<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 3 15, 2005

No. 159

Lòng ham muốn ngồi Thiền của Trẻ con

Thành Phố Salt Lake, Utah—Yên lặng trên băng ghế là Keenan , Barrow Cậu bé ngồi trầm tư mặc tưởng với hai lòng bàn tay đặt lên nhau trên vạt áo của cậu. Tư thế của cậu bé rất nhẹ nhàng, hít thở sâu. Dĩ nhiên Barrow không có gì lo lắng , công việc hay là những hóa đơn thanh toán đều được đẩy ra khỏi đầu óc của nó.
Cậu ở tuổi lên 9 “Tôi thích thiền và điều đó không khó” cậu nói thật, những ngón tay của cậu đang đuà giởn với vòng troǹ Âm Dương quyến rủ đong đưa từ cổ.
“Bạn hãy nhìn lấy một điểm trên nền nhà, hãy tập trung vào hơi thở thay vì tập trung vào công việc mà bạn sẽ làm hôm nay” Đó là lòng nhiệt tâm của Barrow cho thiền định được sản sinh ra bởi mẹ của cậu , Jacque bắt đầu chương trình dạy thiền miễn phí cho trẻ em ở Trung tâm Thiền, 1280 Thánh Đường hướng Tây Nam thành phố Salt Lake. “Trước tiên Keenan chỉ muốn tôi dạy cho nó tịnh tâm và thiền trong ̣đạo Phật vào mỗi buổi sáng Chủ Nhật” Jacque Barrow. nói “Nhưng tôi tình nguyện dạy cho em thiền ở tại trung tâm thiền cùng với những đứa trẻ khác, những ̣đứa trẻ này có thể thấy được cha mẹ cuả chúng thiền tại nhà và chúng muốn học thêm nữa.” Vì vậy từ 10h sáng đến 11h sáng chủ nhật, Jacque Barrow tập trung 1 nhóm trẻ,̉ bây giờ họ tự hào đã có được 6 em thường xuyên tuổi từ 1 đến 13 học với cô. Cùng với nhau, họ ngồi trên những cái gối tròn, người Nhật gọi là Zafu, phẳng, những miếng lót hình vuông gọi là Zabuton.
Nhiều đứa trẻ dể uốn nắn để ngồi kiểu kiết già, chân chéo vào nhau, gót chân thả lỏng trên đùi của chúng, trong khi những đứa khác thì giạng chân dể dàng trên gối Zafu. Căn phòng hoàn toàn im lặng , cứ sau 5 đến 10 phút thiền, thả lỏng đôi tay, hít thật sâu 3 lần với 3 tiếng chuông.
“Khi bạn có 1 nhóm trẻ 10 em, bao gồm những em nhỏ nhất, chúng cũng rất yên lặng, chúnǵ dường như không bình thường” Jacque Barrow nói, cô cũng là người đã cung cấp: bửa ăn nhanh vào buổi sáng, kể những chuyện về Đức Phật, về những thắng cảnh đồng ruộng và những công viên lân cận.
Cô Daniel Silberberg, hiệu trưởng của trung tâm Thiền, thừa nhận rằng Thiền trong Đạo Phật ở Phương Tây rất rộng lớn, hướng tới những người trưởng thành , sẽ giới thiệu và phát triển đến trẻ em một ngày gần đây “có lẻ chúng nó đã sẳn sàng bắt đầu trạng thái thiền định” Cô Silberberg nói. “Thiền không phải ngồi để làm trò cười, như là bạn có thể làm ở rạp chiếu bóng hay trò chơi banh. Nó nhìn được vào bên trong suy nghĩ của bạn, và trẻ con có thể làm đúng đắn hơn là chúng vui đùa, với tính cách tự nhiên hơn là người lớn.”Cô Silberberg còn cho biết rất nhiều phụ huynh đã cảm kích chương trình của Jacque Barrow bởi vì những trẻ em tham dự buổi học ở trung tâm vào chủ nhật mà đầu óc không bị căng thẳng

Chánh Hạnh dịch, Minh Hạnh hiệu đính

Children Get a Yen for Zen

Salt Lake City, Utah -- Silence settles on Keenan Barrow as he sits in a meditative position with his palms folded together in his lap. He appears to have no trouble drawing smooth, deep breaths. Of course, Barrow doesn't have the typical worries of a mortgage, job or bills to push out of his mind.

He's 9. "I like meditating, and it's not that hard," he says matter-of-factly, his fingers toying with a round yin-yang charm dangling from his neck. "You just pick a spot on the floor to look at and concentrate on breathing instead of what you're going to do today."
It was Barrow's enthusiasm for meditating that inspired his mother, Jacque, to begin a free program for children at Utah's Kanzeon Zen Center, 1280 E. South Temple in Salt Lake City. "At first, Keenan just wanted me to teach him about meditating and Zen Buddhism at home on Sundays," says Jacque
Barrow. "But I volunteered to do it at the Zen center to include other children who might see their parents meditating at home and want to learn more." So from 10 a.m. to 11:30 a.m. on Sundays, Jacque Barrow strikes a gong to gather the group of children -- which now boasts a half-dozen regulars, ages 1 to 13 -- around her. Together, they sit on round cushions, called zafu in Japanese, and flat, square mats called zabuton. The more supple children sit in the lotus position, with legs crossed and heels resting on their thighs, while others simply straddle the zafu.
The room's volume plummets as the five- to 10-minute meditation session begins with arm stretches, three deep breaths and three rings of the gong. "When you have a group of 10 children, including really young ones, it gets so quiet, it seems almost unnatural," says Jacque Barrow, who also supplements the morning with snack time, stories of the Buddha and field trips to a neighboring park.
Daniel Doen Silberberg, the Zen center's chief executive, admits that meditation in Western Buddhism largely has been geared toward adults, and its introduction to children is a recent development. "Maybe children are already in more of a state of meditation to begin with," says Silberberg. "Meditation is not sitting on your butt, which you can do at the movies or a ball game. It's looking into your own mind, and children probably can do that in a more playful, natural manner than adults."
Silberberg adds that many parents appreciate Jacque Barrow's program because it allows them to attend the center's Sunday lessons without being distracted.

Nine-year-old Keenan Barrow practices meditation during a children's Sunday session at the Kanzeon Zen Center in Salt Lake City. The group now has about a half-dozen regulars, ages 1 to 13. (Jeremy Harmon/The Salt Lake Tribune) By Karyn Hsiao The Salt Lake Tribune
http://www.buddhistnews.tv/current/salt-lake-zen-030603.php