<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 6 07, 2005

No. 0348 ( Hạt Cát dịch)

Tu sĩ Tích Lan bắt đầu tuyệt thực phản đối chính phủ hợp tác với đảng đối lập quá khích Tigers
www.chinaview.cn 2005-06-06 23:19:43

COLOMBO, June 6 (Xinhuanet) Tu sĩ đảng Truyền Thống tại Tích Lan bắt đầu một cuộc tuyệt thực đến chết để phản đối Tổng Thống dự định bắt tay thương lượng với đảng đối lập Tiger trong vấn đề phân phối viện trợ Tsunami.

Phát ngôn viên của đảng JHU nói rằng chư tăng sẽ tiếp tục tuyệt thực cho đến chết tại địa điểm gần ngôi chùa lịch sử thờ xá lợi răng ở trung tâm thành phố Kandy cho đến khi nào tổng thống thu hồi ý định hợp tác với đảng đối lập Tiger tại Tamil.

Một nguồn tin từ đảng Truyền Thống JHU cho hay DD Omalpe Sobhita, một trong 9 nghị viên sẽ tuyệt thực đến chết.

Ðảng JHU ra mặt đẩy mạnh áp lực với tổng thống sau chuyến công du từ Ấn Ðộ trở về hồi cuối tuần của tổng thống và bản báo cáo được sự đồng ý của chính phủ Ấn Ðộ về việc hợp tác với Tiger.

Bà Kumaratunga đang đối diện với sự chỉ trích gay gắt mà giới phê bình cho rằng đó là một thái độ phong chức công nhận đảng Tigers.


Ðảng JVP, Nhân Dân Tự Do Tiền Phong, lực lượng liên minh chính của Bà Kumara đã hăm dọa rằng họ sẽ ra khỏi chính phủ nếu Bà Kumaratunga hợp tác với Ðảng Tigers. Tu sĩ đảng Truyền Thống bắt đầu tuyệt thực một ngày sau khi đảng hậu thuẫn JVP đưa ra lời cảnh cáo 48 tiếng thời hạn chót cho chính phủ thu hồi ý định.

Kumaratunga được hậu thuẫn bởi cộng đồng quốc tế ra mặt quyết định đi vào thương lượng nhìn nhận rằng đã có một sự thu xếp hành chính giới hạn trong thời gian một năm trên một khu vực bán kính 2 km miền duyên hải bị tàn phá dưới quyền kiểm soát của đảng Tiger tại phía bắc và phía đông.


Sri Lanka monks start death fast on joint deal with Tigers

www.chinaview.cn 2005-06-06 23:19:43

COLOMBO, June 6 (Xinhuanet) -- Sri Lanka's all Buddhist monk political party kicked off a death fast Monday against President Chandrika Kumaratunga's plan to enter a joint deal with the Tamil Tigers to co-ordinate tsunami relief operations.

A spokesman for the JHU or the Heritage Party said their monks would continue their death fast near the historical temple of the tooth in the central town of Kandy until the president gave up hermove to set up a joint mechanism with the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) rebels.

A JHU release said that Venerable Omalpe Sobhitha, one of its nine parliamentarians will fast to death.

The JHU appears to have tightened the pressure on Kumaratunga after she returned from India over the weekend reportedly obtaining the nod from the Indian government on the mechanism.

Kumaratunga has faced mounting criticism of her move which her detractors say would confer recognition to the Tigers.

Her main coalition partner, the JVP or the People's Liberation Front, has threatened to walk out of the government if she entered the deal with the Tigers.

The JHU's fast began a day after the JVP backed monks gave warnings of a 48 hour deadline for the government to give up the move.

Kumaratunga backed by the international community appears determined to enter the deal, claiming that it was a mere administrative arrangement limited to a period of one year covering a radius of two kilometers of the devastated coastal linein the LTTE controlled areas in the north and east. Enditem

http://news.xinhuanet.com/english/2005-06/06/content_3052434.htm

N0. 0347 ( Khánh Văn dịch)

Một tu sĩ Hoa Kỳ đi bộ cho hòa bình
By Kim Ki-tae
Staff Reporter

Đại Ðức Mu Ryang, một tu sĩ Hoa Kỳ đang xây dựng một ngôi chùa theo lối kiến trúc của Đại Hàn trong vùng Mohave Desert ở tiểu bang California, dự định sẽ đi bộ 10 ngày, mỗi ngày 40 cây số (25 miles), băng qua sa mạc để nguyện cầu cho hòa bình. Cuộc đi bộ sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng 6, đánh dấu 55 năm cuộc nội chiến Đại Hàn.

“Từ ngày 25, tháng 6 đến ngày 4 tháng 7, ngày lễ Độc lập ở Hoa kỳ, Tôi sẽ bắt đầu đi bộ để kêu gọi hòa bình cho thế giới.”

Cuộc hành trình này sẽ bắt đầu từ Korea Bell of Friendship ở Los Angeles đi đến Tobongsan Taego-sa Temple, là một ngôi chùa kiến trúc theo kiểu Đại hàn. Đại đức nói "Tôi sẽ đi cùng với vài người bạn , đã từng học chung với tôi.”

Đại đức Mu Ryang đã bước vào hàng tu sĩ Phật giáo năm 1983 dưới sự hướng dẫn của Đại Ðức Seung Sahn, người theo truyền phái thiền tông Đại hàn. Từ đó, Đại đức Mu Ryang tu tập theo hệ phái thiền tông này trong những chùa chiền ở Đại hàn bao gồm luôn Hwagye-sa and Sudok-sa cho đến khi Đại đức sang Hoa kỳ vào năm 1993.
Khánh Văn lượt dịchAmerican Buddhist Monk Walks for Peace

By Kim Ki-tae
Staff Reporter
06-07-2005 15:52

Rev. Mu Ryang, an American Buddhist monk now building a Korean-style temple in the Mohave Desert in California, plans to tread for 10 days, 25 miles a day, through the desert to pray for peace. The walk will start from June 25, marking the 55th anniversary of the Korean War.
``From June 25 to July 4, the Independent Day, I will walk the distance for the peace of the world,’’ the American monk was quoted as saying by the Chogye Order of Korean Buddhism. The order’s executive director Rev. Bup Jang met Mu Ryang in the U.S. during his visit late last month.

The walk will start from the Korean Bell of Friendship located in Los Angeles to the Korean-style temple in the desert called Tobongsan Taego-sa Temple. ``I will walk with three or four colleagues who are studying with me,’’ the American monk was quoted as saying.

Mu Ryang entered the Buddhist priesthood in 1983 under the guidance of Korean Zen master Rev. Seung Sahn. He since then had practiced Zen in Korean temples including Hwagye-sa and Sudok-sa until he came to the United States in 1993.

The monk has completed the construction of the main hall of the desert Taego-sa Temple and is now building a dormitory and Zen practice hall at the remote temple, according to the Chogye order.


http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=37585c3823f0dd74&cat=f97ff7b11934dbb6