<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 10 06, 2005

No. 0553 (Hạt Cát lược dịch)
Phật tử Sedona, Arizona cứu vớt chó mèo lạc mất chủ sau cơn bão Katrina.
by John Faherty, The Arizona Republic, Oct 5, 2005
Phật Giáo Tây Tạng xem việc tái sinh là một vòng tròn hơn là một đường thẳng.
Bản tin đăng tải trên tờ The Arizona Republic, ngày 05 tháng 10, 2005
Sedona, Arizona (USA) - Hành động trong kiếp quá khứ có liên hệ đến bất cứ một kiếp sống nào khác của ta, có nghĩa là một con người có thể tái sanh trở lại làm con chó bị lạc mất chủ, đó là lý do tại sao khoảng hơn 100 con chó bị bỏ rơi tại News Orlean sau cơn bão Katrina được trông nom tại một trang trại thuộc một trung tâm Phật Giáo Tây Tạng ở Sedona, Arizona.
Ni Sư Alana Elgin thuộc trung tâm Phật giáo Tây Tạng Kunzang Palyul Chöling ở Sedona, Arizona, nói “Giáo lý nhà Phật tin rằng bất cứ động vật nào cũng có thể là một người mà chúng ta yêu mến”.

Ðàn chó mèo đặc biệt này đã sinh tồn trong sự nguy hiểm của lũ lụt, bão tố và bị lạc mất chủ. Chúng đã tìm đến những vùng đất cao và sống sót sau mấy ngày đến một tuần trước khi được đưa đến các trung tâm cấp cứu trong sự kiệt sức vì đói. Ða số được vận chuyển đến đây bằng phi cơ được đài thọ bởi một số người giàu có yêu thương thú vật.

Hiện nay số chó mèo này đang ở tại một trang trại hẻo lánh thuộc sở hữu Trung tâm Phật Giáo Tây Tạng Kunzang Palyul Chöling khoảng 17 miles về phía đông nam Payson.
Ðàn thú này sẽ ở lại trang trại Kunzang Palyul Chöling cho đến khi nào có các gia đình ở Arizona nhận nuôi chúng.
“Có thể nói tất cả mọi chuyện cũng do đài CNN”, Ni Sư Jetsunma Ahkon Lhamo, vị lãnh đạo tâm linh của trung tâm Kunzang Palyul Chöling, và cũng là phụ nữ Tây Phương đầu tiên được nhìn nhận là một Tulku hoặc là hậu thân một vị lama trong truyền thống Phật Giáo Tây Tạng, đã nói như trên.

Cũng giống như mọi người, Cô Jetsunma xem tin tức về cơn bão Katrina trên đài truyền hình CNN, hình ảnh các con thú bị bỏ rơi đã đến với Cô. Cô nói “ Hình ảnh các con vật này khiến tôi đau lòng”, Cô nói với Phật tử “Chúng ta có trang trại, chúng ta có thể tìm thức ăn cho nó, chúng ta phải cứu giúp các con vật này”.

Trong mấy ngày, một nhóm người từ Sedona lái xe xuống News Orlean và dùng mưu mẹo dẫn dụ đàn chó mệt mỏi đến nơi an toàn.
Nhóm người này sau đó đưa lên xe 20 con chó và quay về Arizona.

Dọc đường, tại một trạm nghỉ chân ở Texas, hai tài xế xe vận tải hạng nặng đã biểu lộ hai mối cảm xúc khác nhau bởi nỗ lực cứu giúp đàn thú này.

Ni Sư Elgin có mặt trên chuyến xe nói người tài xế thứ nhất rút ra $60.00 từ trong ví để giúp mua thực phẩm cho đàn chó. Một phút sau, một tài xế khác hỏi rằng tại sao không đem các con thú này ra bắn chết chúng cho rồi.

Cô Elgin biết có một số người nghĩ rằng khi cần giúp đỡ thú vật hay con người thì con người cần được giúp đỡ hơn. Nhưng Cô Elgin và Cô Jetsunma thì nghĩ rằng tất cả sinh vật đều cần được cứu giúp. Cô nói “Ðây là điều chúng ta có thể làm”
Trong vài ngày sau khi trở lại trang trại của Trung Tâm, nhóm người này quyết định tiếp nhận thêm nhiều con thú khác.
Và họ cũng nhận được nhiều sự trợ giúp ngoài tôn giáo để tiếp nhận nhiều chó hơn.
Rào cản để chế chuồng, cũi chó được cúng dường. Hill’s Pet Nutrition cung cấp thực phẩm miễn phí. Sở thú y địa phương dành thời giờ đến căn sóc sức khỏe cho chúng.

Ðàn chó đến nơi sau khi vua dầu hỏa Texas, T. Boone Pickens quyết định tham gia vào công việc cứu giúp. Ông thuê bao 3 chiếc phi cơ 737 để chuyển vận đàn chó. Tuần trước một trong ba chiếc phi cơ này đã đến phi trường quốc tế Phoenix Sky Harbor chuyên chở trên 100 con vật, hầu hết là chó.

Vẫn còn ở trong cũi, những con chó này được vận chuyển bằng xe tải súc vật chở đến Young, Arizona vào lúc 4:30 sáng.

Phật tử từ Sedona cũng như tình nguyện viên địa phương từ Payson và Young hiện nay dùng thời giờ của họ vào việc dẫn chó đi dạo, cho chúng ăn uống và dọn dẹp chỗ ở của chúng, họ lập lại công việc này hằng ngày.

Chuyện tiếp theo đối với đàn chó là tìm cho chúng một gia đình mới. Mỗi gia đình sẽ nuôi dưỡng chúng với sự hiểu biết rằng chủ cũ của nó có thể sẽ nhận lại chúng.

Ðàn chó mèo này được liệt kê trên trang Web Petfinder để giúp người ta có thể dễ dàng tìm lại con vật thân yêu của mình, nhưng trước nay đã có rất ít gia đình lên tiếng nhận lại.
Trong thời gian chờ đợi được nhận nuôi, Phật tử và các tình nguyện viên sẽ chăm sóc cho chúng tại Trang Trại Dakini của Trung Tâm Phật Giáo Tây Tạng Kunzang Palyul Chöling .

Sedona Buddhists save dogs left after hurricane

by John Faherty, The Arizona Republic, Oct 5, 2005

Tibetan Buddhists see reincarnation as more of a circle than a straight line.

Sedona, Arizona (USA) -- One past life can lead to any other life, which means a person could come back as a lost dog. That is why Buddhists based in Sedona are now caring for more than 100 dogs at an Arizona ranch. The dogs had been abandoned in New Orleans after Hurricane Katrina.

"The traditional teaching from the Buddha is that any animal could be somebody you love," said Alana Elgin, a Buddhist nun with the Kunzang Palyul Chöling in Sedona.

This particular group of animals has survived the horror of the hurricane, the danger of the flood and being abandoned by their families.

The animals found high land and survived for days or weeks on their own before being picked up only to languish in rescue centers. Most came here after being placed on a plane financed by wealthy people who love animals.

Now the dogs and a few cats are living on a remote ranch about 17 miles southeast of Payson owned by the Kunzang Palyul Chöling.

The dogs will stay on the ranch until they can be placed with Arizona families.

"You can blame this all on CNN," said Jetsunma Ahkon Lhamo, the group's spiritual leader and the first Western woman to be recognized as a Tulku, or reincarnate lama in the Tibetan Buddhist tradition.

Like many people, she was watching the news after Hurricane Katrina devastated parts of the Gulf Coast. The pictures of the animals being left on their own got to her.

"I was seeing the animals, and it was making me crazy," said the leader, who thinks of all living beings as equal. "We have a ranch, we can get food, we have to go get these animals."

Within days, a group from Sedona was driving down to New Orleans and using treats to entice anxious dogs to safety.

The group then loaded up 20 dogs and started heading back to Arizona.

Along the way, two truck drivers at a Texas truck stop demonstrated the wide range of emotions generated by the rescue effort.

Elgin, who was on the trip, says the first trucker, covered with tattoos, took $60 out of his wallet to help pay for food for the animals.

Minutes later, a second truck driver asked why they didn't just take the dogs out and shoot them.

Elgin knows some people think that when it comes to helping animals or helping humans, it's the humans who should benefit.

"We think all beings should be helped. Why aren't they helping? What are they doing?" Elgin said. 'This is what we can do."

Within days of getting back to the ranch, the group decided they could help more animals.

And they received plenty of help from outside their religion to take in more dogs.

Fences to build kennels were donated. Free food was provided by Hill's Pet Nutrition. Local veterinarians have donated their time and services.

The dogs arrived after Texas oil tycoon T. Boone Pickens decided to get involved. He leased three 737 airplanes and filled them with dogs. Other people in his tax bracket followed suit, and last week, one of those planes arrived at Phoenix Sky Harbor International Airport carrying more than 100 animals, nearly all dogs.

Still in their kennels, the dogs were transferred to a cattle car and driven to Young, Ariz., arriving at 4:30 a.m.

There was no way the truck would be able to make it over the dirt roads to their new home. Getting to the Dakini Ranch by car includes kidney-jarring miles on dirt roads, crossing two streams and mile after mile of paths barely wide enough for one car along steep mountain roads. That's when a group of Young residents arrived in their pickup trucks in the dark of night to help.

They loaded the animals onto six pickup trucks and four trailers and drove to the Dakini Ranch, where makeshift fenced kennels were waiting.

Dakini is a Tibetan term for female wisdom. But what's happening at the Dakini Ranch these days is more about mucking and feeding than wisdom.

The Buddhists from Sedona as well as local volunteers from Payson and Young are now spending their days walking the dogs, feeding the dogs, cleaning the dog pens. Then they repeat the process.

The labor is more labor of love than exercise in tedium.

"It has deepened my sense that I should devout myself to all beings," said Cian Fleming, 24, who was raised by Buddhists and originally came to Dakini for meditation. Like the others, he has love and respect for all beings.

What's next for the dogs, all of which seem to be craving attention, is to place them with families.

Each family taking a dog home will do so with the understanding that the original owners may eventually claim the dog.

The animals are listed on petfinder.com, a Web site that helps reunite people with their lost animals. But so far, few families have reclaimed their pets.

For the time being, the Buddhists and volunteers will take care of the dogs and handful of cats at Dakini Ranch.

The difficult work has its rewards, said Rita Anderson of Payson, who came down to the ranch to help for the day. She says the looks from the animals makes it all worthwhile.

"How can it be hard work when you have something saying thank you and nice to see you every time you turn around."

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=2,1778,0,0,1,0