<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 3 24, 2005

No. 0190
Tạo phước qua việc làm lành

By FOO YEE PING, The Star, March 11, 2005

<< >>File picture of a ceremony being held at Erawan Shrine in Bangkok. The traditional ceremony was held at the shrine in September 2003 in conjunction with the plans of one company which was launching an Erawan project. - The Nation/ANN
BANGKOK, Thailand -Tạo phước -Tham bun là một trong những từ ngữ quan trọng thuộc kho từ vựng vương quốc Phật Giáo Thái Lan. Từ một bần nữ cho đến Thủ Tướng, tất cả mọi người đều tìm kiếm cơ hội tạo phước theo hoàn cảnh riêng.

Dân chúng địa phương tin tưởng rằng sự hiện hữu của họ là một chuỗi nối tiếp kết quả của những gì họ từng tạo tác trong kiếp sống quá khứ. “Vì thế, sự khẩn trương trong việc tạo phước là để cải thiện nhân quả trong kiếp sống tới.” Đây là những dòng chữ trong tiết mục “ Lịch lãm” (Streetwise) trên tờ “Quốc Gia” (The Nation).

Việc làm này có thể là bố thí, cúng dường đến tự viện hoặc những hành động khác mà bạn có thể nghĩ ra. Và nó cũng có thể được hoàn thành bất cứ trường hợp, bất cứ ngày giờ nào. Vắn tắt, lúc nào cũng có thể là lúc làm việc lành. Ví dụ, Thủ Tướng Thái Thaksin Shinawatra, tạo phước tại một ngôi chùa ở quê nhà Chang Mai 4 tháng trước. Ở một ngôi chùa mà tro cốt tổ tiên ông được thờ phượng tại đây, ông đã cúng dường 3 triệu baht.

Tuần vừa qua, khoảng 100 triệu phú Thái Lan được báo cáo tại Trung Quốc đã góp phần vào lễ khai mạc một tự viện Phật Giáo.

Một trung tâm nghiên cứu cho biết thống kê mỗi năm người dân Thái trung bình tiêu khoảng 3 tỷ baht trong việc tạo tác phước báu. Tuy nhiên, có nhiều phạm trù khác nhau trong việc tạo phước này. Một bạn Thái nói “Ví dụ chư tăng là người thánh đức tròn đầy, cho nên, cúng dường đến chư tăng sẽ được nhiều phước báu hơn”

Vào ngày 10 tháng 4 tới đây, Thái Lan sẽ chứng kiến một buổi đại lễ cầu siêu long trọng trên toàn quốc. Buổi lễ này đánh dấu 100 ngày kể từ thảm hoạ Tsunami 26 tháng 12 quét trôi ít nhất 5,300 người từ bờ biển Thái Lan. Người Thái chọn ngày cử hành đa số các buổi lễ quan trọng theo Phật lịch đã được tuyên bố là ngày quốc lễ. Tháng vừa qua là Đại Lễ Thượng Nguyên Makha Bucha đánh dấu kỷ niệm lần chuyển pháp luân đầu tiên của Đức Phật.

22 tháng năm tới đây sẽ là ngày lễ Tam Hợp Visakha Bucha kỷ niệm ngày Phật đản sinh, chứng ngộ và nhập Niết Bàn. Ngày 22 tháng 7 lễ bắt đầu ba tháng an cư kiết hạ . Người Thái không chỉ lễ bái tại chùa chiền, ở mọi nơi trên đất Thái, bạn đều thấy trang, miếu thờ được cho là chỗ trú ẩn của các loại âm hồn. Các trang, miếu thờ có thể được tìm thấy ở hầu hết các cao ốc, kích thước chúng không giống nhau. Một khách sạn lớn có thể có một cái miếu khang trang bên ngoài cơ ngơi của nó.

Miếu Erawan bên ngoài khách sạn Grand Hyatt Erawan có thể cho là một trong số các ngôi miếu nổi tiếng tại Bangkok, nó được xây cất để hoá giải những xui xẻo xảy ra trong thời gian xây dựng khách sạn. Căn cứ vào tín chúng, không chỉ có dân Thái mà kể cả ngoại nhân từ Tân Gia Ba, Hồng Kông ngày đêm lui tới cầu nguyện thần bốn đầu Brahma.

Vòng hoa, hoa tươi thường được chất thành đống cao bởi những kẻ sùng tín tại ngôi miếu. Khói nhang lan toả đầy trong không khí, nam nữ trẻ già quỳ mọp khấn cầu, quên bẳng tiếng xe cộ ồn ào náo nhiệt sau lưng.
Ngôi miếu toạ lạc tại ngã tư bận rộn nhất của con đường Ratchadamri, ngay trước mặt cao ốc Trung Tâm Mậu Dịch Thế Giới, nơi thu hút du khách và dân mua sắm.

Miếu Erawan là một địa điểm hấp dẫn để cảm nhận khái niệm đời sống theo phong cách Thái. Vài pho tượng voi đứng trong góc miếu, hiến phẩm từ tín chúng thọ ơn. Erawan, hình như để ám chỉ một loài linh tượng.

Những người khác biểu lộ sự tán thán của họ về việc được đáp ứng bằng cách bố thí cho vũ, nhạc công tại miếu, những người sẽ biểu diễn ca nhạc và khiêu vũ truyền thống để đáp lễ. SK nói “ Một lần, tôi khấn tại miếu Erawan mong giải quyết trở ngại nơi sở làm, khi ước nguyện của tôi thành tựu, tôi đã biếu xén các vũ công để họ thực hiện một buổi trình diễn”.

Rất nhiều người mộ đạo Thái khi lái xe hoặc bộ hành ngang qua các trang, miếu thường hay chấp tay xá vào bên trong. Tuy vậy, người ta vẫn đang có sự quan tâm giữa những niềm tin tại Thái Lan rằng thanh thiếu niên ngày nay hăm hở đón mừng ngày Valentine hơn là những lễ hội mang tính cách thiêng liêng như Makha Bucha Day.

Căn cứ theo Bộ Tôn Giáo Tín Ngưỡng, tuổi trẻ ngày nay biểu hiện ít hứng thú với những hoạt động tôn giáo, xa hơn nữa, thống kê cho biết rằng một số lớn gia đình Thái không đến chùa. Nhưng dù thế nào, đối với đa số dân Thái Phật Pháp vẫn là những nếp sinh hoạt trọng đại trong đời sống họ.
(Hạt Cát dịch)


Making merit through good deeds

By FOO YEE PING, The Star, March 11, 2005


BANGKOK, Thailand -- MAKE merit (tham bun). These two words are a big part of the Thai vocabulary in this Buddhist kingdom. Everyone, from the cleaning lady to the Prime Minister, will always seek opportunities to make merit in his or her own way.
The locals believed that their present existence was a consequence of what they did in their past lives.
“Hence, the rush to make merit is to improve one's chances in the next life,” said the “Streetwise” column in “The Nation”.
It could be offering alms, donating to the temples or any other kind act that you can think of. And it could be done at any occasion on any day. In short, anytime is a good time for a good deed.
Thaksin Shinawatra, for instance, made merit at a temple in his hometown of Chiang Mai four months ago. At one wat (temple) where his ancestors’ urns are kept, he donated Bt3mil.
Just last week, about 100 Thai millionaires were reportedly in China for the opening ceremony of a Buddhist shrine.
A survey conducted by a research centre found that Thais collectively spend as much as Bt3bil every year in making merit.
However, there are different “categories” of making merit and the goodwill that these acts can lead to.
“For example, monks are holy men. So, donating to them will bring a lot of merit,” said SK, a Thai friend.
On April 10, Thailand will witness mass merit-making ceremonies throughout the country. This is to mark 100 days since the tragic Dec 26 tsunami which swept away at least 5,300 people from the shores of Thailand.
Thais observe major events on the Buddhist calender, which are declared public holidays throughout the country.
Last month, there was the Makha Bucha Day, which marks the anniversary of Buddha’s first sermon.
Come May 22, there will be the celebration of Visakha Bucha Day that commemorates Buddha's birth, his enlightenment and death.
And July 22 will be the start of the three-month Buddhist Lent.
Thais do not just pray at the temple. Everywhere in Thailand, you would see spirit houses that are said to be the dwellings of the spirits.
Such spirit houses can be found outside almost every building in Bangkok. They differ in sizes. A grand hotel would have an elaborate spirit house outside its premises.
The Erawan Shrine outside the Grand Hyatt Erawan Hotel is arguably one of the most famous of all shrines in Bangkok and was built to ward off misfortune that occurred during the construction of the hotel. Scores of believers, not just Thais but foreigners from Singapore and Hong Kong, make their way to the shrine day and night to worship the four-headed Brahma deity.
The shrine is often stacked high with garlands and flowers placed by devotees. Smoke from joss sticks permeates the air, as men and women, young and old, kneel down in prayer in front of the deity, oblivious to the noisy traffic ouside.
The shrine is located at the junction of the ever-busy Ratchadamri Road, just in front of the sprawling World Trade Centre, which is a magnet to shoppers and tourists.
The Erawan Shrine is a fascinating place to get a glimpse of the Thai way of life. Several huge elephant statues stand at one corner of the shrine, donated by grateful devotees. Erawan, apparently, refers to a holy elephant.
Others conveyed their appreciation for prayers answered by donating to the dancers and musicians at the shrine, who would then perform a traditional song and dance.
“Once, I prayed at the Erawan Shrine to help me in my work at the office. When my wish was granted, I commissioned the dancers to give a performance,” SK said.
Many pious Thais, when they drive or walk past a shrine or spirit house, would clasp their palms together towards the statue.
Still, there are concerns among the faithful in Thailand that youngsters these days are more keen on Valentine's Day than holy occasions such as the Makha Bucha Day.
According to the Religious Affairs Department, these youths were showing less interest in religious activities.
Furthermore, a survey had indicated that a large number of Thai families did not visit temples, according to the department.
But for the majority of Thais, Buddhism is still a huge part of their lives.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,914,0,0,1,0


No.0189
Buddhists blast carrot-and-stick compassion

by Janaka Perera, The Buddhist Channel, March 22, 2005

<<>> "Tsunami tents" dot many villages along the Sri Lanka coast
Colombo, Sri Lanka -- Buddha Sasana Minister Ratnasiri Wickremanayake on March 19 blasted bible-toting bogus charities that were exploiting the tsunami disaster.He was addressing the two-day Global Buddhist Conference on “Buddhist Humanitarian Services in a Post-Tsunami Context” that commenced at the BMICH, Colombo, Sri Lanka.
The conference was held to launch an international Buddhist relief organization on the lines of the Red Cross and the Red Crescent with the aim of formalizing Buddhist relief operations that the December 26 tsunami activated.
Said Minister Wickremanayake: “Some people, who come here in the guise of helping our country in her hour of need, do so with ulterior motives. They have been reportedly engaging in unethical religious conversions. Whatever you may call them, taking advantage of people’s poverty and helplessness is despicable. I say with full responsibility that we as Buddhists condemn such actions whether they are pursued directly or indirectly. We have already warned them. Over 200 Buddhist temples were destroyed or damaged in the tsunami. When we asked for aid some responded but gave hints of their agendas. We told them that we weren’t interested in their aid and asked them to keep their funds. We Buddhists have dignity and self-respect.”
Extending the government’s well wishes to the planned project, Wickremanayake urged the organizers not to confine such an organization to disaster management but also to extend to other areas of Buddhist activity, since there was a wealth of knowledge that Buddhists worldwide could exchange. . The Buddhist Resource Centre of the Asian Buddhist Congress organized the conference, where over 500 members of the Buddhist clergy and laity participated. Delegates from Asia, Europe, America and Australia were in attendance. The conference concluded on March 20.
Delivering the keynote address, Asian Buddhist Congress President Olcott Gunasekera said that: over the years some foreign funded non-governmental organizations have become fronts of foreign governments, of Christian fundamentalists aiming at unethical conversions and of separatist movements. According to him, the main criterion for registering such NGOs is the amount of money brought in for the “3 R” of Relief, Rehabilitation and Reconstruction. After the tsunami, a plethora of un-elected and unrepresentative foreign NGOs had begun to operate in Sri Lanka, Gunasekera pointed out.
He further said: “There are many vivid instances reported of some of these NGOs brazenly and openly engaging themselves in proselytizing. The tsunami has provided a new ground for unethically `harvesting’ souls for Christianity.”
The ABC President regretted that Buddhists were a disorganized lot. Buddhist monks engaged in humanitarian projects often worked in isolation and were unaware of NGO machinations. Consequently, some of them had fallen prey to foreign-funded groups that dangled their dollars in support of their work. “One cannot discard the allegation as wholly untrue that there is today an undercurrent to destabilize countries using such unrepresentative NGOs. This also is an additional pointer for the need for a truly Buddhist infrastructure to meet disaster situations. The temple and the village base have to be strengthened. They should also have an organization at the national and international levels to support them.” He noted that the ground was today very fertile for a Buddhist Humanitarian Services Movement and called upon all those present to help in making it a reality.
American-born Venerable Dhammaruchi said: “The recent tsunami disaster in South Asia, catapulted the need for just this kind of Buddhist organization to the forefront. Why, because, unlike the Red Cross or the Red Crescent, there some psuedo-charitable organizations with a rather cruel agenda of exploitation, which began to surface in Sri Lanka, Indonesia, India and Thailand immediately after the tsunami disaster.”
Calling it “carrot-and-stick-compassion,” the monk named some of these bogus charities – World Help, Samaritan Purse and Advanced Native Missions. He alleged that all these organizations had at their core conversion agendas hidden behind their backs, and in some cases, not quite so hidden.
“When Buddhists help other human beings,” said the Ven. Dhammaruchi, “it’s for the sake of helping other human beings, not for the sake of trying to make more Buddhists; we don’t help another human being and then try to force a copy of the Dhammapada down his throat.”
He lauded the many tsunami victims, who when approached by these groups, refused to accept their help.
“They (the victims) have made it known that the tsunami may have taken away their homes, their family members, their friends and their livelihood; but that neither tsunami nor converters will take away their dignity or their religion. Good for them!”
The Most Venerable Dr. Ayukusala representing the Central European Sangha said” The dignity of the helped people, respect for the cultural traditions, and emphasis on creative solutions are the three main principles of our work.”
Dr. Ayukusala was formerly Prof. Mirko Fryba of Switzerland.
Coordinator, Buddhist Resource Centre, Dr. Hema Goonatillake compared the launching of an international Buddhist relief organization to the historic occasion of the establishment of the World Fellowship of Buddhists over five decades ago.
Among the others who spoke was the Chief Prelate of the Asgiriya Chapter of the Siam Sect, the Venerable Udugama Rathanapala Buddharakkithabidana and the Mahanayaka of the Amarapura Sect, the Venerable Rajakeeya Pandita Davuldena Gnanissara.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,915,0,0,1,0
No.0188
Đêm hành thiền trong cuộc triễn lãm chiến tranh Irag

The Buddhist Channel, March 23, 2005

Phật tử sẽ tổ chức Trọn Đêm Không Ngủ để Hành Thiền trong cuộc triển lãm chiến tranh Irag tại phố chính của thành phố San Francisco vào ngày 25 tháng 3 năm 2005.
Berkeley, CA (USA) – Hội Phật Tử Ái Hữu Hòa Bình (BPF: The Buddhist Peace Fellowship), một tổ chức quốc tế tại quận Berkeley, tiểu bang California, đang tổ chức một đêm không ngủ để hành thiền bắt đầu vào ngày thứ Sáu, 25 tháng 3 vào lúc 9 giờ tối đến 9 giờ sáng, ngày thứ Bảy 26 tháng 3, tại “Mở Mắt-Suy Tư”, là tên của một cuộc triển lãm do Hội Bằng Hữu Phục Vụ Người Mỹ bảo trợ. Đêm không ngủ này sẽ được tổ chức tại Trung Tâm Phố Dân Sự (The Civic Center Plaza).
“Mở Mắt-Suy Tư” là một cuộc triển lãm rộng lớn để bày tỏ cái giá mà sanh mạng con người phải trả trong cuộc chiến tranh Iraq. Cuộc triển lãm này gồm có: một đôi giày cao cổ vinh danh cho mỗi quân nhân Mỹ đã hy sinh vì chiến tranh; một sân giày và một bức tường tưởng niệm để tưởng nhớ những người Iraq bị thiệt mạng trong cuộc xung đột; và một cuộc trưng bày tổng hợp để khảo sát lịch sử và kết quả của chiến tranh. Khi cuộc triển lãm này được khánh thành vào tháng Giêng 2004 tại Chicago, đã có 504 đôi giày cao cổ biểu tượng cho những quân nhân Mỹ đã tử trận trong chiến tranh Iraq. Khi cuộc triển lãm này đến San Francisco, con số những đôi giày trận đã lên đến 1,500 đôi và hàng ngàn đôi giày dân sự.
Các hội viên của Hội Phật Tử Ái Hữu Hòa Bình, Trung Tâm Thiền Thạch Tâm (Spirit Rock Meditation Center), Trung Tâm Thiền Zen tại San Francisco, và những nhóm khác quanh vùng Bay Area sẽ tập trung tại cuộc triển lãm “Mở Mắt-Suy Tư” ở Trung Tâm Phố Dân Sự vào đêm thứ Sáu, ngày 25 tháng 3, để tổ chức một đêm không ngủ với ý định “làm nhân chứng” cho cái giá mà sanh mạng con người phải trả trong chiến tranh. Mỗi người tham dự đêm không ngủ sẽ hứa ngồi thiền liên tục ít nhất là hai tiếng đồng hồ trong đêm, và tiếp tục thiền cho đến sáng. Vào 9 giờ sáng hôm sau, đêm không ngủ sẽ được kết thúc và cuộc triễn lãm sẽ tiếp tục mở cho cộng đồng với sự cầu nguyện của Hồi Giáo.
Bà Sara Schedler, điều phối viên đêm không ngủ của Hội BPF đã nói: “Các Phật Tử tham dự vào xã hội đã có truyền thống dâng hiến một cuộc thực tập thiền định cộng đồng như là một phương cách để làm nhân chứng cho hòa bình. Trong đêm không ngủ, chúng tôi cùng nhau yên lặng ngồi và đứng giữa những hàng giày quân đội và giày dân sự tượng trưng cho những người đã vĩnh viễn ra đi. Đây không phải là một đêm không ngủ để chống chiến tranh, mà đúng ra là một phương cách để nhận thức sự đau khổ mà cả hai bên đều phải gánh chịu trong cuộc xung đột này.”
(tinhtan dịch)


Meditation vigil at Iraq War Exhibit

The Buddhist Channel, March 23, 2005

Buddhists to Hold All-Night Meditation Vigil at Iraq War Exhibit in Downtown San Francisco on March 25
Berkeley, CA (USA) -- The Buddhist Peace Fellowship (BPF), an international organization based in Berkeley, CA, is planning a meditation vigil beginning Friday, March 25 at 9 pm, until 9 am, Saturday, March 26, at “Eyes Wide Open,” an exhibit sponsored by the American Friends Service Committee. The vigil will take place at the Civic Center Plaza.
Eyes Wide Open is a widely acclaimed exhibition on the human cost of the Iraq war. The exhibit includes a pair of boots honoring each U.S. military casualty; a field of shoes and a wall of remembrance to memorialize the Iraqis killed in the conflict; and a multimedia display exploring the history and consequences of the war. When this exhibit was unveiled in January 2004, in Chicago, there were 504 pairs of boots symbolizing the lost lives of U.S. soldiers in Iraq. As it arrives in San Francisco, it will include more than 1,500 pairs of combat boots and thousands of civilian shoes.
Members of the Buddhist Peace Fellowship, Spirit Rock Meditation Center, San Francisco Zen Center, and other groups around the Bay Area will gather at Eyes Wide Open on the Civic Center Plaza Friday night, March 25, to hold a vigil intended to “bear witness” to the human cost of war. Each person at the vigil will commit to sitting at least a two-hour period of meditation through the night, with some remaining until the morning. At 9 am, the vigil will end and the exhibit opens again to the public with a Muslim call to prayer.
“Socially engaged Buddhists have traditionally offered a public meditation practice as a way of making a witness for peace,” said BPF’s vigil coordinator Sara Schedler. “On the night of the Vigil, we will collectively sit and stand silently between the rows of army boots and civilian shoes that symbolize the lives lost. This is not an anti-war demonstration, but rather a way to recognize the suffering that all sides have experienced in this conflict.”
ABOUT THE BUDDHIST PEACE FELLOWSHIP
The mission of the Buddhist Peace Fellowship (BPF), founded in 1978, is to serve as a catalyst for socially engaged Buddhism. BPF's programs, publications, and practice groups link Buddhist teachings of wisdom and compassion with progressive social change. BPF is an affiliate of the Fellowship of Reconciliation and the International Network of Engaged Buddhists. More information is available at
www.bpf.org
For more information about Eyes Wide Open and the American Friends Service Committee, contact: Stephen McNeil, (415) 565-0201 x 12
Buddhist Peace FellowshipPO Box 3470Berkeley, CA 94703
www.bpf.org (510) 655-6169Contact: Maia Duerr, (510) 333-3528, maia@bpf.org
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=2,920,0,0,1,0
No.0187
THÀNH LẬP MỘT TỔ CHỨC TỪ THIỆN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ MỚI

Tin từ Colombo, Sri Lanka của phóng viên Janaka Perera, báo Asian Tribune, ra ngày 23 tháng 3 năm 2005.


Thứ ba vừa qua, Bà tiến sĩ Hema Goonatilake, điều phối viên, Trung Tâm Nghiên cứu Phật Học Tích lan cho tờ Asian Tribune biết là một tổ chức từ thiện Phật giáo thế giới sẽ đi vào hoạt động vào đầu năm tới. Bà cho biết một hội đồng gồm có các đại diện của Tích Lan và quốc tế đã được cử ra để soạn thảo hiến chương của tổ chức này trong thời gian 3 tháng.
Kế hoạch này dự định sẽ hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 năm 2006. Tiến sĩ Goonatilake và ông Olcott Gunasekera, Chủ tịch Hội Phật Giáo Á Châu được cử làm người triệu tập của hội đồng sau khi cả hội nghị đều nhất trí quyết định vào ngày thứ hai của hội nghị tổ chức ở BMICH, ở Colombo.
Chủ đề của Hội nghị là “Hoạt động nhân đạo Phật giáo trong bối cảnh hậu Tsunami”, do Trung Tâm Ngiên cứu Phật giáo của Hội Phật giáo Á Châu tổ chức, kéo dài trong 2 ngày với sự tham gia của 500 thành viên gồm cả chư tăng và cư sĩ. Đại biểu đến từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Úc.
Mặc dầu biểu tượng cho tổ chức từ thiện mới này chưa được quyết định, phần lớn những người tham dự đều đồng ý với biểu tượng Hoa Sen Đỏ (Red Lotus). Tổ chức mới này sẽ trực thuộc Hội Phật Giáo thế giới (World Federation of Buddhists) ra đời cách đây 5 thập niên.
Mục tiêu của tổ chức từ thiện mới này là tổ chức các hoạt động cứu trợ hữu hiệu hơn ỏ các địa phương thông qua hoạt động của các chùa và Phật tử để có thể đáp ứng ngay trong những lúc có thiên tai. Tổ chức này sẽ có liên hệ chặt chẽ với các chùa và các Phật tử trong toàn quốc và trên thế giới để có thể hoạt động một cách nhanh chóng hơn. Vai trò chủ yếu của tổ chức này là tạo điều kiện thuận tiện cho các hoạt động từ thiện Phật giáo ở các quốc gia và điều hành ở cấp quốc tế như là một nguồn cung cấp cho các hoạt động nhân đạo.
Chủ tịch Hội Phật giáo Á châu ông Gunasekera nhấn mạnh đến sự cần thiết làm cho tổ chức từ thiện mới này đi sát vơi các địa phương để cho nó có thể hoạt động tốt và huy động được sức mạnh trong mỗi nước cũng như trong mỗi nền văn hoá.
Ông nói rằng điều này thật sự cần thiết trong bối cảnh có những đe doạ từ các tổ chức có tính toàn cầu. Theo ông, những đe doạ này thể hiện rất rõ trong các tổ chức phi chính phủ địa phương của người ngoại quốc hay được tài trợ bởi người ngoại quốc, trong khi rao giảng về sự bình đẳng và hợp tác, nhưng lại đi theo khuynh hướng thực dân mới đối với nền văn hoá địa phương và tác động đến chính sách của những địa phương này.
(Liễu Pháp dịch)

Launch of a new Buddhist global relief agency

by Janaka Perera, Asian Tribune, March 23, 2005

Colombo, Sri Lanka -- A new Buddhist International Relief Organization will come into effect, early next year, Dr. Hema Goonatilake, Coordinator, Buddhist Resource Centre, Sri Lanka, told the Asian Tribune on Tuesday. She said that a committee comprising of Sri Lankan and international representatives has been appointed to draft within three months a constitution for the new organization.

The project is expected to be finalized before March 31, 2006.Dr. Goonatilake and Asian Buddhist Congress President Olcott Gunasekera have been appointed as conveners of the committee, following a resolution unanimously adopted on the second day (March 20) of the Global Buddhist Conference held at the BMICH, Colombo.The conference theme was “Buddhist Humanitarian Services in a Post-Tsunami Context”, The Buddhist Resource Centre of the Asian Buddhist Congress organized the last week’s two-day conference, where over 500 members of the Buddhist clergy and laity participated. Delegates from Asia, Europe, America and Australia were in attendance.Although the choice of a logo for the new relief organization has yet not been finalized, most participants were in favor of the Red Lotus. The new organization will be linked to the World Federation of Buddhists that came into existence over five decades ago.The new relief organization's mission will be to bring about greater preparedness at the local level, mainly though the Buddhist temples and the Buddhist laity, to meet disaster situations.It will aim at harnessing the spontaneity that emerge at times of disasters and assist in directing it on more productive, lines. It will network with Buddhist temples and the Buddhist laity nationally and internationally to be more effective in humanitarian services. Its main role will be to facilitate and it will work at the national and international level as a resource bank for humanitarian services.Buddhist Congress President Gunasekera stressed the need to make the new relief organization indigenous in character and the need for it to try to mobilize the strength within one's own country and its own culture.He said this is required in the context of possible threats from the established global order. This, according to him, is reflected in foreign and foreign-funded local NGOs that profess a neo-colonial approach to local culture and policy making, while preaching equality status and partnership.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,925,0,0,1,0
24.3