<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 9 29, 2005

No. 0554 (Khánh Văn dịch)

Uttar Pradesh, Ấn-độ, đón mừng kỷ niệm lần thứ 2550 ngày Ðản Sinh Đức Phật

Webindia123.com, September 28, 2005

Agra, India -- Sau nhiều đợt quảng cáo rầm rộ ngày Taj Mahal thành lập được 350 năm, cuối cùng thì buổi lễ cũng đã kết thúc. Hiện giờ chính phủ Uttar Pradesh đang chuẩn bị chào đón ngày Phật đản lần thứ 2550, lễ hội này sẽ được tổ chức vào năm tới.

Cơ quan du lịch của chính phủ đang do dự chọn lựa giữa 2 địa điểm Sarnath và Kushinagar để tổ chức lễ hội này. Ông bộ trưởng bộ du lịch cùng một đội nhân viên cao cấp sẽ viếng thăm Nam-hàn vào tuần này để thảo luận vấn đề trên.
Trước khi rời Ấn-độ để viếng thăm Malaysia và Nam-hàn trong ngày hôm nay, ông bộ trưởng lên tiếng với nhân viên UNI địa phương rằng chính phủ đã soạn thảo kế hoạch cho ngày lễ long trọng này vào năm tới.
“Chúng tôi sẽ tìm sự giúp đỡ về mặt tài chính từ Nhật-bản, Nam-hàn, và một vài quốc giáo Phật giáo khác. Và có thể chúng tôi sẽ nhờ những quốc gia này góp ý vào chương trình cho buổi lễ.” Ông bộ trưởng xác định lời trên.
Ông còn nói thêm UP rất lấy làm hãnh diện đã tuyển chọn ra 2 địa điểm để chào mừng ngày lễ: một là Kushinagar, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, hai là Sarnath, nơi mà Đức Phật giảng bài pháp đầu tiên.

India: Uttar Pradesh to celebrate Lord Buddha's 2550th birth anniversary

Webindia123.com, September 28, 2005

Agra, India -- After the much-hyped 350th year celebrations of the Taj Mahal, that concluded here last evening, the Uttar Pradesh government is set to celebrate the 2550th birth anniversary of Lord Buddha next year.

The state tourism department is mulling holding the programme at either Sarnath or Kushinagar. A high-level team led by state tourism minister Kokab Hamid is visiting South Korea this week to hold talks in this regard.

Before leaving for Malaysia and South Korea today, the minister told UNI here the state government was laying the ground work for the big event likely to take place next year.

''We will seek financial assistance from Japan, South Korea and other Buddhist nations and even seek their suggestions for putting together the show,'' the minister informed.

He said UP boasted of two likely spots to celebrate the mega event -- Kushinagar, where Buddha breathed his last and Sarnath, where the Lord delivered his maiden sermon.

Gautam Buddha was born as a prince in 544 BC at Lumbini, now in Nepal on a Full Moon day in the month of Baisakh.

On his birth, it was predicted that the child would redeem the world. Even as a young prince, he was touched by the pain and miseries of others. Later, he renounced the world and became an ascetic.

At the age of 35, he attained enlightenment on the full moon day of Baisakh. He travelled far and wide preaching and gained a large following consisting of scholars, sages, kings and commoners, thus forming the Buddhist community.

Meanwhile, Mr Hamid will also attend the annual function of the Princess of Ayodhya in South Korea, where he has been invited as a special guest.

During his eight-day foreign tour, he would attend the tourism mart in Malaysia where UP Tourism is putting up its stall to attract international tourists to spots like Agra, Sarnath, Kashi, among others.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,1783,0,0,1,0
No. 0545 (Hạt Cát dịch)
Phim tài liệu trình bày nghệ thuật của thế giới cổ xưa: “Di Sản Nghệ thuật Phật Giáo Tích Lan”
Date : 2005-09-22

Winnipeg, Canada, 22 tháng 09, 2005, (Asiantribune.com): Phim tài liệu trình bày một lãnh vực thu hút của văn hóa Tích Lan với chủ đề “Nghệ Thuật Của Thế Giới Cổ Xưa :Di Sản Họa Phẩm Phật Giáo tại Tích Lan” sẽ được tổ chức ở Trung Tâm Nghệ Thuật St Norbert vào ngày 14 và 15 tháng Mười, 2005 như là một phần trong Hội Nghị “ Trường Phái Tôn Giáo Thế Giới” được dự định tổ chức tại Hội Trường Giáo Dục của Ðại Học Manitoba.

Ðây là một chương trình trình chiếu kết hợp bởi (1)TrungTâm Nghệ Thuật St Norbert thuộc thành phố Winnipeg, Canada, (2) Tu Viện Phật Giáo Manitoba và Hiệp Hội Văn Hóa, (3) Cơ Quan Triển Lãm Phục Vụ Du Lịch Brampton, Ontario.

Cuốn phim trình bày một lãnh vực thú vị của văn hóa tầm nhìn của Tích Lan. Nỗ lực này nhằm cung cấp một cơ hội thưởng thức một cảm hứng về thẩm mỹ, nghệ thuật và tâm linh xuyên qua nghệ thuật Phật Giáo. Những họa phẩm này thuộc về số họa phẩm cao quý và ý nghĩa nhất của nhân loại.

Cuốn phim được thiết kế và sản xuất bởi Daya Hewapathirane, và cũng do chính ông cùng cô con gái Apsara Hewapathirane tường thuật.

Căn cứ theo ông Daya Hewapathirane, cuốn phim dựa trên một chọn lọc trên số họa phẩm tinh tế thuộc về một giai đoạn 2,200 năm kể từ thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch cho đến thế kỷ này. Nó được thiết kế dưới hình thức như đi hành hương bằng thị giác đến nhiều khu di tích Phật Giáo ở Tích Lan, kể cả các Khu Vực Di Sản Thế Giới.

Các họa phẩm này được tìm thấy trong các hang động cổ xưa và trên đá, trên tường, trần nhà, cửa, gỗ, hình tượng và trên điêu khắc, đồ gốm, đồ đất nung và trên vải vóc. Những họa phẩm cổ kính nhất được tìm thấy trong hình thức rời rạc từng mảnh nhỏ. Giữa những họa phẩm xưa cổ nhất là những tác phẩm khắc trên đá trong hang động, trên tường của điện thờ bên trong các ngôi tháp. Những chủ đề vượt trội mà nghệ thuật cổ xưa theo đuổi bao gồm cả các họa phẩm miêu tả cuộc đời Ðức Phật, “Truyện Bổn Sanh” dựa trên những kiếp quá khứ của Ðức Phật và giáo huấn của Ðức Phật.

Mục tiêu của lọat phim này nhằm phát huy nhận thức về sự phong phú của di sản văn hóa thị giác của Tích Lan. Nó dự trù tạo điều kiện cho sự gặp gỡ thân ái tương tác giữa những cộng đồng khác nhau và sẽ là một phương pháp khuyến khích đối thoại giao lưu văn hóa. Nó đã trở thành một nơi tụ hội cho những cộng đồng quốc tế đa dạng Canada khi được trình chiếu lần đầu tiên tại Ðại Học Toronto hồi tháng Sáu, 2005 và sau đó tại Thính Ðường của Khố Quốc Canada ở Ottawa.

Nó đưa đến sự hình thành đối thoại giao lưu văn hóa, tán dương cả hai lãnh vực nhất thể và đa nguyên. Ðây là một cơ hội, nơi mà người ta có thể nhìn thấy, tán thán và học hỏi và là nơi mà người ta có thể được kích thích với cảm giác phấn khởi, hãnh diện. Nó có thể khơi gợi cho người ta một kết quả về sự nhận định thẩm mỹ trong môi trường văn hóa sâu sắc bao la hơn.

Trình độ kỹ thuật và kiểu mẫu minh chứng trong tuyệt tác mỹ thuật của Di Sản Thế Giới của Tích Lan sẽ là nguồn cảm hứng đặc biệt đối với những người say mê nghệ thuật và họa sĩ sáng tạo đương thời.

Ông Daya Hewapathirane, Tổng Giám Ðốc Cơ Quan Triển Lãm Phục Vụ Du Lịch nói rằng lợi nhuận thu được trong chương trình này sẽ dành cho trẻ em nạn nhân Tsunami tại Tích Lan.

- Asian Tribune –

Documentary film show on the arts of the ancient world: Heritage Buddhist art of Sri Lanka

Date : 2005-09-22

Winnipeg, Canada, 22 September, (Asiantribunr.com): Documentary film show presenting a fascinating aspects of Sri Lanka’s visual culture titled “Arts of the Ancient World: Heritage of Buddhist Paintings of Sri Lanka”, will be held at the St Norbert Arts Centre on 14th and 15th October, as a part of the Conference on "World Religions in School" is planned to be held at the Education Building of the University of Manitoba.

This is a joint presentation of the (1) St. Norbert Arts Centre of Winnipeg (2) Manitoba Buddhist Vihara and Cultural Association (MBVCA) and the (3)Traveling Exhibition Service of Brampton, Ontario (www.kalaava.com).

This film presents a fascinating aspect of Sri Lanka's visual culture. The effort is to provide with an opportunity to enjoy a sense of aesthetic pleasure, artistic appreciation and spiritual joy, through Buddhist art. These paintings are among the most gentle and sublime art of mankind and form a dominant component of the heritage of Sinhala Buddhists. Buddhist paintings have a strong impact on one’s inner spirit, transforming ones mind to a state of innocence and overflowing compassion, joy and peacefulness.

The film was designed and produced by Daya Hewapathirane, and the narrations are by him and his daughter Apsara Hewapathirane.

According to Daya Hewapathirane the film is based on a selection of exquisite paintings that belong to a 2200 year period from the 3rd century BCE to the present century. It is designed in the form of a visual pilgrimage to many Buddhist sites of Sri Lanka, including the World Heritage Sites. Paintings are found on ancient cave and rock surfaces, walls, ceilings, doors, wooden surfaces, statues and other sculpture, pottery/earthenware and on textiles. Earliest paintings are found in a fragmentary form. Among the oldest paintings are those on rock surfaces in caves, and walls of relic chambers inside ‘stupa’ (pagoda). The predominant themes of ancient artistic pursuits including paintings were the life of the Buddha, ‘Jataka Tales’ based on former lives of the Buddha, and the teachings of the Buddha.

The objective of this film is to bring about increased awareness of the richness of the visual cultural heritage of Sri Lanka. It is expected to provide a congenial setting for cordial interaction of different communities, and will be a stimulating way of facilitating intercultural dialogue. It became a gathering place for the diverse Canadian international community, when it was initially shown at the University of Toronto in June 2005, and subsequently at Auditorium of the National Archives of Canada, in Ottawa. It led to informed intercultural dialogue, celebrating both self-identity and pluralism. This is an opportunity where people could see, appreciate and learn and where people can be stimulated with a sense of pleasure, pride and discovery. It can provide people with an aesthetic challenge resulting in a greater cultural awareness and discernment.

The range of art techniques and styles evident in the artistic masterpieces of Sri Lanka’s World Heritage Sites will be of particular interest to contemporary art enthusiasts and creative artists.

Daya Hewapathirane, Director General, Traveling Exhibition Service said in a statement that the net proceeds of the film show will be for Tsunami affected children in Sri Lanka. Tickets for the Documentary show will be available at the St. Norbert Art Centre, the Manitoba Buddhist Vihara and Cultural Association, the Sri Lanka Association of Manitoba, the Insight Meditation Group, the Dhamma Centre and the Tibetan group.

- Asian Tribune -

http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=7d6dd0777778e154&cat=f97ff7b11934dbb6