<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 8 19, 2005

No. 0477 (Hạt Cát dịch)
Phiên bản mẫu tự la tinh của Tam Tạng Thánh Ðiển

Bản tin được đăng trên tờ The Nation, Thái Lan, số ra ngày 17 tháng 08, 2005.
Thái Lan- Phiên bản hiếm quý mẫu tự la tinh của Thánh Ðiển Pali lịch sử được hiến tặng đến Thụy Ðiển trong dự án kế tục công trình của Vua RamaV., được giám sát bởi Quận Chúa Galyani Vadhana, hoàng tỷ của đương kim quốc vương Thái Lan.

Ðúng 112 năm trước, Ðức Vua Chulalongkorn ra lệnh xuất bản Tam Tạng Thánh Ðiển để làm tặng phẩm cho các quốc gia thân hữu với Xiêm Quốc trong thời gian nước này ở dưới sự đe dọa của các quốc gia thực dân Tây Phương.

Trong vai trò bảo vệ niềm tin Phật Giáo, Quốc Vương Xiêm quốc đã gửi tặng 260 bản Tam Tạng Thánh Ðiển Phật Giáo đến 25 quốc gia.

Với sự tôn kính Ðức Vua Chulalongkorn, Quận Chúa Galyani Vadhana đồng ý nhận lãnh chiếc ghế danh dự trong dự án đồ sộ liên hệ đến việc xuất bản bộ Tam Tạng Thánh Ðiển Pali đầu tiên trên thế giới bằng mẫu tự la tinh. Bộ Tam Tạng Thánh Ðiển Pali đã được ấn hành nhưng bằng mẫu tự Thái Lan.

Quỹ Pháp Hội, chủ tịch là Siri Phetchai, đảm nhận dự án la tinh hóa Tam Tạng Pali quan trọng này hồi năm năm trước. Cho đến nay, dự án đã thực hiện giới hạn chỉ ba phiên bản hiếm quý của Tam Tạm Thánh Ðiển, mỗi phiên bản gồm 40 quyển bằng văn tự la tinh.

Ba phiên bản Tam Tạng Kinh này được hiến tặng đến Nội Các của Thái Lan một bộ, một cho quần chúng Tích Lan và một đến Vương quốc Thụy Ðiển.

Ðầu năm nay, Quận Chúa Galyani Vadhana đã trao tặng phiên bản la tinh Tam Tạng cho quần chúng Tích Lan. Bộ này hiện được cất giữ tại Văn Phòng Tổng Thống Tích Lan.

Là một quốc gia Phật Giáo, Tích Lan có một quan hệ rất gần gũi với Thái Lan, đặt biệt là mối tương quan tôn giáo.

Hôm thứ hai ngày 16 tháng 08 Quận chúa Galyani Vadhana đã chủ tọa một buổi lễ tại Khách Sạn Park Nai ở Băng Cốc để trao tặng bộ 40 quyển Tam Tạng Thánh Ðiển văn tự la tinh này đến Thụy Ðiển.

Jan Wihlborg và Johan AfKlimt, cả hai đều là cựu thương gia từ Thụy Ðiển và là thân hữu lâu năm của Thái Lan, góp mặt trong buổi lễ, chính thức nhận lãnh trách nhiệm chuyển giao bộ Tam Tạng Kinh sẽ được gửi trở lại Thụy Ðiển, và sẽ được lưu trữ tại Ðại học Uppsala.

Thụy Ðiển là một trong những quốc gia mà Ðức Vua Chulalongkorn đã ghé viếng thăm trong chuyến du hành Âu Châu hồi cuối thế kỷ 19. Ðây cũng là một nước đã tiếp nhận ba bộ Tam Tạng chính gốc tiếng Pali được quốc vương Thái Lan xuất bản. Bộ thứ nhất được giữ tại Ðại Học Uppasala, bộ thứ nhì tại ThưViện Hoàng Gia và bộ thứ ba tại Ðại học Lund.

Ðại học Uppasala sẽ tiếp nhận phiên bản Tam Tạng kinh mới tiếng la tinh vào mùa thu năm nay.

Phiên bản la tinh của Tam tạng Thánh Ðiển được căn cứ trên phiên bản đã hiệu đính biên soạn bởi chư Tăng hệ phái Phật Giáo Nguyên Thủy ở Ðông Nam Á trong cuộc kết tập kinh tạng lần thứ sáu, đã làm việc từ khoảng năm 1953 đến 1956 trong công trình hiệu đính.

Phiên bản hiệu đính được hoàn tất năm 1957 đúng vào thời điểm kỷ niệm 2,500 năm khai sáng Phật giáo của Ðức Thích Ca. Ðấy là một năm đặc biệt đầy ý nghĩa bởi vì nó đánh dấu thời điểm một nửa đoạn đường của Phật giáo theo truyền thuyết giáo pháp tồn tại 5000 năm sau khi Bồ Tát đản sinh.

Af Klimt, người đã dành hết cuộc đời nghiên cứu Phật pháp nói “ Chúng tôi rất lấy làm vinh dự tiếp nhận bộ Tam Tạng, cũng là một nền tảng tốt đẹp của sự phát triển trí tuệ và văn hóa tại Thái Lan. Ðiều này cũng phản ảnh quan hệ thân hữu gần gũi giữa Vương quốc Thái Lan và Vương quốc Thụy Sĩ”.

Af Klimt nói thêm rằng có khoảng 50,000 Phật tử tại Thụy Ðiển, trong đó 20,000 người Thái, con số còn lại là người Tích Lan lẫn các dân tộc và các nền văn hóa khác đang sinh sống tại Nordic. Wihlborg nói thêm rằng hứng thú của quần chúng đối với Phật giáo đang trên đà tăng gia, không chỉ ở Thụy Ðiển mà còn ở những nơi khác tại Âu Châu.

ROMANISING THE TIPITAKA

Published on August 17, 2005

Thailand- Rare version of historic Buddhist text presented to Sweden under project overseen by HRH Princess Galyani Vadhana, continuing the work of King Rama V. Exactly 112 years ago King Chulalongkorn commissioned publication of the Tipitaka Buddhist canon to present as a gift to Siam’s friendly nations. At the time Siam was under the threat of Western colonisation.

As the defender of the Buddhist faith, the Siamese King handed out 260 volumes of the Tipitaka Buddhist Canon to 25 countries.

In homage to King Chulalongkorn, HRH Princess Galyani Vadhana agreed to act as honorary chair of a grand project involving the publication of the world’s first Tipitaka Buddhist canon in Pali, in romanised script. The Tipitaka Buddhist Canon commissioned by King Chulalongkorn was published in Pali but in Thai script.

The Dhamma Society Fund, chaired by Siri Phetchai, undertook the momentous project of romanising the Tipitaka five years ago. So far the project has lead to the publication of a limited edition of just three handsome sets of the Tipitaka, each consisting of 40 volumes in romanised script.

The Tipitaka sets have been presented to the Constitution Court of Thailand, to the people of Sri Lanka and to the Kingdom of Sweden.

Earlier this year HRH Princess Galyani Vadhana presented the romanised version of the Tipitaka set to the people of Sri Lanka. The set is now being kept at the Office of the President of Sri Lanka.

Predominantly a Buddhist country, Sri Lanka has enjoyed a very close relationship with Thailand, particularly in terms of religious ties.

On Monday HRH Princess Galyani Vadhana presided over a ceremony at the Park Nai Lert Raffles Hotel in Bangkok to present the 40 volumes of the romanised Tipitaka to Sweden.

Jan Wihlborg and Johan Af Klimt, both retired businessmen from Sweden and long-time friends of Thailand, took part in the ceremony to formally take delivery of the Tipitaka set, which will be shipped back to Sweden and kept at Uppsala University.

Sweden was one of the countries that King Chulalongkorn paid a visit to during his European tour in the late 19th century. It was also the recipient of three of the original Tipitaka sets commissioned for publication by the Siamese King. The first copy is now kept at the Uppsala University, the second copy at the Royal Library in Stockholm, and the third copy at the Lund University.

Uppsala University will welcome the new romanised version of the Tipitaka to its library in autumn this year.

The romanised version of the Tipitaka Buddhist Canon is based on the revised version compiled by the Thevarada Buddhists in Southeast Asia, who convened in a grand council between 1953 and 1956 to work on the project.

This revised version was completed in 1957 in time to commemorate the 2,500-year anniversary of the foundation of Buddhism by the Lord Buddha. The year was particularly significant because it also marked the mid-way period of Buddhism, which, according to a Buddhist belief, would last 5,000 years after its birth.

The Tipitaka Buddhist canon consists of three main parts: the vinaya, the suttana and the abhidhamma. The vinaya covers the rules or procedures that Buddhist monks have to follow according to the Lord Buddha’s instruction. These rules clearly define the rigid structure that the Buddhist monks adhere to. The rules are aimed at preventing complications arising from the interaction of Buddhist monks with the outside world.

The suttana represents a collection of the long discourses of the Lord Buddha. There are 34 discourses on morality and wisdom. In suttana, the Lord Buddha takes into consideration the intellectual level of his audience and preaches his dhamma in accessible terms with story lines and examples.

The abhidhamma goes to the heart of the ultimate reality as discovered by the Lord Buddha. In it the Lord Buddha analyses every phenomenon into its ultimate constituents. All relative concepts such as man, animals or other things are reduced to their ultimate elements, which are then clearly defined, systematically classified and arranged.

“We are quite honoured to received the Tipitaka set, which is also a good foundation of the development of the wisdom and culture in Thailand,” said Af Klimt, who has devoted his life to the study of Buddhism. This also reflects the close relationship between the Kingdom of Thailand and the Kingdom of Sweden, he said.

Af Klimt said that there are some 50,000 Buddhists in Sweden, 20,000 of whom are Thais and the others a mix of Sri Lankan and other nationalities and cultures living in the Nordic country.

Wihlborg added that interest in Buddhism is on the increase, not only in Sweden but also elsewhere in Europe.

Thanong Khanthong

The Nation

http://www.nationmultimedia.com/2005/08/17/headlines/index.php?news=headlines_18362209.html
No. 0478 (Như Hạnh dịch)
Tu Viện Phật Giáo ở Botswana - Phi Châu
Bản tin đăng trên tờ DailyNews, Tích Lan số ra ngày 10 tháng 08, 2005
GABORONE (BOTSWANA)----------Cộng Hòa Botswana là một đất nước nhỏ giáp ranh với các nước Zimbabwe, Namibia, Zambia và Nam Phi. Trước kia là xứ bảo hộ của người Anh có tên là Bechuanaland, dân số hiện nay là 1.6 triệu người.

Hầu hết đất nước Botswana buồn thảm này có tỷ lệ nhiễm bệnh HIV/AIDS cao nhất. Tuy nhiên lại có nền kỷ nghệ xuất cảng kim cương và thịt bò vượt bực.Thủ đô là Gaborone. Ðất nước này có nhiều cao ốc, đường sá và phương tiện dễ dàng với đủ cả tính chất nghệ thuật tân tiến.

Về lãnh vực thương mại thì người da trắng, Ấn Ðộ và Trung Hoa chiếm độc quyền. Có năm gia đình Phật tử Miến Ðiện ở Gaborone đã được nhập tịch ở quê hương mới này của họ.Khí hậu xứ này thay đổi từ nóng oi ả đến khô cằn và lạnh buốt.

Có một Tu Viện Phật Giáo nhỏ ở miền Tây Gaborone nhưng không có chư tăng thường trú. Một vị tu sĩ Miến Ðiện đến từ Pretoria, Nam Phi hướng dẫn các sinh hoạt Phật sự và hành thiền trong các ngày lễ đặc biệt như Phật Ðản và ngày Tết.

Tu Viện hình thành được là do sự nỗ lực của các Phật tử Tích Lan, cư dân ở Gaborone và một số ít Phật tử người Thái và Miến. Cộng đồng Tích Lan được khoảng 1000 người, và nhờ nơi tính hào phóng mà họ đã mua khu đất và xây dựng nên tu viện này.

Tu viện có một tháp thờ Xá Lợi theo truyền thống Tích Lan, một chánh điện thoáng đãng với tượng Phật bằng cẩm thạch và một cái chuông cân năng 76 ký được đúc ở Tampawaddy thuộc thành phố Mandalay, Miến Ðiện do thành viên người Miến của Giáo Hội Phật Giáo Botswana dâng cúng. Trong khu vực của chùa có hai cây Bồ Ðề, một cây do Phật tử Tích Lan và một cây do Phật tử Miến Ðiện trồng. Ðây là một tu viện thuộc Phật Giáo Nguyên Thủy. Miến Ðiện cũng như Tích Lan đều là nước Phật Giáo Nguyên Thủy.

The miniature Buddhist Vihara of Botswana
by Rohan L. Jayetilleke, Daily News (Sri Lanka), August 10, 2005
Gaborone (Botswana) ── The Republic of Botswana is a tiny landlocked country neighboured by Zimbabwe, Namibia, Zambia, and South Africa. It was formerly a British Protectorate known as Bechuanaland, with a current population of 1.6 million.

Most sadly Botswana has the highest rate of HIV/AIDS. However, the country has a booming industry in diamond and beef exports. The capital is Gaborone. The capital Gaborone has all the modern state-of-the-art buildings, roads and other facilities.

The commercial sector is monopolised by the Whites, Indians and Chinese. There are about five Myanmar Buddhist families in Gaborone, who have become naturalised in their new homeland. The climate of the country varies from sweltering heat to dry and biting cold.

There is a small Buddhist Vihara in West Gaborone, with no resident monk, and a Myanmar bhikkhu from Pretoria, South Africa comes to Gaborone to conduct religious activities and meditation retreats on special days like Vesak and New Year.

This Vihara came up due to the efforts of Sri Lankan Buddhists resident in Gaborone and a few Myanmar and Thai Buddhist. The Sri Lankan community is around one thousand and it was through their generosity the land was purchased and the Vihara built.

There is a small stupa in Sri Lankan tradition, an open assembly hall with a marble Buddha image and a bell. The bell weighing 76 kgs and cast at Tampawaddy in Mandalay, Myanmar, was donated by the Myanmar members of the Botswana Buddhist Association. There are two Bodhi trees in the precincts, one planted by the Sri Lankans and the other by Myanmar Buddhists. This is a Theravada Buddhist Vihara, as Myanmar like Sri Lanka is a Theravada Buddhist country.

Any Sri Lankan or Myanmar Buddhist in Botswana, reading this website, (www.dailynews.lk), contact the writer through Daily News and provide more details of their Viharas and the contact address of the Botswana Buddhist Association.

source: http://www.dailynews.lk/2005/08/10/fea07.htm