<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 9 07, 2005

No. 0499 ( Khánh Văn dịch)
Du khách viếng thăm Ấn-Độ cần phải chích ngừa chống bệnh viêm não.
Disease/Infection News
Published: Thứ tư, 31-tháng 8-2005

Bản tin đăng tải trên trang Web News-Medical.Net số ra ngày 31 tháng 08, 2005
Bác sĩ ở Ấn-Độ đã đưa ra lời khuyến cáo du khách nên chích ngừa để chống lại chứng bệnh viêm não Nhật-Bản trước khi viếng thăm quốc gia Ấn-Độ.

Cho đến hôm nay, trong bang Uttar Pradesh, Ấn-Độ có hơn 300 người đã chết vì chứng bệnh này, và hơn 400 đã nhập viện với chứng bệnh trên.

Căn cứ theo tài liệu báo cáo, thì căn bệnh này đã lan đến một vài vùng dọc theo biên giới Nepal và phía bắc của bang Bihar, trong đó những địa danh Phật giáo mà du khách thường viếng thăm cũng bị ảnh hưởng.

Mỗi năm, hàng ngàn du khách ngoại quốc đến viếng thăm Kushinagar từ Nepal, dọc theo Sonauli, và mặc dù có nhiều du khách chỉ viếng thăm 1 thời gian ngắn nhưng đồng thời cũng có 1 số du khách ở lại Kushinagar 1 tháng hoặc lâu hơn.

Ông K.P. Kushwaha, giáo sư của trường đại học y khoa Gorakhpur, có lời khuyên đến tất cả du khách dự định ở lại hơn 15 ngày trong những vùng bị ảnh hưởng, hãy nên chích ngừa trước khi khởi hành. Ông còn nói thêm, những người bị nhiễm chứng bệnh này là vì tiếp xúc với muỗi mòng.

Ngoài ra, ông tiến sĩ T.N.Dhole của viện y khoa Sanjay Gandhi, còn yêu cầu tất cả các tòa đại sứ thông tin vấn đề sức khỏe này đến toàn bộ du khách ngoại quốc.

Thường thì mùa du lịch ở những danh thắng Phật giáo này là vào tháng 10, nhưng đã có 1 số du khách từ Tích-Lan, Trung-Hoa, và Nhật-Bản đã ghé thăm

Những vùng bị ảnh hưởng bao gồm những danh thắng Phật giáo như Shravasti, Kapilvastu, Lumbini và Kushinagar.


Tourists to India need vaccination against Japanese encephalitis
Disease/Infection News
Published: Wednesday, 31-Aug-2005
Doctors in India are advising tourists to seek appropriate vaccination against Japanese encephalitis before visiting the country.
To date, in the Indian state of Uttar Pradesh, more than 300 people have so far died of the disease, and nearly 400 others have been admitted to various government hospitals.

According to reports, the disease has already spread to several districts along the Nepal border and in northern Bihar state, and the affected areas include several Buddhist pilgrimage sites.

Kushinagar in Uttar Pradesh, where at least 54 people have died, is one of the five worst affected districts.

Each year thousands of foreigners arrive in Kushinagar from Nepal via Sonauli, and although many visit for only for a short period, some stay in Kushinagar for a month or longer.

Professor K.P. Kushwaha of Gorakhpur Medical College is advising all tourists who plan to stay for more than 15 days in an affected area, to seek vaccination before they arrive.

Professor Kushwaha said the infection was caused only after prolonged contact with mosquitoes.

Dr T. N. Dhole of the Sanjay Gandhi post graduate medical institute in Lucknow, has called on all embassies to issue health advisories to foreign tourists.

Normally the main tourist season for Buddhist pilgrims begins in October, but some from Sri Lanka, China, Thailand and Japan have already arrived in region.

The affected areas also include the Buddhist pilgrimage sites of Shravasti, Kapilvastu, Lumbini and Kushinagar.

http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=f270fcb9a5e15e64&cat=f97ff7b11934dbb6
No. 0517

Open Letter from Master Cheng Yen to Hurricane Katrina Victims

The Buddhist Channel, Sept 7, 2005

Our Dear American Friends,

On behalf of the Taiwan Buddhist Tzu Chi Foundation and our volunteers around the world, I wish to convey our deepest condolences. Even though we are in Taiwan, seemingly far away, we deeply empathize with you. Having suffered our share of disasters also, we know how heartrending it is to lose everything. What you have been through and are going through now breaks our hearts. We share your pain and sorrow.

At this critical time, Tzu Chi volunteers all over the world wish to offer our help. Even as you read this, our volunteers in cities from Atlantic City to Paris to Buenos Aires to Jakarta, Indonesia are fundraising - standing on street corners and outside stores, and going door to door to solicit donations.

Besides helping you to meet needs, we hope the aid that we give can also be a source of comfort and support to you-knowing that it contains the love and good wishes of people around the world. These supplies will one day be used up, but we hope the love they hold in them will always stay with you.

Today, our volunteers are there in person to represent the love and well-wishes from people around the globe. Living on this planet, we are all connected to one another. So, let us always be a support to one another, and be a source of love and peace through our thoughts, our words, and our actions. And not only to one another, but to our scarred planet as well---this planet that gives us life.

We sincerely pray that your hearts may soon find peace and comfort, and that you will overcome this disaster and rebuild your lives. Know that we will remain by your side for as long as it takes.

May your future days be filled with peace.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,1647,0,0,1,0
No. 0519 (Như Hạnh dịch)
Một vị Sư Thái Lan đưa giáo lý vào nhạc chuông điện thọai.

Âm thanh gì với tiếng vỗ một bàn tay?

By Nick Farrell: September 09,2005
Bản tin đăng tải trên trang Web The Inquirer.Net số ra ngày 09 tháng 09, 2005.

Một vị sư Thái Lan có phát kiến đưa vài loại nhạc chuông điện thoại giúp người sử dụng tìm thấy sự tỉnh giác hầu tránh xa tình trạng suy đồi đạo đức.
Đại Đức Phayom Kalayano nảy ra ý nghĩ soạn nhạc chuông bằng giáo lý cho tiếng reo điện thoại và sẽ bán cho mạng lưới điện thoại di động của Thành Phố Bangkok vào tuần tớị

Các tiếng chuông reo này bao gồm những kệ ngôn trong truyền thống Phật Giáo như: " Tức giận là sự ngu ngốc, thịnh nộ là sự điên khùng" lẫn vào với vài câu mới mẻ như "Hãy lấy lại quân bình trước khi bạn trả lời cú phone này " và "Đừng để cho những cuộc điện đàm qua điện thọai di động dẫn dắt bạn đến dục ái và thai nghén"

Theo tờ báo Quốc Gia The Nation, lợi nhuận từ việc này sẽ xung vào quỹ từ thiện giúp người nghèo của Chùa Suan Kaew.
Đại Đức Phayom ngụ tại chuà Glass Garden nói rằng sau khi nghe mấy tiếng reo "khó chịu" từ điện thoại của lứa tuổi vị thành niên khiến Sư đã nảy ra sáng kiến viết nhạc chuông bằng giáo lý này.

Sư cho biết một số tiếng reo hình như là có ý định khơi gợi những tư tưởng bất thiện, như là giọng phụ nữ rên rĩ trong trạng thái khoái lạc hơn là tiếng tĩnh lặng êm đềm của tiếng vỗ một bàn tay.

Bây giờ ta không chắc rằng điều gì là không tốt ở tiếng rên rĩ của một người nào
trong trạng thái khoái lạc, hơn nữa nhiều bậc tu hành ở mọi tín ngưỡng có chiêù hướng bị ràng buộc đôi chút vào những gì mà quí Ngài không đạt được .Âm thanh của tiếng vỗ một bàn tay thì hơi khó nghe vào lúc 8:15 sáng trên tuyến xe lửa chính từ Thành Phố Midland đến London. Tuy nhiên chúng ta phải thừa nhận là bất cứ điều gì cũng tốt hơn là Crazy Frog, tạm dịch là "Con Ếch Khùng".

Monk develops dhamma doctrine for ring tones

What is the sound of one hand dialling?

By Nick Farrell: Friday 09 September 2005, 07:50

A THAI Buddhist monk has developed several ring tones which are designed to assist the user find enlightenment by avoiding moral dilemmas.
Phra Phayom Kalayano hit on the idea of composing a "dhamma doctrine" for ringtones and will be flogging them on Bangkok’s mobile networks from next week.

The ringtones consist of more traditional Buddhist mantras such as "Anger is stupidity; fury is madness" mixed with some odd new ones such as "Compose yourself before answering this call" and "Don't let mobile phone conversations lead to premature sex and pregnancy."

According to the Nation newspaper the profits from the sale will go to the Wat Suan Kaew Foundation, which provides charity for the poor.

Phra Phayom who lives at the Glass Garden Temple, outside Bangkok said he was driven to develop the ringtones after hearing some "distasteful" tones on teenagers' phones.

He said that some ringtones seemed designed to provide unwholesome thoughts, such as the sound of a woman moaning in a sexual manner rather than the calm stillness of one hand clapping.

Now we are not sure what is unwholesome about someone moaning in a sexual manner, still monks of any persuasion tend to be a bit attached to what they can’t get. The sound of one hand clapping is a little hard to hear on the 8.15AM Midland’s Mainline train to London, however we have to admit that anything is better than Crazy Frog.

http://www.theinquirer.net/?article=26042