạnh
I've made a vow to begin a year of silent practicing starting this Friday, November 12 [note: this letter was written on November 6, 2004]. What this means is that for the period of the next year, even though I live in an international community of anywhere from 10-30 people, I'll basically be by myself most of the time. Minimal written contact is allowed, but no sort of verbal communication whatsoever. Also, during most of this period I'll be staying in the temple, working and practicing, instead of travelling during the fall and spring periods as we normally do. This practice has a number of benefits that make it valuable. First of all, in society and often even in the temple, an incredible amount of energy is spent making and maintaining social relationships. This is not good or bad in itself, but sometimes our social relationships are just a way of escaping our inner drama, our feelings of loneliness, boredom, or whatever else it is we don't want to face. Keeping silence is a good way of simplifying ones life for a period of time so that all that appears and disappears in the mind can be seen for just what it is. Your mind does not necessarily become more quiet, but you can deeply digest what you experience. Though our society does not preach this kind of value system, actually one of the most valuable things we can do in our lives in fully understand ourselves. Not some idea of ourselves that other people want us to believe, which is based only on dualistic thinking. But some experience of our "True Nature" is very important, which is before thinking arises, before even speech or words, what we can call "absolute". I've tried periods of silence for up to 3 months, but there were always situations where I had to talk for some reason or another. But this time I hope not to talk at all for the next year and see what kind of result it brings. I have absolute faith that this kind of practice is beneficial for human beings, because the short periods of time I've tried before have given me some of the most insightful experiences of my life. If you've never tried this kind of experiment, I highly recommend even for a day to stop talking and see what kind experience you have.
Minh Hạnh post và dịch
No.0209
ThaiLan kiểm sóat chặt chẽ hàng hoá thực phẩm hư thối và tiền bạc sau trận sóng thần Tsunami

Tin từ BANKOK, THAILAN: Chính phũ Thái Lan đã ban ra những hình phạt nặng nề và luật lệ khắc khe đối với những kẻ buôn bán thực phẩm hư thối cho các chư vị tôn đức tăng ni, sư sãi .Những kẻ này sẽ có thể bị phạt tù lên đến 2 năm.
Chính Phủ Thái Lan ra lệnh cho Bộ Thực Phẩm kiểm tra chặt chẽ những thức ăn được cúng dường cho các vị sư đi khất thực cũng như thực phẩm tiền bạc cúng dường cho các Tu Viện Phật Giáo.
Theo Bộ Thực Phẩm ThaiLan, họ đã gửi những đôi kiểm tra để kiểm tra thực phẩm cúng dường cho các vị tăng đi khất thực trên đất nước ThaiLan.
Ngoài Ra chính phủ còn cảnh cáo các gian hàng thực phẩm, chợ buá bán thực phẩm thức ăn hư thối cho các thiền viện chùa chiền Phật Giáo không những bị phạm tội và họ sẽ bị trừng trị nghiêm ngặt mà còn phạt tù khoảng 2 năm và đóng tiền phạt lên đến 20,000 đồng tiền ThaiLan.
DươngTiêu Lược dịch ý chính


Thailand gets tough on alms

TNA, March 29, 2005

BANGKOK, Thailand -- The government yesterday pledged to get tough on the alms trade, warning traders who sell dirty or rotten food to members of the public wishing to donate it to monks that they could face prison sentences of up to two years.
The move follows a request to the FDA from the Bureau of National Buddhism for FDA officials to inspect ready-prepared food sold in areas near to where monks make their morning alms rounds, as many monks have apparently complained of being offered food that is dirty or has been left to stand overnight.
Yesterday FDA Secretary-General Pakdee Pothisiri said that the FDA was now sending out mobile inspection units to morning markets across the country, and was asking provincial public health officials to conduct stringent inspections of the food being sold.
But he warned market traders who sold dirty or bad food that they were not only committing a sin, but also facing criminal charges, with custodial sentences of up to two years and fines of up to Bt20,000.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,947,0,0,1,0
No.0208
Thủ Tướng Tích Lan Cảnh Cáo Các Nhà Truyền Đạo Ki Tô Giáo Dùng Những Phương Pháp Bất Thiện đễ mua chuộc Phật Tử.

Dhamsara News, March 28, 2005


Thủ tướng Tích Lan, ông Aydin cảnh cáo các nhà truyền đạo Ki Tô Giáo không hẳn đơn giản có mục đích đơn thuần là truyền đạo 1 cách tự do nhưng đã ngang nhiên xâm phạm vào quyền tự do lựa chọn tôn giáo của các Phật tử Tích Lan bằng những phương pháp bất thiện.
Theo ông Thủ Tướng Aydin, “ Mục đích và phương tiện của các nhà Truyền giáo Ki Tô Giáo đang làm hư hại nền văn hoá, tôn giáo, truyền thống dân tộc và lịch sử Phật Giáo của đất nước này.”
Ngòai ra Thủ Tướng Aydin còn cho biết thêm rằng:” Các nhà truyền đạo Ki Tô Giáo luôn có một kế hoạch chu đáo rõ ràng , đằng sau những âm mưu chính trị đen tối khi họ cố gắng chuyển đạo cho các Phật Tử Tích Lan.
DươngTiêu Lược Dịch Ý Chính.


Sri Lankan Minister Warns Missionaries about Converting Buddhists

Dhamsara News, March 28, 2005

Colombo, Sri Lanka -- Missionary activities are not merely religious in nature but are also politically motivated activities aimed at harming social peace among Sri Lankans, says C. Liyanage Aydin, the state minister responsible for religious affairs
Buddhist Minister, Aydin, the state minister overseeing Buddhist Affairs, warned yesterday that the propaganda of missionaries in Sri Lanka is a part of politically oriented activities aimed at damaging the social peace and unity of Sri Lanka.
Missionaries are not simply spreading their religion by exercising freedom of belief but are intervening in people's freedom of belief by capitalizing on their ignorance, said Aydin, responding to a parliamentary questionnaire concerning missionary activities in Sri Lanka.
"The goal of those activities is harming the cultural, religious, national and historical unity of the people of Sri Lanka," Dhamsara news agency quoted Aydin as saying. "These are not merely religious activities and they are not only carried out by Christian clerics. We have observed doctors, nurses, engineers, Red Cross officials, human rights defenders, peace activists and language tutors conducting missionary activities."
Aydin pointed out that the duty of the Religious Affairs Directorate was to enlighten the people and eradicate ignorance, which, he said, created a convenient environment for missionaries to deceive and convert people. "Those activities have a historic background and are carried out in a well-planned manner with political motives," Aydin added.
Stating that the official number of people recorded as being converted via missionary propaganda is up ten lakhs Aydin said that it is impossible to calculate the actual figure since missionary activities are carried out covertly.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,946,0,0,1,0

No.0207
Du hành đến Tây Tạng qua hình ảnh

Theo tin từ báo Press Trust Ấn Độ, ngày 20 tháng 3, 2005

New Delhi, Ấn Độ-- Một cụ bà mệt mỏi trong bộ quần áo tả tơi đang chấp tay và cúi đầu cầu nguyện với tấm biểu ngữ “ Trung Hoa hãy rời khỏi Tây Tạng”, và một đứa trẻ đang chờ đợi với những đóa hoa trong đôi bàn tay bé nhỏ để dâng cúng Đức Phật – những hình ảnh này phản ảnh một sự kiên trì và sức chịu đựng của một cộng đồng tha phương.

Được trưng bày tại Thủ đô New Delhi, những bức tranh này và các bức tranh lưu động khác trong số 230 bức ảnh hiếm có đã miêu tả đời sống văn hóa xã hội Tây Tạng trong hoàn cảnh tha phương và sự va chạm của nền văn hóa này trong các cộng đồng Phật Giáo.

Nhìn thoáng qua, 200 bức ảnh được rọi lớn và khoảng 30 tấm ảnh phóng đại được chụp bởi nhà nhiếp ảnh tạp chí và nghiên cứu Tây Tạng Vijay Kranti, là cả một sự bất ngờ để biết những người tỵ nạn Tây Tạng như thế nào. Dù chỉ có khoảng một trăm ngàn người ở Ấn Độ, những người Tây Tạng đã hồi phục lại sự đồng nhất của họ mặc dù họ đang ở trong một tình trạng vô cùng thất vọng chán nản.

“Ấn Độ ngày nay đã trở thành một nguồn văn hóa Tây tạng xác thực lớn nhất trên thế giới. Sự thành tựu này thật sự nổi tiếng,” ông Kranti đã nói.
(tinhtan dich)


A photo trip to Tibet

PressTrust of India, March 20, 2005

New Delhi, India -- A tired old woman in tatters with hands folded and head bowed in prayer with a placard ‘China quit Tibet’ and a child waiting with flowers in its hands for the Buddha - images that reflect the perseverance and resilience of an exiled community.

These and other moving pictures were among the 230 rare photographs depicting the Tibetan socio-cultural life in exile and its impact on the Buddhist communities, on display in the Capital.A glimpse through the 200 enlargements and about 30 blowups shot by journalist-photographer and Tibetologist Vijay Kranti serves as an eye opener to how the Tibetan refugees, just about one lakh in India, have revived their identity despite a desperate situation .‘‘India today has become the world’s largest reservoir of authentic Tibetan culture. This achievement is really outstanding’, Kranti said.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,904,0,0,1,0