<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 11 16, 2005

No. 0624 ( Hạt Cát dịch)
Tổng Thống Bush lễ Phật tại Kim Các Tự, Nhật Bản
November 16, 2005
Bản tin được đăng tải trên trang Web Terra.Net số ra ngày 16 tháng 11, 2005
Hình ảnh cho thấy Tổng Thống Hoa Kỳ George Bush và Thủ Tướng Nhật Bản Koizumi tại chùa Kim Các ở Kyoto. Ông Koizumi đã chỉ dẫn cho ông Bush cách thức đảnh lễ biểu tượng Ðức Phật

Kyoto- Japan. Tổng Thống Mỹ George Bush đã học hỏi cách thức đảnh lễ giống một Phật tử tại chùa Thiền tông Nhật Bản và lo lắng về bít tất của ông. Một tu sĩ cho biết như trên.

Ông Bush, mở màn một tuần lễ thăm viếng Á Châu, cùng với phu nhân Laura và Thủ Tướng Nhật Koizumi, đã cởi bỏ đôi giày của ông, khi họ bắt đầu đi dạo một vòng buổi sáng quanh Kim Các Tự, một ngôi chùa tôn nghiêm ở Kyoto.

Thủ Tướng Koizumi hướng dẫn cho ông Bush, một Cơ Ðốc nhân sùng tín, cách thức lễ bái một biểu tượng của Ðức Phật như thế nào. Ðại Sư Raitei Arima, trụ trì Kim Các Tự nói như trên.

Nhưng vị tổng thống Hoa Kỳ, trong bộ y phục đã sẵn sàng cho một cuộc hội nghị, cũng có một mối quan tâm khác. Ðại Sư Arima kể lại rằng điều thú vị nhất mà ông Bush đã nói là “ Tôi thắc mắc không biết bít tất của tôi có thủng lỗ nào không” Và bà Laura trả lời không phải lo lắng về điều đó.

Ông Bush đi dạo một vòng quanh khu vườn nổi tiếng trước khi tham quan ngôi chùa đã được xây dựng với một lớp vàng ròng bao phủ bên ngoài.

“Tuyệt vời” Ông Bush đã nói với một phóng viên như thế khi rời chùa Kim Các. Một Koizumi hớn hở nói rằng ông rất hoan hỷ vì thời tiết rất tốt và ông nói bằng tiếng Anh “Mặt trời lên…Nhật Bản.”

Ðó là sự kiện trước công chúng đầu tiên của ông Bush trong một ngày dài thăm viếng Kyoto, Kinh đô cổ của Nhật Bản, để bắt đầu cho chuyến du hành 4 nước Á Châu.

Kim Các Tự được xây dựng vào thế kỷ thứ 14 và được tái kiết thiết hoàn tất sau khi bị thiêu rụi năm 1950 vì một vụ tự vẫn của một sa di. Vụ hỏa hoạn đã trở thành đề tài quyển tiểu thuyết KimCác Tự của nhà văn Yukio Mishima.


Bush prays at Zen temple, worried about holey socks
November 16, 2005

US President George W. Bush (R) and Japanese Prime Minister Junichiro Koizumi at the Kinkakuji temple in Kyoto. Koizumi showed Bush, a devout Christian, how to bow in prayer before an idol of the Buddha

US President George W. Bush learned how to pray like a Buddhist at a Zen temple and inquired about his socks as he was enlightened, a priest said.

Bush, opening a week-long visit to Asia, took off his shoes with his wife Laura and Japanese Prime Minister Junichiro Koizumi as they took a morning tour of Kinkakuji, the revered Temple of the Golden Pavilion in Kyoto.

Koizumi showed Bush, a devout Christian, how to bow in prayer before an idol of the Buddha, said Raitei Arima, the temple's head priest.

But the US president, clad in a suit ahead of a summit, also had other concerns.

"What was most interesting was that Bush said, 'I wonder if my socks have any holes.' And Laura said not to worry," the priest said.

Bush took a walk around a famous surrounding garden before touring the temple, which was built with a covering of gold layers.

"Beautiful," Bush told reporters as he left. A beaming Koizumi said he was happy the weather was good and said in English, "Sun rising ... Japan!"

It was the first public event for Bush on his day-long visit to Kyoto, the ancient Japanese capital, at the start of a four-nation tour of Asia.

Kinkakuji was built in the 14th century and completely reconstructed after being burned down in 1950 by a suicidal monk-in-training. The arson became the subject of a novel by late nationalist writer Yukio Mishima

http://www.terra.net.lb/wp/Articles/DesktopArticle.aspx?ArticleID=256187&ChannelId=49
No. 0623 (Hạt Cát dịch)

Tu sĩ Phật giáo truyền đạt thông điệp về đời sống cho sinh viên Ðại Học.

Online exclusive
BY COURTNEY LEIGH MILLER
STAFF WRITER
November 15, 2005

Bản tin đăng tải trên trang Web dailytarheel.com số ra ngày 15 tháng 11, 2005
North Carolina- USA- Ba tu sĩ Phật Giáo Nguyên Thủy đứng trước Sảnh đường Bingham thuộc Ðại Học North Carolina ở Chapel Hill trong tăng y rạng rỡ hôm Thứ Hai, cống hiến cho sinh viên một sự hé mở vào bên trong nếp sống của họ.

Hiệp Hội Cảm Hứng Ðông Nam Á, một tổ chức thuộc phân khoa Nghiên Cứu Á Châu Ðại Học North Carolina đã làm việc với Trung tâm Phật Giáo Greenboro, mời diễn giả đến thuyết giảng cho một cuộc hội họp hỏi và đáp có khoảng 25 sinh viên tham dự.

“Thường thường chúng tôi mời diễn giả thuộc lãnh vực chính trị và xã hội, nhưng tôi nghĩ, đây là lần đầu tiên chúng tôi mời một diễn giả về tôn giáo”, ông Dhruti Patel, đồng chủ tịch Hiệp Hội Cảm Hứng Ðông Nam Á nói như trên.

Patel giải thích rằng câu lạc bộ thường hay tổ chức diễn giả từ Trung Tâm Á Châu Carolina và đây là lần đầu câu lạc bộ có diễn giả đến từ những nơi ngoài thành phố.

Trong buổi họp, chư tăng trình bày những điều căn bản của Phật Giáo để giúp gia tăng sự hiểu biết về tôn giáo ở Ðông Nam Á cho mục đích của Hội.

“Chúng tôi muốn nâng cao sự nhận thức trong trường sở về những vấn đề quy hướng Ðông Nam Á và thế nào là đời sống của một tu sĩ, bởi vì nó rất thoải mái”. Susan Tart, đồng chủ tịch ủy ban Những Vấn đề xã hội của Hiệp Hội Cảm Hứng Ðông Nam Á nói như trên.

Mặc dù được nhìn nhận là tôn giáo có ưu thế tại Thái Lan, Sư Somsak Sambimb, một tu sĩ từ miền bắc Thái Lan, nói rằng Phật Giáo không phải là một tôn giáo.

Sư giải thích “Ðịnh nghĩa của Phật giáo là một đường hướng của đời sống, ý nghĩa của Phật giáo không phải là sùng bái. Nếu bạn nghĩ về Thượng Ðế, hãy quên Phật giáo đi”

Với vai trò một tu sĩ, Sambimb phải đắp y ba mảnh. Sư nói “Ý nghĩa của y phục là để che đậy thân thể bất tịnh, bởi vì trong cơ thể chúng ta không có cái gì đẹp đẽ cả, toàn bộ đều là bất tịnh”.
Darell Kitchen cải đạo sang Phật Giáo khoảng ba năm trước sau khi cảm hứng của ông được khêu gợi trong khi nghiên cứu ngành vật lý. Ông nói ông thấy có một sự liên quan giữa vật lý và Phật Giáo trong khi thảo luận với một người khác.

Ông nói “Nó giống như một chiều kích từ hai phía khác nhau, có vật lý, có Phật giáo.” Nhưng gần đây, Kitchen đã dứt bỏ nghiên cứu vật lý bởi vì ông nói rằng không ích lợi.

Ông nói thêm “Lấp tràn đầy đầu óc với kiến thức thế gian sẽ không có chỗ cho bạn nhận thức thống khổ.”

Trước khi trở nên hứng thú với Phật Giáo, Kitchen đã mất hứng thú với tôn giáo trước của ông.

Ông nói “Tôi là một Cơ Ðốc nhân, nhưng tôi đã chịu thua, từ bỏ, Thượng Ðế đã không đáp ứng lời cầu nguyện của tôi”.


Tu sĩ Phật Giáo phải từ bỏ tất cả tài sản và sở hữu khi thọ giới xuất gia. Kitchen nhìn nhận điều này không dễ dàng. Ông nói “Tôi vẫn còn ước muốn, như món ngũ cốc điểm tâm hoặc xem phim v.v…”

Joe Swetman, một tu sĩ từ Atlanta nói đối với ông, điều khó từ bỏ nhất là con mèo của ông.

Mặc dù đời sống như một tu sĩ thú vị đối với sinh viên, Sư Sambimb nói ông hy vọng nó không phải là điều mà tất cả mọi sinh viên tham dự buổi họp cần thực hiện.

Ông nói “Tôi muốn cho mọi người thấu hiểu đường lối giáo huấn của Ðức Phật”.

Và Kitchen nói ông muốn sinh viên được lợi lạc bằng cách “tò mò khám phá họ thực sự là ai, tò mò về tâm thức của chính họ”.

Lauren Gardner, một sinh viên tham dự buổi hội họp như là một sự kiện văn hóa cho yêu cầu lớp học của cô đã nói cô tìm thấy hứng thứ trong việc nội quán. Cô nói “ Tôi thích thú được nghe những vị này diễn giảng, họ có nhiều điều để nói, những điều mà chúng tôi cần nghe”.


University
Buddhist monks deliver message about life
Online exclusive
BY COURTNEY LEIGH MILLER
STAFF WRITER
November 15, 2005

Three Theravada Buddhist monks stood at the front of Bingham Hall draped in brightly colored robes Monday, offering a peek into their lifestyles.

The Southeast Asia Interest Association worked with the Greensboro Buddhist Center to bring the speakers in for a question-and-answer session attended by about 25 students.

“Usually we have speakers on political and social issues, but I think this is the first time we’ve had a speaker on religion,” said Dhruti Patel, co-president of the SEAIA.

Patel explained that the club usually hosts speakers from the Carolina Asia Center and that this was the first time the club had had speakers from out of town.

In the session, the monks covered the basics of Buddhism to help SEAIA in its goal of enhancing understanding of the region of Southeast Asia.

“We just wanted to raise awareness on campus about issues facing Southeast Asia and what life is like as a monk, because that’s just cool,” said Susan Tart, committee co-chairwoman of the SEAIA social issues committee.

Although Buddhism is considered the dominant religion in Thailand, Phramaha Somsak Sambimb, a Buddhist monk from northeastern Thailand, said it is not a religion.

“The definition of Buddhism is a way of life,” Sambimb said. “The meaning of Buddhism is not religion. If you’re thinking about God, forget Buddhism.”

As a Buddhist monk, Sambimb must be draped with three pieces of cloth.

“The meaning of clothes is to cover the ugly body, because in our body nothing beautiful, all ugly,” Sambimb said.

Darrell Kitchen converted to Buddhism about three years ago after his interest was piqued while studying physics. He said he saw the connection between physics and Buddhism while in a discussion with another man.

“It was like one dimension from two different sides,” Kitchen said. “There was physics and there was Buddhism.”

But recently, Kitchen has discontinued his study of physics because he said it is not useful.

“To fill your head full of worldly knowledge will not get you anywhere except pain and suffering,” he said.

Before becoming interested in Buddhism, Kitchen had lost interest in his previous religion.

“I was a Christian,” he said. “But I gave it up. God did not answer my prayers.”

Buddhist monks must give up all property and possessions to become ordained. Kitchen admitted that it wasn’t easy.

“I still want things, like tasty cereal or to watch a movie,” Kitchen said.

Joe Swetman, a Buddhist monk from Atlanta, said that for him, the hardest thing to give up was his cat.

Although life as a monk interested students, Sambimb said he hoped it was not all that the students in attendance would gain.

“I want people to understand the way that Buddha teaches,” Sambimb said.

And Kitchen said he wanted students to gain “curiosity to discover who they really are, curiosity about their own minds.”

Junior Lauren Gardner, who attended the session as a cultural event for a class requirement, said she found the insight interesting.

“I love to hear these people talk,” she said. “They have a lot to say that we need to hear.”

http://www.dailytarheel.com/vnews/display.v/ART/2005/11/15/43796e7b96652