<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 3 04, 2006

No. 0798 ( Hạt Cát dịch

Sách mới về cuộc đời Vua A Dục bằng tiêng Ba Lan
[ Friday, March 03, 2006 01:36:59 pmIANS ]

BRUSSELS: Sau nhiều năm nghiên cứu, tác giả Ba Lan nổi tiếng Janusz Krzyzowski đã cho ra mắt quyển sách về cuộc đời và những thành tựu của một vị vua Ấn Ðộ thời xưa, Ðại Ðế Ashoka, bằng tiếng mẹ đẻ, tiếng Ba Lan.

“Tôi bị lôi cuốn với tư cách và cống hiến của Ngài trong việc phát triển Phật Giáo. Lịch sử cổ đại Ấn Ðộ rất gần gũi với tâm tư tôi. Mục đích của tôi là giới thiệu đến độc giả Ba Lan về cuộc đời và những thành tựu của Ngài . Ông trả lời như trên trong một buổi phỏng vấn.

Trong thập niên vừa qua, Krzyzowski đã tích cực phát hành sách vở về âm nhạc, tôn giáo Ấn Ðộ, và thi ca Urdu - Ngôn ngữ chính thức của Pakistan. Năm vừa qua ông đã chuyển ngữ công trình của nhà thơ trứ danh Urdu Mir Taki Mir sang tiếng Ba Lan với sự trợ giúp của nhà thơ Ấn Ðộ Surender Zahid cư trú tại Warsaw.

“Dr. Krzyzowski đã khỏa lấp được khoảng trống lớn lao trong sự thấu đáo lịch sử Ấn Ðộ tại Ba Lan. Ðó là một thành tựu lớn lao cho một bác sĩ y khoa đã viết nên đề tài lịch sử cổ đại Ấn Ðộ trong khi nhiều nhà Ấn Ðộ học Ba Lan cho đến bây giờ vẫn chưa dám mạo hiểm”. Ðại Sứ Ấn Ðộ tại Ba Lan, ông Anil Wadhwa, trong buổi ra mắt quyển sách đã nói như trên, và ông nói thê m “Sự phát hành quyển sách này sẽ nhắc nhở những tác giả khác về Ấn Ðộ viết nên những tác phẩm tương tự”.

Stanislaw, một giáo sư thuộc Học Viện Khoa H ọc Ba Lan nói rằng đó quả thực là một công trình tiên phong mà Dr. Krzyzowski đã hoàn tất. Nhưng Hội đồng Liên Hiệp Văn Hóa Ân Ðộ ( viết tắt ICCR) nên nâng đỡ ngành nghiên cứu lịch sử Ấn Ðộ tại Ba Lan.

Cho đến nay thì ICCR đã gửi giáo chức ngành ngôn ngữ Ấn Ðộ đến Ba Lan. Ðã đến lúc ngành Ấn Ðộ học không nên bị cấm đoán chỉ có học về ngôn ngữ mà thôi. Ðó quả thực là một điều không may mắn rằng không có một quyển sách nào về lịch sử Ấn Ðộ dành cho học sinh tại Ba Lan.


New book on King Ashoka in Polish language
[ Friday, March 03, 2006 01:36:59 pmIANS ]
BRUSSELS: After years of research, noted Polish writer Janusz Krzyzowski has come out with a book on the life and achievements of the ancient Indian king, Ashoka the Great, in his native language.

"I am fascinated with Ashoka's personality and his deeds to promote Buddhism. The history of ancient India is very close to my heart. My purpose is to introduce Ashoka and his life achievements to Polish readers," said Krzyzowski in an interview.

For the past decade, Krzyzowski has been active in publishing books on Indian music, religion and Urdu poetry. Last year he translated the work of renowned Urdu poet Mir Taqi Mir into Polish with the help of Indian poet, Surender 'Zahid' based in Warsaw, according to INEP agency.

"Dr Krzyzowski has filled a great void in understanding Indian history in Poland. It is a great achievement for a medical doctor to write a chapter of ancient Indian history when many Polish Indologists have not ventured hitherto," said Indian Ambassador Anil Wadhwa at the launch of the book here.
"The publication of this book will prompt other writers on India to write similar books," he added.

Stanislaw Tokarski, professor at the Polish Academy of Sciences, said: "It is indeed a pioneer work what Krzyzowski has done. But the Indian Council for Cultural Relations should promote Indian historical studies in Poland.

"So far the ICCR has been sending Indian language teachers whose utility is very limited. Time has come that history teachers should be sent. Indology should not be restricted to language studies only. It is indeed unfortunate that not a single textbook on Indian history is available for students in Poland."

The book has been published by the Indo-Polish Cultural Committee (IPCC), whose chairman Umesh Nautial has been instrumental in raising the funds for the project.

http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/1436782.cms
No. 0797 (Hạt Cát dịch)
Tổ chức Phật Giáo được dành đặc ân trong việc mua đất của thành phố, Úc Châu.
Australian Broadcast Corporation, March 3, 2006

Illawarra, NSW (Australia). Hội đồng thành phố Shoalhaven đã chính thức dành riêng cho giáo hội Phật Giáo Shoalin khu đất tại Comberton Grange gần Fall Creek với một giá cả chưa được tiết lộ.

Hội đồng đã bỏ phiếu trong một phiên họp kín để cống hiến khu đất thuộc sở hữu của thành phố đến cho giáo hội Phật Giáo.

Ngôi chùa trong dự án sẽ là nơi đào tạo tăng tài và sẽ cung ứng tiện nghi sinh hoạt cho khoảng 500 du khách.

Thị Trưởng Greg Watson nói ông tin tưởng rằng ngôi chùa sẽ được xây dựng tại Comberton Grange, ông nói thêm,“Họ đã thăm dò rất nhiều khu vực ở Illawarra cũng như ở Shoalhaven và họ rất, rất hoan hỷ với khu vực này, nó đáp ứng được mọi thứ họ mong muốn, như vậy cũng công bình trong việc xúc tiến giải tỏa những gút mắc đối với chính quyền tiểu bang.

Council to offer land to Buddhist order

Australian Broadcast Corporation, March 3, 2006

Illawarra, NSW (Australia) -- Shoalhaven City Council is to officially offer the Shoalin Buddhist Order land at Comberton Grange near Falls Creek at an undisclosed price.

The council has voted in a confidential meeting to offer the council-owned land to the Buddhist order.

The proposed temple would be a training ground for monks and would also provide accommodation for up to 500 tourists.

Shoalhaven Mayor Greg Watson says despite some interest from Italy and Victoria, he is confident the temple will be built at Comberton Grange.

"They looked at a number of sites in the Illawarra and also in the Shoalhaven, and he was very, very happy with that site, it's suited everything he really wanted, so that looks like it's got a fair chance of going ahead subject to some of the sticking points with the State Government bureaucrats being resolved," he said.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=27,2382,0,0,1,0
No. 0796 (Hạt Cát lược dịch)

Ðại giới đàn, truyền giới xuất gia tập thể ở Thái Lan bởi danh tăng.
by Nai Chan Mon, IMNA, March 2, 2006

Bangkok, Thailand - Sư Uttama, một danh tăng người Mon Thái Lan và giáo hội đã tổ chức giới đàn tập thể, truyền giới cho khoảng 100 người trong việc truyền bá Phật Giáo vào hôm lễ sinh nhật lần thứ 96 của Sư.

Phara Uttama, một danh tăng Mon, người đã truyền bá Phật Pháp trong nhiều thập kỷ tại Thái Lan, đã truyền giới cho hàng trăm người ở làng Wangka, Sanghklaburi, nơi ngôi chùa do ông tạo lập tọa lạc ở đấy và mặc dù ông đang được chữa bệnh tại một bệnh viện ở Bangkok.

Khoảng một ngàn cư dân trong làng từ Wangka đi bộ từ trung tâm ngôi làng đến ngôi chùa trong y phục truyền thống và mang theo tứ vật dụng dành cho tu sĩ.

Gia đình của những người xuất gia, dân làng và chư Tăng tại chùa đã đặt bát hội và cúng dường trong hai ngày.

Sư Uttama truyền giới cho những người muốn xuất gia một cách riêng biệt trong những năm trước. Nhưng năm trước dân làng mong muốn được cùng làm việc với nhau nên ý tưởng này được thực hiện.

Sư Uttama vốn là người thành lập làng Wangka 30 năm trước. Ða số là những người đến từ Burma. Gần đây, có khoảng 2000 người đã được gia nhập quốc tịch Thái Lan. Ngôi làng nổi tiếng nhờ vào nền văn hóa Mon của nó và nó vẫn được duy trì truyền thống Mon cho đến ngày nay.


Famous Thai monk ordains hundred to monkhood
by Nai Chan Mon, IMNA, March 2, 2006

Bangkok, Thailand -- Phara Uttama a famous Mon monk in Thailand and the head of the monastic association ordained about hundred men to monk hood to spread Buddhism on his 96 th birthday ceremony.

Phara Uttama, a Mon monk who has been spreading Buddhism for many decades in Thailand ordained a hundred villagers in Wangka village, Sanghklaburi, where his temple is based even though he was under treatment in a hospital in Bangkok .

About a thousand villagers from Wangka walked from the centre of the village to the temple in traditional dresses and carried the prescribed articles for use by the monk such as bowls, lower garments and robes.

The families of the people keen on monk hood; villagers and monks in the temple were offered food and donations for two days.

“On his birthday, he donates to every body who wants to be a monk earlier villager who wanted to be monks did it separately. But now for two years villagers join in on the donation,” said Phara Jorndimar, a senior monk in Phara Uttama's Wat Vi-Vay-Karam temple.

Phara Uttama sponsored most people ordained as monks separately in the past year. Since last year villagers wanted to work together and the idea was implemented.

“It is our tradition and is similar to that of Mons in Burma such as in Kawsite and Khayart village in Karen state,” the senior monk explained.

Phara Uttama founded the Wangka village more than 30 years ago. Most people moved from Burma . Recently about 2000 of them were given Thai citizenship. The village is known for its Mon culture and it still maintains Mon traditions.

Phara Uttama is famous for making and giving amulets and quite a few Thai Generals and army officers respect him. He has helped Nai Shwe Kyin, the New Mon State Party founder in founding the party.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2387,0,0,1,0