<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 4 17, 2006

No. 0875 (Hạt Cát dịch)
14 thế kỷ sau,theo dấu chân Ngài Huyền Trang : “The Indian Express”

New Delhi, Ap 17 - Theo dấu chân của Ngài Huyền Trang, một nhóm hơn 40 người Trung Hoa sẽ vượt qua vùng cấm địa Trung Á để thu vào ống kính lộ trình gian khổ của Ngài từ Tây An đến Ấn Ðộ xuyên qua các quốc gia Uzbekistan, Afganistan và Pakistan.

Tuy nhiên, không giống như Ngài Huyền Trang đã bộ hành, đoàn lữ hành đi theo con đường Tơ Lụa gồm có các diễn viên và sử gia trên xe hơi, xe vận tải đi thăm lại và quay phim lộ trình hành hương dựa theo tài liệu “Along the Footprint of Hsuan Chuang- Dọc theo bước chân Ngài Huyền Trang”.

Cuốn phim được thực hiện bởi Ðài Truyền Hình Trung Ương Trung Quốc – Chinese Central TiVi, viết tắt CCTV, tài liệu này được xem như là một trong những chương trình dành cho dự án “Năm Hữu Nghị Trung - Ấn 2006” với mục đích nâng cao tầm mức trao đổi văn hóa giữa hai quốc gia.

“ Rất tri ân công lao khó nhọc của Ngài Huyền Trang, Phật pháp được truyền bá rộng rãi tại Trung Quốc và đã tạo nên một sự cống hiến lớn lao đến sự giao lưu văn hóa giữa hai dân tộc. Ðể lập lại truyền thống tốt đẹp này, Bộ Ngoại Giao và Bộ Văn Hóa đã cho phép Ðài Truyền Hình Trung Ương Trung Quốc thực hiện cuốn phim tài liệu này”. Trong một bức thư gửi đến Bộ Ngoại Giao Ấn Ðộ, Ðại sứ Trung Quốc Tôn Ngọc Tỷ đã nói như trên.

Sứ quán đã thỉnh cầu chiếu khán cho 8 thành viên thuộc CCTV sẽ đến trong tuần tới để chuẩn bị làm việc tại những ngôi chùa và tu viện mà Ngài Huyền Trang đã thăm viếng trong 14 năm ở lại Ấn Ðộ.

Họ cũng yêu cầu các tỉnh bang liên hệ đến công việc này, Bihar và Uttar Pradesh, cung ứng các dịch vụ “yểm trợ an ninh cần thiết và cho phép thu hình, miễn phí, tại các tự viện, đền đài thích hợp v.v...” cho toán nhân viên đài truyền hình.

Phái đoàn Trung Hoa sẽ tham dự buổi Lễ Kỷ Niệm Ngài Huyền Trang ở Nalanda tại Bihar vào ngày 20 tháng 11.

14 centuries later, tracing Hiuen Tsang’s steps: The Indian Express

New Delhi, Apr 17: Following the footprints of Hiuen Tsang, a Chinese contingent of over 40 people will traverse the forbidden terrain of Central Asia to recreate the great monk’s arduous journey from Xian to India through Uzbekistan, Afghanistan and Pakistan.

However, unlike Hiuen Tsang who travelled on foot, the voyage by actors and historians along the Silk Route would be on cars and trucks to revisit and film the 7th century traveller’s prolific accounts in a documentary Along the Footprints of Hsuan Chuang.

Filmed by Chinese Central TV, the documentary is one of the programmes planned for the China-India Friendship Year 2006 and is aimed at increasing cultural exchanges between the two nations.

“Thanks to his (Hiuen’s) hard work, Buddhism widely spread in China and made a great contribution to the cultural exchanges between the two peoples. To carry forward this glorious tradition, the Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Culture have authorised CCTV to produce the documentary,” says a letter from Sun Yuxi, ambassador at large, Chinese Embassy, to the Ministry of External Affairs.

The embassy has sought permission for an 8-member advance team of CCTV that will arrive next week for preparatory work at the Buddhist temples and monasteries that Hiuen Tsang visited during his 14-year stay in India. It also wants the states concerned, Bihar and Uttar Pradesh, to provide “necessary security assistance and permits for TV shooting, free of charge, at the relevant temples and museums” to the television crew.

The Chinese delegation will attend the inaugural ceremony of the Hiuen Tsang Memorial at Nalanda in Bihar on November 20. The monk studied Buddhism at Nalanda University and translated religious scriptures in Pali into Chinese to propagate the religion in his country.
http://www.zeenews.com/znnew/articles.asp?aid=288823&sid=NEW
No. 0874 ( Hạt Cát dịch)
Lễ Hội Hoa Ðăng đón mừng Phật Ðản tại Ðại Hàn.

Hán thành- Apr 17, 2006- Lễ Hội Hoa Ðăng Liên Hoa, một sự kiện hàng năm, sẽ được tổ chức đó đây khắp trong nước kể từ Thứ Ba tuần này cho đến ngày 05 tháng 05 để đón mừng Phật Ðản, ngày lễ năm nay sẽ rơi vào ngày 05 tháng 05 căn cứ theo âm lịch .

Chương trình bắt đầu với buổi lễ thắp đèn vào tối hôm 17 tháng 04, 2006. Buổi lễ có sự góp mặt của ÐÐ Ji Kwan, Tăng Trưởng thiền phái Tào Khê Phật Giáo Ðại Hàn, và ông Lee Myung Bak, thị trưởng thành phố Hán Thành – Seoul và khoảng 3000 cư dân cùng Phật tử Hán Thành.

Như buổi lễ sẽ chính thức là dấu hiệu bắt đầu cho mùa lễ hội, một loạt các sự kiện khác sẽ tiếp nối trong suốt thời gian lễ hội như triển lãm hoa đăng, trình diễn nghệ thuât sân khấu truyền thống, diễn hành và hòa nhạc.

Phiên triển lãm hoa đăng sẽ được tổ chức từ 28 tháng 04 đến 05 tháng 05 tại Pungunsa - Phật Quốc Tự, phía Nam Hán Thành, sẽ trưng bày nhiều loại đèn lồng, tất cả đều trong sắc màu rực rỡ, sáng chói.

Phiên diễn hành rước đèn sẽ bắt đầu vào lúc 7:00 pm ngày 29 tháng 04,2006 và sẽ đi diễn hành vòng quanh sân chùa Tào Khê.

Nhưng còn một sự kiện trên đường phố to lớn hơn nữa, sẽ được tổ chức vào ngày tiếp theo từ buổi trưa cho đến 8 giơ tối. Lễ hội này có thể gọi là “Hội Chợ Phật Giáo Ðường Phố”. Khoảng 100 quầy hàng và đặc biệt là sân khấu sẽ được dựng lên thành hàng ngũ dọc theo các con đường nối tiếp các trạm giao thông. Du khách có thể tham dự nhiều trò giải trí khác nhau như xem triển lãm nghệ thuật, thủ công nghệ, trình diễn âm nhạc, khiêu vũ biểu diễn, chơi games v.v…

Chương trình Lễ Hội Ðường Phố có sự đóng góp của nhiều Phật tử từ Nam Dương, Nepal, Trung Quốc, Tích Lan, Ấn Ðộ, Mông Cổ và những quốc gia khác. Vì thế, du khách sẽ có cơ hội quan sát Phật pháp được thực hành như thế nào trong một đất nước khác của thế giới.

Từ 7pm đến 10:30pm, du khách cũng có thể tham gia một buổi tuần hành mang theo những chiếc đèn lồng đã được thắp sáng. Và cho những ai hứng thú trong việc làm nên những chiếc đèn lồng này, một chương trình đặc biệt hướng dẫn làm đèn lồng được tổ chức tại chùa Tào Khê, kể cả một lớp dành cho người ngoại quốc.

Lantern Festival to Celebrate Buddha's Birthday
04-17-2006 17:37

By Kim Tae-jong
Staff Reporter

Followers of Buddhism join in a parade with large lanterns that resemble Buddha as part of the Lotus Lantern Festival street event in this file photo taken last year.
The Lotus Lantern Festival, an annual event, will be held across the nation from Tuesday through May 5 to celebrate Buddha’s Birthday, which falls on May 5 this year according to the lunar calendar.
The event begins with a lantern lighting ceremony at 7 p.m. tonight at the Seoul Plaza in front of Seoul City Hall with the attendance of Rev. Ji Kwan, president of the Chogye Order of Korean Buddhism, and Lee Myung-bak, mayor of Seoul, along with some 3,000 Seoul citizens and Buddhists.

As the ceremony will officially signal the start to festivities, a range of other events will follow throughout the festival period such as a lantern exhibition, traditional performances, street parades and concerts.

A lantern exhibition taking place from April 28 to May 5 in Pongunsa Temple, southern Seoul, features a variety of lanterns, all in brilliant and luminous hues.

The lantern parade called Yondung Nori will start at 7 p.m. on April 29 and marches in front of Chogyesa Temple

But a bigger street event is also scheduled the following day from noon to 8 p.m. titled the Buddhist Street Festival.

Approximately 100 booths and specialty stages will be lined in neat rows along the streets stretching from Chonggak Station (subway line No.1) and Anguk Station (subway line No.3). Visitors can enjoy various showcases of crafts, games, art exhibits, musical performances and dance demonstrations.

Also featured on the streets will be contributions by the Buddhists from Indonesia, Nepal, China, Sri Lanka, lndia, Mongolia and other countries. There, visitors will have the opportunity to see how Buddhism is practiced in other countries of the world.

From 7 p.m. to 10:30 p.m., visitors can also join a big parade, which heads to Tongdaemun Stadium (Tongdaemun Stadium Station, subway line number two and four) in which people carry the lit lanterns flanked by cheering crowds.

And for those who are interested in learning how to create lanterns, special programs are also available including classes for non-Koreans.

Titled ``Lotus Lantern Making Festival for Foreigners,’’ this event invites 200 people and offers them a chance to learn how to make lanterns in front of Chogyesa Temple on April 30 at 2 p.m.

Those who are interested in the event can apply through the pre-registration by phone or e-mail. All the participants will receive a Buddhist souvenir and the top prizewinners will receive special presents.

For more information, call the Celebration Committee for Buddha’s Birthday at (02) 2011-1747 or visit the festival’s official Web site at www.llf.or.kr.
e3dward@koreatimes.co.kr

http://times.hankooki.com/lpage/culture/200604/kt2006041717375611700.htm