<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 1 23, 2006

No. 0749 (Nhị Ðộ Mai dịch)
Hủy bỏ dự án đục chạm Ðại Phật Tượng tại Bangalore.
The Hindu, Jan 18, 2006

Pho tượng đáng lẽ đượcdựng lên ở Handigondi trong khu vực có nhiều chim thú hiếm quý sinh sống. Cũng là chốn trú ẩn của những giống gấu , thỏ và chó rừng---

Karnataka, Bangalore (India) -- Tượng Phật bằng đá nguyên khối cao 700 foot dự trù được đục chạm từ những tảng đá tại Ramanagaram bởi tổ chức Sanghamitra ở Bangalore. Một cơ sở không muốn vật chất hóa.

Năm vừa qua, cơ sở này đã tổ chức một chương trình gây quỹ quan trọng trên các diễn viên Bollywood. Khi những chi tiết cho dự án đục chạm pho tượng được đưa ra, các nhà môi trường học đã chống đối ngay. Pho tượng đáng lẽ được dựng lên tại Handigondi, nơi có nhiều vô số đá tảng cấu hình to lớn. Bộ phim Bollywood Sholay đã thu hình chung quanh một số những khối đá này. Nơi đây dễ dàng di chuyển đến từ thành phố, một nơi chốn dã ngoại và là nơi cho học sinh nghiên cứu những loại đá bất bình thường. Tổ chức đã thương lượng mua 10 acres đất chung quanh khu vực những khối đá này.

Bộ Môi sinh và Kiểm Lâm đã rút lại lời hứa cho phép đục chạm pho tượng. Bộ cũng đã thỉnh cầu chính phủ nhìn nhận công bố khu vực này là một khu bảo tồn chim muông thú rừng hoang dã.

Chung quanh khu địa chất đá tảng là nơi sinh sống của vài loại động vật chim thú hiếm hoi nguy hiểm như là kền kền lưng trắng, Bò cuống họng vàng và ó. Đó cũng là chỗ trú ẩn của giống gấu, thỏ và chó rừng nữa.

The Bombay Natural History Society vài năm về trước đã thực hiện một cuộc nghiên cứu khu vực Handigondi và loại chim hiếm hoi của nó và đã đề nghị công bố đó là một khu vực được bảo vệ. Trong lúc tái xét nghiệm những yêu cầu cho dự án tượng Phật, Sở Kiểm Lâm đã phát hiện những khối đá chung quanh Ramanagaramc là một khu vực được bảo vệ, nơi chất nổ và các hoạt động khác bị cấm đoán .

Trong cuộc đàm thoại đến Chính phủ, Bộ Kiểm Lâm và Môi Sinh đã thỉnh cầu xin được phép hủy bỏ dự án đục chạm Phật tượng làm bằng đá khối .

Chính phủ khu vực cũng đồng thời nhìn nhận công bố 10,000 acres trong khu vực như là một nơi trú ẩn của giống gấu. Nếu khu vực trở thành một nơi được bảo tồn, các khối đá cấu hình, chim thú và những động vật khác và loài bò sát phát hiện tại đó sẽ được bảo vệ. Những nhà nhiếp ảnh và săn bắn động vật hoang dã sẽ phải xin phép Sở Kiểm Lâm để vào khu vực bảo vệ. Đương nhiên, thu hình phim ảnh có thể không được diễn ra tại nơi đó nữa. Ngoại trừ là phim tài liệu trên những tảng đá và động vật hoang dã.

Buddha statue project dropped
The Hindu, Jan 18, 2006

The statue, which was to come up at Handigondi resides in an area that is habitat to several rare species of birds. It is home to sloth bears, hares and packs of jackals

Karnataka, Bangalore (India) -- The 700-foot tall monolithic Buddha statue planned to be carved out of the rocks at Ramanagaram by the Bangalore-based Sanghamitra Foundation, is not likely to materialise.

A year ago, the foundation held a major fund raising programme featuring Bollywood actors. When details of the statue project came to light, it was immediately opposed by environmentalists. The statue was to come up at Handigondi, where a number of these giant rock formations stand. The Bollywood blockbuster Sholay was shot around some of these rocks. For some it is a picnic spot, an easy drive from the city, and for others a place to study some unusual rock formations. The foundation had offered to buy 10 acres of land around the rocks.

The Union Ministry of Environment and Forests is reported to have withdrawn the permission given for the statue to be carved out. The Union Ministry has also asked the State Government to consider declaring the area a wildlife sanctuary.

The area around the rocky outcrops is habitat to several rare and endangered species of birds such as the White-backed Vulture, Yellow-throated Bulbul and the Shaheen Falcon. It is home to the sloth bears, hares and packs of jackals too.

The Bombay Natural History Society had some years ago conducted a survey of the Handigondi area and its rare birds and suggested it be declared a protected area. While re-examining the request for the Buddha statue project, the State Forest Department too discovered the rocks around Ramanagaram were a protected area where mining and other activities are prohibited.

In a communication to the State Government, the Union Ministry of Forests and Environment asked that permission given for the monolithic statue be withdrawn.

The State Government was also asked to consider declaring 10,000 acres in the area as a sloth bear sanctuary. If the area becomes a sanctuary, the rock formations, the birds and other animals and reptiles found there will also be protected. Wildlife photographers and trekkers will naturally have to seek permission from the Forest Department to get inside the protected zone. Of course, another film shooting may not take place there either. Unless it is a documentary on the rocks and the wildlife.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2209,0,0,1,0
No. 0752 (Hạt Cát dịch)
Tam Tạng Thánh Ðiển sẽ lên phim.

Published on January 23, 2006
Bản tin được đăng tải trên trang Web The Nation- Truyền Thông Thái Lan ngày 23 tháng 01,2006

Thái Lan - Kế hoạch với tầm vóc lớn lao nhằm đưa kinh điển Phật Giáo vào phim ảnh sẽ tốn kém vào khoảng 97 triệu Baht. Không lâu nữa Bộ Tam Tạng Thánh Ðiển Tripitaka sẽ được đưa vào một loạt phim tài liệu chưa từng có dành cho mục đích giảng dạy, một tu sĩ cho biết như trên ngày hôm qua. Bộ “Tam Tạng Thánh Ðiển Phim Ảnh” có lẽ được phê chuẩn để đánh dấu 60 năm lên ngôi của Ðương Kim Ðức Vua Thái Lan, Sư Tham Kitti Maythee cho biết như vậy.

Sư nói một đề án nhằm mục đích cung cấp cho tất cả các ngôi chùa trong nước có được ít nhất là một bộ phim Tam Tạng Thánh Ðiển dùng để giảng dạy đang chờ đợi được Hội Ðồng Tăng Già Viện Tăng Thống bảo trợ, đề án mà kế hoạch thu hình sơ khởi đã được Ðại Học Phật Giáo Mahamakut thông qua.

Loạt phim với 250 phân đọan, ghi lại trên VCD và DVD, được dự trù là sẽ thu hút mạnh mẽ trong lãnh vực giảng dạy khi nó cho thấy một phương pháp thú vị hơn. Giá cả mỗi đĩa khoảng 200 baht.

Trách nhiệm thực hiện loạt phim tốn kém 97 triệu baht được đảm nhận bởi Công ty Trai Rattana, một công ty sản xuất phim ảnh được ủy quyền thực hiện dự án với phê chuẩn của hội đồng tăng già. Loạt phim được dự trù khởi sự không lâu và sẽ thực hiện trong khoảng bốn năm.

Nội dung của loạt phim sẽ y cứ trên tạng kinh tiếng Pali một cách chặt chẽ, trước tiên sẽ được phân ra 1,250 phần và sau đó sẽ được tóm tắt vào 250 phân đoạn khi lên màn ảnh. 1,250 tu sĩ được tuyển chọn sẽ có trách nhiệm phiên dịch từ Pali sang tiếng Thái.

Ðại học Phật Giáo sẽ thành lập một ủy ban giám sát để theo dõi tiến trình thực hiện loạt phim hầu mong giữ được sự chính xác và thích đáng của Thánh Ðiển. Các vai trò trong bộ phim cũng sẽ được tuyển chọn cẩn thận.

Hội Ðồng Tăng Già cũng sẽ thành lập một ban hội thẩm tu sĩ và ban hội thẩm cư sĩ để hợp tác trong dự án này. Ban hội thẩm cư sĩ sẽ do Thủ Tướng ngồi ghế chủ tịch.

Sanan Sukdee, thuộc công ty Trai Rattana nói rằng ông sẽ gặp các viên chức Ðại học vào ngày thứ Tư để lấy đề án “Tam Tạng Th ánh Ði ển Phim Ảnh” kể cả một trong nhiều dự án khác của hội đồng tăng già để đánh dấu 60 năm lên ngôi của Ðức Vua HM.


Coming soon: Tripitaka the Movie
Published on January 23, 2006

Massive undertaking to get Buddhist canon on film to cost about Bt97m. The Tripitaka – the Buddhist Holy Canon – will soon be made into a series of feature movies in an unprecedented move for instructional purposes, a monastic spokesperson said yesterday. “Tripitaka the Movie” was likely to be approved to mark the 60th anniversary of His Majesty the King’s ascension to the throne, said Phra Tham Kitti Maythee.

He said a proposal seeking all Buddhist temples across the country to have at least one set of the movie for use as an instructional guide was awaiting backing from the Sangha Supreme Council, which has approved the movie project initiated by Mahamakut Buddhist University.

The 250-part series, to be featured on VCDs and DVDs, is expected to attract great interest in the Buddhist teachings, as they would be shown in a more interesting way. Each disc would be priced at Bt200.

The Bt97-million cost of producing the series would be shouldered by Trai Rattana Co Ltd, a movie production company authorised to implement the project with the council’s approval. Production is expected to begin soon and would take around four years.

The content of the movie would be based strictly on the Pali-language version of the Tripitaka, which would be divided initially into 1,250 parts – then summarised into 250 segments during the screenwriting. Some 1,250 selected monks would be responsible for the Pali-Thai translation.

The Buddhist University will soon set up a working committee to supervise production of the series to make sure that the Holy Canon is featured appropriately and accurately. Selection of the cast would also be carefully done.

The Council will set up a monastic panel soon plus a lay panel to coordinate the production and public-relations work for the project. The latter panel would be chaired by the prime minister.

Sanan Sukdee, of Trai Rattana, said he would meet with the university on Wednesday to get “Tripitaka the Movie” included as one of the council’s many projects to mark the 60th anniversary of his HM the King’s ascension to the thron


http://www.nationmultimedia.com/2006/01/23/headlines/index.php?news=headlines_19721831.html