<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 4 02, 2005

No. 0215
Cuộc hành hương trên đỉnh thế giới

Bộ phim tài liệu vừa xuất bản từ Vancouver- nói về cuộc hành trình của 1 vị sư trên đỉnh thế giới
Vào 7:00 tối đêm thứ 3 vừa qua, đài Vision TV ở Vancouver, Canada cho ra mặt 1 bộ phim mang tên “Gọi là Nghiệp”. Bộ phim này đã được giải nhất trong thể phim Phiêu lưu, mạo hiểm do Whistler Film Festival Society cấp giải.
Đây là chuyện phim tài liệu, tường thuật lại cuộc hành trình của 1 vị sư Tây-Tạng. Ngài đã đi bộ xuyên qua dãy núi cao nhất thế giới, nằm ở Tây-Tạng, Nepal, và Ấn-Độ, đỉnh cao này còn được mệnh danh là nóc nhà của quả địa cầu.
Ý tưởng thực hiện bộ phim được thành lập bởi sự gặp gỡ giữa vị sư người Tây-Tạng, ngài Gyalten Rinpoche, và nhà đạo diễn, ông Geoff Browne ở Vancouver.
Một ngày nọ trong năm 1995, vị thầy của một tu viện Phật giáo nằm ở vùng xa xôi hẻo lánh Tây-Tạng cho gọi một đệ tử trẻ tuổi Rinpoche, và hạ lệnh cho vị sư này mở cuộc hành trình đi bộ xuyên qua những dãy núi cao chót vót về hướng tây để truyền Phật pháp.
Và sau đó là 1 cuộc hành trình dài 1.600 cây số mà ngài Rinpoche đã một mình từng bước, xuyên qua dãy băng lạnh giá vùng núi Hy-Mã-Lạp-Sơn.
“Gọi là Nghiệp” do ông Browne làm đạo diễn, là 1 tác phẩm phiêu lưu. Nhà đạo diễn cùng ngài Rinpoche hiện nay đang cai quản một trung tâm Phật giáo, và cả 2 đã trở thành bạn thân.
Dạo trước, nhà đạo diễn tháp tùng với những học trò của ngài Rinpoche trở về thăm làng xưa. Ông rất xúc động về chuyến hành trình và quyết định đem câu chuyện này lên màn ảnh.
Chuyến hành hương này của ngài Rinpoche kéo dài 6 tháng, từng ngày một, một mình trong bộ áo cà sa, không tiền, không bạc, không bạn bè, không 1 tiếng nói, không gì cả ngoài một quyển kinh và một xâu chuỗi.
Suốt cuộc hành trình, ngài liên tục đương đầu với gió tuyết giá băng. Đã nhiều lần, ngài vấp phải những xác chết đông lạnh dọc đường và thường nghĩ một ngày nào đó mình cũng có thể là một trong những xác này.
Bộ phim được thực hiện ở Trung-Quốc, Nepal, Ấn-Độ, và Gia-Nã-Đại. Bộ phim này dựng lại từng chặn đường từ quê hương của ngài, Ashuk đến Dharamsala, Ấn-Độ, nơi cư trú của ngài Đat-Lai-Lat-Ma.
Khánh Văn dịch

A trek through 'rooftop of the world'
New film documents a Vancouver-based monk's journey through the Himalayas

Vancouver Sun , Saturday, April 02, 2005

On Tuesday at 7 p.m. the award-winning film Call it
Karma will air on VisionTV. The film retraces a Vancouver-based Tibetan monk's incredible journey on foot through Tibet, Nepal and India -- across the rooftop of the world.
The idea for the film began with a chance encounter between the monk, Gyalten Rinpoche, and film director Geoff Browne in Vancouver.
One day in 1995, the master of a remote Buddhist monastery in Tibet summoned the young monk Rinpoche and instructed him to walk from Tibet, through Nepal and into India, then travel to the west to teach Buddhism.
It was a trek of 1,600 kilometres, which Rinpoche undertook alone and on foot, risking his life traversing the icy Himalayas.
Call it Karma, directed by Browne, is the story of his odyssey. Browne and Rinpoche, who now heads a Buddhist teaching centre, became friends, and when Rinpoche's students paid his way back home to visit his village, Browne was allowed to come along. Inspired by this trip to Tibet, he became determined to bring his friend's story to the screen.
Rinpoche's pilgrimage took six months. Day after day, he walked on alone, clad only in his robes -- "without language, without money, without friends. Nothing. Just a prayer book and prayer beads." During his crossing of the Himalayas, he was lashed constantly by wind and snow. Many times he stumbled upon the frozen bodies of fallen travellers, and feared that he too would join their ranks.
Filmed in China, Tibet, Nepal, India and Canada, Call it Karma recreates each leg of Rinpoche's journey, from his home village of Ashuk to Dharamsala, India, where the Dalai Lama resides. Browne made nine separate trips over three years to Tibet, often carrying only his digital camera and a backpack.
Call it Karma was produced by Boundless Light Productions and Holiday Pictures in association with VisionTV. In addition to directing, Geoff Browne served as director of photography, and as co-writer with Jack Silberman and Michael Parker. Shan Tam was the producer, along with Parker and Browne.
The film earned the award for Best Adventure Film at the Whistler Film Festival in December. For more information on Call it Karma, visit www.callitkarmathemovie.com.
The Dancing Lama, Browne's planned companion book to the film, will feature more than 100 photographs taken during his visits to Tibet.

Khánh văn sẽ dịch
http://www.canada.com/vancouver/vancouversun/news/travel/story.html?id=aeb2b0cf-69f3-4928-ad90-1a39dab0e4cf