<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 5 01, 2005

No. 0301 ( Như Trúc dịch)

HIỆP HỘI BÁO CHÍ CEYLON TÍCH LAN (ANCL) TỔ CHỨC TRỌNG THỂ ĐẠI LỄ VESAK (LỄ TAM HỢP)
by Don Asoka Wijewardena, Sunday Observer, May 1, 2005
Colombo, Sri Lanka- Năm nay, Hiệp Hội Báo Chí của Ceylon Ltd (ANCL) sẽ tổ chức trọng thể Đại Lễ Vesak (Đại Lễ Tam Hợp) với sự tham gia của các tổ chức chính phủ và tư nhân. Ngoài ra, còn có thêm từ 500 đến 600 xe ba bánh sẽ được trang trí bằng cờ mang biểu tượng amadahara.

Ông Karunaratne Paranavithana, chuyên viên cố vấn của ANCL, nói rằng Lake House đã quyết định tổ chức trọng thể đại lễ Tam Hợp vì có nhiều tổ chức chính phủ và tư nhân muốn tôn vinh thành phố Colombo để chứng tỏ lòng mộ đạo.

Ông ấy nói rằng một Ủy Ban Điều Hành đã được thành lập để giám sát và tổ chức tất cả những hoạt động liên quan đến đại lễ Tam Hợp và nói thêm rằng bốn pandals (tạm dịch là lều trại) tại các địa diểm khác nhau sẽ đuợc dựng lên với cờ Phật Giáo gồm có cờ và biểu tượng amadahara.

Chủ Tịch ANCL, Ông Janadasa Peiris, là chủ tịch của Ủy Ban Điều hành và ĐĐ Tiến sĩ Itthademaliye Indrasara Thera là người bảo trợ cho ủy ban.

Trong đại lễ Tam Hợp, người ta cũng tổ chức thi hội lồng đèn, biểu diễn âm nhạc, khiêu vũ, và đua bakthi gee.

ANCL celebrates Vesak on grand scale


by Don Asoka Wijewardena, Sunday Observer, May 1, 2005


Colombo, Sri Lanka -- The Associated Newspapers of Ceylon Ltd (ANCL) will celebrate this year's Vesak Festival in a grand scale with the participation of both public and private sector organisations. In addition to this, around 500 to 600 three-wheelers will be decorated with flags carrying amadahara emblem.


ANCL Consultant Karunaratne Paranavithana said that the Lake House had decided to celebrate Vesak festival in an spectacular way as a number of public and private sector organisations had shown a great interest to illuminate the Colombo city to show their devotion.

He said that an operational committee had already been formed to monitor and organise all activities pertaining to the vesak festival and added that four pandals at different locations will be erected with Buddhist flags including the flags with amadahara emblem.

The ANCL Chairman Janadasa Peiris is the chairman of the operational committee and Ven. Dr. Itthademaliye Indrasara Thera is the patron of the committee.

Vesak lantern competitions, musical shows, dansals and bakthi gee competitions will also be arranged.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,1113,0,0,1,0