<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 5 11, 2006

No. 0932 (Nhị Ðộ Mai dịch)
Công viên Phật Gíao Thái Lan : Buddhamonthon.

Công viên Buddhamonthon là nơi tổ chức Hội Nghị Phật Giáo Thế Giới trong Mùa Khánh Ðản Ngày Vesak Liên Hiệp Quốc. Dưới đây là vài nét đại khái về Công viên Buddhamonthon.
Bangkok – Phutthamonthon (còn gọi là Buddha Monthon) là một công viên Phật giáo trong khu Phutthamonthon, thuộc tỉnh Nakkhon Pathom, Thai Lan, phía tây Bangkok. Nó được nổi bật bởi pho tượng Phật cao 15.87m (52 foot), được xem là pho tượng đứng cao nhất của thế giới.

Công viên được thành lập vào năm 1957 để kỷ niệm Phật Lịch 2500 - trên ý kiến của Thủ tướng Thái Phibunsongkhram. Khuôn viên công viên trải rộng vào khoảng 40 hectares. Công trình xây dựng bắt đầu vào ngày 29 tháng 7, 1955, và khánh thành vào ngày Đại lễ Vesak 13 tháng 05, 1957.

Sau một thời gian dài đình trệ, công trình công viên được bắt đầu lại vào 1976; đáng kể là, pho tượng Phật chính yếu được xây dựng sau thời gian đó. Ðã được vẽ kiểu vào năm 1955 bởi nhà mỹ thuật chuyên môn, giáo sư Silpa Bhirasri, pho tượng được in đúc vào 1981. Pho tượng được mệnh danh là Phra Si Sakaya Dasabalayan Prathan Buddhamonthon Sudassana bởi Ðức Vua Bhumibol Adulyadej. Pho tương được đặt tại trung tâm công viên. Chung quanh pho tượng là 4 khu vực tưởng niệm 4 sự kiện trong cuộc đời Đức Phật :Ngày Đản sanh của Đức Phật, sự giác ngộ của Đức Phật dưới cây Bồ Đề, bài pháp đầu tiên và nhập Níp Bàn. Sự kiện quan trọng khác nữa là tu viện đá hoa, toàn bộ tam tạng thánh điển được khắc chạm trên 1418 phiến đá hoa.

Các sinh hoạt trong mùa lễ hội Vesak và Hội Nghị Phật Gíao QuốcTế tại đây gồm có

- Nghi lễ khai mạc triển lãm ngày Đại lễ Vesak do Ðức Tăng Thống Somdet Phra Buddhacharya chủ tọa.

- Diễn văn khai mạc Ðại Lễ do Công Chúa Siriwanwarinarirattana.

-Diễn văn chào mừng quan khách do HT Giáo Sư Tiến Sĩ Phra Dhammakosajarn, Viện Trưởng Viện Ðại Học Phât Giáo Mahachulalongkornrajavidyalaya .

- Diễn văn chào mừng Hội Nghị POhật Giáo của Phó Thủ tướng Thái Lan.

- Diễn văn và thông điệp của các nhà lãnh đạo Phật Giáo.

- Trình diễn Văn hóa dân tộc thuộc nhiều truyền thống Phật Giáo khác nhau.

- Nghi lễ Thắp Nến.

Phutthamonthon
Buddhist park in the Phutthamonthon district


Phutthamonthon (Thai พุทธมณฑล, also often called Buddha Monthon) is a Buddhist park in the Phutthamonthon district, Nakhon Pathom Province of Thailand, west of Bangkok. It is highlighted by a 15.87 m (52 foot) high Buddha statue, which is considered to be the highest free-standing Buddha statue of the world.

The park was created in 1957 (which was the year 2500 in the Thai Buddhist Era) on the basis of an idea of Thailand's prime minister, Phibunsongkhram. The park covers an area of about 40 hectares, which in traditional Thai units is 2500 rai. Construction started on July 29 1955, and the park was inaugurated on the Vaisakh Bucha day (May 13) in 1957.

After a long pause construction on the park resumed in 1976; notably, the main Buddha statue was built after that time. Already designed in 1955 by art professor Silpa Bhirasri, the statue was cast in 1981. Given the name Phra Si Sakaya Dasabalayan Prathan Buddhamonthon Sudassana by King Bhumibol Adulyadej, it is located at the centre of the park. Around the statue are sites memorialising the four main stations in the life of Buddha: his birth symolized by seven lotus flowers, his Enlightment under the Bodhi tree, his first sermon and his death. Another important building is the marble viharn, which contains the entire buddhist canon engraved in 1418 marble stelas.
Activities to be held at Buddhamonthon

- Opening Ceremony of Exhibitions on the Day of Vesak by His Holiness, Somdet Phra Buddhacharya, President of the Executive Committee, on behalf of the Supreme Patriarch of Thailand
- Inauguration Address by HRH Princess Siriwanwarinarirattana
- Welcome Speech by Most Ven. Prof. Dr. Phra Dhammakosajarn, Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya University
- Speech by H.E. the Deputy Prime Minister of Thailand
- Speeches and Messages from Buddhist leaders
- Ethnic Cultural Shows from different Buddhist traditions
- Candle Lit Procession

http://www.vesakday.net/vesak49/monthon.php?language=en
No. 0931 (Hạt Cát dịch)
Khai mạc Thư Viện Phật Giáo tại Buddhamonthon, Thái Lan.

Bangkok, The Nation- May, 11, 2006- Trong nỗ lực trở thành trung tâm Phật Giáo thế giới, Văn Phòng Phật Giáo Quốc Gia Thái Lan đã khai mạc một Thư Viện Phật Giáo tại Nakhon Pathom’sBuddhamonthon, để chào mừng Lễ Hội Vesak - Tam Hợp Thế Giới và 60 năm trị vì của đương kim quốc vương.

Phó thủ tướng Suwat Liptapanlop, người chủ tọa buổi lễ khai mạc Thư Viện Phật Giáo, nói rằng với kinh phí 300 triệu Baht, các thiết bị của Thư Viện gần như đầy đủ nhất Thái Lan, với hơn 20 ngàn đầu sách.

Ông thủ tướng nói nó sẽ rất tiện lợi cho sinh viên hai Ðại Học Phật Giáo Mahachulalongkorn và Mahamakut cũng như cho quần chúng. Thư viện cũng dự trù triển khai chương trình Anh Ngữ trên mạng lưới toàn cầu để thu hút các học giả trong việc làm cho Thái Lan trở thành trung tâm nghiên cứu Phật Giáo thế giới.

Buddhism library opened at Buddhamonthon

May 11, 2006 : Last updated 04:50 pm (Thai local time)

In a bid to become the world's Buddhism hub, Thailand's Office of National Buddhism has opened a Buddhism library at Nakhon Pathom's Buddhamonthon, to mark World Visakha Puja Day and His Majesty the King's 60th year on the throne.

Caretaker deputy prime minister Suwat Liptapanlop, who recently presided over the library's opening, said the Bt300-million facility was Thailand's most complete of its kind, boasting more than 20,000 books.

He said it would be useful for Mahachulalongkorn Rajavidayala and Mahamakut Buddhist university students, as well as interested members of the public. The library also plans to develop online content in English, to reach foreign scholars in a bid to make Thailand the world hub for Buddhist studies, he said.

The Nation
http://nationmultimedia.com/breakingnews/read.php?newsid=30003730
No. 0930 (Hạt Cát dịch)
Tóm tắt phát biểu của các nhà lãnh đạo, các học giả Phật Giáo tại Hội Nghị Phật Giáo Quốc Tế.

Buddhamonthon- Bangkok, May 09, 2006. Bản tin trích từ Trang Nhà Vesakday.org TháiLan.
Samameri Agganyani ( Christa Bentencierder), Thành Viên Giáo Hội Phật Giáo Ðức Quốc: Phật Gíao được truyền bá sang Ðức Quốc khỏang một thế kỷ trước. Tuy nhiên, giáo hội Phật Giáo chỉ mới được thành lập từ 10 năm nay. Hiện nay, Ðức quốc hy vọng thành lập một học đường giảng dạy triết lý Phật Giáo.

Dr. Patricia Gaden, Cựu Chủ Tịch Giáo Hội Phật giáo Pháp Quốc: Nhân loại ngày nay phải chịu đựng đau khổ từ thương tổn và những thói hư tật xấu khác, nhưng giáo huấn của Ðức Phật có khả năng quét sạch mọi đau khổ. Dr. Gaden hy vọng rằng hội nghị sẽ thành công và có thể mang hòa bình đến cho thế giới.

HT Thích Trí Quảng, Phật Giáo Việt Nam : Hội nghị năm nay cho thấy lý tưởng Phật Giáo đang được áp dụng ở tất cả mọi nơi trên thế giới. Kiến thức và tư tưởng trên giáo pháp đang được trao đổi và phát huy. Ðây là một cơ hội đặc biệt, nơi mà Phật tử có thể gặp gỡ nhau và cống hiến những lợi lạc tốt đẹp nhất đến cho thế giới với những giáo lý căn bản của Phật Gíao.

HT Ching Hsin, Viện Trưởng Viện Ðại Học Ching Chueh, Ðài Bắc: Thế giới ngày nay đầy dẫy bạo động và xung đột tạo nên hậu quả thê thảm với sự mất mát tính mệnh của nhiều chúng sanh. Rõ ràng là chiến tranh tệ hại và tàn khốc. Hội nghị này sẽ đẩy mạnh Phật Giáo như một điểm khởi đầu trong việc mang hòa bình trở lại cho thế giới.

Hòa thượng Jnanapurnik, Phó chủ tịch Giáo Hội Phật giáo Nepal : Mọi người đều có thể theo đuổi và phát huy giáo lý Phật Giáo, chúng có thể thống nhất và mang lại hòa bình.

Hòa thượng Zhing Liang, Chủ tịch Giáo Hội Phật giáo Đài Loan : Mục tiêu của Phật giáo là tạo ra hòa bình và thống nhất. Tôn giáo này thúc đẩy từ bi và sự thông cảm. Thế giới sẽ hòa bình nếu mọi người yêu thương, quan tâm và dung hợp lẫn nhau.

Hòa thượng Khamba Lama Dambajav Ch, Khamba Lama, Tu viện Dashichoilling, Ulaan Baatar: Giáo lý Phật Giáo nhằm mục đích mang lại hòa bình cho thế giới. Hiện nay, thế giới đang có nhiều vấn đề và mọi người phải làm việc và thông cảm với nhau để giải quyết những vấn đề này, với những nguyên tắc Phật giáo trong tâm thức.

Sư Phra Rajmedhaporn, Viện Trưởng Ðiều hành Ðại Học Phật Giáo Mahamakut Bangkok, Thailand : Lễ Hội Ngày Vesak là một ngày quan trọng đối với Phật Giáo. Ðức Phật không chọn lựa trong việc giảng dạy giáo pháp cho bất cứ một nhóm người nào. Xã hội Phật Giáo là một xã hội hòa bình, và vì thế, Liên hiệp Quốc đã tuyên bố rằng Lễ Hội Ngày Vesak là một ngày hòa bình quốc tế.

Recapitulation of Speeches of Buddhist Leaders and Scholars at the International Buddhist Conference
mcuit [ 09/05/2006 ]


Samameri Agganyani (Christa Bentencierder), Council Member German Buddhist Union, Germany

Buddhism has spread into Germany about a century ago, however the German Buddhist Union has been founded only ten years ago. Right now, the country is hoping to open up a school that will teach Buddhism philosophy.

Dr. Patricia Gaden, Former President Buddhist Union, France

Humanity is currently suffering from pain and other vices, but the teaching of the Lord Buddha will be able to brush away the suffering. Dr. Gaden hopes the conference will be a successful one and be able to bring peace to the world.

Most Ven. Thich Tri Quang, Vice President of All Vietnam Buddhist Sangha Executive Council

The conference this year has shown that Buddhist ideals are being applied in all corners of the globe. Knowledge and ideas on dharma are being exchanged and carried out. This is a special occasion where Buddhists can come together and offer optimal benefits to the world with the principles of Buddhism.

Most Ven. Ching Hsin, Rector of Ching Chueh Buddhist Sangha University, China Taipei

The world today is full of violence and conflicts, and the outcome is catastrophic as there will be losses of many lives. It is clear that war is abominable and cruel. This conference will enable Buddhism to be the starting point for bringing peace back to the world.

Most Ven. Bhikshu Jnanapurnik, Vice President of All Nepal Bhikkhu Association, Nepal

This is an auspicious occasion to celebrate the 60th anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Throne.

Everyone can follow and carry out the teaching of Buddhism, and they can unite and bring peace.

Most Ven. Zhing Liang, President of the Buddhist Association of China, China Taipei

The goal of Buddhism is to create peace and unity. The religion encourages compassion and sympathy. The world will be peaceful if people are compassionate, caring and merciful.

Most Ven. Khamba Lama Dambajav Ch, Khamba Lama, Dashichoilling Monastery, Ulaan Baatar

The teaching of Buddhism aims at bringing peace to the world. Currently, the world has many problems, and people must work together and be sympathetic to solve these problems, with the Buddhist principles in mind.

Phra Rajmedhaporn, Acting Rector Mahamakut Buddhist University Bangkok, Thailand

The Day of Vesak is an important day for Buddhism, as it is the day the Lord Buddha was born, enlightened and passed away. The Lord Buddha was not selective in preaching to any group of people. The Buddhist society is a peaceful society, and therefore, the UN has declared that Visakha Puja Day is an international day of peace.

http://www.vesakday.net/vesak49/details_1.php?id=49