<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 5 21, 2006

No. 0911 (Tinh Tấn lược dịch)
Nền Văn Hóa Tu Viện Phật Giáo,
nơi nương tựa tâm linh
cho người Mỹ gốc Á địa phương.

Được viết bởi Kyle Alspach

Fitchburg, MA – Trong tĩnh lặng, vị Tăng với y cà sa vàng sáng chói ngồi kiết già, tập trung vào hơi thở, thở ra thở vô.
Hoa và trái cây cúng dường đặt chung quanh tượng Phật vàng, vị Tăng 64 tuổi tham thiền theo lệ thường vào mỗi buổi sáng và chiều tối. Sư trụ trì một trong hai tu viện Phật giáo tại Fitchburg, Massachuset, tu viện Wat Lao Dhammaram khánh thành gần Công viên Saima vào năm 1996. Là một Trung tâm thành hình bởi Phật tử từ nước Lào thuộc Á Châu.

Ông Khamphouy Sommala, 61 tuổi là người thành lập tu viện nói: “Nhiều người Lào cần một tu viện, họ cần duy trì nền văn hóa và phong tục.”
Một trung tâm Phật Giáo khác – Thiền viện Huệ Lâm, Hội Phật Giáo Việt Nam đã khánh thành ở phía Tây Fitchburg cách đây một năm.
Trên ba thập niên, hàng trăm gia đình Á Châu đổ về vùng này đã ủng hộ sáng lập các tu viện. Một số trong những người này mong muốn tiếp tục tầm cầu Phật giáo để “giải thoát khỏi khổ đau” – qua thực hành như thiền định và tụng kinh.
Với những vị Tăng như Ngài Phop Xayphakatsa, vị Tăng trụ trì tại tu viện Wat Lao Dhammaram, tu viện là lẽ sống. Sư và vị Tăng khác không được phép rời tu viện. Nhưng đối với nhiều người Á châu trong cộng đồng, tu viện là một nơi tưởng nhớ đến quê hương.
Ông Sammy Sommala, 50 tuổi, anh của ông Khamphouy, mỉm cười khi ông nói về điểm tương đồng giữa tu viện Wat Lao Dhammaram và các tu viện nơi quê nhà của ông. Ông nói: “Thật giống hệt nhau.”
Lào là một nước có nhiều đồi núi ở miền Đông Nam Á Châu đông giáp Việt Nam và Tây giáp Thái Lan.
Ông Khamphouy Sommala nói rằng tòa nhà tại 159 đường Richardson trước đây là một trường học, ông mua để làm tu viện Phật Giáo. Chánh điện không có ghế ngồi, chỉ có thảm trải trên sàn nhà, là chổ Chư Tăng và vài người dùng cơm trưa tuần qua. Điểm chính yếu của chánh điện là trái cây và hoa cúng dường Đức Phật, hàng tá tượng Phật nhỏ và ba tượng Phật vàng lớn. Ông Khamphouy Sommala nói rằng đầu tiên chỉ có vài người đến tu viện trong các tổ chức lễ hội như Năm mới và lễ chủ nhật hàng tháng thường lệ và bây giờ tu viện có 200 đến 300 người.
Dân số Á Châu tại vùng Fitchburg-Leominster hầu như không có vào năm 1980, nhưng đến năm 1990 đã gia tăng khoảng 1,600 người theo thống kê dân số của Mỹ (U.S. Census data). Số người hầu như tăng gấp đôi theo thống kê năm 2000 đến hơn 3000 người.
Ông Bee Yang, chủ tịch Hội Lào Hmong địa phương nói: “Không nên nhằm giữa người Lào với người Hmong, mặc dù nhiều người Hmong từ Lào đến, về mặt văn hóa họ khác với người Lào và ngôn ngữ cũng khác.” Chỉ có người Lào có khuynh hướng thực hành Phật Pháp trong khi người Hmong thì không có. Ông Yang ước đoán rằng hai thành phố kế cận có khoảng 200 gia đình người Lào và 180 gia đình người Hmong.
Đoàn thanh thiếu niên Phật tử tại Fitchburg được thành lập tại Thiền đường Huệ Lâm gồm có số lớn người Việt. Thiền đường khánh thành vào tháng giêng 2005.
Ni Sư Man Shing, một Ni Sư Phật giáo người Mỹ tại Worcester nói: “Tu viện này là một tu viện nhỏ đẹp nhưng mới khởi đầu.” Buổi lễ Chủ Nhật hàng tuần tổ chức tại tu viện mà nguyên thủy là một ngôi nhà thờ tôn nghiêm hình vòng cung, bây giờ gồm có một pho tượng Phật vàng cao 6 bộ Anh.
Ni Sư Man Shing nói: “Các buổi lễ thường lôi cuốn từ 30 đến 40 người, nhưng các ngày lễ có thể lên tới 200 người.” Lễ Bồ Tát Đản Sanh đã tổ chức long trọng vào ngày 7 tháng 5 vừa qua.
Có 3 tu nữ chủ trì tu viện, Ni Sư trụ trì là Sư Cô Như Bảo, di dân người Việt 40 tuổi. Sư cô muốn bắt đầu phân chia nghi lễ hành thiền bằng tiếng Anh vào mỗi sáng Thứ Bảy, trong khi vẫn tiếp tục khóa Chủ Nhật bằng tiếng Việt. Một khóa tu thiền trọn ngày miễn phí đã được tổ chức vào ngày 6 tháng 05 tại tu viện cho mọi người.
Cô Ahna Fender, điều hợp viên ý thức chung cho Hội Hành Thiền Minh Sát tại Barre nói: “Tư tưởng Phật giáo lớn mạnh tại Mỹ và Trung tâm Massachusetts trong vài thập niên qua,. Hội cống hiến các khóa thiền tĩnh lặng cho bất cứ người nào—không chỉ dành riêng cho Phật tử-- với giáo pháp căn bản của Đạo Phật. Bất cứ ai cũng có thể hành thiền. Hành thiền thật sự không giới hạn ưu tiên cho một tôn giáo nào.”
Cô Salzberg nói: “Gần đậy nhiều sự lưu tâm là lợi ích mang lại sức khỏe do thiền định, nguyên nhân mà nhiều người tìm đến hội. Hầu hết người ta đến viếng thăm, không có ý định để trở thành Phật tử, họ chỉ thích về phương pháp thiền định.
Khóa tu học trong hội tổ chức tại một vùng hẻo lánh, 200 mẫu tại Barre. Thành phố nhỏ cũng chứa Trung Tâm Barre cho các khóa học Phật Pháp, là một chi nhánh của hội.
Trung tâm cống hiến những lớp học suốt năm trên đề tài như tâm lý học Phật giáo và thiền định cho các sinh viên đại học.
Theo truyền thống, Phật giáo bắt đầu tại xứ Nepal thuộc Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên qua sự giáo huấn của Đức Phật Thích Ca. Phật giáo truyền khắp Đông Nam Á Châu, nhưng không nhận biết nhiều tại Mỹ cho đến nửa thế kỷ 20.

(tinhtan dịch)

Buddhist temples cultural, spiritual havens for local Asian-Americans
By Kyle Alspach

FITCHBURG, MA -- Silently, the monk in the bright orange robe sits lotus-style, taking in deep breaths, one after another.

Surrounded by golden Buddha statues, flowers and fruit offerings, the 64-year-old is demonstrating the meditation routine he does every morning and night.

He serves at one of Fitchburg's two Buddhist temples, the Wat Lao Dhammaram, which opened near Saima Park in 1996.

The center's congregation derives from the Asian nation of Laos.

"A lot of Laotians need a temple," said Khamphouy Sommala, 61, who founded it. "They need to keep the culture and the customs."

Another Buddhist center -- the Hue Lam Meditation Temple, a Vietnamese congregation -- opened in West Fitchburg a year ago.

The influx of hundreds of Asian families to the region over three decades has fueled the creation of the temples.

Some of them have brought a desire to continue the Buddhist pursuit of "freedom from suffering" -- through practices such as meditation and chanting.

For monks such as Phop Xayphakatsa, who serves at Wat Lao Dhammaram, the temple is life.

He and another monk aren't allowed to leave the temple grounds.
But for many Asians in the community, the temple is a reminder of home.
Sammy Sommala, brother of Khamphouy, smiles when he speaks of the similarity between Wat Lao Dhammaram and the temples in his native land.
"It's exactly the same," said Sammy Sommala, 50.
Laos is a mountainous nation in Southeast Asia bordered by Vietnam to the east and Thailand to the west.
During the Vietnam War the two Sommala brothers had served in the Laotian army, which supported the Americans.
They had to temporarily flee the country to Thailand after the war, and came to America in 1980.

"We can't stay over there," Khamphouy Sommala said.
Khamphouy Sommala said the building at 159 Richardson Road was once a school, before he bought it for use as the Buddhist temple.
The ceremony room of the temple has no seating, only mats on the floor, where several people sat eating lunch with the monks last week.
The focal point of the room is a crowded stage containing fruit and flowers offered to Buddha, dozens of small statues and three larger, golden statues.

Khamphouy Sommala says the temple only drew a few people at first for holiday celebrations, such as New Year's, and the regular monthly Sunday service.
Now the temple receives 200 to 300 people, he said.
The Asian population in the Fitchburg-Leominster area was almost nonexistent in 1980, but by 1990 had grown to about 1,600 people, according to U.S. Census data.
Their numbers nearly doubled by the 2000 census, to more than 3,000.
One of the most recent people to come to the area from Laos is 28-year-old Khamphou Chindamay.
Chindamay came in 2004 to serve as a monk at Wat Lao Dhammaram.
He also came to study. Chindamay is now working toward a GED certificate at the McKay building at Fitchburg State College, and doesn't plan to stop at that goal.

"I want to continue my education at a college," Chindamay said. "I'm not sure what major I want to choose."
Laotians are not to be confused with the Hmong people, said Bee Yang, president of the local Hmong-Laotian Foundation.
Though many of the Hmong come from Laos, they are ethnically different from Laotians and speak a different language, Yang said.

Only Laotians tend to practice Buddhism, while Hmong do not, he said.

Yang estimated that the twin cities have about 200 Laotian families and 180 Hmong families.

The younger Buddhist congregation in Fitchburg, found at the Hue Lam Meditation Temple, consists largely of people from Vietnam.

The temple occupies a former Catholic Church at 2 Vernon St., off Westminster Street.

It opened in January 2005.
"This temple is a little beauty," said the Venerable Man Shing, an American Buddhist nun based in Worcester. "But it's just getting started."

A normal Sunday ceremony at the temple takes place in the church's original arched sanctuary, which now contains a six-foot-high gold Buddha.

The services usually attract 30 to 40 people, but holidays can draw up to 200, Man Shing said.

Larger celebrations take place in a newer sanctuary. The church's pews and organ pipes remain, but Buddhist icons and Vietnamese phrases now decorate the hall.

One larger celebration is the birthday of Buddha, which will happen May 7.

Three nuns preside at the temple. The head nun is Su Co Nhu Bao, a 40-year-old Vietnamese immigrant.

Bao, who speaks limited English, said through a translator that she has big plans for the temple.

She would like to start a separate meditation ceremony in English every Saturday morning, while continuing the Sunday services in Vietnamese.

A free, day-long meditation retreat will be offered on May 6 at the temple, which is open to everyone.

Buddhist ideas have caught on strong in America -- and in Central Massachusetts -- during the past few decades, said Ahna Fender, public awareness coordinator for the Insight Meditation Society in Barre.

The society offers silent meditation retreats for anyone -- not just Buddhists -- with teachings based on Buddhist ideas, Fender said.

"Anyone can meditate," she said. "It's really not limited to one religious preference."

Sharon Salzberg, who co-founded the society in 1976, said she has seen interest from people in Central Massachusetts grow in recent years.

Much attention has been paid to the health benefits of meditation recently, causing more people to seek out the society, Salzberg said.

Most people who visit do not intend to become Buddhists, she said.

"They are interested in the methodology of meditation," Salzberg said.

Retreats at the society take place on a secluded, 200-acre property in Barre.

The small town also contains the Barre Center for Buddhist Studies, which is affiliated with the society.

The center offers classes year-round on subjects such as Buddhist psychology and meditation for college-aged students.

According to tradition, Buddhism began in Nepal and India in the 6th century B.C. through the teachings of Siddhartha Gautama.

The religion spread throughout Southeast Asia, but didn't get much notice in America until the latter half of the 20th century.

Khamphouy Sommala said he has gotten used to the way Buddhism is practiced in America, where temples are staffed by just three monks.

Some temples in Laos are occupied by between 100 and 150 monks, he said.

But he doesn't dream of going back, either.

"I'll stay here (in Fitchburg) forever," he said. "This is my city."

http://www.sentinelandenterprise.com/ci_3770270
No. 0947 (Hạt Cát dịch)
Bỉ quốc : Liệu Phật Giáo có được chính thức công nhận hay không ?

Bỉ Quốc, Fri 19/05/06 -Văn phòng bộ trưởng bộ Tư Pháp Belgian đang cứu xét một thỉnh nguyện thư từ các Phật tử Belgium về việc yêu cầu chính thức công nhận Phật Giáo. Bà bộ trưởng Tư Pháp Laurette Onkelink (nhà xã hội học nói tiếng Pháp), trước đó đã cho biết rằng bà ủng hộ phê chuẩn việc thừa nhận những trường hợp như thế.

Phật Tử Belgium không yêu cầu được thừa nhận như một tín ngưỡng thuần túy, mà như Frans Goetghebuer, thuộc giáo hội Phật Giáo Belgium đã công nhận trên tờ nhật báo De Standaard rằng đó là sự trải nghiệm như một tôn giáo trong một vài truyền thống.

Các Phật Tử đã đệ trình thỉnh nguyện thư dựa trên tính chất văn bản của phong trào tư tưởng độc lập Bỉ quốc trong năm 2002.

Có sáu tôn giáo được chính thức thừa nhận trong triết thuyết của phong trào tư tưởng độc lập ở Bỉ Quốc là Ki Tô Giáo La Mã, Anh Giáo, Tin Lành, Do Thái Giáo, Hồi Giáo và Ki Tô Giáo Chính Thống.

Mỗi tôn giáo có giáo hội riêng được coi là một thành phần trung gian giữa hội viên và giới thẩm quyền. Công quỹ dành cho nhu cầu tôn giáo cũng được chính phủ chuẩn chi. Viên chức tôn giáo được trả thù lao bởi chính phủ và các khóa học về tôn giáo hoặc phong trào tư tưởng độc lập được khai giảng trong các trường học. Người ta tin tưởng rằng có khoảng 50,000 Phật tử tại Bỉ quốc và con số này vẫn tiếp tục gia tăng.

Buddhism to be recognised?

Fri 19/05/06 - The Office of the Belgian Justice Minister is examining a request from Belgium's Buddhists for official recognition. The Belgian Justice Minister, Laurette Onkelinx (French-speaking socialist), earlier indicated that she favoured the granting of such recognition.

The Buddhists are not seeking recognition as a faith, though Frans Goetghebeur of the Buddhist Union of Belgium acknowledged in the daily De Standaard that it is experienced as a religion in some traditions.

The Buddhists are basing their application on that made by Belgium's freethinkers in 2002.

In addition to the freethinkers' philosophy six faiths are officially recognised in Belgium: Roman Catholicism, Anglicanism, Protestantism, Judaism, Islam and Orthodox Christianity.

Cash and recognition
Each has its own special body that is recognised as an intermediary between members and the authorities. Public funding is also available.

Religious officials are paid by the government and religious or freethinking classes should be available in schools.

Up to 50,000 people are believed to be Buddhists in Belgium. Their number continues to increase.

http://www.vrtnieuws.net/nieuwsnet_master/versie2/english/details/060519
_Buddhism/index.shtml