<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 11 10, 2005

No. 0619 (Nhị Ðộ Mai dịch)
Ngôi chùa Trung Quốc đầu tiên tại La Mã được hoan nghênh.
La Mã, Thủ đô Ý Đại Lợi., một thành phố cởi mở, ủng hộ lịch sử và tất cả các tôn giáo.

2005-11-10 00:39
Bản tin được đăng tải trên trang Web Ohmynews.com ngày 10 tháng 11, 2005
La Mã- Ý Ðại Lợi- Ngôi chùa Phật Giáo Trung quốc đầu tiên tại Ý Đại Lợi trở thành sự thực tại Rome – La Mã vào ngày 6 tháng 11, 2005.Chùa Pu Tuo Shan là một ý kiến của 3 cư dân Trung quốc ở thành phố. Ngôi chùa tọa lạc trên tuyến đường Ferruccio cạnh Piazza Vittorio trong khu vực Eswuilino.

8 tu sĩ từ tỉnh Triết Giang, Trung Quốc đã đến khánh thành ngôi chùa. Khu vực Esquilino là nơi mà dân cư Trung Quốc sống tại thành phố La Mã đều có doanh nghiệp.

Ngôi chùa gồm có 2 căn phòng; căn phòng đầu tiên có 2 bàn thờ, và căn phòng chính thiết trí bàn thờ chính.Trong phòng đầu tiên có một tượng Phật Di Lặc, vị Phật tương lai được tôn trí trên một bàn thờ và chư thiên thần hộ pháp được tôn trí trên một bàn thờ khác

Trong phòng chánh bạn sẽ thấy ba pho tượng, bên trái là tượng một giáo chủ của 6 cõi dục giới và 6 cõi luân hồi, trung tâm là tượng một vị Chánh Đẳng Gíac, bên phải là tượng Bồ Tát Guanyin( dịch âm từ Quán Âm của Trung Quốc ), có nghĩa là luôn luôn lắng nghe mọi âm thanh cuả thế giới, luôn luôn lắng nghe lời thỉnh cầu của chúng sinh.

Khách hành hương mang trái cây đến cúng dường Đức Phật và chung quanh các pho tượng đầy những táo, nho, cam quít và dầu olive.Các tượng Phật được khắc chạm bằng gỗ, và đã đến Ý Đại Lợi sau 2 tháng được chuyển vận bằng đường hàng hải từ thành phố Ninh Ba Trung Quốc

Với sự hoàn thành của ngôi chùa này chúng ta có thể kết luận rằng Rome là một nơi tập trung tất cả các tôn giáo. Nơi đây có nhiều nhà thờ Thiên Chúa giáo, Gíao Đường Do Thái, nhà thờ Hồi Giáo và bây giờ cũng có ngôi chùa Phật Giáo. Rome – La Mã một thành phố cởi mở, ủng hộ lịch sử và tất cả tôn giáo.

Nếu bạn thích đến viếng thăm , ngôi chùa mở cửa mỗi ngày từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Những buổi lễ được cử hành vào ngày một và ngày 15 của mỗi tháng, theo âm lịch. Nơi đây cũng có những cuộc lễ hội cho những ngày lễ quan trọng được tổ chức theo âm lịch.

Rome Welcomes First Chinese Buddhist Temple
Italy's capital, an open city, embraces history and all religions

2005-11-10 00:39

Italy's first Chinese Buddhist temple became a reality in Rome on Nov. 6. The Pu Tuo Shan temple is the brainchild of three Chinese residents of the city. It is on Via Ferruccio near Piazza Vittorio in the area of Esquilino.

Eight Buddhist monks from the Chinese province of Zhejiang inaugurated the temple. The area of Esquilino is where most of the Chinese population of Rome have their businesses.

The temple consists of two rooms; the first room, which holds two altars, and the main room which holds the main altar. In the first room there is a statue of Maitreya, the future Buddha on one of the altars, and his guards on the other.

In the main room you will find three statues of Buddha; on the left side is the master of the six worlds of desire and of the six destinies of rebirth, in the center he who possesses infinite meritorious qualities; on the right side is she who is the personification of perfect Compassion. Her name, Guanyin (translation "observing the sounds" in Chinese), means that she is always listening to all the sounds of the worlds, always listening to requests from her worshipper.

Pilgrims bring fresh fruit to the ceremony to honor the Buddha and the statues are surrounded by apples, grapes, bananas, mandarins and olive oil. The statues themselves are carved in wood, and arrived in Italy after a two-month journey by boat from the Chinese city of Ningbo.

With the arrival of this temple we can say that Rome finally is a house for all religions. There are many churches for Christians, a synagogue for Jews, a mosque for Muslims and now also a temple for Buddhists. Rome, an open city, is embracing history and all religions.

If you would like to visit, the temple is open every day from 7 a.m. to 7 p.m. Ceremonies are conducted on the 1st and 15th of every month, following the Chinese calendar. There are also ceremonies on the holidays, also following the Chinese calendar.

©2005 OhmyNews
http://english.ohmynews.com/articleview/article_view.asp?article_class=5&no=257801&rel_no=1
No. 0618 (Hạt Cát dịch)

Lễ Tăng Y ở chùa Phật Pháp, Florida

By WAVENEY ANN MOORE, Times Staff Writer
Published November 9, 2005

Ðội lễ vật trên đầu để cúng dường chư Tăng trong hạnh xả ly, một cuộc diễn hành của Phật tử đánh dấu lễ hội Tăng Y Kathina.

Bản tin được đăng tải trên trang Web St. Petersburg Times Online ngày 09 tháng 11, 2005. Trong hình ảnh kèm theo thấy có sự hiện diện của Sư Huệ Ðức.

St. Petersburg – Florida.
Phật tử tại thành phố St. Petersburg đã cử hành lễ Tăng Y Kathina hằng năm vào hôm chủ nhật 06 tháng 11, 2005. Lễ hội Tăng Y là thời điểm mà Phật tử tụ tập dâng cúng tăng y và tứ sự lên chư Tăng trong cộng đồng.

Lễ hội Kathina rơi vào thời kỳ cuối mùa mưa tại phần lớn các quốc gia Phật Giáo và là thời gian duy nhất trong năm chư tăng được phép tiếp nhận y ca sa để thay thế y cũ sau một mùa nhập hạ an cư.

Hôm chủ nhật, khoảng 300 người đã tụ tập tại số 1770 đường 62 tham dự buổi lễ dâng y đến ÐÐ Trí Tịnh, trụ trì chùa Phật Pháp. Nhóm Phật tử tụ họp phần lớn là người VN. Chư Tăng người Lào. Cam Bốt và Tích Lan trong vùng Vịnh Tampa cũng như một tu sĩ từ Ấn Ðộ và vài vị từ Texas đã đến tham dự buổi lễ.

Tăng y dâng cúng trong buổi lễ hội màu vàng sậm được mua từ Thái Lan, có ba phần, y nội, y vai trái và y tăng già lê. Phật tử cũng cúng dường đến cho Sư trụ trì nhu cầu tứ sự như dao cạo, kem đánh răng và khăn, Sư trụ trì sau đó chia sẻ lại cho chư tăng đồng sự.

Một điểm nổi bật trong buổi lễ hôm Chủ Nhật là một cuộc diễn hành của Phật tử vòng quanh ngôi chùa ba lần với lễ vật đội trên đầu. Họ vừa đi vừa xướng kệ, thành viên của cộng đồng cũng dâng hoa lên bàn thờ Phật. Cuộc diễn hành đầy màu sắc là một phần của nghi thức để thực hiện an lạc nội tại và để vinh danh phụ mẫu, Tanya Vu, một thành viên tích cực của nhóm lễ hội cho biết như vậy.

Alms to the abbot and monks

Carrying offerings on their heads for those who take a vow of poverty, a procession of Buddhists mark the Kathina Festival.

By WAVENEY ANN MOORE, Times Staff Writer
Published November 9, 2005
[Times photos: John Pendygraft]

Cam Ha Le carries a bowl of food as an offering as others carry robes during a Kathina ceremony on Sunday. Members of Chua Phat Phap Buddhist Temple in St. Petersburg offered the monks new robes to replace old ones. At right is Danh Lam.Hue Duc receives a new robe after the congregation marched the robes around the temple three times as part of a ritual to achieve inner peace.

Buddhists in St. Petersburg celebrated the annual Kathina Festival on Sunday. The celebration is a time when lay members gather to offer new robes and other necessities to the monks in their community.

Kathina falls at the end of the rainy season in predominantly Buddhist countries and is the only time of year when Buddhist monks, who take a vow of poverty, are allowed to receive new garments to replace their old ones.

On Sunday, about 300 people gathered at 1770 62nd Ave. N to make their offerings to the Venerable Tri Tinh, abbot of the Chua Phat Phap Buddhist Temple. The congregation is predominantly Vietnamese. Monks from Laotian, Cambodian and Sri Lankan congregations in the Tampa Bay area, as well as one from India and several from Texas, witnessed the ceremony.

The abbot's camel-colored robe was purchased in Thailand. It is made in three parts. The outer garment is the tricivara, the undergarment, the uttarasnga, and the cloak is called the samghati.

Members of the congregation gave the abbot such necessities as razors, toothpaste and towels. He later shared the offerings with his fellow monks.

A highlight of Sunday's festival was a procession, during which the congregation circled the temple three times, carrying their offerings on their heads. Chanting as they walked, members of the community also carried flowers for the altar. The colorful procession was part of a ritual to achieve inner peace and to honor their parents, said Tanya Vu, an active member of the congregation.

http://www.sptimes.com/2005/11/09/Neighborhoodtimes/
Alms_to_the_abbot_and.shtml