<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 5 17, 2006

No. 0940 ( Hạt Cát dịch)

Tượng Phật Khổ Hạnh được trưng bày ở Colombo

Lahore, Pakistan- Daily Times- Daily Times, May 16, 2006- Chính phủ Pakistan đã chính thức trao cho chính phủ Tích Lan pho tượng điêu khắc Phật Khổ Hạnh để trưng bày trong một ngôi chùa quan trọng ở Colombo để cho công chúng được đến chiêm bái trong suốt mùa Lễ Hội Tam Hợp, tháng thiêng liêng nhất trong Phật Lịch.

Pho tượng Khổ Hạnh Phật vốn thuộc về Viện BảoTàng Lahore, đã được gửi đi theo sự yêu cầu của TổngThống Tích Lan Mahinda Rajapakse trong đợt công du Pakistan.

Pho tượng được trao cho Sư Trưởng Chùa Kelaniya Raja a Maha Viharya bởi đại biểu chính phủ Pakistan tại một buổi lễ đặc biệt hôm thứ Hai.

Pho tượng được trưng bày triển lãm trong hai ngày tại Chùa Kelaniya Raja Maha Viharaya để cho Phật tử chiêm bái.

Fasting Buddha to be exhibited in Colombo
Daily Times, May 16, 2006

LAHORE, Pakistan -- The Pakistan government formally handed over on Monday a sculpture of the Fasting Buddha to the Sri Lankan government to be placed in one of the main temples in Colombo for public homage during Vesak, the holiest month of the Buddist calendar.

The sculpture, which belongs to the Lahore Museum, has been sent at a request by Sri Lankan President Mahinda Rajapakse during his recent visit to Pakistan. Vesak this year marks the 2,550th anniversary of the birth of Gautama Buddha.

The statue was handed over to the Kelaniya Raja Chief Incumbent Maha Vihariya by the Pakistani high commissioner to Sri Lanka at a special ceremony on Monday.

The Buddha statue will be exhibited for two days on the Buddhist festival of Vesak Poya Day at the Kelaniya Raja Maha Viharaya for Buddhists to pay homage.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2717,0,0,1,0
No. 0922 ( Nhị Ðộ Mai dịch)
Ðại Học NePal mở phân khoa Tiến sĩ Phật Học

KATHMANU, Nepal---Trường đại học Lumbini Baudha( LBU ) cuả Nepal đang chuẩn bị mở phân khoa Tiến Sĩ Phật Học với mục đích nhằm đào luyện nhân lực giảng dạy Phật học với trình độ cao hơn, một viên chức tại LUB thông báo vào hôm 06 tháng 05, 2006 .

Kedar Shakya, Nhân viên hành chánh Ðại Học LBU nói với phóng viên “Trường đại học bán công mới mở ở Tenhawa thuộc trung tâm khu Parsa, 100 km phía nam Kathmandu, đã yêu cầu 15 sinh viên ghi danh vào phân khoa đệ trình đề án nghiên cứu của họ”.

Sinh viên từ Thái Lan, Nhật Bản, Sri_Lanka, Đức Quốc, Hoa Kỳ và Nga Sô cũng đã có liên lạc để ghi danh khóa Tiến Sĩ Phật Học 3 năm , Shakya cho biết thêm.

Những sinh viên Phật Giáo ghi danh trình độ Tiến Sĩ không cần phải có bằng cử nhân triết học như một điều kiện tiên quyết, căn cứ theo trường quy của Ðại Học LBU.

Đại học vẫn chưa bắt đầu khoa nghiên cứu Phật Giáo cho các lớp trung cấp và tú tài.

Shakya nói “ Chương trình giảng dạy mở rộng cho nhiều khóa học gần như hoàn tất và các khóa sẽ được giới thiệu trong vòng năm nay.”

Ông nói rằng các khóa dành cho cấp tú tài và cử nhân cũng đòi hỏi thời gian 3 năm nhưng Hội Ðồng Hàn Lâm của Ðại Học chưa quyết định.

Nhu cầu nhân lực, đặc biệt cho Phật Gíao từ các cơ quan, các tổ chức giáo dục ngoại quốc rất cao.

Doctored course on Buddhism to be opened soon in Nepal

UPDATED: 19:20, May 06, 2006

KATHMANDU, Nepal -- The Lumbini Bauddha University ( LBU) of Nepal is set to run Doctored course in Buddhism aiming to address the crunch of teaching manpower on the subject at the higher level, an official at LBU said here Saturday.

The newly opened semi-government university in Tenhawa village of central Parsa district, some 100 km south of Kathmandu, has asked 15 students who applied for the course to submit their research proposals, Kedar Shakya, LBU registrar, told reporters.

Students from Thailand, Japan, Sri-Lanka, Germany, America and Russia have also contacted for seeking enrollment in the three year Doctored course, Shakya revealed.

The students of Buddhism applying for a Doctor degree need not do Masters in Philosophy as a prerequisite, according to the LBU.

The university is yet to start courses in Buddhist studies at the intermediate and bachelor levels.

"The development of curriculum for the courses is nearing completion and the courses will be introduced within this year," Shakya said.

He said that the courses of bachelor and master level would also be of three years duration but Academic Council of the University is yet to take a decision.

The demand of manpower specializing in Buddhist religion from the foreign educational institutions was very high, he said.

"The first World Buddhist Convention held in Lumbini, the birth place of Lord Buddha in western Nepal, had endorsed the proposal of instituting a Bauddha University," he said.

Source: Xinhua

http://english.peopledaily.com.cn/200605/06/eng20060506_263525.html
No. 0942

Devotees continue to make gold leaf offerings
The Star, May 13, 2006
PENANG, Malaysia -- The escalating gold price has not deterred devotees from making gold leaf offerings to Buddha. Chaiyamangalaram Thai Buddhist Temple supervisor Wan Pen said the temple had ordered the gold foil five months ago in anticipation of a surge in demand during special occasions like Wesak Day.

“A gold foil measuring about 3cm x 3cm used to cost 10 sen. When we bought it about five months ago, the price had increased to 25 sen,” she said. “We always ask a minimum of RM1 for the leaves but devotees give more as a donation to the temple,” Wan added.

According to Wat Bupharam volunteer Sunny Ong, there were two types of gold leaves.

“The difference is in the gold content. On Wednesday, I bought 500 pieces of the higher quality foil for the temple in addition to the 3,000 we ordered last month.

“The increase in price has been gradual. Two years ago, it cost only 20 sen but now it is 40 sen a piece,” he said, adding that despite the increase in the price of gold, the leaves would still remain a popular offering among devotees.

“The gold content is very little so I don’t expect any drastic increase in price any time soon,” he said.

Most temples import the gold leaves from Thailand.

At the Malaysian Buddhist Association (MBA), more than 50 volunteers from the Penang O’Hara Floral Art Society were busy decorating the association’s float for the procession last night.

A total of 45 associations and 25,000 devotees participated in the procession which started from the MBA in Jalan Burmah and passed through Jalan Pangkor, Jalan Kelawei, Lorong Burmah, Jalan Burmah, Jalan Perak, Peel Avenue, Jalan Macalister and Jalan Anson before returning to the MBA.

http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=d367afb71de3f8f9&cat=f97ff7b11934dbb6