<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 8 18, 2005

Bản tin ngày 18 tháng 08 năm 2005
TT Giác Đẳng thông tin về tin tức Phật giáo trong rơom Diệu Pháp
Minh Hạnh ghi chép

TT Giác Đẳng: Từ chùa Pháp Luân thành phố Houston Texas Hoa Ky`, chúng tôi xin gửi đến qúi Ngài và qúi vị bản tin Phật giáo trong ngày.

Rằm tháng Bảy

Hôm nay là rằm tháng Bảy một ngày lễ hội có thể nói rằng hết sức quan trọng và đầy màu sắc trong Phật giáo Bắc Truyền, từ miền Bắc Trung Hoa đổ dài sang Việt Nam và qua một vài quốc gia như Singapore, Mã Lai, Indonesia, những quốc gia tuy rằng Phật giáo không phải là một tôn giáo chính lâu đời nhưng có đông cộng đồng người Hoa thi` chúng ta có thể nói rằng ảnh hưởng của Phật giáo không nhỏ, thi` ngày lễ này là một ngày lễ hết sức quan trọng. Tuy nhiên đối với người Việt Nam và người Trung Hoa thi` ngày lễ có hai sắc thái khác biệt rõ rệt. Vu Lan được gọi là ngày báo hiếu bởi vi` theo kinh điển Bắc Truyền kinh Vu Lan Bồn nói lên một sự kiện Ngài Mục Kiều Liên ti`m cách cứu độ mẹ Thanh Đề bằng cách theo sự hướng dẫn của Đức Phật để cúng dường đến thập phương Tăng chúng.
Hiếu hạnh trong mùa Vu Lan được nói đến rất nhiều trong truyền thống của người Việt, Phật giáo Việt Nam đã xem mùa Vu Lan là mùa nói lên tinh thần hiếu hạnh, trong lúc tại cộng đồng Phật giáo Trung Hoa thi` cũng câu truyện đó, cũng bài kinh đó, cũng y' nghĩa đó nhưng người ta để y' đến hi`nh thức khác có vẻ hơi xa lạ hơn cái nhi`n của chúng ta đó là ngày Vu Lan là ngày xá tội vong nhân, nói một cách nôm na theo truyền thuyết thi` đó là ngày cúng cô hồn. Cúng cô hồn là cúng tế cho những người đã mất và do ảnh hưởng đạo Lão người Trung Hoa đã có một hi`nh thức cúng tế cô hồn có thể nói rằng đầy màu sắc với bao nhiêu thực phẩm và với hi`nh thức hết sức cầu ky` công phu. Người ta có thể ti`m thấy các trai đàn chuẩn tế ở chùa viện hoặc ở ngoài đường hoặc ở miếu tự, những nơi đó thực phẩm được bày ra với nhiều hi`nh thức. Mặc dù cúng dường thực phẩm không phải là một điều phổ thông và được nhắc tới trong đạo Phật Nguyên Thủy, nhưng đặc biệt trong Phật giáo Mật Tông và Phật giáo Bắc Truyền thi` sự cúng tế thực phẩm cho những người đã mất tức là cho những cô hồn được xem như phần quan trọng, không có trai đàn chuẩn tế nào mà người ta không bỏ nhiều thi` giờ cho những lễ phẩm thực phẩm này.
Nếu ngày hôm nay qúi vị có mặt tại Hồng Kông, Singapore, Mã Lai, những vùng đông đảo người Hoa, chúng ta sẽ không ngạc nhiên tại sao người Tây Phương gọi ngày rằm tháng Bảy là ngày Hungry Ghosts Festival, hiểu cho ngắn gọn là ngày cúng cô hồn hay lễ hội cô hồn, và đây là một điểm thú vị khi nói về sự khác biệt giữa Vu Lan là ngày báo hiếu và Vu Lan là ngày cúng cô hồn. Chúng tôi đã có mặt tại Đài Bắc đúng dịp lễ Vu Lan, dường như đối với người Trung Hoa ngày lễ này là ngày lễ hồi hướng công đức, tưởng niệm công đức cho thất thế phụ mẫu, cho những người đã mất nói chung, cho các oan hồn uổng tử, như chúng ta ti`m thấy nội dung của bài Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh do cụ Nguyễn Du, một thi hào của dân tộc đã viết, bài văn tế cũng nói rằng có thể ở một thời điểm nào đó, ở nhiều thế kỷ trước người Việt Nam nhân ngày rằm tháng Bảy cũng mang một bản sắc là ngày lễ cúng cô hồn thay vi` nói nhiều về hiếu hạnh như ngày hôm nay, và cũng có một vài vị học giả cho rằng có lẽ là vi` bài Bông Hồng Cài Áo của HT Nhất Hạnh trở thành một tác phẩm phổ biến trong lo`ng nguời Việt Nam nên người ta bắt đầu trở về với quan niệm hiếu hạnh của mùa Vu Lan nhiều hơn là người ta nói về sự việc cúng cô hồn.

Tích Lan


Tang lễ vị ngoại trưởng Tích Lan ông Lakshman Kadirgamar đã cử hành trọng thể theo nghi thức quốc táng ngày 15 tháng 08 vừa qua, vị ngoại trưởng này là một nhân vật được biết đến trong giới ngoại giao toàn cầu, là một người xuất thân cùng trường với cựu Tổng Thống Hoa Ky` ông Bill Clinton, một người mang trong mi`nh gio`ng máu của người Tamil, một sắc dân chống lại chính phủ Tích Lan hiện nay bằng những cuộc nổi dậy bạo động, bản thân của ông là một người tích cực đấu tranh cho hoà bi`nh và có thể nói rằng sự có mặt của ông với sự xuất thân người Tamil và là người Phật tử cộng thêm được đào tạo từ những trường lớp của Tây Phương đã khiến cho ông có một địa vị đặc biệt trong nỗ lực giải quyết cuộc nội chiến hiện nay trên đảo quốc Tích Lan. Thế nhưng có lẽ có một tổ chức nào đó đã muốn chấm dứt vai tro` cực ky` quan trọng của ông để dẫn tới một giải pháp toàn diệt cho đất nước Tích Lan nên họ đã ám sát ông tại tư gia trong một ngày rất bi`nh thường như mọi ngày. Tang lễ được tổ chức theo nghi thức Phật giáo một cách trọng thể và kết thúc bằng lễ hoả táng. Tang lễ này đã được tham dự bởi Tổng Thống, Thủ Tướng và các viên chức cao cấp khác của Tích Lan. chắc chắn tất cả những người Tích Lan đặc biệt là Phật tử sẽ tưởng nhớ ông như một người bắt một nhịp cầu cho những phân hoá ngày trở nên trầm trọng và thiếu nhịp cầu này người ta chưa biết rằng cuộc đi`nh chiến hiện nay ở Tích Lan có thể kéo dài bao lâu.