<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 6 04, 2005

No. 0345 ( Hạt Cát dịch)

Lễ hội Ngày Chuyển Hóa Tâm sẽ cống hiến nhiều sắc thái Phật giáo

by TIM SULLIVAN, Oregon Live, June 1, 2005

Portland, Oregon (USA) Nhà tổ chức nói rằng Ngày Chuyển Hóa Tâm năm nay sẽ nhằm mục đích tạo nên những gặp gỡ giữa tư tưởng cũng như chuyển hóa nó.

Cư dân vùng Ðông Nam Portland hưởng ứng Lễ Hội Ngày Chuyển Hóa Tâm đã tụ tập tại một khu vực từ chùa Phật Giáo Oregon trên đường 34 tới Trung Tâm thiền tập Pháp Vũ trên đường Madison. Khu vực này có nhiều cơ sở dành cho Phật tử đến tu học.

Chương trình Lễ Hội cống hiến nhiều đề tài khác nhau. Trong khi nơi này thiền tập, nơi kia tụng niệm thì nơi nọ thuyết giảng Kinh Bát Nhã, Kinh Kim Cang v.v...

Sự đa dạng của Phật giáo là điều mà các bậc lãnh đạo PG hy vọng truyền đạt trong kỳ Lễ Hội Ngày Chuyển Hóa Tâm hằng năm lần thứ nhì ở Công Viên Mùa Hè tại khu đông Nam thành Phố Portland tiểu bang Oregon trong tuần lễ vừa qua.

Ông Heidi Hoogstra của Hội Ái Hữu Phật Giáo, một người trong nhóm tổ chức lễ hội nói “Phật Giáo tại Portland có một sắc thái rất phong phú, vì vậy chúng ta nên ăn mừng” .

Ngày Chuyển Hóa Tâm lần thứ nhất xảy ra 12 năm trước khi Tạp Chí Phật Giáo Tricycle tổ chức một buổi hướng dẫn thiền tập để giới thiệu tư tưởng và giáo lý Phật Giáo với công chúng tại Công viên Central thuộc New York City, bởi vì nhà tổ chức nghĩ rằng có một số người e dè ngần ngại khi tìm đến những cơ sở hành tập bình thường.

Buổi hướng dẫn thiền tập này thu hút được vài trăm người. Kể từ đó, Ngày Chuyển Hóa Tâm, Thứ Bảy đầu tiên của tháng Sáu, trở thành một phong trào thế giới, ngày được tổ chức từ Houston đến San Francisco.

“Ðây là một cơ hội lớn lao cho những ai muốn gặp gỡ và tìm hiểu tất cả các tông phái và giảng sư Phật Giáo để xem giáo lý nào thích hợp với mình”. DD Faulconer, tu sĩ thường trú tại chùa Nichiren ( Nhật Liên Tông thuộc Nhật Bản) nói như thế, ông nói thêm “Và tôi cảm thấy cộng đồng Phật Giáo cần có một mối liên hệ thân hữu như thế này để trở thành vững mạnh hơn”.

Portland có một truyền thống Phật Giáo lâu đời, cám ơn cộng đồng di dân Á Châu. Chùa Oregon Buddhist Temple gần đây đã kỷ niệm 100 năm, chùa Nichiren không bao lâu sẽ kỷ niệm 75 năm.

Tại Portland và xuyên suốt vùng Tây Bắc Thái Bình Dương, Phật Giáo khởi sắc với con số tỷ lệ chuyển sang đạo Phật được coi là khá cao. Trung Tâm Pháp Vũ được thành lập bởi đa số thành viên là người Mỹ gốc Âu vào giữa năm 1980 khi nó tách rời tổ chức chính ở California..

Năm ngoái, Portland tham gia Ngày Chuyển Hóa Tâm lần thứ nhất. Faulconer đã tham dự một chương trình Chuyển Hóa Tâm khác trước kia, và ông nghĩ rằng sắc thái đa dạng của Phật giáo tại Portland có thể áp dụng hình thức đó để mọi tông phái có thể hiểu biết lẫn nhau.
Rất nhiều cộng đồng Phật Giáo đã loại bỏ các hình thức khác của Phật Giáo. Phong trào này có thể giúp ta nhận thức được Ðức Phật đã dạy rất nhiều điều khác nhau.

Năm ngoái, ngày Chuyển Hóa Tâm thu hút vài trăm người. Năm nay, nhà tổ chức hy vọng sẽ thu hút nhiều Phật tử hơn. Một số thành viên tham dự lễ hội sẽ cống hiến các màn khiên vũ truyền thống, kể chuyện và trình diễn âm nhạc. Ông Hoogstra nói “Sự tìm hiểu tất cả các giáo phái và cổ võ sự đa dạng là một việc làm rất Âu Mỹ, tuy nhiên, tôi hy vọng rằng Ngày Chuyển Hóa Tâm có thể trở thành một ngày lễ của Phật Giáo trên toàn cầu”.

Buddhist event will show city's many teachings

by TIM SULLIVAN, Oregon Live, June 1, 2005

Organizers say this year's Change Your Mind Day is as much about meeting minds as converting them

Portland, Oregon (USA) -- Inner Southeast Portland teems with the teachings of the Buddha. From Oregon Buddhist Temple on 34th Avenue to Dharma Rain Zen Center on Madison Street, the area is packed with places for Buddhists to worship.

Yet the gathering spots offer different things -- while one songa, or congregation, may emphasize meditation, others prefer chanting. Some temples stress the Heart Sutra, others the Diamond.

The diversity is one of the messages leaders of Buddhist congregations hope to convey during their second annual Change Your Mind Day Festival on Saturday at Colonel Summers Park in Southeast Portland.

"Portland has such a rich choice of Buddhism here, and we need to celebrate that," says Heidi Hoogstra of the Portland Buddhist Peace Fellowship, an event organizer.

The first Change Your Mind Day happened 12 years ago when the Buddhist magazine Tricycle held a free afternoon of meditation instruction to introduce the public to Buddhist thought and teachings. The event was held in New York City's Central Park because organizers thought some might shy away from formal worship spaces.

It attracted a few hundred people. Since then, Change Your Mind Day has grown into a worldwide event on the first Saturday in June, with festivals from Houston to San Francisco.

"It's a great opportunity for those who have been curious to meet a variety of teachers and forms of Buddhism to see if one of them clicks for them," says the Rev. Ryuoh Faulconer, the resident minister at Southeast's Nichiren Temple of Portland. "And I feel that the Buddhist community needs the kind of friendship to build stronger songas."

Portland has a long tradition of Buddhism, thanks to immigrant communities from Asia. The Oregon Buddhist Temple recently celebrated its 100th anniversary. The Nichiren Temple soon will be 75 years old.

But in Portland, and throughout the Pacific Northwest, Buddhism also enjoys a high convert rate. Just as Change Your Mind Day is a U.S. invention, many of the Portland event's participating songas have a Caucasian emphasis in their makeup. Although Faulconer says two-thirds of his songa is Japanese American (Nichiren Buddhism is a Japanese lineage), it's the non-Japanese American congregants who tend to come to worship every week.

The Dharma Rain Zen Center was founded by mostly European Americans in the mid-1980s when it split from a California-based group, says Domyo Sater, a resident monk at the center. Its songa, made up primarily of white converts, has grown to 160 members.

Faulconer makes a connection between liberal Southeast residents and the growth of Buddhism in the area. "They tend to be people who have done searching before and are dissatisfied with the religion they grew up with," he says. Sater jokes that there are three kinds of Buddhists in the United States: Catholic, Protestant and Jewish.

Last year was the first that Portland joined Change Your Mind Day. Faulconer had attended other Change Your Mind events, and thought Portland's different Buddhist songas could use a way to get to know one another better.

"A lot of the Buddhist community, we're ignorant about other forms of Buddhism," Faulconer says. "This is to realize that the Buddha taught a lot of different things."

Last year's Change Your Mind Day attracted a few hundred people. This year, organizers hope for more. A dozen participating will offer drawing and coloring, traditional dancing, storytelling and music.

"It's very American in that it goes across denominations and celebrates diversity," Hoogstra says of Change Your Mind Day, "but I hope this can become a universal Buddhist holiday."

Change Your Mind Day, Saturday, 12:30-5:30 p.m., Colonel Summers Park, 1925 S.E. Taylor St. Free.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=2,00000001273,0,0,1,0