<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 1 11, 2006

No. 0734 (Hạt Cát dịch)
Thủ Tướng Ấn Ðộ chủ tọa hội nghị tổ chức lễ hội Khánh Ðản.
Bản tin được đăng tải trên trang Web Hindu.com ngày 10 tháng 01, 2006
New Delhi, Jan. 10 (PTI): Ngày hôm nay, 10 tháng 01 năm 2006, Thủ Tướng Ấn Ðộ Manmohan Singht đã chủ tọa một phiên họp Hội Ðồng Quốc Gia trên đề tài kỷ niệm Khánh Ðản lần thứ 2550 của Ðức Phật.
.
Trong phiên họp, có sự tham gia của bà Sonia Gandhi, chủ tịch Liên Minh Cấp Tiến Thống Nhất, cũng là lãnh tụ đảng Quốc Ðại Ấn Ðộ, Thủ Tướng đã yêu cầu bộ văn hóa thành lập một ủy ban phác thảo kế hoạch cho chương trình một năm kỷ niệm, bắt đầu vào tháng 05, 2006.

Ðây là phiên họp đầu tiên của Hội Ðồng Quốc Gia thành lập để đánh dấu kỷ niệm “Ðại Bát Niết Bàn” hàng năm của Ðức Phật.

Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa Jaipal Reddy nói rằng một hội nghị quốc tế theo truyền thống Nalanda đã đang được tổ chức tại thành phố di sản từ 12 đến 14 tháng Hai, với 300 học giả Phật Giáo lỗi lạc, tu sĩ và những chức sắc khác từ ngoại quốc sẽ tham dự hội nghị.

Ông tuyên bố rằng chính phủ cũng đang yểm trợ ba học viện Phật Giáo nổi tiếng ở Leh, Sarnath và Nalanda, và ông thêm cũng có một kế hoạch đang triển khai nhằm tu bổ và duy trì các Tu viện Phật Giáo cũng như các Học viện giáo dục.

Bộ Trưởng Bộ Du Lịch Renuka Chowdhary đã thông báo các thành viên của hội đồng về nỗ lực được thực hiện bởi Bộ Du Lịch trong việc nâng cấp các khu vực Di Sản Phật Giáo.

Giữa những quan khách hiện diện trong phiên họp còn có Tổng Bộ Trưởng của Bihar Nitish Kumar và nghị viên Quốc Hội Rajya Sabha, ông Karan Singh.

PM chairs meeting on commemoration of Buddha anniversary

New Delhi, Jan. 10 (PTI): Prime Minister Manmohan Singh today chaired a meeting of National Committee on commemoration of the 2550th anniversary of reincarnation of Lord Buddha.

During the meeting, attended among others by UPA Chairperson Sonia Gandhi, the Prime Minister asked the culture ministry to constitute a committee to chalk out the programme for a commemoration year, which will begin from May 13 this year.

This is first meeting of the National Committee constituted to mark the anniversary of Buddha's 'Mahaparinirvana'.

Culture Minister Jaipal Reddy said that an international conference on heritage of Nalanda was being organised in the heritage city from February 12 to 14, in which 300 prominent Buddhist scholars, monks and other dignitaries from abroad would attend the conference.

He stated that the government is also supporting three eminent Buddhist Educational Institutes in Leh, Saranath and Nalanda and added that there was also a scheme under operation to maintain and repair the Buddhist Monasteries and educational Institutions.

Minister of State for Tourism Renuka Chowdhary informed the committee members on efforts made by the Tourism Ministry in promoting the Buddhist Heritage sites.

Among others present at the meeting were Chief Minister of Bihar Nitish Kumar and Rajya Sabha Congress MP Karan Singh

http://www.hindu.com/thehindu/holnus/002200601101985.htm