<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 4 15, 2005

No. 0254 (Chánh Hạnh dịch)

Quy ngưỡng Phật Giáo, Bác Sĩ Ambedkar, một tấm gương sáng cho Phật tử

NETWORK, APRIL 14, 2005

AHMEDABAD, India --Bộ trưởng Narendra Modi nói rằng, bằng sự quy ngưỡng Phật Giáo, Babasaheb Ambedkar là một tấm gương điển hình trong việc bảo vệ cơ cấu xã hội và tính chính trực cùng sự thống nhất của Ấn Độ.

Mặc dù phản đối những tệ trạng của xã hội Hindu, Ambedkar đã không bị quyến rũ bởi Cơ đốc giáo và Hồi giáo. Thay vào đó ông chọn Phật giáo, một tôn giáo có xuất xứ tại Ấn Độ, Modi nói.

Modi đã phát biểu trong buổi lễ khánh thành tượng đài Ambedkar ở Dholka trong dịp kỷ niệm lần thứ 114 ngày sinh của ông. Sự kiện đặc biệt này đã được tán dương với tất cả nhiệt tình trên toàn lãnh thổ. Modi cũng đặt nền móng của Ambedkar Bhavan ở thành phố Taluka là nơi mà Bộ trưởng bộ nông nghiệp của bang Bhupendrasinh Chudasma, đã được ca ngợi bởi các tổ chức địa phương Dalit trong các công tác phục vụ, mà ông đã làm cho những khu vực yếu kém trong vùng trong vòng 25 năm qua.

Trong khi bày tỏ lòng kính ngưỡng sâu xa đến Ambedkar, bộ trưởng nói rằng Babasaheb là người lãnh đạo vĩ đại, người đấu tranh quyết liệt cho quyền lợi của tầng lớp bị áp bức trong xã hội và ông đã chiếm được tên tuổi trong danh sách những nhà lãnh đạo tài ba trên thế giới.

Modi và những nhà lãnh đạo khác, trong đó có Bộ trưởng phúc lợi xã hội, Ramamlal Vora và Fakirbhai Waghela, phó chủ tịch Hội Đồng Quốc Gia đã đặt những vòng hoa tưởng niệm tươi thắm tại tượng đài Ambedkar ở Gandhinagar.

Phát ngôn viên của Hội đồng tỉnh bang , Mangalbhai Patel, và bộ trưởng thuế vụ Kaushik Patel, đã đặt tràng hoa trước bức chân dung tranh sơn dầu của Ambedkar tại trụ sở Hội đồng tỉnh bang Gandhinagar.

( Chánh Hạnh dịch)
-------------

Embracing Buddhism, Ambedkar set an example

TIMES NEWS NETWORK, APRIL 14, 2005
AHMEDABAD, India -- Chief Minister Narendra Modi has said that Babasaheb Ambedkar, by embracing Buddhism, set an example of protecting the social fabric and integrity and unity of India.
Image hosted by Photobucket.comDr.Ambedkar<<><<>

"Although opposed to the evils of Hindu society, Ambedkar was not prepared to be lured by Christianity and Islam. Instead, he preferred Buddhism, a religion founded in India," Modi said.
Modi said this during a function held after the unveiling of Ambedkar's statue at Dholka on the occasion of his 114th birth anniversary. The occasion was celebrated with great enthusiasm all over the state. Modi also laid the foundation of Ambedkar Bhavan at the taluka town where state agriculture minister, Bhupendrasinh Chudasma, was felicitated by the local Dalit organisations for the services he has rendered for the weaker sections of the region in past 25 years.
While paying rich tributes to Ambedkar, the chief minister said that Babasaheb was a great leader who had fought relentlessly for the welfare of the downtrodden in the society and has earned a name for himself in the galaxy of world leaders.
Modi and other leaders, including social welfare minister, Ramanlal Vora and Fakirbhai Waghela, the deputy chairman of the National Commission for Scheduled Castes paid floral tributes at Ambedkar's statue in Gandhinagar.
State assembly speaker,Mangalbhai Patel, and revenue minister, Kaushik Patel, garlanded the oil painting of Ambedkar at the precincts of the assembly in Gandhinagar.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,1052,0,0,1,0