<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 8 19, 2005

No. 0478 (Như Hạnh dịch)
Tu Viện Phật Giáo ở Botswana - Phi Châu
Bản tin đăng trên tờ DailyNews, Tích Lan số ra ngày 10 tháng 08, 2005
GABORONE (BOTSWANA)----------Cộng Hòa Botswana là một đất nước nhỏ giáp ranh với các nước Zimbabwe, Namibia, Zambia và Nam Phi. Trước kia là xứ bảo hộ của người Anh có tên là Bechuanaland, dân số hiện nay là 1.6 triệu người.

Hầu hết đất nước Botswana buồn thảm này có tỷ lệ nhiễm bệnh HIV/AIDS cao nhất. Tuy nhiên lại có nền kỷ nghệ xuất cảng kim cương và thịt bò vượt bực.Thủ đô là Gaborone. Ðất nước này có nhiều cao ốc, đường sá và phương tiện dễ dàng với đủ cả tính chất nghệ thuật tân tiến.

Về lãnh vực thương mại thì người da trắng, Ấn Ðộ và Trung Hoa chiếm độc quyền. Có năm gia đình Phật tử Miến Ðiện ở Gaborone đã được nhập tịch ở quê hương mới này của họ.Khí hậu xứ này thay đổi từ nóng oi ả đến khô cằn và lạnh buốt.

Có một Tu Viện Phật Giáo nhỏ ở miền Tây Gaborone nhưng không có chư tăng thường trú. Một vị tu sĩ Miến Ðiện đến từ Pretoria, Nam Phi hướng dẫn các sinh hoạt Phật sự và hành thiền trong các ngày lễ đặc biệt như Phật Ðản và ngày Tết.

Tu Viện hình thành được là do sự nỗ lực của các Phật tử Tích Lan, cư dân ở Gaborone và một số ít Phật tử người Thái và Miến. Cộng đồng Tích Lan được khoảng 1000 người, và nhờ nơi tính hào phóng mà họ đã mua khu đất và xây dựng nên tu viện này.

Tu viện có một tháp thờ Xá Lợi theo truyền thống Tích Lan, một chánh điện thoáng đãng với tượng Phật bằng cẩm thạch và một cái chuông cân năng 76 ký được đúc ở Tampawaddy thuộc thành phố Mandalay, Miến Ðiện do thành viên người Miến của Giáo Hội Phật Giáo Botswana dâng cúng. Trong khu vực của chùa có hai cây Bồ Ðề, một cây do Phật tử Tích Lan và một cây do Phật tử Miến Ðiện trồng. Ðây là một tu viện thuộc Phật Giáo Nguyên Thủy. Miến Ðiện cũng như Tích Lan đều là nước Phật Giáo Nguyên Thủy.

The miniature Buddhist Vihara of Botswana
by Rohan L. Jayetilleke, Daily News (Sri Lanka), August 10, 2005
Gaborone (Botswana) ── The Republic of Botswana is a tiny landlocked country neighboured by Zimbabwe, Namibia, Zambia, and South Africa. It was formerly a British Protectorate known as Bechuanaland, with a current population of 1.6 million.

Most sadly Botswana has the highest rate of HIV/AIDS. However, the country has a booming industry in diamond and beef exports. The capital is Gaborone. The capital Gaborone has all the modern state-of-the-art buildings, roads and other facilities.

The commercial sector is monopolised by the Whites, Indians and Chinese. There are about five Myanmar Buddhist families in Gaborone, who have become naturalised in their new homeland. The climate of the country varies from sweltering heat to dry and biting cold.

There is a small Buddhist Vihara in West Gaborone, with no resident monk, and a Myanmar bhikkhu from Pretoria, South Africa comes to Gaborone to conduct religious activities and meditation retreats on special days like Vesak and New Year.

This Vihara came up due to the efforts of Sri Lankan Buddhists resident in Gaborone and a few Myanmar and Thai Buddhist. The Sri Lankan community is around one thousand and it was through their generosity the land was purchased and the Vihara built.

There is a small stupa in Sri Lankan tradition, an open assembly hall with a marble Buddha image and a bell. The bell weighing 76 kgs and cast at Tampawaddy in Mandalay, Myanmar, was donated by the Myanmar members of the Botswana Buddhist Association. There are two Bodhi trees in the precincts, one planted by the Sri Lankans and the other by Myanmar Buddhists. This is a Theravada Buddhist Vihara, as Myanmar like Sri Lanka is a Theravada Buddhist country.

Any Sri Lankan or Myanmar Buddhist in Botswana, reading this website, (www.dailynews.lk), contact the writer through Daily News and provide more details of their Viharas and the contact address of the Botswana Buddhist Association.

source: http://www.dailynews.lk/2005/08/10/fea07.htm