<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 8 22, 2005

Bản tin ngày 22 tháng 08 năm 2005
TT Giác Đẳng thông tin về tin tức Phật giáo trong rơom Diệu Pháp
Minh Hạnh ghi chép


Irans - Ti`m di tích Phật giáo tại Irans - Ba Tư

TT Giác Đẳng: Mở đầu bản tin tức Phật giáo ngày hôm nay là một bản tin gửi đi từ Tehran, nước Irans, một phái đoàn hỗn hợp các học giả Irans và học giả Nhật Bản đang hợp tác và đã được giấy phép của chính phủ Irans để duy tri` những vết tích của Phật giáo tại quốc gia này. Irans hay theo ngôn ngữ chúng ta thường gọi trước kia đó là Ba Tư là quê hương của xứ 1001 một đêm ở trong lịch sử có một vị thế rất đặc biệt. Là một quốc gia rất thịnh vượng nằm trên con đường tơ lụa, một trục giao thông có thể nói rằng đã nối liền nhiều nền văn hoá tại vi` nó đặc biệt nằm trên một địa ly' rất thuận lợi. Đã có một thời dọc theo con đường tơ lụa hầu như không có chỗ nào mà không mang ảnh hưởng Phật giáo, và con đường tơ lụa đó đã mở ra một kỷ nguyên mới về sự giao lưu của Phật giáo, bên cạnh đó Phật giáo có thể nói rằng ở trong một điều kiện phát triển mạnh mẽ đa văn hoá nhất trong lịch sử truyền bá từ trước tới giờ. A Phú Hãn một quốc gia theo Hồi giáo nhưng lại gi`n giữ rất nhiều di tích trong lúc Irans thi` dường như từ trước tới giờ chưa có một ai nhắc tới tại xứ này có những di tích những công tri`nh như hi`nh tượng điêu khắc, mặc dù chúng ta biết rằng Hồi giáo là một tôn giáo tàn phá triệt để những gi` thuộc về hi`nh tượng tôn giáo. Cũng như trường hợp A Phú Hãn các học giả đặt lên một câu hỏi ít nhất cũng phải có một cái gi` tồn đọng lại chứ không lẽ nó hoàn toàn biến mất như vậy. Cho đến ngày hôm nay ngoại trừ một số từ vựng của Irans có ảnh hưởng Phật giáo người ta vẫn chưa ti`m thấy được những công tri`nh đáng kể nào trên phương diện hội hoạ và kiến trúc, nhưng những học giả Nhật Bản và Ba Tư đã xác nhận rằng nếu chúng ta có thể khơi lên, xoá đi lớp bụi thời gian thi` người ta sẽ ti`m thấy được rất nhiều vết tích của Phật giáo, những dấu ấn mà một thời đã đóng một vai trò chủ vị trong nền văn hoá của xứ này, tức là một nền văn hoá ảnh hưởng Ấn Độ.

Hoa Ky` - Trường thiền nữ giới tại California

Thông thường tại các thiền viện người ta không phân biệt về giới tính, đặc biệt trong xã hội Tây Phương, thiền viện mở cửa ghi danh cho những người nào muốn hành thiền thi` dù nam hay nữ đều có thể ghi danh giống nhau, nhưng trong thời gian gần đây tại một thành phố có tên là Fremont tại miền bắc California có một trung tâm tu tập được hướng dẫn bởi hai vị Ty` Kheo Ni theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy là Ty` Kheo Sucinta, Ty` Kheo Ni Tathaaloka. Hai vị này mở một trung tâm đầu tiên của Phật giáo đặc biệt hướng dẫn thiền tập cho những người phụ nữ, bản thân của hai vị này cũng như những Phật tử hay không phải Phật tử đến chùa để học tập thiền định và tất cả đều là nữ cho biết rằng; quả thật đang có một nhu cầu rất lớn để có một trung tâm tu tập thiền dành riêng cho người nữ, bởi vi` cho dù thế nào đi nữa người ta cũng thấy rằng người nữ có một số nhu cầu khác biệt với người nam, và trong một cơ sở hay trong một thiền viện và mọi sự sắp đặc đáp ứng được cho nhu cầu của người nữ hoàn toàn thi` điều đó vẫn tiện hơn một môi trường hoàn toàn không phân biệt về giới tính. Cô Anne một người hành thiền đều đặn tại trung tâm này cho biết điều này không mang tánh chất ky` thị giới tính mà là một sự chăm sóc đặc biệt vi` nhu cầu cần thiết phải có và cô cũng nói thêm rằng hy vọng trong tương lai người ta sẽ mở ra nhiều trung tâm tu tập và những trung tâm này đặc biệt dành riêng cho một số người nào đó, cô lấy ví dụ có những trung tâm tu tập đặc biệt dành cho người trẻ, có những trung tâm tu tập đặc biệt dành cho phụ nữ, thậm chí cô nói rằng có những trung tâm tu tập nên dành cho những người đồng tính luyến ái họ cũng muốn ti`m về với đạo Phật. Chưa biết sự việc đi về đâu, mặc dầu trong thời ky` phôi thai vẫn co`n đang trắc nghiệm, nhưng hai vị Ni Sư theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy này đã nói lên là kết quả những gi` đã cho thấy thi` dường như rất hứa hẹn và có thể người ta sẽ hướng đến những công tri`nh thành lập trung tâm tu tập cho nữ giới trong tương lai tại Hoa Ky` cũng như tại Âu Châu.

Hoa Ky` - Lễ hoả táng Thiền sư U Silananda tại California

Tiếp theo bản tin tức Phật sự hôm nay là ngày hôm qua Chủ Nhật 21 tháng 8, những người Phật tử tại miền Bắc California đã long trọng cử hành lễ hoả táng di thể của Ngài Thiền Sư U Silananda, một vị Danh Tăng Miến Điện với một số tác phẩm đã được chuyển dịch sang tiếng Việt và Ngài cũng đã đào tạo một số Phật tử Việt Nam và ảnh hưởng của Ngài đối với những người Phật tử Việt Nam trên phương diện thiền quán tương đối rất đáng kể, nhất là những Phật tử trong vùng miền Bắc California, Ngài là một thành viên trong số 2500 vị của cuộc kết tập Tam Tạng lần thứ sáu và cũng là một trong những khuôn mặt rất có uy tín trong phương diện quảng diện Phật Pháp tại Bắc Mỹ trong thời gian 30 năm qua.Với phần tin tức nay xin được kết thúc bản tin Phật giáo hôm nay tại đây, xin hẹn lại quí Ngài và quí vị vào ngày mai.No. 0483

China, US and Australia cooperate in Mogao Grottoes conservation
People's Daily Online, August 19, 2005

Dunhuang, Gansu (China) ── The general plan of Dunhuang Mogao Grottoes conservation and management is now available. The "Overall Planning of Dunhuang Mogao Grottoes Conservation" has passed experts' demonstration recently. The plan is the common achievements made by the History Research Institute under the China Architectural Design Academy, the Getty Conservation Institute from the US, the Australian Heritage Commission and the Dunhuang Academy. It is the first heritage preservation plan worked out in China, based on international cooperation, according to the overseas edition of People's Daily on August 19.

The Dunhuang grottoes in Gansu Province are the best-preserved Buddhist art treasures with the longest history in the world. There are 735 caves with more than 2,000 colored clay sculptures and more than 40,000 square meters of murals as well as more than 50,000 Dunhuang relics scattered across the globe.

The Mogao grottoes were put on the UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) World Cultural Heritage list in 1987. However, the dry weather and severe wind-blown sand in the northwestern China put the grottoes under a long-term bad environment. The ancient murals suffer damages of time repeatedly. There are serious damages inside some caves, such as crisping and peeling.

Tourism pressure lets experts and scholars have more worries. The caves cover generally 20 to 30 square meters with the smallest one having only several square meters. Damage also threatens from the modern perils of mass tourism, where moisture from the breath of visiting crowds can impair murals with faded colors and other damages. In addition, the atmosphere and water pollution caused by more vehicles around them, or even vehicle vibration, will have inestimable impact on the caves.

"If there will be no limit for the increasing number of tourists, the murals will be finally destroyed in a thousand years by the visitors", said Fan Jinshi, director of the Dunhuang Academy with exclamation.

Early in 1997 the Dunhuang Academy, the US Getty Conservation Institute, the Australian Heritage Commission and the China National Commission of the International Council on Monuments and Sites started the compilation of "Chinese Relics Preservation Rules". In 1999, the compilation work on the "Overall Planning of Dunhuang Mogao Grottoes Conservation", one of the important projects for testing the rules' authority and feasibility was formally kicked off. The History Research Institute under the China Architectural Design Academy, the US-based Getty Conservation Institute, the Australian Heritage Commission and Dunhuang Academy, also known as the four parties from three countries, took part in the compiling process. In the past six years, through hard work, the four parties have discussed and revised the plan for many times. They have developed new techniques for the planned relics preservation, and in the end completed the general planning this year.

According to Wang Xudong, deputy director of the academy, by adhering to the plan's principle of "preserving the relics and their environmental veracity, completion and continuation", the planning proposed to preserve and continue the historical message and the values of the grottoes in an all-round way. A world-class relics site museum and an international first-class preservation unit will be built in Dunhuang Mogao Grottoes. The targets are that a Dunhuang grottoes research and data center with international influence and a grottoes murals preservation and research center with international standards will be established.

The main contents of the planning are consisted of 15 components, including relics formation, value evaluation, preservation and assessment on the present conditions, utilization and management assessment, planning principle and goals, preservation plan, utilization scheme, management work, academic research, and detailed preservation measures. The planning contains large qualities of basic data with applying foreign advanced ideas to relics preservation so that a blueprint has been drawn for the work of preservation, management, utilization and research in the next 20 years.

source: http://english.people.com.cn/200508/19/eng20050819_203521.html
No. 0482 (Hạt Cát dịch)

Phật tử tài bồi Bồ Ðề thánh thọ, Phó Tổng Thống ca ngợi Phật Giáo ở Ðài Loan

Bản tin trên Tờ Taipei Time số ra ngày 22 tháng 08 –
Monday, Aug 22, 2005,Page 2

Ðài Bắc- Phó Tổng Thống cùng nghị viên Tích Lan và tín đồ Phật Giáo trồng cây Bồ Ðề thiêng liêng đến từ Tích Lan.

Phó Tổng Thống Ðài Loan, Lữ Tú Liên và hằng trăm tăng sĩ cùng tín chúng đã hiện diện tại Linh Thứu Sơn hôm Chủ Nhật, nơi cây Bề Ðề con thiêng liêng mà chính phủ Tích Lan trao tặng được trồng xuống.

Trong chương trình buổi lễ, Bà Lữ đã tha thiết kêu gọi Phật tử, diễn tả niềm hy vọng rằng Ðài Loan có thể đương đầu với thử thách của thiên tai như dịch cúm gà hoặc các thứ tật bệnh khác. Bà Lữ cũng ca ngợi Tu Viện Linh Thứu Sơn về những hoạt động cứu trợ quốc tế ở những nơi gặp phải thiên tai.

ÐÐ Sobhita Thero, một tu sĩ cũng là một nghị viên quốc hội Tích Lan, người hộ tống cây Bồ Ðề đến Ðài Loan, nói rằng “Ðây là một thời điểm lịch sử không chỉ đối với Linh Thứu Sơn mà là đối với tất cả đất nước Ðài Loan. Với sự tài bồi cây bồ đề thánh thọ, gốc rễ Phật giáo sẽ trở nên vững mạnh trên mảnh đất đảo quốc này, nó mang theo cơn mưa phúc lành cho tất cả mọi người".

Trong một bản tin liên hệ, Bà Lữ cũng đã tham dự lễ Tự Tứ Chư Tăng năm 2005, lễ hội đã được tổ chức tại huyện Ðào Viên trong tám năm liền.

Bà nói với hội chúng “Hiện nay chúng ta đang ở vào một thời đại thời tiết không thuận lợi vì kết quả nhiệt độ ngày càng ấm lên của địa cầu. Ðiều này cũng dự trù rằng những dịch bệnh như cúm gà có thể đưa đến một sự hăm dọa nghiêm trọng ở Ðài Loan vào cuối năm nay hay đầu năm tới”.

Bà đã đáp trực thăng đi thị sát miền Bắc Ðài Loan hôm thứ Bảy, nói rằng một phần lớn các miền núi đã bị tàn phá. Bà kêu gọi các tôn giáo, những người thường xây cất tu viện trên các miền núi hãy lưu ý bảo toàn địa chất và thủy nguyên.


Buddhists plant sacred tree, Lu lauds monastery

BLESSINGS: The vice president joined a Sri Lankan politician and Buddhist faithful to plant a sapling from Sri Lanka's revered Maha Bodhi Tree
By Shih Hsiu-chuan
STAFF REPORTER , WITH AFP
Monday, Aug 22, 2005,Page 2

A sapling from Sri Lanka's Maha Bodhi Tree, which is sacred to Buddhists, was planted in Taiwan yesterday in the hope that it will bringing blessings to the nation.

Vice President Annette Lu (呂秀蓮) and hundreds of monks and other faithful were present at the monastery on Ling Jiou Mountain where the sapling was planted.

During the planting ceremony, Lu made a supplication to the Buddhists, expressing the wish that Taiwan can meet the challenges that natural disasters such as avian flu or other kinds of diseases might bring.

Lu also praised Ling Jiou Mountain Monastery for its international rescue missions whenever disaster strikes.

"This is a historical moment not only for Ling Jiou Mountain Monastery but for all of Taiwan," said venerable master Sobhita Thero, who is also a parliamentarian from Sri Lanka.

"With the planting of this sacred Bo tree sapling, Buddhism will become firmly rooted on this island, bringing with it its shower of blessings for all its people," Thero said.

The mother fig tree is said to have been planted in 288BC and grows at Anuradhapura in Sri Lanka. Legend has it that it grew from a sapling of the original Bodhi tree under which Lord Buddha attained enlightenment some 2,500 years ago.

In related news, Lu also attended the "2005 National Maha Sanghika Dana" held in Taoyuan County for the eighth year in a row.

"We are now experiencing an age without favorable weather as a result of global warming. It is also expected that epidemics of diseases such as avian flu might pose a serious threat to Taiwan later this year or early next year," Lu told the faithful.

Lu, flying by helicopter to inspect northern Taiwan on Saturday, said that a large part of mountainous areas has been devastated. She called on the religious, who often build monasteries in mountainous areas, to pay attention to soil and water conservation.
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2005/08/22/2003268705
No. 0481 ( Bản tin này TT GÐ đã loan trong room DP ngày 22/08/05)

Buddhist retreat home opens doors for women Fremont site, nation's first, resurrects female clergy tradition
By Jonathan Jones, STAFF WRITER
Article Last Updated: 08/22/2005 02:49:02 AM

FREMONT — In a nondescript two-story house in a residential neighborhood between the Niles Historic District and Old Canyon, two women with shaved heads wearing rust and saffron robes sit on mats and meditate.
To a visitor, the trains rumbling by, dogs barking and loud bass thumping from a neighbor's stereo may not make for the most tranquil location for the new monastic retreat home for women training to be ordained bhikkhunis.

But, as 37-year-old Heather Burke, who goes by her Buddhist name, Bhikkhuni Sister Tathaaloka, has learned: the lifestyle of a Buddhist bhikkhuni involves finding peace and tranquillity everywhere, not only in quiet and secluded locations.

Tathaaloka spent much of last week turning this rented home on Essanay Place into the first retreat home in the country specifically designed for women seeking ordination into the Buddhist monastic lifestyle.

"We wanted a place for women who want a monastic lifestyle; this is a place where women can do that," said Tathaaloka, one of only two American-born women fully ordained. "There's been a big problem for women because there hasn't been a place to do that. This is the ninth year since I was ordained, so hopefully I've learned enough to share some wisdom with other (women)."

Last weekend, the Buddhist retreat home held its opening blessing and open house for the neighborhood. The new home is named "Dhammadharini," which means "to uphold the Dharma in the feminine form," in the ancient classical Pali language of Southeast Asian Buddhism.

Although monastic life and ordination for Buddhist women dates back more than 2,500 years, most of the full monastic ordination for Buddhist women died out about 1,000 years ago, she said.

But the past decade has seen an emergence of a modern revival in Southeast Asia of the ancient tradition of full ordination for women.

Although the Bay Area has seen the establishment of numerous Buddhist monasteries and temples, none have been led by female clergy members.

So, five years ago, Tathaaloka began working with local Buddhists, including
members of the Wat Buddhanusorn on Niles Boulevard to create a home for a women's monastery.
The lifestyle and livelihood of the

women in Fremont will resemble that of most classic Buddhist bhikkhunis: The women charge nothing for their meditation instruction or services.

A typical day begins at 5 a.m. with personal meditation and chanting in a sparsely furnished living room consisting of a Buddhist shrine, flowers, candles, incense, a few mats and pillows.
After a light breakfast, the women take a silent morning walk through Niles and Old Canyon with alms bowls, which are used to collect offerings of food from neighbors, before returning to the retreat home for more meditation, discussions and study.

Born in Washington, D.C., Tathaaloka traveled frequently in the United States as the daughter of a physicist. Although her parents studied various forms of Zen Buddhism, she did not begin meditating until 1989 when she was a 19-year-old student at Portland State University studying alternative medicine.

After a close friend died unexpectedly, Tathaaloka went on a Buddhist retreat in Missouri. Her journey also took her to Europe and Asia before she returned to Northern California to practice as a fully ordained bhikkhuni.

"It's our vision sometime in the future to find a place in the countryside that's a little more secluded," Tathaaloka said. "This (home) may be more of an interim spot, but we may continue to use it even if we do move. Meantime, I've trained myself to meditate to the train's rumblings."

Jonathan Jones covers religious, ethnic, and cultural issues for The Argus. He can be reached at (510) 353-7005 or jjones@angnewspapers.com.

http://www.insidebayarea.com/argus/localnews/ci_2962286