<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 5 13, 2005

No. 0326 (Hạt Cát dịch)

Cơ Ðốc Giáo Tích Lan dưới sự đe dọa của dự luật chống cải đạo.

12 May 2005 19:45 hours

Một viên chức cao cấp Liên Hiệp Quốc hôm thứ năm đã báo động rằng tôn giáo thiểu số trong quốc gia Phật Giáo Tích Lan có thể sẽ bị đàn áp dưới dự luật nhằm mục đích ngăn chận “ cải đạo trái luân lý”.

Ðặc phái viên LHQ thuộc khối tự do tôn giáo, Asma Jahangir, nói rằng các cuộc bạo động tấn công giáo dân Cơ Ðốc ngày càng tăng và nhà hữu trách đã thất bại trong việc đưa thủ phạm ra xét xử.

Hai đạo luật trước quốc hội Tích Lan nhằm mục đích đặt ngoài vòng pháp luật những gì được nhìn nhận là thay đổi tôn giáo trái đạo đức có thể là một đòn phép nhắm vào tôn giáo thiểu số.
Cô nói thêm: “Theo dự kiến của tôi, cả hai đạo luật sẽ mang lại kết quả đàn áp tôn giáo thiểu số hơn là bảo vệ”.

Thông qua các đạo luật này sẽ làm cho nền văn hóa dung hòa tín ngưỡng hằng bao thập niên tại quốc gia này bị phá hoại một cách nghiêm trọng.

Tăng chúng thuộc Ðảng Truyền Thống Quốc Gia, trong số đó có 9 tăng sĩ chiếm được 9 ghế trong 225 thành viên quốc hội đã đệ trình dự luật chống cải đạo năm ngoái trong khi chính phủ của Tổng Thống Chandrika Kumaratunga cũng đệ trình một dự luật tương tự.

Bản dự thảo này nhằm mục đích ngăn chận sự thay đổi từ tôn giáo này sang tôn giáo khác.

Phát ngôn viên của Ðảng Truyền Thống nói rằng chủ ý của họ là ngăn chận những sự thay đổi trái đạo đức do bị mua chuộc bằng tiền bạc hoặc các thứ cám dỗ khác, đặc biệt là những vùng nông thôn, để lôi cuốn tín đồ từ Phật Giáo hoặc Ấn Giáo sang Cơ Ðốc Giáo.

Ðã có một loạt tấn công vào các cơ sở của Cơ Ðốc Giáo từ năm 2003 sau tang lễ của một tu sĩ Phật Giáo nổi tiếng, Gangodavila Soma, người lãnh đạo chiến dịch chống cải đạo. Có giả thuyết cho rằng cái chết vì tim mạch của vị này tại Russia là một âm mưu mặc dù kiểm nghiệm y khoa đã cho thấy cái chết của ông là bình thường. Tín đồ Cơ Ðốc Giáo chiếm khoảng 7.5dân số Tích Lan và đã có hơn 60,000 người bỏ mạng trong 30 năm do khối võ trang đối lập Tamils Ấn Giáo gây ra.

Hiến pháp Tích Lan dành vị thế ưu tiên cho Phật Giáo với 70% dân số đảo quốc 19 triệu rưỡi. Ấn Giáo chiếm 15%, Hồi Giáo khoảng 7.5%.

(Hạt Cát dịch)

Under Threat


12 May 2005 19:45 hours

A top United Nations official Thursday warned that religious minorities in the predominantly Buddhist Sri Lanka could be persecuted under proposed laws aimed at stopping :unethical conversions."

The UN Special Rapporteur on freedom of religion or belief, Asma Jahangir, said there had been increased attacks against churches and the authorities had failed to bring the perpetrators to justice.
Two bills before Sri Lanka's parliament to outlaw what is regarded as "unethical religious conversions" could be a double blow to religious minorities, Jahangir told reporters here.

"In my opinions, the provisions of both draft bills could result in the persecution of religious minorities rather than the protection and promotion of religious tolerance," she said.

"The enactment of these bills could seriously undermine the culture of religious tolerance enjoyed for decades in this country." she did not discuss details.

The all-monk National Heritage Party (NHP) which won nine seats in the 225-member assembly presented the anti-conversion bill last year while the government of President Chandrika Kumaratunga too presented a similar bill.

The draft legislation seeks ban the conversion from one religion to another.

An NHP spokesman said their intention was to outlaw "unethical conversion" by offering cash and other inducements, especially to the rural poor to change from Buddhism or Hinduism to Christianity.

There had been a spate of attacks against Christian places of worship since December 2003 following the funeral of a popular Buddhist monk, Gangodavila Soma, who led a campaign against religious conversions.

The monk's death after he suffered a heart attack in Russia fuelled conspiracy theories despite an autopsy showing he died of natural causes.

Christians make up 7.5 percent of the population of Sri Lanka, where more than 60,000 people have died in a 30-year armed campaign by separatist Tamils, who are predominantly Hindu.

Sri Lanka's constitution grants the foremost place to Buddhism, which is practised by nearly 70 percent of the island's 19.5 million people. Hindus make up about 15 percent and Muslims about 7.5 percent.-AFP

http://www.lankabusinessonline.com/new_full_story.php?subcatcode=1&subcatname=&newscode=1856845250