<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 3 22, 2005

No.0183
Tập nhạc Phật giáo cho trẻ em

Singapore - Sự hiếm hoi những bài ca Phật giáo trong cộng đồng Phật tử là điều rõ ràng khi tổ chức buổi cấm trại cho những thanh thiếu niên. Có 2 tác giả biên soạn nhạc rất quan tâm đến vấn đề này, vì vậy họ cho ra đời những bài ca Phật giáo bằng Anh ngữ dành cho lứa tuổi bé thơ.
Tác giả của bản nhạc “Đức Phật ra đời” và “Hãy tiếp tục” Daniel Yeo cùng một người bạn khác của ông, Ng Kang Kee (là người có 2 bài ca được ưa chuộng nhất trong tập nhạc Phật giáo bằng tiếng quốc ngữ Trung Hoa ở
Malaysia) cùng hợp tác với nhau để giới thiệu một loại nhạc mới dành cho Phật tử nhi đồng. “ Come & see ” là một tập nhạc đương thời có 8 bài được biên soạn để sơ lược về cuộc đời Đức Phật từ khi ra đời cho đến khi giác ngộ. Những bản nhạc này rất thích hợp cho thiếu niên và trẻ em khoảng 8, 9 tuổi.
Tập nhạc này dự trù sẽ chính thức ra mắt thính giả vào ngày 9, tháng tư, 7 giờ tối tại trung tâm Phật giáo Tai Pei ở Tân-Gia- Ba.
Khánh văn lược dịch


Buddhist album for your junior

Singapore--Shortage of Buddhist hymns among the Buddhist community is apparent when organizing camps for the young people. Two people are addressing this issue by launching the first story-based English Buddhist songs for children.
A composer of children songs, "Birth of the Buddha" and "Pass It On", Daniel Yeo and his friend, Ng Kang Kee (producer of two number one hit Mandarin Buddhist album in Malaysia) has teamed up to present a brand new concept in children Buddhist songs.
"Come & See" is a compilation of 8 contemporary children songs based on the life of Prince Siddhartha from His birth to Enlightenment. The singers are young adults and children between 8 to 9 years old.
The album will be launched on April 9th, 7pm at Tai Pei Buddhist Centre in Singapore. Admission is free. For more information and preview of the songs, please visit
www.d-kidz.com.
DHAMMA TIMES

http://www.dhammatimes.com/archives/2005/03/050319-buddhistalbum.htm
No.0182
Phật tử Việt Nam xây dựng 1,000 căn nhà tại Tích Lan

By Hassina Leelarathna


Los Angeles – Hoa Kỳ - Một nhóm Phật tử Việt Nam đã ký kết một hợp đồng vào ngày 12 tháng 3 với Hội Jathika Veera Padanama (Hội Anh Hùng Tích Lan) để cung cấp ngân quỹ xây dựng 1,000 ngôi nhà cho các nạn nhân sóng thần Tsunami tại Tích lan.
Đại Đức Tiến Sĩ Maduluwave Sobitha đã ký hợp đồng với Hội Tình Thương Phục Vụ Xã Hội (CSS) được sáng lập bởi Thạc Sĩ Truong Hang Ce trong một buổi lễ được tổ chức tại một tư gia ở Hungtington Beach, là một vùng ngoại ô giàu có của thành phố Los Angeles, tiểu bang California. Vùng ngoại ô này tiếp giáp với Thủ Đô của Cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ, được gọi là “ Tiểu Saigon”.
Tỳ Khưu Pallabage Chrandrasiri, vị Tăng Trưởng của tu viện Phật Giáo Oregon và Tăng Thống ở Mỹ và Ông Gamini Premasiri, thay quyền Tổng Lảnh Sự Tích Lan tại Los Angeles đã hiện diện tại buổi lễ với khoảng 40 người Mỹ gốc Việt tham dự.
Hội CSS đã cam kết sẽ nâng ngân quỹ lên 2 triệu đô la để xây dựng 1,000 căn nhà theo từng nhóm 100 căn nhà cho 10 ngôi làng. Hội Jathika Veera Padanama đang cộng tác với Sama International Consortium (Các Công Ty Liên Đới Quốc Tế Sama) trên đề án này.
Thạc Sĩ Truong, một vị tăng sĩ thọ giới theo truyền thống của Tàu, đã nói rằng xây dựng nhà cửa cho nạn nhân sóng thần Tsunami, có nghĩa là Phật tử Việt Nam cũng đang chia sẽ nỗi đau buồn và phát triển lòng từ bi.
Thầy đã nói là CSS đang thực hiện lời hứa với Tích Lan là không chỉ giới hạn vào công trình xây dựng nhà cửa mà thôi. Đại Đức Sobitha đã cam kết là công trình này sẽ được hoàn tất vào cuối năm 2005 nhưng cũng báo trước về việc thiếu nhân công và vật liệu và công việc không được tiến hành nhanh chóng tại Tích Lan.
“Vui lòng đừng nhìn chúng tôi với cặp mắt của người Mỹ,” Đại Đức nói.
Thạc Sĩ Truong và hai thành viên CSS đã viếng thăm các vùng bị sóng thần Tsunami tàn phá vào tháng Giêng. Trong suốt chuyến đi, họ đã nghiên cứu công trình được khởi đầu bởi Hội Jathika Veera Padanama để xây 1,000 căn nhà và để quyết định cung cấp tài chính.
Thạc Sĩ Truong và khoảng 15 thành viên trong nhóm sẽ có mặt tại Tích Lan vào đầu tháng Tư để chứng kiến buổi lễ đặt viên đá đầu tiên cho một chung cư tại quận Hambantota.

[Tin từ nhật báo Lanka Daily News]
(tinhtan dich)


Vietnamese Buddhists build 1,000 houses in Sri Lanka

By Hassina Leelarathna

Los Angeles - A Vietnamese Buddhist group signed an agreement on March 12 with the Jathika Veera Padanama (National Heroes 'Foundation of Sri Lanka) to provide funds to build 1,000 houses for Sri Lanka's tsunami victims.
Ven. Dr. Maduluwave Sobitha Thera inked the agreement with The Compassionate Service Society's (CSS) founder Master Ce Hang Truong at a ceremony at a private residence in Huntington Beach, an affluent Los Angeles suburb that adjoins an area called 'Little Saigon'.
Ven. Pallabage Chrandrasiri, Thera Chief Incumbent of the Oregon Buddhist Vihara and Chief Sanghanayake of the USA and Gamini Premasiri, acting Sri Lankan Consul General of Los Angeles were present at the ceremony attended by about 40 Vietnamese Americans.
The CSS has pledged to raise the $2 million needed to construct the 1,000 homes, which will be built in clusters of 100, in 10 villages. Jathika Veera Padanama is collaborating with Sama International Consortium on this project.
Master Truong a Buddhist monk ordained under the Chinese tradition, said by building houses for the tsunami victims the Vietnamese Buddhist group was also sharing grief and building compassion.
CSS has made an ongoing commitment to Sri Lanka which was not limited to the housing project, he said. Ven. Sobitha Thera pledged to get the project completed by the end of 2005 but cautioned that there was a shortage of labour and material and that things did not move fast in Sri Lanka.
"Please don't look at us through American eyes," he said.
Master Truong and two CSS members visited the tsunami- hit areas in January. During the trip, they learned of a project launched by the Jathika Veera Padanama to build 1,000 houses and decided to provide financial support.
Master Truong and about 15 members of the group will be in Sri Lanka in early April to witness the ground-breaking ceremony for a housing community in Hambantota district.

LANKA DAILY NEWS

http://www.dhammatimes.com/archives/2005/03/050319-vietnamesebuild.htm
No.0181

TƯỢNG PHẬT CAO NHẤT THẾ GIỚI SẼ ĐƯỢC XÂY DỰNG Ở SHOLAY, ẤN ĐỘ

Tin từ Bangalore, Ấn Độ

Những dãy núi đá vĩ đại ở tỉnh Ramanagar, vốn là một cảnh đẹp quen thuộc cho những du khách trên xa lộ từ Mysore qua Bangalore đã trở nên bất tử nhờ Gabbar Singh, khi ông chiên đấu giữa cái xấu và cái tốt trong một bộ phim được xem là thành công nhất trong nền điện ảnh Bollywood ở Sholay.
Giờ đây, cũng những núi đá này, nơi ngày xưa từng vang dội tiếng súng sẽ vang dội âm thanh của bình an và hạnh phúc.
Vâng, nơi này sẽ được dựng lên pho tượng Phật cao nhất thế giới, để tưởng niệm Đức Phật, người đã truyền bá thông điệp hoà bình hơn bất cứ một vị thánh nào.
Pho tượng Phật này, là biểu tượng của sự giải thoát, sẽ cao 712 feet hay 224m.
Trong một buổi họp báo ở đây, cựu bộ trưởng Sreenivasa Prasad nói rằng công trình vĩ đại được đặt tên là Shantavadana này sẽ chiếm một chi phí khổng lồ là 30 crore hay 300 triệu Rupees, (tương đương 6 triệu Mỹ kim).
Ngày 23 tháng 5 sắp đến, ngày lễ Phật đản sanh, đã được chọn làm ngày khởi công xây dựng pho tượng Phật này.
Để mở đầu công cuộc gây quỹ cho công trình to lớn này, ngôi sao điện ảnh Bollywood la Shah Rukh Khan sẽ tổ chức một đêm biểu diễn ca nhạc ở New Delhi vào ngày 10 tháng 4 sắp tới.
Ông Prasad cho biết rằng ông sẽ kêu gọisự đóng góp của Phật tử các nước Nhật bản, Đài loan và các nước Đông Nam Á qua mạng website.
Mặc dù Chính phủ tiểu bang và liên bang chưa cho biết là có ủng hộ về mặt tài chính cho công trình hay không, nhưng mà công trình đã được cấp giấy phép xây dựng.
(Liễu Pháp dịch)

World's tallest Buddha statue planned in Sholay, India

Bangalore, India - Huge rocky formations in Ramanagar town, which are a common sight to behold for the travellers on Mysore-Bangalore highway, were made immortal by Gabbar Singh, when he fought a fierce and evil battle against the good in the most successful movie ever made in Bollywood, Sholay.
Now, the same huge rocks, which once echoed the sounds of bullets will echo the sounds of bliss and peace.
Yes, the place will witness the erection of world's tallest statue of Buddha, who spread the message of peace unlike any other saints. This statue of Buddha, the epitome of salvation, would be of 712 feet!
Disclosing this at a press conference here, the former Union Minister V. Sreenivasa Prasad said an ambitious project amidst the famous rocks here named Shantavadana would cost a mind-boggling Rs. 30 crore!
The date for the beginning of Buddha statue is fixed on May 23, the Buddha Poornima Day.
As part of fund raising campaigns for this mega project, Bollywood star Shah Rukh Khan's musical nite has been organised to infuse the required initial funds. The nite is planned from Apr. 10 in New Delhi, he said.
Prasad also disclosed that the financial assistance would be arranged through publicising this project in Buddhist countries like Japan, Taiwan and other South-East Asian countries through website.
Though it is not confirmed whether the State or Union Government have come forward to fund for the project, Prasad said the clearance has been given for the project
.

http://www.dhammatimes.com/archives/2005/03/050319-tallestbuddha.htm