<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 1 27, 2006

No. 0742 (Thiện Ngữ dịch)
Hãng sản xuất phim họat hình tìm kiếm Điển Tích về Đức Phật

Bản tin được đăng tải trênThe Tipitaka Network News Team, January 14, 2006
Thành phố Mumbai, Maharashtra (Ấn độ) . Thực hiện lời hứa sẽ làm cảnh vật theo nguyên bản, Hãng phim họat hình cần có 3 sản phẩm hoàn toàn mới.
Ba sản phẩm đó là Akbar và Birbal. 13 phân đọan thực hiện bởi hãng Phoebus Creations, 2 sản phẩm khác được hãng Pentamedia thực hiện là Điển tích Đức Phật và con trai của Aladin, cả 3 hy vọng sẽ được trình chiếu trong những kỳ nghỉ hè.
Trong khi Akbar và Birbal và phim Điển tích Ðức Phật được dàn dựng theo 2 chiều thì đứa con của Aladin sẽ được dàn dựng 3 chiều.

Ngài Vishnu Athreya, nhà quản lý lập trình nhiều năm cho biết: „ Chúng tôi rất phấn khích theo cách thực hiện những cuộc trình chiếu như thế này và tất cả đều là những đề tài quan tâm của các trẻ nhỏ. Chúng tôi cũng cố gắng thực hiện từ 6 đến 8 phim hoạt hình trong năm 2006-2007. Tối thiểu trong năm 2006 sẽ thực hiện 4 phim , còn lại để sang 2007“
Dàn được 3 phim họat hình này đã giúp đưa sản phẩm phim hoat hình của Ấn Ðộ lên vị trí 12 trong những sản phẩm cho gia đình thông dụng nhất. Akbar and Birbal sẽ được giới thiệu sơ lược và ngày 15 tháng 1 trên mạng phim hoạt hình và được trình chiếu mỗi chủ nhật từ 10 h đến 10 :30 sáng.

Ông Athreya cho biết thêm „Chúng tôi cũng đang khám phá sự phát triển sáng tạo trong sản phẩm hoat hình của Ấn Độ, trong đó Hãng sẽ thu thập kinh nghiệm khi tiếp xúc với trẻ em Ấn độ để thực hiện buớc định dạng cho đến thực hiện sản phẩm hoàn tất.
Ngòai việc thực hiện các màn trình chiếu tại Ấn độ chúng tôi cũng mong tìm hiểu và thu gom sự hiểu biết về trẻ em Ấn độ và những gì chúng mong muốn trong khi thực hiện phần nội dung của những bộ phim này „

Cartoon Network acquires The Legend of Buddha

Compiled by Tipitaka Network News Team, January 14, 2006

Mumbai, Maharashtra (India) Staying true to the localisation promise, Cartoon Network has acquired three brand new Indian animation productions. They are Akbar & Birbal, a 13 part series by Phoebus Creations, the other two are from Pentamedia, they are The Legend of Buddha and Son of Aladdin, which will be aired during the summer vacations.

While Akbar & Birbal and The Legend of Buddha are 2D animation series; Son of Aladdin is a 3D feature.

Vishnu Athreya, Senior Programming Manager, Cartoon Network India, said, "We are extremely happy about the way we have moved in terms actually making these shows and features extremely popular amongst kids. We are also looking at acquiring six to eight Indian animation productions in 2006-07. A minimum of four will be launched in 2006 and the balance in 2007."

The addition of these three new Indian animation acquisitions take the tally of total Indian animations on Cartoon Network to 12 home grown products. Akbar and Birbal will see its premiere on Cartoon Network on January 15 and will be aired every Sunday from 10:00 am to 10:30 am.

"We are also actively exploring avenues of creative development of Indian animation products, where the Network will lend its expertise on what works with Indian kids by collaborating with partner studios from the conceptual stage to the final product. Extending the Network's role beyond just showcasing Indian animation, we hope to leverage our in-depth knowledge and understanding of Indian kids and their needs while developing content that works," Athreya said.

source: http://www.televisionpoint.com/news2006/newsfullstory.php?id=1136986028
source: http://www.indiantelevision.com/headlines/y2k6/jan/jan132.htm