<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 9 09, 2005

No. 0458 (Hạt Cát lược dịch)

Hội Xuất Bản Kinh Sách Phật Giáo Tích Lan(Buddhist Publication Society)

Hội Xuất Bản Kinh Sách Phật Giáo, tên tiếng Anh Buddhist Publication Society, viết tắt (BPS) được thành lập năm 1958 tại Tích Lan, là một hội thiện nguyện nhằm mục đích phổ biến giáo lý của Ðức Phật. Ấn phẩm BPS xuất bản chuyên chở quan điểm Phật Giáo Theravada, sinh hoạt Phật giáo truyền thống cổ xưa nhất đã truyền thừa tính chất thuần túy qua Kinh Tạng Pali từ những gì Ðức Phật lịch sử đã thực sự đích thân giảng dạy.

Giữa những ấn phẩm đã được xuất bản cho đến năm 2003, có hai loạt tập sách bằng Anh ngữ gửi đến cho thành viên ba lần một năm, đó loạt sách tổng tiêu đề Pháp Luân và Bồ Ðề Diệp.

Bên cạnh những tập sách nhỏ, BPS cũng vẫn tiếp tục phát hành trọn bộ những tác phẩm lớn nếu thời gian và hoàn cảnh cho phép. Những ấn phẩm này gồm cả các đề tài giới thiệu Phật Giáo căn bản, phiên dịch từ tạng kinh Pali và các chú giải, các ấn phẩm về thiền định và những khai triển chính đương thời về tư tưởng Phật Giáo. Nói chung, ấn phẩm của hội hình thành một thư viện nghiên cứu trên truyền thống Phật Giáo Theravada.

Ngày nay, BPS là một trong những cơ sở xuất bản văn học Phật Giáo lớn nhất trên thế giới, sự bắt đầu của nó rất nhỏ bé và đơn giản, ngay cả những người sáng lập cơ sở cũng hoàn toàn không ngờ được lý do mà nó phát triển.

BPS bắt đầu thành hình vào khoảng cuối năm 1957, khi Ông A.S. Karunaratna, một thiện nam Phật tử thuần thành ở Kandy, đang ấn tống một tập sách nhỏ về Phật Giáo bằng Anh Ngữ để tưởng niệm một thân nhân quá cố. Trong khi tập sách vẫn còn trong tiến trình ấn loát, tư tưởng bắt tay vào việc xuất bản một loạt tập sách bìa cứng để gửi ra hải ngoại chợt nảy sinh với ông. Ông bàn bạc về dự án này với một người bạn, Ông Richard Abeyasekera và một tu sĩ gốc Ðức, ÐÐ Nyanaponika Thera. Họ tiếp nhận đề nghị của ông một cách nhiệt tình, và dự án mới được thành hình một cách giản dị mau chóng.

Cả ba thiết lập một hiệp hội không chính thức, ủy nhiệm Ngài Nyanaponika là thư ký danh dự( về sau trở thành chủ tịch) kiêm chủ nhiệm, Ngài Karunaratna làm thủ quỹ danh dự và Ông Abeyasekera làm phụ tá thư ký (về sau trở thành tổng thư ký danh dự).

Không muốn bị vướng bận với quy chế chấp hành và những trở ngại máy móc thường hay xảy ra cho một hiệp hội non trẻ trong buổi sơ khai, họ bắt đầu hoạt dộng với một phương thức khiêm tốn nhất, tin tưởng rằng những người khác sẽ giúp đỡ một khi việc làm của họ cho thấy giá trị của nó.

Và như thế, vào tháng giêng năm 1958, Hội Xuất Bản Kinh Sách Phật Giáo ra đời. Trong ba năm đầu, hội phát triển trong một ẩn xứ nhỏ bé tại Udawattakele, một ngọn đồi cây cối rậm rạp ở Kandy. Không có gì nhiều khác hơn một văn phòng ấn loát có thể hình dung. Ðây chỉ là phòng chứa sách với ngọn đèn dầu được thắp lên vào ban đêm, không có bất cứ thứ vật dụng văn phòng nào phía sau một máy đánh chữ, một bàn viết và một số ngăn kệ mà sau này trở thành nơi tài liệu được chất đống một cách bất ngờ. Chung quanh là rừng rậm tĩnh mịch, không gian tĩnh mịch chỉ bị phá vở với tiếng ve sầu lảnh lót và tiếng chim hót từng chập.

Khởi thủy, các sáng lập viên dự định chỉ phát hành giới hạn những loạt tập sách nhỏ rẻ tiền trên giáo lý Phật học căn bản và kết thúc sự liều lĩnh này khi đưa vào thế giới phát hành. Nhưng nguyên nhân sự phát triển mà họ không dự kiến được trong lần hội họp đầu tiên đã nằm sẵn ở tương lai. Với giai đoạn hình thành của BPS trùng khớp cùng sự bộc phát bất ngờ của thế giới trong sự tìm hiểu Phật giáo và với hứng thú ngày càng gia tăng, ấn phẩm văn học Phật Giáo xác thực khả tín của hội trở nên cần thiết. Thế là đợt phát hành đầu tiên của hội BPS được tiếp nhận với sự hoan nghênh nhiệt tình, với sự khuyến khích trong đợt tiếp nhận này, hội hủy bỏ mục đích giới hạn ban đầu và quyết định dấn bước tiến hành chương trình xuất bản mà hiện nay vẫn đang tiếp tục phát triển.

Mặt dù thiếu thốn thiết bị và khả năng chuyên môn của một cơ sở xuất bản thương mại, BPS đã được thịnh vượng, phát đạt qua sự cống hiến vị tha của các thành viên và những nhà yểm trợ hảo tâm cùng bạn bè. Với ba mươi năm đầu tiên tồn tại, hiệp hội được dẫn dắt bởi sự cố vấn khôn ngoan chính chắn của DD Nyanaponika, người đã qua đời năm 1994 với cái tuổi 93. Kể từ năm 1988, vị tu sĩ người Mỹ, Tỳ Kheo Bodhi, chủ nhiệm phân ngành Anh Ngữ từ năm 1984 trở thành chủ tịch của hiệp hội, người cũng đã thành công trong vai trò kế nhiệm DD Nyanaponika. Phân ngành tiếng Sinhala do học giả GS Kariyawasam chủ nhiệm cũng đã thành công trong vai trò kế nhiệm ÐÐ Piyadassi. Ngày qua ngày, cơ sở PBS được điều động chăm sóc bởi những thành viên tín thành, những người không xem đó là một công việc mưu sinh mà là một cơ hội diễn đạt sự thành tâm của mình với Giáo Pháp.

Nói chung ấn phẩm BPS phát hành hình thành một thư viện nghiên cứu Phật Giáo Theravada. Ở đây, nó có thể chỉ điểm ra rằng những giáo lý nổi bật trong Phật Giáo Theravada hình thành nền tảng của toàn bộ truyền thống Phật Giáo, ấn phẩm của PBS có thể giúp đỡ những ai có liên hệ tới viện nghiên cứu và thực hành trong các hệ phái Phật Giáo khác cũng như khám phá nguồn gốc truyền thống của họ và thu thập được một sự nhận thức về cốt lõi giáo lý chung của Phật giáo trong tất cả các hệ phái.

Buddhist Publication Society

The Buddhist Publication Society (BPS), founded in Sri Lanka in 1958, is an approved charity dedicated to making known the teaching of the Buddha. BPS publications represent the standpoint of Theravada Buddhism, the oldest living Buddhist tradition of which the Pali Canon gives the most authentic account of what the historical Buddha himself actually taught. In a span of four-and-a-half decades the BPS has become a major Buddhist publisher with hundreds of titles and a field of distribution extending to ninety countries.

Among our publications up to 2003 have been the two English-language booklets sent to members three times per year, the Wheel and Bodhi Leaves.

From 2004 there is a change in this distribution pattern in that the tri-annual publications have been made bi-annual with a compensatory measure of making the books a little bigger from the Wheel (A5) to the standard book size. Thereby we have terminated the publication of Bodhi Leaves (A6) as well. However, it is intended to issue the Wheel booklets as an when the circumstances would permit. Members will receive two bigger size books in April and October every year. This applies to the Sinhala readership as well where two bigger size Sinhala books will be sent annually along with the new English counterparts.

Besides these booklets, BPS will also continue to publish full-length books as time and circumstances would permit. These include standard introductions to Buddhism, translations from the Pali Canon and its commentaries, works on meditation and original contemporary expositions of Buddhist thought. Altogether, our publications constitute a voluminous reference library on Theravada Buddhism.


--------------------------------------------------------------------------------

Story of The BPS

The BPS is today one of the world's major publishers of literature on Buddhism, but its beginnings were small and simple and its eventual course of development totally unexpected by its founders. The birth of the Society goes back to late 1957, when Mr. A.S. Karunaratna, a devout Buddhist gentleman of Kandy, undertook to print a small booklet on Buddhism in English for free distribution in memory of a deceased relative. While the booklet was still in the press the idea occurred to him to start a series of such publications-small books paperbound and chiefly for distribution abroad. He discussed the project with a friend, Mr. Richard Abeyasekera, and with the German-born Buddhist monk Ven. Nyanaponika Thera. They received the suggestion enthusiastically, and without further formalities the new project was launched.

The three constituted themselves an informal society with Ven. Nyanaponika as honorary secretary (later president) and editor, Mr. Karunaratna as honorary treasurer and Mr. Abeyasekera as assistant secretary (later honorary general secretary). They did not wish to be encumbered with constitutions, committees and all the troublesome machinery that so often suffocates a young society at the very start, and were content to begin in a modest way, trusting that further helpers would come along as the work showed its value.

Thus, in January 1958, the Buddhist Publication Society was born. For the first three years, the Society grew in an overcrowded little hermitage set in Udawattakele, the thickly wooded hills of Kandy. Nothing more different from a modern publishing office could be imagined. Here was just a book-lined room lit at night by an oil lamp, containing nothing in the way of office appurtenances beyond a typewriter, a writing table and some shelves which soon became unexpectedly stacked with office files. All around was the quiet of the forest, broken only by the shrill cries of cicadas and the occasional note of a bird.

Originally its founders intended to issue only a limited series of inexpensive booklets on basic Buddhist principles and then to terminate this venture into the publishing world. But the future held in store for their Society a course of development they could scarcely have foreseen during their initial meetings. For the formative period of the BPS coincided with the unexpected upsurge of a worldwide interest in Buddhism and as this interest escalated so did the demand for authentic Buddhist literature. Thus the BPS found its first publications received with an enthusiastic welcome and encouraged by this reception, it abandoned its original limited aim and decided to embark on an ongoing publishing programme which today still continues to grow.

Though lacking the professional expertise and facilities of a commercial publisher, the BPS has blossomed and thrived through the selfless service of its staff and the generous support of its well-wishers and friends. For the first thirty years of its existence, the Society was guided by the mature and sagacious counsel of Ven. Nyanaponika Mahathera, who expired in 1994 at the age of 93. Since 1984, the editorship of the English-language publications had been under the direction of the American monk Ven. Bhikkhu Bodhi, who also succeeded Ven. Nyanaponika as the president of the BPS in 1988. The Sinhala publications are edited by the Buddhist scholar A. G. S. Kariyawasam, who succeeded the late Ven. Piyadassi Nayaka Thera in this role. The day-to-day operations of the BPS are handled by a spirited staff who look upon their work not so much as a job but as an opportunity to express their own devotion to the Dhamma.

Altogether BPS publications constitute a voluminous reference library on Theravada Buddhism. Here it should be pointed out that as the teachings emphasized by the Theravada Buddhism form the foundation for the entire Buddhist tradition, BPS publications can help those involved in the study and practice of other forms of Buddhism as well discover the roots of their own traditions and gain an appreciation of the core of Buddhist doctrine common to all schools.

http://www.bps.lk/