<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 3 14, 2006

No. 0810 ( Hạt Cát dịch)
Chùa Phật Giáo Theravada đầu tiên ở Scotland thành lập trang nhà mới.
by Allan Murray, Lanka Everything, March 13, 2006

Edinburgh, Scotland --Ngôi chùa Phật Giáo Theravada đầu tiên ở Scotland được thành lập năm 2002 bởi ÐÐ Rewatha Thero, một tu sĩ Phật Giáo Tích Lan. ÐÐ Rewatha đã thọ giới Tỳ kheo từ hai mươi lăm năm nay và đã cống hiến tài năng để phục vụ cho cư dân tại đó.

Tu Viện Phật Giáo Scotland – Scotland Buddhist Vihara, viết tắt SBV, được đăng ký dưới danh nghĩa một hội đoàn từ thiện tại Scotland, và nó cũng đã tham gia vào chương trình cứu trợ Tsunami tại Tích Lan một cách sâu xa, và hiện thời chùa đang điều hành dự án yểm trợ nạn nhân cô quả trong việc tự túc sinh kế. Chùa cũng đang xây dựng một Cô Nhi Viện cho khoảng 20 bé trai mất hết cha mẹ trong trận sóng thần. SBV cũng khởi sự thành lập một dưỡng đường và một trung tâm huấn nghệ tại Matara để giúp đỡ các nạn nhân sóng thần.

Ngôi chùa vừa mới thành lập một website với đầy đủ các chi tiết về các dự án cũng như lịch trình các hoạt động văn hóa và các lớp thiền học miễn phí. Ðịa chỉ của trang Web như sau www.tsbv.org.uk

Scotland's first ever Theravada Buddhist Temple launches new Website
by Allan Murray, Lanka Everything, March 13, 2006

Edinburgh, Scotland -- The first ever Theravada Buddhist Temple in Scotland was established in 2002 by Venerable Rewatha Thero, a Sri Lankan Buddhist monk. The Venerable has been a Buddhist monk for 25 years and has brought his skills to Scotland for the benefit of the people who live there.

Scotland Buddhist Vihara is a registered charity in Scotland and it is deeply involved in Tsunami relief in Sri Lanka and is currently running projects to assist widowed women / men to get into self-employment.

It is also building an Orphanage for 20 boys who lost their parents in the Tsunami. SBV has started a clinic and a training centre (Metta Scotland) in Matara to help Tsunami victims.

It has published a website with details of these projects as well as timetable of cultural activities and free meditation classes. The web address is www.tsbv.org.uk.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=3,2426,0,0,1,0
No. 0792 ( Nhị Ðộ Mai dịch)
Thêm nhiều khu di tích Phật Giáo được khám phá
Tuesday,February 28,2006

SEBANTI SARKAR

Ấn Ðộ - Như công trình khai quật tiếp tục diễn ra tại cùng 2 nơi Dhosa và Tilpi, cách xa nhau 50 km, thêm và thêm nhiều cổ vật lịch sử vô giá nữa đang được mang vào Calcutta, tiếp tục thử nghiệm, nhận định và bảo tồn.

Các biểu tượng bằng sành sứ và bia đá khắc dấu Brahmi đề tặng ,đã được đem vào thành phố vào ngày 18 tháng hai đã xác chứng quan điểm của nhà khảo cổ Gautam Sengupta, giám đốc nha khảo cố và viện bảo tàng Bengal, rằng nó thuộc về nến văn minh cao cấp thế kỷ 2 và 1 trước Tây lịch.

Trong vòng ít hơn 20 ngày, công trình tại Dhosa chứng minh sự nổi bật của nó vượt qua các công trình khảo cổ trước đó trong cùng một vùng.

Nhiều nhà khảo cổ sớm đã có ấn tượng bởi những vật dụng được tìm thấy nơi đây như gạch , hạt chuỗi, tiền đồng, tượng Phật nhỏ và đồ gốm .

Hiện nay ,với chứng cứ rõ ràng thì cấu trúc xuất hiện ờ Dhosa vốn là một trung tâm tôn giáo, có lẽ đã liên hệ với Phật giáo trong thời kỳ Gupta.

“ Trước kia chưa bao giờ chúng tôi tìm được chứng cứ về sự phổ cập của Phật giáo, được nhắc nhở bởi những nhà du hành như Pháp Hiển, trong miền hạ lưu Bengal.” Sengipta nói, dưới nền móng xây cất của một lâu đài vuông góc và một lối đi tròn dẫn đến tại Dhosa.

Phát hiện gần đây đầu tượng Phật và tượng nam bán thân , những vật thể mang “nét đặc thù tiêu biểu của thời kỳ Gupta”, Sengupta nói.

Cả hai vật tìm tại Dhosa mang dấu hiệu gới ý rằng nó đã một lần được sửa chữa trở thành một kiến trúc. “ Cũng có bằng chứng rằng cho thấy kiến trúc hiện tại được xây dựng xây trên một cái khác trước đó, Sengupta nói.

Sengupta noi : “Một bức tranh đặc biệt đẹp đẽ và thú vị.Trong có một dĩa thóc gạo trên giá đứng. Một mặt kia là một nhà âm nhạc ngồi chơi đàn và giữa những người đàn bà và một vài con khỉ Bàn chân của nhà nghệ thuật đó đươc đặt trên ghế để chân gới ý cho biết ông thuộc hoàng tộc. Tất cả những hình ảnh trên được thể hiện cụ thể qua một kiến trúc.”

Đào xới sẽ tiếp tục cho đến đầu tháng 4 và khu vực các công trình đã được mở rộng, cám ơn sự hợp tác của nhiều người lính địa phương gìn giữ khu vực này.Tất cả các vật thể tìm kiếm được sẽ tại viện bảo tàng Behala sẽ khai mạc không lâu.

Treasure trove seals worth of site

Tuesday, February 28, 2006
- EMERGING, HOLY CENTRE
SEBANTI SARKAR

A terracotta statuette found at the site. Picture by Amit Datta

As excavation continues at the twin sites of Dhosa and Tilpi, in Joynagar, around 50 km away, more and more historical treasures are being brought into Calcutta, to be tested, labelled and stored.

The terracotta seal and dedicatory brick bearing Brahmi inscriptions, that were brought to the city on February 18, confirmed the view of archaeologists like Gautam Sengupta, Bengal’s director of archaeology and museums, that they belonged to a highly-evolved civilisation of the 2nd and 1st Century BC.

In less than 20 days, the site at Dhosa has proved its superiority over earlier archaeological sites in the same region.

Archaeologists were earlier impressed by the array of perforated tiles, beads, cast copper coins, terracotta statuettes and rouletted glazed pottery.

They are now confronted with definite evidence that the emerging structure at Dhosa was a religious centre, probably linked with Buddhism from the Gupta period.

“Never before have we found evidence of the popularity of Buddhism, mentioned by travellers like Fa Hien, in lower Bengal,” said Sengupta, as the underlying structures of a rectangular hall and a circumbulatory passage emerged at Dhosa.

Found recently is a terracotta Buddha head and a male torso, which bear “the typical features of early Gupta era — a blend of high refinement and formal power and the single-beaded necklace”, said Sengupta.

Both items found at Dhosa bear markings suggesting their having once been fixed to an architectural niche. “There is also evidence that the visible structure was built over an earlier one,” said Sengupta.

This, he said, is borne out by the two hand-modelled plaques found at Dhosa, which date from the early Sunga or Kushan period.

“One plaque is particularly beautiful and interesting. It shows a plate of grain on a raised platform. On one side of this platform is a seated figure playing a harp and on the other are dancing women and a few monkeys. The fact that the figure’s feet rest on a stool suggests he was royalty. Above all can be seen the shapes of an architecture,” said Sengupta.

Does this narrative plaque hold images of an early harvesting festival? Is the architecture faintly seen the one that once stood at Dhosa? Everything is open to speculation and study.

Digging will continue till early April and the site area has already been extended, thanks to the cooperation of local people who are also guarding the sites.

All finds will be on public display at a soon-to-be-inaugurated museum in Behala.