<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 4 06, 2005

No. 0229

Unesco nghiên cứu Đại Bồ Đề Tự(Mahabodhi temple)

IANS [ WEDNESDAY, APRIL 06, 2005 11:18:04 AM ]

PATNA: Không hài lòng với tình trạng của chùa Đại Bồ Đề (còn gọi là Tháp Đại Giác, hay Đại Tháp Bồ Đề) tại Bihar, chuyên gia từ Cơ Quan UNESCO sẽ viếng thăm di sản thế giới này trong tháng 4.

Một viên chức nói “ Nhóm chuyên gia của cơ quan Unesco sẽ khảo sát ngôi chùa 1,500 tuổi tại Bồ Đề Đạo Tràng vào tuần lễ cuối tháng 4, 2005”.
Nhóm nghiên cứu sẽ xét nghiệm tình trạng vật chất của ngôi chùa, nơi được xem là cái nôi khai sinh Phật Giáo, để xem những điều kiện duy trì, bảo tồn có bị vi phạm nguyên tắc hay không .

Ngôi chùa tọa lạc tại khu vực gần địa điểm được cho là nơi đức Phật thành đạo 2,500 trước.
Viên chức của Unesco tường trình một cách bất bình khi một nhóm chuyên gia ba người sau một chuyến viếng thăm hồi tuần rồi đã phàn nàn rằng các kiến trúc bất hợp pháp mọc như nấm chung quanh ngôi chùa. Cơ quan Unesco đã báo động hơn hai năm trước rằng nó sẽ làm hư hoại danh vị di sản của ngôi chùa nếu các tiêu chuẩn, nguyên tắc duy trì tiếp tục bị xem thường.

Ngôi chùa được tuyên bố là di sản thế giới từ năm 2002, trở thành kiến trúc lịch sử thứ 23 tại Ấn Độ được liệt kê vào vị trí đặc biệt.

Chính quyền trung ương và địa phương đã bảo đảm với Unesco rằng các nguyên tắc - kể cả tăng cường nghiêm nhặt cấm đoán các công trình xây dựng trong vòng đường kính 1km chung quanh ngôi chùa - được tuân thủ chặt chẽ.

Nhưng các công trình xây dựng mới vẫn xảy ra trong khu vực bị cấm đoán. Vấn đề này được báo cáo thường xuyên bởi báo chí địa phương.

Cơ quan Unesco năm vừa qua đã đòi hỏi cơ quan chính phủ phải ngăn chận những vi phạm và đã đe dọa sẽ xóa tên ngôi chùa trong danh sách di sản đã được liệt kê.
Một nguyên tắc khác của Unesco là giới hạn chiều cao 11 mét của những công trình xây cất gần ngôi chùa cũng được báo cáo bị vi phạm.

Chính quyền Bihar đã thiết lập một kế hoạch đồ sộ phát triển khu vực này trở thành một địa điểm du lịch sau khi ngôi chùa được liệt kê vào danh sách di sản.
Một phong trào xây dựng bùng lên tiếp theo sau mặc dù chính quyền đã đồng ý không cho phép bất cứ công trình nào trong địa bàn lót đệm kể trên.
(Hạt Cát dịch)


Unesco to study Mahabodhi temple

IANS [ WEDNESDAY, APRIL 06, 2005 11:18:04 AM ]

PATNA: Unhappy with the condition of the Buddhist Mahabodhi temple in Bihar, experts from the UN's cultural arm will visit the world heritage site this month.

The UNESCO team will make a visit in the last week of April to the 1,500-year-old temple at Bodh Gaya, about 110 km from here, an official said.

The team will assess the physical condition of the temple, known as Buddhism's birthplace, to see if its maintenance guidelines have been violated.

The temple stands at the site near where the Buddha is said to have attained enlightenment some 2,500 years ago.

Unesco officials are reportedly unhappy after a three-member expert committee last week complained after a visit that illegal concrete structures were mushrooming in and around the temple.

The Unesco had been warning over the last two years that it would revoke the heritage status for the temple if its maintenance guidelines continued to be flouted.

The temple was declared a world heritage site in June 2002, becoming the 23rd historical structure in India to be given the special status.

The central and Bihar governments had assured Unesco that its guidelines - including the enforcement of a strict ban on all construction in a one-kilometre radius around the temple - would be strictly followed.

But new structures have come up within the restricted area. The matter has been reported regularly by local dailies.

The Unesco had, last year, asked government agencies to stop the violation of its guidelines and threatened to de-list the temple from the heritage list.

Violations were also reported of another Unesco guideline that limits the height of structures near the temple to 11 metres.

The Bihar government had drawn up grand plans to develop the site into a major tourist destination after it was included in the heritage list.

A building boom followed, though the government had agreed not to allow any construction in the buffer area.
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/1069956.cms